Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou david j c mac kay

22 Май 2014 | Author: | Комментарии к записи Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou david j c mac kay отключены
TESLA Model S 60 kWh Auto 5dr / Electric (av UK mix)

Report content

Obnoviteľné zdroje energie — s chladnou hlavou — david j. c. mac kay Document Transcript

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou David J. C. MacKay EURÓPSKA ÚNIAEURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou David J. C. MacKay

Pátranie po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie hnutnou príručkou pre každého so záujmom o energetikupredstavuje jednu z najväčších výziev našej doby. Je však a snahou pochopiť čísla.otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať Lord Oxburgh,z obnoviteľných zdrojov všetku. David MacKay sa pokúsil člen Kráľovskej spoločnostizískať odpovede podrobnou číselnou …ýzou našej spot- bývalý predseda Royal Dutch Shellreby a výroby.

Jeho závery neúprosne odhaľujú ťažké voľby,ktoré musíme uskutočniť; pre čitateľov so záujmom o ener- Je to skvelá kniha s osobitým štýlom a obrovským množ-getickú budúcnosť ľudstva to bude poučné čítanie. Pre kaž- stvom informácií.dého, kto má vplyv na energetickú politiku, či už vo vláde, Prof. David Newbery, člen Britskej akadémiev obchode alebo neziskovej spoločnosti, by táto kniha malabyť povinná.

Ide o fakticky presnú a ľahko čitateľnú správu Denne počujeme toľko prázdnych rečí o klimatickej zmeneo výzvach budúcnosti. Pôjde o kľúčovú referenciu v mojej a energetických systémoch, že nutne potrebujeme auto-knižnici mnoho nasledujúcich rokov. ritatívnu štúdiu o tom, čo je a čo nie je skutočne možné Tony Juniper, na dosiahnutie trvalo udržateľnej energie. Ide o povinné bývalý výkonný riaditeľ, Spoločnosť priateľov Zeme čítanie nielen pre domácnosti a priemysel, ale pre každého ministra vo vláde, a to nielen vo Veľkej Británii.Napísané príťažlivou formou, s množstvom užitočných in- Michael Meacher, poslanecformácií a osviežujúco aktuálne. bývalý minister životného prostredia Peter Ainsworth, tieňový štátny tajomník pre životné Kniha Davida MacKaya určuje štandard pre budúce debaty prostredie, výživu a záležitosti vidieka o energetickej politike a klimatickej zmene. Jeho oddanosť faktom a racionálnym argumentom je obdivuhodná v ob-David MacKay sa rozhodol vniesť svetlo do poloprávd, omy- lasti zavaľovanej zo všetkých strán propagandou a zbož-lov a nezmyslov o klimatickej zmene a našich energetických nými želaniami, aj keď jeho závery nakoniec zastarajú, takpotrebách, ktoré sa na nás len tak hrnú.

Táto kniha je čita- ako pri všetkých vedeckých prácach, jeho prístup zostaneteľná, dostupná a dôkladná. Rozoberá nepodložené názory aktuálny veľmi dlho.a privádza nás k faktom, ktoré hovoria samy za seba. Je to David Howarth,užitočný sprievodca pre laika aj pre odborníka. Srdečne ju poslanecodporúčam.

Graham Stuart, Rozhodnutia o obnoviteľnej energii, ktoré v nasledujúcich poslanec rokoch (ne)urobíme, určia dedičstvo pre budúce generácie. Ako dospejeme k racionálnym rozhodnutiam? Vo svojejTáto pozoruhodná kniha od experta v oblasti energetiky knihe nám David MacKay nehovorí, ktorú cestu si zvoliť,veľmi jasne a objektívne ukazuje rôzne možnosti naplnenia ale ako. Základná aritmetika stačí na rozlíšenie medzi zmys-nízkouhlíkového spôsobu života, ktoré sú nám dostupné. luplnou stratégiou a snom.

Každý, kto cíti zodpovednosťZ týchto múdrych slov budú mať prospech tvorcovia legisla- za budúcnosť našej spoločnosti, by si mal knihu prečítať.tívy, výskumníci, súkromný sektor aj neziskové organizácie. Prof. Dan Frenkel, člen Kráľovskej spoločnosti Sir David King, člen Kráľovskej spoločnosti hlavný vedecký poradca britskej vlády 2000 — 2008 Absolútne potešujúce čítanie.

Neobvykle jasné a príťažlivé. Chris Goodall,Knihu som začal čítať včera. Aby som mohol pokračovať, autor knihy Desať technológií pre záchranu planétynasledujúci deň som si zobral dovolenku. Je to skvelý, vtip-ný, zmysluplný, cenný kus práce a knihu usilovne posielam Kniha Davida MacKaya je intelektuálne uspokojivý, po-všetkým známym. vzbudzujúci príspevok k pochopeniu komplexných záleži- Matthew Sullivan, tostí výroby a spotreby energie. Vyvracia citovo podfarbené Carbon Advice Group Plc nezmysly v energetickej politike a do rovníc dáva skutočné čísla.

Mal by si ju prečítať každý, najmä politici.Je to skutočne cenný príspevok k prebiehajúcej debate Prof. Ian Fells,o energetickej politike. Autor používa presvedčivú kombi- nositeľ Radu britského impéria zakladajúcináciu jednoduchej aritmetiky a sedliackeho rozumu a vy- riaditeľ NaREC, Centra pre novúvracia niektoré mýty a posvätné pravdy. Kniha je nevy- a obnoviteľnú energiu

Zabránenie klimatickému chaosu si bude vyžadovať dômy- a zároveň zábavná. „Povinná literatúra“ pre všetkých, ktoríselné sociálne, ekonomické a technologické rozhodnutia, zohrávajú nejakú úlohu pri riešení klimatickej krízy.vychádzajúce z dobrých informácií. Ekonomické a sociálne Robert Sansom,zákony nie sú nemenné. Politici by mali prispôsobiť ekono- riaditeľ strategického a trvalo udržateľnéhomiku obnoviteľnej energii a viesť kultúrnu zmenu smerujú- rozvoja EFD energiacu k šetreniu energie. MacKay nám však pripomína, že anioni „nedokážu zmeniť zákony fyziky“!

Samotná MacKayo- Zúfalo potrebujeme znížiť našu závislosť od fosílnych palívva kniha neponúka všetky odpovede, ale poskytuje dobrý a nájsť obnoviteľné zdroje energie. Ale väčšina diskusií sazáklad a pomoc pre informované rozhodnutia jednotlivcov nezakladá na faktoch o ich spotrebe a výrobe. Táto knihaa čo je ešte dôležitejšie, aj celých spoločností. medzeru vypĺňa prístupnou formou a mala by byť v každej Duncan McLaren, knižnici. prezident, Priatelia Zeme, Škótsko Prof. Robert Hinde, nositeľ Radu britského impéria, člen Kráľovskej spoločnostiMacKay vnáša vítanú dávku sedliackeho rozumu do deba- a Britskej akadémie, Výkonný výbor, Pugwash UKty o zdrojoch a využití energie. Čerstvý vzduch nahrádzaten horúci. Aká úžasná kniha.

Cítim sa lepšie, asi tak ako pacient s rako- Prof. Mike Ashby, člen Kráľovskej spoločnosti vinou, ktorý sa dozvedel všetko o svojej chorobe. autor knihy Materiály a životné prostredie Richard ProcterKniha Davida MacKaya je súčasťou úsilia, ktoré všetci ve- Nádherne jasné a úžasne čitateľné.nujeme obnoviteľnej energii. Je cenná najmä tým, že sa na- Prof.

Wily Brown,vyše zameriava na spotrebu a výrobu energie. Obnoviteľné nositeľ Radu britského impériazdroje energie – s chladnou hlavou je rozsiahla výprava,ktorá poskytuje praktického sprievodcu aj odkazy na lite- Knihu som otvoril a takmer už nezatvoril. ratúru. Možno to vyznieva pre knihu o obnoviteľnej energii Matthew Mosstrochu ironicky, MacKayove čísla však ilustrujú výzvu, akoubude nahradenie fosílnych palív, a dokladajú tiež, prečo je Sedliacky rozum, technická gramotnosť a pár výpočtov jetaké nevyhnutné šetriť energiu a hľadať nové technológie. dobrý spôsob, ako pomôcť čitateľovi rozlíšiť pravdu od výmys- Darran Mesem, lov pri výzve rozvoja náhrady fosílnych palív.

MacKay napísal viceprezident Fuel Developement Royal Dutch Shell vynikajúcu knihu zaoberajúcu sa naliehavým problémom. Prof. William W. Hogan Raymond Plank,Už toľko sa napísalo o uspokojení energetických potrieb profesor globálnej energiev budúcnosti, že by sa napísanie ďalšej užitočnej knihy John F. Kennedy School of Government,zdalo nepravdepodobné,ale MacKay to dokázal.

Je Harvardova univerzitapotešením čítať jeho knihu, ktorá osloví predovšetkýmpraktických ľudí s túžbou pochopiť, čo je a čo nie je Väčšina vedcov v súčasnosti do určitej miery popiera realitu;v energetike dôležité. Podobne ako pred ním lord Kelvin, vieme, že existencia ľudí bude v najbližšej budúcnosti čeliťprofesor MacKay si uvedomuje, že v mnohých oblastiach, obrovským problémom, ale väčšinou tieto problémy ignoru-a najmä v energetike, nie je možné javy správne pochopiť jeme. Pokračujeme v práci na vedeckých problémoch, ktorébez kvantifikácie. Preto je táto fascinujúca kniha aj studňou nás zaujímajú, a pokračovanie v tejto záľube zároveň prinášakvantitatívnych informácii pre tých, ktorí sa chcú rozprávať životný štýl náročný na emisie CO2 s tým, ako potrebujemeso svojimi priateľmi o výrobe a spotrebe energie dnes aj odletieť na najbližšiu konferenciu. David MacKay však svojimv budúcnosti. kolegom ukázal, čo je potrebné robiť a využil svoj dôvtip, aby Dr.

Derek Pooley, rozobral otázku, ako môžeme získať dostatok energie, aby nositeľ Radu britského impéria, sme mohli žiť tak ako doteraz. Je to naozaj jasná kniha, ktorá bývalý hlavný vedec ministerstva energetiky, vyvracia mýty a zbožné priania, ktoré zahmlievajú cestu k vy- riaditeľ Britskej atómovej energie užívaniu trvalo udržateľnej energie. Neprikazuje, ale núti čita- a člen poradenskej skupiny EÚ pre energetiku teľa, aby poctivo premýšľal o našej spotrebe energie a o tom, ako je potrebné zmeniť životný štýl, aby bolo možné vyhovieťKniha, ktorá do podrobností ukazuje skutočné fakty možnostiam alternatívnych zdrojov energie.

Závery knihy súo obnoviteľnej energii vo forme, ktorá je ľahko čitateľná v mnohých ohľadoch depresívne. Typický životný štýl Britov

výrazne prevyšuje množstvo energie, ktoré dokážu poskytnúť jasne a výstižne väčšinu informácií, ktoré potrebujú politici„neškodné“ zdroje, ako napríklad vodné elektrárne. To vedie vedieť, aby sa mohli v energetickej politike správne rozhodo-diskusiu kontroverzným smerom, smerom k jadrovej energii. vať. Mali by si ju prečítať všetci politici rozhodujúci v oblastiVeľa čitateľov bude prikladať vyšší význam ako MacKay mož- energetiky a podnebia.nosti rozsiahlej katastrofy, akou bol Černobyľ. Hlavné však Robert Bailey,je, aby sme sa držali faktov, ako hovorí MacKay: „Nie som seniorský poradca pre politiku, Oxfam, Veľká Britániazástancom jadra. Som zástancom aritmetiky.“ Tento výrok savýborne hodí na štýl celej knihy: na každej stránke sa nám Považujem túto knihu za úplne dokonalú a odporúčam judostane jasné (a často humorné) vysvetlenie limitov daného takmer dotieravo každému, s kým som sa nedávno rozprávalzdroja energie a zostáva len na čitateľovi, aby rozhodol, čo o „obnoviteľnej energii“.

Kapitoly ku koncu (27, 28, 29, 32)dáva zmysel. Veľmi dobré je, že kniha obsahuje aj množstvo sú veľmi, veľmi podnetné. Nedostatok politického odhodlaniadodatkov, ktoré sa venujú fyzikálnym základom výroby ener- v tejto oblasti je odsúdeniahodný a pri čítaní rozporných vy-gie. Takže je nám hneď jasné, prečo lietanie už nebude príliš jadrení Tonyho Blaira mi v žilách vrela krv!účinnejšie a že v dlhodobom horizonte sa budeme musieť na- David Howey,učiť žiť bez neho.

To je nakoniec to, čo robí knihu inšpirujúcou Nový Zélandviac ako depresívnou: intelektuálna zvedavosť, ktorá sa snažípochopiť, ako veci fungujú, nám priniesla problémy techno- Kniha Davida MacKaya o obnoviteľnej energii predstavujelogickej spoločnosti, ale zároveň nám dala nástroje, aby sme úplný zdroj pre zhodnotenie jednotlivých možností výrobynašli možnú cestu von. Je povinnosťou každého, aby sa týmto energie a jej účinnejšej spotreby. Učitelia, študenti a všetci in-problémom zaoberal a výborne napísaná kniha Davida Mac- teligentní obyvatelia tu nájdu všetky prostriedky, aby mohliKaya pomôže verejnosti aj vedcom, aby prišli na to, čo je po- rozumne premýšľať o trvalej udržateľnosti.

Detailne a pomo-trebné urobiť. cou čísiel rozoberá solárnu, veternú, prílivovú a veľa ďalších Prof. John Peacock, technológií tak, že je možné ich medzi sebou kvantitatívne člen Kráľovskej spoločnosti, kozmológ, riaditeľ porovnať. Či už vás zaujíma rozumné presadzovanie určitej astronomického inš…útu, Edinburgh University technológie, alebo zníženie vlastnej spotreby energie, táto kniha je dobrý začiatok. Jej závery vychádzajú zo základnýchKniha profesora MacKaya by bola hodnotná už len pre in- princípov fyziky, ktoré prehľadne vysvetľujú technické kapitolyformácie, ktoré obsahuje. Ide však tiež o veľmi dobré čítanie, na konci knihy. Takže kniha je takisto názorná ukážka toho,pretože skrýva prekvapenia, ktoré po troške rozdáva čitate- ako je možné využiť základné poznatky vedy pri kľúčovýchľovi.

V časoch, keď sú záležitosti energetickej politiky a život- rozhodnutiach v energetike v nasledujúcich desaťročiach. Ideného prostredia stredobodom medzinárodného záujmu, ale o najdôležitejšiu knihu, ktorá využíva vedu pre dôležité prob-pri verejných diskusiách zároveň aj obľúbeným terčom dez- lémy verejnosti, akú som tento rok čítal.informácií a nereálnych plánov, MacKay veľmi ostro a jasne Prof. Jerry Gollub,oddeľuje skutočnosť od nezmyslov. Rozoberá aj tie najkrajnej- fyzik, Haverford College a Pensylvánska univerzita,šie možnosti riešenia problémov energetiky a ukazuje, čo ešte člen Americkej národnej akadémie viedje možné a čo už je len zbožné želanie. Robí to však natoľkoracionálnym štýlom, že odzbrojí aj toho najväčšieho pochy- MacKayova kniha patrí medzi najviac názorné, analytickébovača.

Talent, ktorým dokáže vysvetliť problém zábavnou a dobre napísané knihy o energii, aké som kedy videl. Pro-formou, spôsobil, že jeho študentom závidím, hoci prostred- stredníctvom erudovaného, ale žartovného kvantitatívnehoníctvom knihy všetci môžeme vidieť, ako tento naozaj úžasný prístupu MacKay osvetľuje obrovské výzvy, ktoré sa spájajúštýl učenia vyzerá. s možnými cestami využitia obnoviteľnej energie. Táto hrdin- Tom Blees, ská práca sa stavia k energetickým výzvam priamo a sledujeautor knihy Prescription for the Planet – The Painless Remedy fyzikálne limity okolitého sveta, s ktorými musíme pracovať. For Our Energy Environmental Crises MacKay tak prináša kreatívne a užitočné nástroje, pomo- cou ktorých dokážeme kvantifikovať, vizualizovať a porovnaťAko sa vlády snažia odvrátiť ekonomickú aj klimatickú krízu energetické možnosti na úrovni jednotlivcov a sami rozhodu-pomocou zelených podporných opatrení a financií – pritom jeme, čo je zmysluplné.

Ako pri obliatí tváre studenou vodouzároveň podporujú spotrebu, ako aj náhly prechod od fosíl- nás táto kniha prebúdza z opojenia fosílnymi palivami a jasnenych palív k trvalo udržateľnej energii – nemohla sa kniha ukazuje, že sa musíme dať do práce, ak si chceme náš ener-Davida MacKaya objaviť v lepšom okamihu. Na základe princí- geticky náročný životný štýl zachovať.pov presnej, kvantitatívnej …ýzy bez zveličovania, vysvetľuje Doc. Tom Murphy, fyzik, San Diego

Každý, koho zaujíma prežitie ľudstva, by si mal túto knihu Jedna z hlavných tém výbornej MacKayovej knihy je, že čas-prečítať. Je naplnená faktami a štatistikami o riešeniach té úslovie „každý kúsok pomáha“ je vo svete energie úplnýa ukazuje, že sa musíme prestať hádať, ktoré riešenie je naj- nezmysel, kde: „Ak každý urobí málo, spolu dosiahneme ibalacnejšie alebo najlepšie, pretože ich potrebujeme všetky. málo.“ Namiesto toho potrebujeme, a to rýchlo, energiu so-Čítam knihy o energii a klimatickej zmene už 20 rokov a táto lárnu, veternú, prílivovú, jadrovú a pod. aj to s neistým vý-je z nich najlepšia. sledkom. Ide skutočne o významnú knihu a naliehavú výzvu Stephen Tindale, k činu, ktorá búcha na dvere, že tento problém je obrov- spoluzakladateľ Climate Answers, bývalý výkonný riaditeľ ský. Ťažko v nej nájdete demagógiu. Čitateľom sa odporúča Greenpeace vo Veľkej Británii urobiť si vlastné závery po tom, čo pomocou jednoduchých výpočtov zistili, ako každé závažnejšie vyhlásenie naozaj zod-Klimatická zmena je skutočná. Klimatická zmena prebieha. povedá skutočnosti.

Ak by si túto knihu prečítalo dosť ľudí,Komu veríte, že ju vyrieši – politici, obchodníci, zelená loby? a to čím skôr, bol by to prvý krok smerom k záchrane.Neverím nikomu z nich. Dobrá správa je, že už sa na nich Prof. Wolfgang Rindler,viac spoliehať nemusíme. David MacKay vo svojej výbornej fyzik, Texaská univerzita v Dallaseknihe Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou uka-zuje, ako odlíšiť skutočnosť od zavádzania, takže sa môžeme Ak by každý žil tak ako my na Západe, potrebovali by sme trisami rozhodnúť, kto hovorí pravdu a kto si ju prispôsobuje planéty na uspokojenie našich potrieb. Nemusíte byť popred-vlastným záujmom.

Je to povinné čítanie pre každého, kto ný vedec, aby ste si uvedomili, že to nie je trvalo udržateľné.chce pomôcť vyliečiť svet. Je však také lákavé to ignorovať. Ľudia, ktorí budú najviac Carol Atkinsonová, trpieť pre naše rozhadzovačné vyčerpávanie zdrojov, sú tí generálna riaditeľka BRE Global na druhom konci sveta, v subsaharskej Afrike a Ázii a naše ešte nenarodené deti a vnúčatá. Nevidíme ich a nemyslímeObnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou je vynika- na nich.

Ospravedlňujeme naše konanie tvrdením, že nevy-júca kniha. V nej nájdeme argumenty vychádzajúce zo spo- hnutný technologický pokrok prinesie riešenie. Nebuďmeľahlivých údajov, prostredníctvom ktorých si osvojíme trvalo Spasiteľmi, tvrdíme. Vo svojej knihe nás David MacKay vraciaudržateľný prístup, potrebný pre zásobovanie ľudí energiou. späť na zem.

Pomocou základnej fyziky ukazuje, ako fungujeÚdaje, ktoré sú tak často zle interpretované a nepochope- svet a definuje, čo je a čo nie je možné. To všetko vzťahujené, tu autor pozorne a detailne zhrnul. Z nich vychádza jas- na jednotlivcov, na každého z nás a ukazuje tým, ako mô-ná a objektívna …ýza jednotlivých zdrojov energie, ktorá žeme dosiahnuť významné úspory v spotrebe. Čelíme na-pomáha ľuďom pri rozhodnutiach o jej využívaní. Kniha je liehavému problému vyčerpania zásob energie v najbližšíchhodnotná už len pre zdroje informácií, ktoré obsahuje.

Tie desaťročiach a už dnes potrebujeme radikálne riešenia. Predspolu s hravým a prístupným štýlom argumentovania Davida sebou máme úžasnú knihu, ktorá ponúka cesty vpred, ožive-MacKaya z knihy robia potrebnú a užitočnú knihu pre od- nú humorom a osobnými skúsenosťami. Aby ste ju prečítaliborníkov, ako aj laikov. a pochopili, nepotrebujete byť prvotriednym vedcom: ale ak Dr. Mike Sheppard, ním ste, všetky rovnice a referencie, ktoré potrebujete, náj- člen Schlumbergerovej nadácie Cambridge dete na konci knihy.

Prof. Bob White, člen Kráľovskej spoločnostiRozhovory, noviny a komisie ma často nútia uvažovať: „Sú geofyzik, Univerzita Cambridgeto iba fyzici, ktorí sa zaujímajú o to, aké dôležité, či zásadnésú problémy?“ Tu sú ľahko stráviteľné čísla a spotrebe a do- Energetická politika je pre svet kľúčová a široká verejnosť bystupnosti energie. Fantastický úspech. sa do debaty a rozhodnutí mala zapojiť. Takáto debata však Prof. Volker Heine, musí vychádzať z realistických čísiel a dobrej fyziky.

V knihe člen Kráľovskej spoločnosti sú jasne a zrozumiteľne vysvetlené všetky kľúčové okolnos- ti. Napísaním knihy vykonal David MacKay veľkú službu preTáto fascinujúca, provokatívna a realistická kniha sa drží spoločnosť.svojho nadpisu a dáva nám návod na jasné uvažovanie o kli- Prof. Martin Rees, člen Kráľovskej spoločnostimatickej zmene. astronóm, prezident Kráľovskej spoločnosti Sir John Sulston, nositeľ Nobelovej ceny, Takúto knihu sme potrebovali veľmi dlho.

Je to kniha, kto- riaditeľ Ústavu vedy, techniky a inovácií, rá rozoberá energiu od základov, demystifikuje prevládajúcu univerzita v Manchestri literatúru a robí tak zrozumiteľne. Malo by ísť o prvý krok

pre každého, kto sa snaží porozumieť princípom obnoviteľnej Kniha Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou jas-energie. ne ukazuje vedecké pozadie správ o energii. Je to spoľahlivý Prof. Peter Guthrie, sprievodca pre odborníkov aj začiatočníkov. držiteľ Radu britského impéria, člen Kráľovskej Prof. Daniel Kammen, spoločnosti, riaditeľ spolku Inžinierov bez hraníc BerkeleyJe to jedna z najlepšie napísaných kníh o energetike. Štýl je Napriek všetkému, čo bolo nedávno napísané o úsporách,jasný a pútavý.

Autor veľmi dobre volí grafy a obrazové prílo- pôvode a spotrebe energie a o množstve vypúšťaného CO2hy, takže vytvárajú vynikajúci, plastický prehľad o tematike. jej výrobou, získať jasný pohľad na situáciu je ťažké. NováNeupadá do bežnej pasce technicky vzdelaných ľudí, ktorí kniha Davida MacKaya ponúka systém, ktorý ľudia potrebujúsa domnievajú, že čím viac čísel uvedú, tým bude obrázok pre skutočné pochopenie tejto kriticky dôležitej témy.jasnejší. Sebadisciplínu má v tom zmysle, že starostlivo zva- Bill Gates,žuje, koľko faktov je čitateľ schopný uniesť. Farebné a gra- zakladateľ spoločnosti Microsoftfické prepojenie textu a obrázkov by mohlo byť vzorom preväčšinu podobných kníh.

Na druhej strane ide o nebezpečnúknihu a zradný prístup, pretože ukazuje iba polovicu proble-matiky, teda koľko obnoviteľných zdrojov sme schopní vyu-žiť, ale už sa nezmieňuje o tom, ako to ovplyvní prenosovúsústavu, či poriadne nerozvedie podporné prostriedky. Veďkaždá kapacita vetra alebo slnka musí byť zálohovaná buďtepelnou elektrárňou alebo modernou jadrovou elektrárňou.Tu autor, žiaľ, používa rovnaký prístup ako bežné priemysel-né loby, a tým je výber iba tých pozitívnych informácií. RNDr. Václav Cílek, CSc. riaditeľ Geologického ústavu AV ČRSpomedzi mnohých kníh, ktoré som na túto tému čítal, jetáto najpresvedčivejšia a najvýstižnejšia.

Excelentné dielo,dokonalá kombinácia formy a obsahu. To by bolo uspoko-jujúce, ak by to zároveň neodhaľovalo závažnosť problému.Kniha je naozaj veľmi dojímavá, s nádychom hroziacej tra-gé…: vzhľadom na časovú náročnosť a rozsah výzvy. Skúš-ka správnej reakcie je zastrašujúca. Kríza má stále nádychnereálnosti – nič viditeľné sa zatiaľ nestalo – a zároveň jerovnako nevyhnutná, ako sa nám dnes javí prvá a druhásvetová vojna. Hlavný prínos spočíva v porovnaní možnostíjednotlivých druhov energie jednotným a veľmi jasným spô-sobom, s presvedčivou presnosťou.

Najmä projekt DESERTEC(využívajúci solárnu energiu na Sahare) ukazuje obrovskéúsilie, ktoré dokážu vyvinúť vlády – najmä ak si uvedomujúrozsah problémov. Bude si to vyžadovať snahu národov po-rovnateľnú so svetovými vojnami, aby sme sa s problémamivyrovnali – musíme však urobiť niečo hmatateľné, čo poslúžiako štartový bod. Ide o také riešenia, ktoré jednotlivé národyzvládajú dobre.

Ide o rozsah podobný vybudovaniu automo-bilového priemyslu a elektrickej siete. Ak sa nám to celkomnepodarí, ak sa budeme musieť uskromniť, stále máme mož-nosť adaptovať sa. Prof. Avner Offer, historik, ekonóm, Oxford College

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou David J. C. MacKay EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Vydanie slovenského prekladu je financované z prostriedkov Európskeho fonduregionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačnéhoprogramu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.Copyright © 2009 David J. C. MacKaySustainable Energy — without the hot airUIT Cambridge Ltd. PO Box 145, Cambridge, CB4 1GQ, Anglickowww.uit.co.ukDavid J. C. MacKay si vyhradzuje právo na autora tejto knihy v súlade s autorskýmprávom, vývojom a patentovým aktom z roku 1988.Aj keď zámerom tejto publikácie je poskytnutie presných a zodpovednýchinformácií v súvislosti s predkladanou problematikou, ani autor, ani vydavateľ sanevyjadrujú (explicitne, či implicitne) k presnosti informácií uvádzaných v tejtoknihe a neprijímajú žiadnu legálnu zodpovednosť alebo ručenie za chyby aleboneúplné údaje, ktoré sa môžu v knihe vyskytnúť. Túto prácu podporila UITCambridge Ltd. s tým, že autori prezentujú rôzne informácie, ale nepokúšajú sao poskytnutie technických riešení alebo iných profesionálnych služieb.

V prípadepotreby takýchto služieb je vhodné obrátiť sa na subjekt, ktorý ich dokážeodborne zabezpečiť.Prekladatelia: Mgr. Alexander Ač, PhD. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR,v. v. i. Brno), Ing. Jozef Rusnák, PhD.Odborní editori: Ing. Pavol Kosa, Ing.

Ján Magyar, Ing. Pavel Starinský, Ing. LuciaRajničová, PhD. Ing. Peter Štibraný (Slovenská inovačná a energetická agentúra)Editorky slovenského prekladu: Mgr. Sylvia Pálková, Ing.

Marcela Škubalová(Slovenská inovačná a energetická agentúra)Za významnú pomoc pri preklade ďakujeme: RNDr. Janovi Hollanovi (Centrumvýzkumu globální změny AV ČR. v.v. i. Brno).Vydavateľ slovenského prekladu:Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, 2012ISBN 978-80-88823-54-4

Pre tých, ktorí nezažijú výhodyzásob energie nahromadenejv priebehu dvoch miliárd rokov.

Predslov k slovenskému vydaniuHoci túto knihu hodnotí viacero významných osobností z celého svetatakmer jednoznačne pozitívne, rád by som čitateľa upozornil na neobvyklýspôsob a formu, s akou sú informácie v tejto knihe prezentované. Autor veľmi originálne narába s energetickými termínmi ako energiaalebo výkon. Niekoho môže vyrušovať aj ľahkosť, s akou miestami zaokrúh-ľuje hodnoty. No s odstupom času mu toto zjednodušovanie väčšina čitate-ľov zrejme odpustí, keďže jeho zámerom je, aby si čitateľ jednotlivé pomerya princípy ľahko zapamätal. Zaujímavý je najmä štýl spracovania pomerne zložitých súvislostí pou-žívania energie vo všetkých formách a zdrojových možnostiach.

Je veľmiodľahčený a čo je podstatné – zrozumiteľný aj laikom. Autor túto knihupísal aj ako podklad pre politikov, ak by sa chceli danou problematikouzaoberať a získať aspoň základný prehľad o možnostiach obnoviteľnýchzdrojov energie. Aj keď sa analytická časť knihy venuje priestoru Veľkej Británie, v zásadeje možné použiť princípy, hodnotenie a výstupy kdekoľvek inde.

Preto odporúčam prečítať si túto knihu všetkým, ktorí sú alebo chcú byťaktívni v oblasti energetiky v najbližšej budúcnosti. Z faktov uvedených v knihe vyplýva, že zabezpečenie energetickýchsúvislostí existencie ľudstva treba chápať komplexne a hlavne v kontextevšetkých ostatných súčastí života. Čiže s chladnou hlavou, aj keď sa každáforma energie nakoniec premení na teplo! Ing.

Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra február 2012Po prvý raz bola táto publikácia preložená do slovenčiny vďaka projektuBritish Council s názvom Challenge Europe. Preklad bol k dispozícii už za-čiatkom roka 2010, ale len v elektronickej podobe na internete.Prvé knižné vydanie s revidovaným prekladom vychádza vďaka projektu ŽIŤENERGIOU, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra po-skytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo. Projekt je financovanýz prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtuSR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hos-podársky rast.Elektronická verzia slovenského prekladu knihy je k dispozícii na stránkewww.siea.sk.

PredslovO čom je táto kniha?Obávam sa, že plánované znižovanie emisií vo Veľkej Británii sú len prázdneslová – táranie o využití obnoviteľných zdrojov. Každý tvrdí, že zbaviť sa zá-vislosti na fosílnych palivách je dôležité a všetkým nám odporúčajú, aby smeprispeli, ale mnohé z týchto odporúčaných krokov jednoducho nedávajúzmysel. Prázdnych slov je dnes veľa, pretože ľudia podliehajú emóciám (naprí-klad pre veternú alebo jadrovú energiu) a nikto nehovorí o číslach. Ak užniekto spomenie čísla, zvolí ich tak, aby zneli pôsobivo a hrali do kariet pred-kladaným argumentom, namiesto toho, aby boli zmysluplným príspevkomdo diskusie.

Toto je jednoduchá a priamočiara kniha zameraná na čísla. Jej cieľom jepreviesť čitateľa pomedzi prázdne slová a doviesť ho k činom, ktoré skutoč-ne niečo zmenia, a k opatreniam, ktoré naozaj majú zmysel.Táto kniha je zadarmoKnihu som nepísal pre peniaze. Napísal som ju, pretože obnoviteľné zdrojeenergie sú dôležité. Ak chcete knihu bezplatne, nie je problém: nájdete juna internetovej stránke www.withouthotair.com. Kniha je zadarmo aj z iného dôvodu: môžete zadarmo využívať všetkyjej materiály, okrem kresieb a fotografií s menami fotografov, podľa licen-cie Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 2.0 UK:England Wales Licence; (kresby a fotografie nie je možné šíriť, preto-že autori mi povolili iba použiť ich diela, ale nie zdieľať ich podľa Creati-ve Common Licence).

Privítam, ak čitatelia budú používať materiály najmäna vzdelávacie účely. Moje internetové stránky obsahujú samostatné súborys vysokou kvalitou každého obrázku uverejneného v knihe.David J. C. MacKay pre slovenskú verziu knihyNeviem o tom, že by za necelé tri roky od vydania knihy Obnoviteľné zdrojeenergie – s chladnou hlavou boli objavené nejaké nové fyzikálne zákony.Energiu stále nemožno vyrobiť ani zničiť; teplo stále neprúdi od chladnej-ších k teplejším predmetom a dva plus dva sú stále štyri. Preto dúfam,že jednoduché a približné výpočty v tejto knihe zostanú užitočné.

Veľmiďakujem Alexandrovi Ačovi a Jozefovi Rusnákovi za preklad knihy do slo-venčiny. Pozývam všetkých čitateľov, ktorí by radi zlepšili argumenty knihy,aby prispeli ďalšími údajmi, novými modelmi, alebo lepšou …ýzou k wikiverzii knihy na http://www.withouthotair.com/Wiki.html. Ďakujem veľmiza prečítanie!

Ako s knihou pracovaťNiektoré kapitoly sa začínajú výrokom. Prosím, majte na pamäti, že zvolenévýroky neznamenajú, že s nimi súhlasím. Premýšľajte o nich skôr ako o výz-vach, hypotézach, ktoré majú byť podrobené kritickému rozboru.

Mnohé z úvodných kapitol (s číslami 1, 2, 3. ) majú svoje pokračovaniev technických kapitolách (A, B, C. ) k nim priradených. Tieto technické ka-pitoly sa začínajú na strane 254. Na konci každej kapitoly sú ďalšie poznámky a odkazy na zdroje a refe-rencie. Domnievam sa, že poznámky pod čiarou pôsobia rušivo, ak zasahujúdo hlavného textu, takže v tejto knihe ich nenájdete. Ak sa bez nich neza-obídete, pridajte ich – takmer každé zásadnejšie tvrdenie v texte obsahujeodkaz na konci s odporúčaním na ďalšiu literatúru.

V texte takisto nájdete odkazy na internetové zdroje. Ak je odkaz prílišdlhý, využil som službu TinyURL a vložil som skrátený kód odkazu do textu,napr. – [yh8xe] – a celý odkaz na konci knihy na strane 344. yh8xe je skrat-ka pre tiny URL, v tomto prípade http://tinyurl.com/yh8xse. Úplný zoznamvšetkých použitých URL v tejto knihe nájdete na http://tinyurl.com/yh8xse.Ak zistíte, že odkaz už nefunguje, môžete nájsť stránku v internetovom ar-chíve Wayback Machine [f754]. Privítam akékoľvek pripomienky a opravy. Uvedomujem si, že občasdôjde k chybám, v skorších verziách knihy som sa v niektorých číslach mýlilaž dvojnásobne.

Aj keď dúfam, že chýb v knihe je menej a sú menej zá-važné, pravdepodobne budem tieto čísla priebežne meniť spolu s tým, akobudem zisťovať nové fakty o obnoviteľnej energii.Ako citovať túto knihu:David J. C. MacKay. Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou.Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2012. ISBN 978-80-88823-54-4.Voľne dostupná na: www.siea.sk.Podľa anglického originálu:David J. C. MacKay.

Sustainable Energy – without the hot air.UIT Cambridge, 2008. ISBN 9780954452933.Voľne dostupná na www.withouthotair.com.

ObsahI Čísla, nie prívlastky. 1 1 Motivácia. 2 2 Rovnováha. 22 3 Autá. 29 4 Vietor. 32 5 Lietadlá. 35 6 Slnko. 38 7 Ohrev a chladenie. 50 8 Voda. 55 9 Svetlo. 57 10 Vietor na mori. 60 11 Elektrické spotrebiče. 68 12 Vlny. 73 13 Jedlo a poľnohospodárstvo. 76 14 Príliv a odliv. 81 15 Výrobky. 88 16 Geotermálna energia. 96 17 Verejné služby. 100 18 Dokážeme žiť z obnoviteľných zdrojov. 103II Skutočná zmena. 113 19 Každá VEĽKÁ VEC pomáha. 114 20 Lepšia doprava. 118 21 Lepšie vykurovanie.

140 22 Efektívne používanie elektriny. 155 23 Trvalo udržateľné fosílne palivá. 157 24 Jadrová energia. 161 25 Dovoz obnoviteľných zdrojov z iných krajín. 177 26 Fluktuácie a uskladnenie energie.

186 27 Päť energetických plánov pre Veľkú Britániu. 203 28 Náklady v perspektíve. 214 29 Čo robiť teraz. 222 30 Energetické plány pre Európu, Ameriku a svet. 231 31 Posledná vec, o ktorej by sme mali hovoriť.

240 32 Povedať áno. 250 Poďakovanie. 251

III Technické kapitoly. 253 A Autá II. 254 B Vietor II. 263 C Lietadlá II. 269 D Slnko II. 283 E Vykurovanie II. 289 F Vlny II. 307 G Príliv a odliv II. 311 H Výrobky II. 322IV Užitočné údaje. 327 I Rýchle odkazy. 328 J Populácie a rozlohy. 338 K História energie Veľkej Británie. 342 Zoznam internetových odkazov. 344 Bibliografia. 348 Index. 355 O autorovi. 366

Časť IČísla, nie prívlastky

2 1 Motivácia Žijeme v čase veľkej ignorancie vedy, kedy prevládajú emócie a pocity nad pravdou. James Lovelock Nedávno som čítal dve knihy, jednu napísal fyzik a druhú ekonóm. V knihe Bez paliva fyzik z Kalifornského technologického inš…útu (Caltech) David Goodstein opisuje nadchádzajúcu energetickú krízu spôsobenú koncom éry ropy. Táto kríza príde čoskoro, predpovedá Goodstein: kríza bude boles- tivá, ale nie v čase, keď vyťažíme poslednú kvapku ropy, ale v čase, keď ťažba ropy nebude stačiť na pokrytie dopytu – možno už v rokoch 2015 alebo 2025.

Navyše, ak by sa nám nejakým magickým spôsobom okamžiteDavid GoodsteinBez paliva (2004) podarilo prejsť z ropy na jadrovú energiu, hovorí ďalej v knihe, ropnú krízu by jednoducho nahradila kríza jadrová v priebehu približne 20 rokov, keďže zásoby uránu sa tiež vyčerpajú. V Skeptickom ekológovi Bjørn Lomborg vykresľuje celkom odlišný vývoj v štýle „všetko je v poriadku“. Dokonca sa v skutočnosti situácia ustavične zlepšuje. Ďalej sa dozvedáme, že nám nehrozí výraznejšia energetická kríza, lebo energie je dostatok.

Ako je možné, že dvaja inteligentní ľudia dospeli k takým rozdielnym záverom? Musel som teda zistiť, ako to je. V roku 2006 sa téma energie dostala aj na predné stránky britských no- vín. Hrozba klimatickej zmeny a strojnásobenie cien zemného plynu za po- sledných 6 rokov rozprúdili búrlivú debatu.

Ako by mala Veľká Británia za-Bjørn Lomborg bezpečiť obyvateľom energiu? Ako by to mal urobiť svet?Skeptický ekológ (2001) „Veterná či jadrová?“ znie jedna z otázok. Ťažko si predstaviť väčšiu roz- poltenosť názorov expertov v nejakej inej problematike. V diskusii o navrho- vanej koncepcii rozvoja jadrovej energie povedal Michael Meacher, bývalý minister životného prostredia: „Ak chceme znížiť emisie skleníkových ply- nov o 60 %. do roku 2050, nemáme inú možnosť, len s pomocou obnovi- teľných zdrojov.“ Sir Bernard Ingham, bývalý štátny zamestnanec, zástanca jadrovej energie, povedal: „Každý, kto sa spolieha na to, že nám obnoviteľ- né zdroje zabezpečia dostatok (energie), žije v inom svete a je podľa môjho názoru nepriateľom ľudí.“ Podobné rozpory môžeme pozorovať aj vnútri ekologického hnutia.

Všetci sa zhodnú, že niečo je potrebné nevyhnutne urobiť, ale čo? Jonathon Porritt, predseda komisie pre obnoviteľný rozvoj, píše: „Dnes neexistu- je opodstatnenie na uprednostňovanie plánov pre nový jadrový programPomsta planéty Gaia: Prečo sa Zem bráni a. akýkoľvek takýto plán by bol v rozpore s (vládnou) stratégiou trvalo– a ako ešte môžeme zachrániť ľudstvoJames Lovelock (2006). © Allen Lane udržateľného rozvoja.“ A ďalej: „Stratégia bez jadra by mohla a mala byť dostatočná na dosiahnutie úspor fosílnych palív, ktoré budeme potrebovať do roku 2050 a neskôr.“ Naopak, ekológ James Lovelock v knihe Pomsta planéty Gaia píše: „Dnes už je neskoro na zavedenie trvalo udržateľného rozvoja.“ Podľa neho je energia z jadrového štiepenia, aj keď nie ako dlho-

1 – Motivácia 3dobá záchrana pre našu sužovanú planétu, „jediná dostupná a efektívnaliečba, ktorú dnes máme“. Veterné turbíny sú „iba. gestom, ktoré máukázať ekologické úmysly (našich politikov)“. Celá táto debata je principiálne iba o číslach.

Koľko energie dokážu jed-notlivé zdroje poskytnúť, pri akých ekonomických a sociálnych nákladocha pri akých rizikách? O aktuálnych číslach sa však hovorí iba málokedy. Pridiskusiách ľudia hovoria iba „jadrová energia je príliš drahá“ alebo „vietora vlny sú obrovské“.

Problém s takýmto štýlom argumentácie je v tom, ženám nestačí vedieť, že niečo je obrovské, potrebujeme vedieť, aké je toobrovské v porovnaní s iným obrovským, a to konkrétne s našou obrovskouspotrebou. Aby sme dokázali porovnávať, potrebujeme čísla, nie prívlastky. A keď sa aj používajú čísla, sú také obrovské, že ich význam je nejasný.Čísla sú volené tak, aby vyvolali dojem a získali podporu namiesto toho,aby informovali. „Obyvatelia Los Angeles prejdú autom 227 miliónov ki-lometrov – vzdialenosť medzi Zemou a Marsom – každý deň.“ „Každý rokje zničených 110-tisíc štvorcových kilometrov tropického dažďového lesa.“„Každý rok sa vyhodí 14 miliárd libier odpadu do oceánu.“ „Briti odhodia2,6 miliardy krajcov chleba každý rok.“ „Množstvo vyhodeného papiera voVeľkej Británii by naplnilo 103 448 poschodových autobusov.“ Ak by sa všetky neefektívne návrhy riešenia energetickej krízy poukladaliza sebou, dosiahli by na Mesiac a späť. ale to už som odbočil. Aký je výsledok nedostatku zmysluplných čísel a faktov? Že sme zaplavenímnožstvom nezmyslov a hlúpostí. BBC odporúča spôsob, akým môže každýz nás prispieť k záchrane sveta – napríklad „odpojte zo siete nabíjačky mo-bilných telefónov, keď ich nepoužívate“; ak niekto namietne, že nabíjačkymobilov nie sú číslom jeden v spotrebe energie, objaví sa heslo: „Každáúspora je dobrá.“ Každá úspora je dobrá?

Realistickejšie je heslo: Ak každý urobí málo, všetci dosiahneme iba málo. Aj firmy prispievajú k pravidelnej dávke hlúposti vtedy, keď nám hovoria,aké sú dokonalé alebo ako nám pomôžu s „naším kúskom pomoci“. Na-príklad internetová stránka BP (British Petroleum) vyzdvihuje zníženie emisiískleníkových plynov (CO2). Mali by ich dosiahnuť zmenou náteru, ktorýmmaľujú svoje lode.

Verí tomu niekto? Určite je každému jasné, že emisie niesú otázkou farby, ale otázkou nákladu tankera – a nemal by ten zaujímaťspoločnosť, ak chceme dosiahnuť významné zníženie emisií CO2? Na strán-kach BP takisto možno nájsť rozhrešenie pre vašu uhlíkovú stopu, na „tar-getneutral.com“, kde sa dozviete, ako je možné „neutralizovať“ všetky vašeemisie CO2 a „Zem to nič nestojí“.

To všetko iba za 40 libier ročne. Ako jeto možné. Ak by to bola pravda, vláda by dokázala vyriešiť problém klima-tickej zmeny za vreckové predsedu vlády!

4 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou[Autor knihy používa ekvivaletne názvy Ešte trestuhodnejší je prístup spoločností, ktoré ponúkajú ako riešenie eko-Spojené kráľovstvo (UK) a Veľká Británia. logických problémov „akumulátory na vodu“, „prenosné veterné turbíny“,Výpočty sú platné pre Spojené kráľov- „biodegradovateľné mobilné telefóny“ a ďalšie marketingové nezmysly.stvo, t. j. Veľkú Britániu + Severné Írsko. Zavádzajú však aj zástancovia skutočných zmien. Napríklad ľudia, ktoríV knihe používame zaužívaný termín chcú vyzdvihovať výhodu obnoviteľných zdrojov nad jadrovou energiou, ho-Veľká Británia – pozn. prekl.] voria, že „veterné turbíny na mori by mohli poskytnúť elektrinu pre všetky do- mácnosti vo Veľkej Británii“ a potom povedia, že „budovanie jadrových elek- trární nepomôže v boji s klimatickou zmenou“, pretože 10 nových jadrových elektrární „by znížilo emisie CO2 iba o 4 %“. Tento argument je zavádzajúci, pretože prechádza od hrušiek k jablkám, od „elektriny pre domy“ k „znižova- niu emisií“. Pravda je taká, že množstvo elektriny vyrobenej tými nádhernými veternými turbínami, ktorá „by zásobovala všetky domy vo Veľkej Británii“, je presne také isté, ako množstvo vyrobené 10 škaredými jadrovými elektrár- ňami, ktoré by „znížili emisie iba o 4 %“! „Zásobovanie elektrinou všetkých domácností vo Veľkej Británii“ spôsobuje iba 4 % emisií.

Ale možno najhoršími previnilcami v kráľovstve nezmyslov sú ľudia, ktorí by naozaj mali vedieť viac – popularizátori vedy, ktorí publikujú nezmysly –*Pozri detaily v poznámke ku kapitole napríklad časopis New Scientist s článkom o „aute na vodu“.*(str. 19). Každá kapitola má poznámky V prostredí, v ktorom ľudia nerozumejú číslam, noviny, aktivisti, firmys referenciami, zdrojmi a detailmi. Aby a politici môžu beztrestne spáchať vraždu.som čitateľa viac nemiatol, v texte sa Potrebujeme jednoduché čísla a potrebujeme čísla zrozumiteľné, porov-poznámky pod čiarou už neobjavia. nateľné a ľahko zapamätateľné.

Ak budeme mať tieto čísla, budeme schopní odpovedať na otázky ako: 1. Môže krajina ako Veľká Británia existovať zo svojich vlastných obno- viteľných zdrojov? 2. Ak každý obyvateľ zmení teplotu na svojom termostate o jeden stu- peň, bude šoférovať menšie auto a vypne nabíjačky mobilných tele- fónov, keď práve nenabíja telefón, bude možné odvrátiť energetickú lOVE HATE krízu? 3. Mala by sa výrazne zvýšiť daň na pohonné látky?

Mali by sme znížiť maximálnu povolenú rýchlosť na polovicu? 4. Je ten, kto uprednostňuje veternú energiu pred jadrovou, „nepriate- ľom ľudí“?TWO REASONS TO JOIN GREENPEACE 5. Ak je klimatická zmena „väčšia hrozba ako terorizmus“, mali by vlá- dy postaviť mimo zákona „oslavovanie cestovania“ a prijať zákonObrázok 1.1 Tento leták od Greenpe- proti „akciám podporujúcim konzum“?ace som dostal ako spam v máji 2006.Majú moderné turbíny kapacitu nahradiť 6. Umožní nám prechod na „vyspelejšie technológie“ znížiť emisie skle-nenávidené chladiace veže jadrových níkových plynov bez zmien v našom spôsobe života?reaktorov? 7. Malo by sa ľuďom odporúčať jesť viac vegetariánskej stravy?

8. Je populácia Zeme šesťkrát vyššia, ako by mala byť?

1 – Motivácia 5 7Prečo debatujeme o energetickej politike? 6 (milióny barelov za deň)Dnes sú pri debatách o energii určujúce tri rozdielne motivácie. Celková ťažba ropy 5 Holandsko Po prvé, fosílne palivá sú vyčerpateľné. Je možné, že lacná ropa (vďaka 4 Dánskoktorej jazdíme na našich osobných a nákladných autách) a lacný zemný plyn 3 Nórsko(ktorým vykurujme mnoho našich bytov) tu už v priebehu našich životov 2nebudú.

Takže sa snažíme hľadať alternatívne zdroje energie. Naozaj, ak 1predpokladáme, že fosílne palivá sú okrem toho cenné napríklad pri výro- Veľká 0 Britániabe plastov a mnohých iných vecí, možno by sme ich preto mali zachovať 1970 1980 1990 2000na lepšie využitie, ako ich len jednoducho spáliť. Cena ($) 150 100 Po druhé, zaujíma nás bezpečnosť dodávok energie. Aj keď sú fosílne 50 0palivá v niektorých miestach sveta stále ľahko dostupné, možno od nichnechceme byť závislí, ak by to našu ekonomiku vystavilo rozmarom nedô- Obrázok 1.2 Dochádzajú „naše“ fosílneveryhodných cudzích štátov (dúfam, že počujete moju opovážlivosť). Ak sa palivá?

Celková ťažba ropy v Severnompozrieme na obrázok 1.2, zdá sa, akoby „náš“ zdroj fosílnych palív už vr- mori a cena ropy v dolároch (pri hodno-chol dosiahol. Veľkej Británie sa zvlášť týka problém bezpečnosti dodávok te v roku 2006).energie, známy ako „chýbajúca energia“. Veľká časť starnúcich uhoľnýcha jadrových elektrární skončí v najbližších 10 rokoch svoju činnosť (obr. 1.3), 18takže existuje riziko, že v určitom čase dopyt po energii prekročí jej ponuku, Ropa 16 Inštalovaný výkon (kWh/d/o)ak nebudú prijaté potrebné opatrenia.

Po tretie, je veľmi pravdepodobné, že používanie fosílnych palív mení 14 Uhlienaše podnebie. Podiel na klimatickej zmene má viacero ľudských aktivít, 12najviac sa však na nej podieľa zosilnenie skleníkového efektu pôsobením 10CO2. Väčšina emisií tohto plynu pochádza zo spaľovania fosílnych palív.

8A hlavný dôvod, prečo ich spaľujeme, je získavanie energie. Takže ak chce-me riešiť problém klimatickej zmeny, potrebujeme nové spôsoby získavania 6energie. Problém podnebia je najmä problémom energie.

4 Nech je pre vás motiváciou ktorýkoľvek z týchto problémov, potrebujeme 2čísla o energii a následné opatrenia, ktoré sú účinné. Jadro 0 Prvé dva problémy, riešenie ktorých smeruje k drastickému znižovaniu po- 2010 2015 2020 2025užívania fosílnych palív, sú jednoznačne sebeckou záležitosťou. Tretí problém,klimatická zmena, je viac nesebeckou motiváciou, veď hlavné dosahy klimatic- Obrázok 1.3 Chýbajúca energia, ktorá vznikne ako následok odstavenia brit-kej zmeny ponesú budúce generácie stovky rokov. Niektorí ľudia majú pocit, že ských elektrární, podľa spoločnosti EdF.za klimatickú zmenu nenesú zodpovednosť.

Hovoria napríklad: „Prečo by som Graf ukazuje predpokladaný inštalovanýmal niečo robiť ja? Pozrite sa, čo robí Čína!“ V nasledujúcich riadkoch sa budem výkon z jadrových, uhoľných a ropnýchvenovať klimatickej zmene podrobnejšie, pretože pri písaní knihy som sa naučil elektrární, v kilowatthodinách za deňniektoré zaujímavé skutočnosti, ktoré mi viac objasnili tieto etické otázky. Ak na osobu.

Je to maximum súčasnýchvás klimatická zmena nezaujíma, preskočte do ďalšej sekcie na strane 12. jednotlivých zdrojov.Motivácia klimatickou zmenouMotiváciu klimatickou zmenou vysvetlím v troch krokoch. Prvý: spaľovaniefosílnych palív spôsobuje nárast koncentrácie CO2. Druhý: CO2 je skleníko-vý plyn.

Tretí: zosilňovanie skleníkového efektu zvyšuje priemerné globálneteploty (a má veľa iných dôsledkov).

6 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 1.4 Koncentrácia oxidu uhliči-tého (CO2) (v milióntinách gramu – ppm)za posledných 1 100 rokov, získaná zo 400vzduchu v ľadových jadrách (do r. 1977)a meraná priamo na Havaji (od r. 1958). 340 350Myslím si, že medzi rokmi 1800 a 2000 330došlo k nejakej udalosti. Vyznačil som 300rok 1769, v ktorom James Watt paten- 320 Koncentrácia CO 2 (ppm)toval svoj parný stroj. (Prvý použiteľný 250 310parný stroj bol objavený o 70 rokov skôr,ale ten Wattov bol oveľa účinnejší.) 200 300 150 290 280 100 270 50 1769 260 0 1600 1700 1800 1900 2000 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1,2 e 1 Uhlie vo svet Začnime tým, že koncentrácia CO2 vo vzduchu rastie.

Obrázok 1.4. zobra- 0,8 zuje určenie koncentrácie CO2 vo vzduchu od roku 1000 n. l. až do súčasnos-Gt CO2 za rok ti. Niektorí „skeptici“ tvrdia, že tento nedávny nárast je prirodzený úkaz. Je i James Watt (1769) táni Parný stroj (1698) 0,6 teda „skeptik“ tou osobou, ktorá sa ani nepozrie na údaje? Nemyslíte si, len j Bri tak náhodou, že sa niečo mohlo stať v rokoch 1800 až 2000 n. l. Niečo, čo eľke 0,4 nebolo súčasťou prirodzených procesov v predchádzajúcich tisícročiach? oV Niečo sa naozaj stalo a nazýva sa to priemyselná revolúcia. Na grafe som ie v 0,2 vyznačil rok 1769, keď si James Watt nechal patentovať svoj parný stroj.

Zatiaľ Uhl 0 čo prvý použiteľný stroj bol vynájdený v roku 1698, skutočným začiatkom prie- 1600 1700 1800 1900 myselnej revolúcie bol až Wattov účinnejší parný motor. Jedným z hlavných využití motora bolo pumpovanie vody z uhoľných baní. Obrázok 1.5 ukazuje,Obrázok 1.5 História ťažby uhlia vo Veľ- čo sa stalo s produkciou uhlia od roku 1796.

V roku 1800 sa uhlie používalokej Británii a na svete v rokoch 1600 na výrobu železa, pohon lodí, vykurovanie budov, pohon lokomotív a ďal-až 1910. Nárast ťažby je prepočítaný ších zariadení a samozrejme aj na pohon čerpadiel, ktoré umožňovali ťažbuna miliardy ton CO2 – nepredstaviteľná väčšieho množstva uhlia v kopcoch Anglicka a Walesu. Veľká Británia malajednotka, ale nemajte obavy: čoskoro si mimoriadne dobré zásoby uhlia: keď sa revolúcia začala, množstvo uhlíkaju priblížime. uloženého v uhlí pod Veľkou Britániou bolo rovnaké, ako je množstvo uhlíka v rope v Saudskej Arábii.

V priebehu rokov 1769 až 1800 sa ťažba uhlia vo Veľkej Británii zdvoj- násobila. V nasledujúcich 30 rokoch (1830) sa znovu zdvojnásobila. Ďalšie zdvojnásobenie rýchlosti ťažby sa odohralo za 20 rokov (1850) a ďalšie zdvoj-

1 – Motivácia 7násobenie tiež za 20 rokov (1870). Toto uhlie umožnilo Veľkej Británii ovlád- 3,6 Ropa vo svetenuť svet. To prinieslo Anglicku a Walesu prosperitu, ktorá sa odzrkadlila v sto-ročí nebývalého nárastu populácie.

3,4 35 4000 3.2 30 3500 3000 3Populácia (milióny) 25 2500 s ale 20 2,8 W 2000 + 15 1769 o 1500 ick Svet 2,6 10 gl 1000 An 1769 5 500 Anglicko + Wales 2,4 0 0 1600 1700 1800 1900 1700 1800 1900 2000 2,2Spolu s tým, ako revolúcia napredovala, pridali sa aj ďalšie krajiny. Obrázok 2 Gt CO2 za rok1.6 ukazuje ťažbu uhlia vo Veľkej Británii a ťažbu uhlia na celom svete na tejistej mierke ako obrázok 1.5 s posunom v histórii o 50 rokov neskôr. Veľ- 1,8ká Británia dosiahla vrchol ťažby uhlia v roku 1910, ale medzitým sa ťažbauhlia na celom svete zdvojnásobovala každých 20 rokov. Je ťažké znázorniť 1,6históriu ťažby uhlia na jednom grafe.

Aby sa dalo ukázať, čo sa odohralo nas-ledujúcich 50 rokov, kniha by musela byť vysoká 1 meter! Na riešenie tohto 1,4problému je potrebné buď zmenšiť mierku vertikálnej osi: 1,2 1,2 Uhlie vo svete svete 20 o svete 1 1 Uhlie vo Uhlie vo svete 0,8 Ropa v Gt CO2 za rok 15 0,8 James Watt (1769) i Parný stroj (1698) i tán 0,6 Saudskej Arábie 0,6 Bri James Watt (1769) 10 Parný stroj (1698) j ľke 0,4 i ni Ve 0,4 Ropa zo itá Br 5 vo ej 0,2 ľk lie 1769 Ve 0,2 Uh vo 0 0 lie Uh 1600 1700 1800 1900 1700 1800 1900 2000 0 1700 1800 1900alebo je možné rozdeliť vertikálnu os nerovnomerne tak, aby bolo možné Obrázok 1.6 Čo sa stalo ďalej. Históriana osi zobraziť malé aj veľké hodnoty zároveň. Možno to dosiahnuť naprí- ťažby uhlia vo Veľkej Británii a vo sveteklad použitím logaritmickej mierky osi, ktorú som využil na spodných grafoch od roku 1650 do roku 1960, v tej istejobrázka 1.7 (str. 9).

Na logaritmickej škále je každý 10-násobný nárast (od 1 mierke ako na obrázku 1.5.do 10, od 10 do 100, od 100 do 1 000) na grafe zobrazený s rovnakým od-stupom. Množstvo, ktoré rastie na logaritmickej mierke konštantným percen-tuálnym prírastkom za rok (to sa nazýva exponenciálny rast),

8 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou sa javí ako priamka. Logaritmické mierky sú vynikajúce na pochopenie rastu. Zatiaľ čo obyčajné grafy v obrázkoch na stranách 6 a 7 ukazujú, že ťažba uhlia vo Veľkej Británii a vo svete výrazne vzrástla a zároveň, že výrazne vzrástla aj britská a svetová populácia, ich pomerné rýchlosti rastu nie sú na týchto grafoch viditeľné. Logaritmické grafy umožňujú porovnávať rých- losti rastu. Ak sa napríklad pozrieme na sklon krivky populácie, môžeme vi- …ť, že rast svetovej populácie za posledných 50 rokov bol o niečo rýchlejší ako rast populácie v Anglicku a vo Walese v roku 1800.

Od roku 1769 do roku 2006 vzrástla ročná ťažba uhlia 800-násobne. Ťažba uhlia rastie aj dnes. Ťažia sa aj ostatné fosílne palivá – obrázok 1.7 ukazuje napríklad ťažbu ropy, ale v prípade vplyvu na tvorbu emisií CO2 kraľuje aj naďalej uhlie. Spaľovanie fosílnych palív je hlavnou príčinou nárastu koncentrácie CO2 vo vzduchu. To je fakt, ale počkať: stále počujem nejaký šum a mrmlanie od skupiny klimatických skeptikov. Čo hovoria?

Tu je napríklad Dominic Lawson, ktorý píše pre časopis The Independent: „Vypúšťať do atmosféry približne 7 gigaton CO2 za rok spaľovaním fo- sílnych palív vyzerá veľa. Lenže biosféra a oceány uvoľnia do atmosféry[V roku 2010 boli svetové emisie CO2 približne 1 900 gigaton a 36 000 gigaton CO2 za rok -. to je jednauž 32 Gt – pozn. prekl.] z príčin, prečo niektorí z nás pochybujú o význame ľuďmi podmiene- ného zosilnenia skleníkového efektu. Znižovanie emisií CO2 je mega- lománia, zveličujúca úlohu človeka. Politici nemôžu zmeniť počasie.“ Osobne proti skepticizmu nič nenamietam a nie všetko, čo hovoria skeptici, je bezvýznamné; nezodpovedná žurnalistika v štýle Dominica Lawsona si však zasluhuje poriadne schladiť. Prvý problém s tvrdením Lawsona spočíva v tom, že všetky tri čísla ktoré uvádza (7, 1 900 a 36 000), sú nesprávne!

Správne čísla sú 26, 440 a 330. Poďme však k hlavnému argumentu Lawsona, a teda že naše emisie sú ove- ľa menšie ako tie prirodzené. Áno, prirodzené toky CO2 sú vyššie, ako tie spôsobené ľuďmi pred 200 rokmi. Ale je nesmierne zavádzajúce zamerať sa na toky CO2 iba smerom do atmosféry a nespomenúť pritom približne rovnaké množstvo CO2, ktoré prúdi z atmosféry späť do biosféry a oceánov. Skutočnosť je taká, že prirodzené toky do a z atmosféry boli po tisícročia v rovnová- he, preto nie je dôležité, že sú výraznejšie ako emisie spôsobené ľudmi.

Prirodzené toky sa navzájom nulujú. Takže aj keď boli prirodzené toky veľké, koncentrácia CO2 v atmosfére a oceánoch bola za posledné ti- sícročia konštantná. Naopak, spaľovanie fosílnych palív, hoci je menej významné, spôsobuje nový prísun CO2, ktorý nie je nulovaný. Tu je jed- noduchá …ógia s pasovou kontrolou na letisku. Za hodinu priletí ti- síc pasažierov a k dispozícii je presne toľko úradníkov, aby stihli odbaviť 1 000 pasažierov za hodinu.

Môže sa vytvoriť rad, ale vďaka súladu rýchlosti príchodu pasažierov a rýchlosti odbavovania nenarastá. Teraz si predstavte,

1 – Motivácia 9 Obrázok 1.7 Horný graf znázorňuje 400 koncentráciu CO2 (v ppm) za posledných 1 100 rokov – tie isté údaje sú znázorne- né na obrázku 1.4 380 Tu je portrét Jamesa Watta a obrázok jeho parného stroja z roku 1769. 360 Koncentrácia CO 2 (ppm) 340 320 Stredný graf (na logaritmickej mierke) 300 ukazuje vývoj ťažby uhlia v Anglicku, ropy v Saudskej Arábii, uhlia na svete, ropy na svete a (čierny bod vpravo hore) 280 celkové emisie skleníkových plynov v roku 2000. 1769 Spodný graf ukazuje (na logaritmickej 260 mierke) niektoré dôsledky priemysel- 1000 1200 1400 1600 1800 2000 nej revolúcie: rýchly nárast populácie Svet celkovo Anglicka, a podobne aj sveta; a pozoru- te 10 Ropa vo svete hodný nárast vo výrobe surového železa sve (v tonách za rok); a rast hmotnosti voGt CO2 za rok Ropa anglických lodí (v tisíckach ton). lie 1 v Saudskej Uh Arábii Na rozdiel od obyčajných grafov ii án na predošlej strane, logaritmická mierka Brit Veľ ie vo 0,1 James Watt (1769) umožňuje znázorniť rast populácie An- kej Parný stroj (1698) glicka aj sveta zároveň v jednom grafe, l Uh a možnosť vývoj kriviek porovnať. 1000 Populácia sveta (milióny) 100 Lode vo Veľkej Británii (kt) Surové železo vo Veľkej Británii (kt/r) 10 Populácia Anglicko + Wales (milióny) 1000 1200 1400 1600 1800 2000

10 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou že pre hmlu musí na letisku núdzovo pristáť lietadlo z menšieho letiska. Táto zmena spôsobí, že dodatočne príde na letisko 50 pasažierov za hodinu – iba malý nárast v porovnaní s pôvodnou kapacitou 1 000 pasažierov za hodinu. Úrady, aspoň spočiatku, nezvýšia počet úradníkov a tí pokračujú v obvyklej rýchlosti odbavovania pasažierov. Takže čo sa stane? Pomaly, ale isto začne rad narastať. Spaľovanie fosílnych palív preukázateľne zvyšuje koncentráciu CO2 v atmosfére a v povrchových vodách oceánov. Žiadny z klimatológov nespochybňuje tento fakt. Človek významne ovplyvňuje koncentráciu CO2.

Dobre. Spaľovanie fosílnych palív zvyšuje koncentráciu CO2 významne. [Dnes je na úrovni hodnôt spred 15-20 mil. rokov – pozn. prekl.] Prekáža to však? „Uhlík je príroda!“ pripomína nám ropná loby, „Uhlík je život!“ Ak by CO2 nemal žiadne škodlivé účinky, potom by naozaj nebol problém s jeho emisiami. Bohužiaľ, CO2 je skleníkový plyn. Nie síce najsilnejší, ale nepo- chybne významný. Pridáme ho do atmosféry a urobí to, čo skleníkové plyny robia: absorbuje infračervené žiarenie (teplo) prichádzajúce z povrchu Zeme a znovu ho vyžaruje náhodným smerom späť do atmosféry.

Výsledkom toh- to náhodného presmerovania dopravy tepla do atmosféry je zabrzdený únik tepla z planéty, ktorá sa ocitne pod prikrývkou z CO2. Takže CO2 má otep- ľujúci vplyv. Tento fakt nie je dokázaný komplexným historickým záznamom globálnej teploty, ale jednoduchými fyzikálnymi vlastnosťami molekúl CO2. Skleníkové plyny vytvárajú okolo atmosféry prikrývku a CO2 je jednou jej vrstvou. Čo sa teda stane, ak sa ľudstvu podarí zdvojnásobiť alebo strojnásobiť koncentrácie CO2 (kam určite smerujeme, ak sa nič nezmení)? Existuje tu mnoho neistôt.

Skúmať klímu je veľmi ťažké. Podnebie je komplexný sys- tém, osie hniezdo a o koľko sa presne oteplí pri zdvojnásobení koncentrá- cie CO2, nie je isté. Najviac používané klimatické modely nám hovoria, že zdvojnásobenie CO2 bude mať podobný účinok, ako zvýšenie výkonu Slnka o 2 % a spôsobí to nárast priemerných teplôt asi o 3 °C.

To je niečo, čo by historici nazvali zlou situáciou. Nemám v úmysle recitovať litánie pravdepo- dobných drastických dopadov oteplenia, pretože som si istý, že ste o nich už počuli. Najčastejšie sa hovorí o tom, že „grónsky ľadový príkrov sa po- stupne roztopí a v priebehu niekoľko sto rokov sa zdvihne hladina oceánov o 7 metrov“.

Väčšina litánií hovorí o pohrome pre budúce generácie. Také teploty Zem nezažila najmenej posledných 100 000 rokov a je pravdepo- dobné, že ekosystémy by boli tak významne pozmenené, že na Zemi by prestali existovať niektoré služby a dodávka tovarov, ktoré dnes považujeme za samozrejmé.

1 – Motivácia 11 Modelovanie podnebia je ťažké a plné neistôt. No neistota v presnej hod-note, o ktorú sa zmení globálna teplota, nemôže slúžiť ako ospravedlneniepre nečinnosť. Ak by ste boli na rýchlo idúcej motorke, v hmle a blízko útesua pri tom všetkom nemali dobrú mapu hraníc útesu, oprávňoval by vás chý-bajúci kus mapy na to, aby ste nespomalili?

Takže, kto by mal spomaliť? Kto by mal prestať s emisiami CO2? Kto jezodpovedný za klimatickú zmenu?

Ide samozrejme o etickú, nie vedeckú otáz-ku, ale etické diskusie sa musia zakladať na faktoch. Takže poďme preskúmaťfakty o emisiách skleníkových plynov. Najprv krátko o tom, v akých jednotkáchsa vyjadrujú.

Medzi hlavné skleníkové plyny patria patria oxid uhličitý, metána oxid dusný. Každý z týchto plynov má rozdielne fyzikálne vlastnosti, preto sazvyknú vyjadrovať všetky emisie skleníkových plynov v „ekvivalentných množ-stvách CO2“, kde „ekvivalentný“ znamená „majúci rovnaký efekt ako CO2za 100 rokov“. Jednu ekvivaletnú tonu CO2 možno skrátiť ako „1 t CO2e,“a jednu miliardu ton (teda tisíc miliónov ton) ako „1 Gt CO2e“ (jedna giga-tona). V tejto knihe znamená 1 t jednu metrickú tonu (1 000 kg). Nebudemrozlišovať britské tony, pretože sa líšia od metrickej tony menej ako o 10 %. V roku 2000 bolo celkové množstvo emisií skleníkových plynov približne34 Gt CO2e za rok. Ťažko predstaviteľné číslo.

Možno si ho však zjednodušiťa zosobniť vydelením počtu obyvateľov na planéte (6 miliárd) a získame zne-čistenie skleníkovými plynmi na osobu, čo je 5½ tony CO2e na osobu za rok.Takto možno vyjadriť svetové emisie obdĺžnikom, ktorého šírka je populácia(6 miliárd) a výška predstavuje emisie na osobu. [Tento rok presiahne početsvetovej populácie 7 miliárd – pozn. prekl.].Znečistenie skleníkovými plynmi (tony CO2e/rok na osobu) 5 Svetové emisie skleníkových plynov: 34 Gt CO2e/rok 0 0 1 2 3 4 5 6 Populácia (miliardy)Takže teraz sú si všetci obyvatelia rovní, ale nie každý z nás vypúšťa 5½ tonyCO2 za rok [teda priemerná uhlíková stopa každého obyvateľa planéty je5½ t CO2e – pozn. prekl.]. Môžeme teda rozlíšiť emisie v roku 2000 tak, abysa ukázalo, ako jednotlivé oblasti sveta prispievajú k spoločnému 34-miliar-dovému obdĺžniku.

12 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Severná Amerika 25 Znečistenie skleníkovými plynmi (tony CO2e/rok na osobu) ia 5 Gt CO 2e/rok án ce O 20 a 15 rik Af á pa rn ró ve ik Eu rib Se Ka a od Subsaharská Afrika a 10 Am a ch a á erik ik vý er Am ý dn St ná re dn ž St Ju re ia 5 Áz 0 0 1 2 3 4 5 6 Populácia (miliardy) Tento obrázok, ktorý je v tej istej mierke ako predošlý, rozdeľuje svet na 9 ob- lastí. Každý obdĺžnik znázorňuje emisie skleníkových plynov daného regiónu, pričom šírka znázorňuje počet obyvateľov a výška priemerné emisie na oby- vateľa v príslušnej oblasti. V roku 2000 predstavovali emisie Európanov na obyvateľa asi dvojnáso- bok svetového priemeru, emisie v Severnej Amerike boli asi štvornásobné. Môžeme pokračovať v delení a jednotlivé regióny rozdeliť na krajiny.

Až tu to začína byť skutočne zaujímavé. Medzi veľké krajiny s najväčšími emisiami na osobu patrí Austrália, USA a Kanada. Európske krajiny, Japonsko a Južná Afrika sú tiež významnými pri- spievateľmi. Spomedzi európskych krajín predstavuje Veľká Británia priemer.

Ako je však na tom Čína, tá neposlušná krajina „s ktorou nezmôžeme nič“? Pravda, plocha čínskeho obdĺžnika je približne rovnaká ako v prípade USA, skutočnosťou však je, že ich emisie na obyvateľa sú nižšie ako svetový prie-

1 – Motivácia 13 Katar, Spojené Arabské Emiráty ké ric me Kuvajt ya é š ia na ojen strál tát Sp Au da 25 KaZnečistenie skleníkovými plymi (tony CO2e/rok na osobu) 5 Gt CO2e/rok Trinidad a Tobago ia áb 20 Ar nia au a ká ko i Br o rác ds Írs ľká eck de itá S Ve em ká fe ko 15 ds N us Turkmenistan lan o R sk ka Singapúr Ho a n Jap a on fri e o nc sko ór áA sk áK la úz ue Fra n žn žn lia Ju ez iw Ju Ta n Ta ko Ve 10 n tan Irá kis iko go be M ília on Uz rec ex o aK k az Tu ajs lik Br k is z ia na ub Th ep tan éš Pa oné Čí t 5 yp ár Ba m lad r ia tn y ick Vieipín a Eg Fil ia Ind gé rat ng Ind ok Ni m De 0 0 1 2 3 4 5 6 Populácia (miliardy)mer. A emisie obyvateľov Indie sú nižšie ako polovica priemeru sveta. Navyšemusíme mať na pamäti, že väčšina z priemyselných emisií Číny a Indie je spo-jená s výrobou produktov určených pre bohaté krajiny.

Takže ak predpokladáme, že je „potrebné niečo urobiť“ pre zníženie emi-sií skleníkových plynov, kto nesie bremeno tejto zodpovednosti? Nuž, je toetická otázka. Nedokážem si však dosť dobre predstaviť etický systém, ktorýnepripúšťa, že zodpovednosť padá obzvlášť na krajiny nachádzajúce sa na ľa-vej strane zobrazovaného grafu – teda krajiny s emisiami dvoj-, troj- aleboštvornásobne vyššími ako je svetový priemer.

Napríklad, ako sú krajiny VeľkáBritánia alebo USA.

14 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Historická zodpovednosť za dopady klimatickej zmeny Ak predpokladáme, že ľudia svojou aktivitou poškodili podnebie a že niekto musí tento problém riešiť, kto bude platiť? Niektorí chcú, aby „platil ten, kto znečisťuje“. Predchádzajúce grafy ukázali, kto znečisťuje dnes. Nie je však až natoľko dôležité, kto znečisťuje dnes a ako rýchlo, ale rozhodujú skôr celkové é rick vypustené emisie.

Veľa uvoľneného CO2 (asi 1/3) totiž zostane vo vzduchu eck ritán ame najmenej 50 až 100 rokov. Ak prijmeme etický princíp, že platiť by mal zne- čisťovateľ, musíme sa pýtať, aká veľká je historická stopa danej krajiny. Nasle- Nem ká B štáty ia dujúci graf ukazuje kumulatívne emisie CO2 jednotlivých krajín, vyjadrených Veľ jené ako priemerná rýchlosť emisií v období 1880 — 2004. o cia SpoPriemerná rýchlosť znečisťovania erá 10 fed (tony CO 2/r na osobu) o zsk ká ika ncú Rus ko sko Afr Fra ons ian ná 5 Jap Tal zia xiko Juž o n eck Me a éria oné ista zíli Irán a ia Čín Tur Br a Nig Pak Ind Ind 0 0 1 2 3 4 5 6 Populácia (miliardy) Veľká Británia, gratulujem! Dostali sme sa na stupienok víťazov.

Hoci sme dnes v Európe iba priemernou krajinou, pri započítaní historických emisií na obyvateľa sme hneď druhí za USA. Dobre, dosť bolo etiky. Takže čo teda podľa vedcov treba urobiť, aby sme sa vyhli riziku oteplenia Zeme o 2 °C (2 °C znamená rast teploty, nad ktorým sa predpokladá mnoho negatívnych vplyvov)?

Zhoda je jasná. Potrebujeme sa 6 zbaviť využívania fosílnych palív [presnejšia je formulácia, že sa potrebujemeTon CO2 /rok na osobu 5 zbaviť takého využívania fosílnych palív, pri ktorom CO2 uniká do ovzdušia – 4 pozn. prekl.] a potrebujeme to urobiť rýchlo. Niektoré krajiny, vrátane Veľkej 3 Británie, sa zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % do roku 2050, 16-43% riziko 2 prekročenia 2 °C ale treba zdôrazniť, že takéto zníženie, akokoľvek významné, nie je postaču- 9-26% riziko júce [z pohľadu klimatickej zmeny – pozn. prekl.].

Ak by sa svetové emisie 1 prekročenia 2 °C 0 postupne znížili o 60 % do roku 2050, podľa klimatológov je viac pravdepo- 2000 2050 2100 dobné ako nie, že globálne teploty stúpnu o viac ako 2 °C. Rozsah zníženia emisií, ktoré potrebujeme dosiahnuť, ukazuje obrázok 1.8. Na ňom vidieť dva bezpečné scenáre emisií podľa Baera a Mastrandrea (2006) v správe Inš…útuObrázok 1.8 Globálne emisie pre dva pre výskum verejných politík.

Nižšia krivka predpokladá pokles emisií od rokuscenáre podľa Baera a Mastrandrea, 2007, s celkovou rýchlosťou poklesu 5 % za rok. Horná krivka predpokladávyjadrené v tonách na ekvivalent CO2za rok na osobu, za predpokladu počtu neskorší nástup znižovania emisií a pokles emisií o 4 % za rok. Oba scenáre byobyvateľov 6 miliárd.

Oba scenáre by mali poskytnúť slušnú pravdepodobnosť, že sa vyhneme otepleniu o viac akomali poskytovať dobrú nádej, ako sa 2 °C v porovnaní s priemernou teplotou pred priemyselnou revolúciou. Privyhnúť nárastu teploty o viac ako 2 °C scenári predstavovanom spodnou krivkou je pravdepodobnosť, že spomínanéoproti predindustriálnemu obdobiu. oteplenie prekročíme v rozmedzí 9 — 26 %. Horná krivka vyjadruje predpoklad

1 – Motivácia 15 Oxid uhličitý Obrázok 1.9 Rozdelenie emisií skleníko- vých plynov sveta (2000) podľa pôvodu a plynu. „Energia“ zahŕňa elektrárne, priemyselnú výrobu, dopravu, spraco- vanie fosílnych palív a spotrebu ener- gie v budovách. „Využívanie krajiny a spaľovanie biomasy“ zahŕňa zmeny vo využívaní krajiny, odlesňovanie a spa- ľovanie neobnovenej biomasy, ako je rašelinisko. „Odpad“ zahŕňa odstránenie Energia: a spracovanie odpadu. Veľkosti zdrojov 74 % ukazujú 100-ročný potenciál globálneho Emisie otepľovania. Zdroj: Databáza emisií pre skleníkových globálny výskum atmosféry. plynov na svete Metán Oxid dusný Poľnohospodárske vedľajšie produkty: 12,5 % Využitie krajiny; spaľovanie biomasy: 10 % Odpad: 3,4 %prekročenia tejto hranice v rozmedzí 16 — 43 %. Tieto pomerne bezpečnéemisné scenáre však predpokladajú oveľa výraznejšie zníženie emisií, ako kto-rýkoľvek zo scenárov predkladaných Medzivládnym panelom pre klimatickúzmenu (IPCC) alebo Sternovou správou. Uvedené potenciálne bezpečné možnosti vývoja vyžadujú zníženie roč-ných globálnych emisií o 70 % alebo o 85 % do roku 2050. Čo to znamenápre krajinu ako Veľká Británia? Ak sa prikloníme k princípu znižovania a zbli-žovania úrovne emisií (tzv. contraction and converge), čo znamená že všetkykrajiny majú za cieľ dosiahnuť rovnaké emisie na obyvateľa, potom VeľkáBritánia potrebuje znížiť svoje emisie o viac ako 85 %; mali by sa dostať zosúčasných 11 ton CO2e za rok na osobu na približne 1 tonu za rok na osobudo roku 2050.

To je taký výrazný pokles, že najlepšie je v tejto súvislosti pre-stať uvažovať o fosílnych palivách. A ešte posledná poznámka k motivácii: aktivít človeka podieľajúcich sana emisiách skleníkových plynov je síce veľa, no zďaleka najväčší podiel mávyužívanie energie. Niektorí ľudia totiž ospravedlňujú svoju neochotu znižo-vať spotrebu energie výrokmi typu: „Metán grgajúcich kráv prispieva k otep-ľovaniu viac ako cestovanie lietadlom.“ Áno, vedľajšie poľnohospodárske

16 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou produkty prispeli v roku 2000 asi 1/8 k celkovým emisiám skleníkových ply- nov. Ale využívanie energie k nim prispelo až 3/4 (obr. 1.9).

Preto je problém klimatickej zmeny najmä problémom využívania energie. Varovanie čitateľom Dobre, dosť o klimatickej zmene. Budem predpokladať, že sme dostatočne motivovaní, aby sme sa zbavili fosílnych palív.

Nech je už vaša motivácia aká- koľvek, cieľom knihy je pomôcť vyznať sa v číslach a počtoch tak, aby každý dokázal vyhodnotiť jednotlivé kroky a podoprieť ich faktami a údajmi, aby vedel určiť, ktoré opatrenia majú zmysel. Netvrdím, že počty a čísla v tejto knihe sú nové; napríklad spomínané knihy Goodsteina, Lomborga a Loveloc- ka sú plné zaujímavých čísel a výpočtov a na internete tiež existuje množstvo užitočných zdrojov (pozri poznámky na konci každej kapitoly). V tejto knihe sa snažím o to, aby čísla boli ľahko zapamätateľné a jedno- duché; aby ste s nimi mohli narábať samostatne; a aby jednotlivé príklady boli také jasné, že každý trochu premýšľajúci človek si z nich dokáže urobiť jasné závery. Nechcem vás kŕmiť svojimi vlastnými závermi. Presvedčenie je silnejšie, ak vznikne prirodzene, ako keď je iba naučené.

Pochopenie je tvorivý proces. Verím, že po prečítaní tejto knihy budete viac presvedčení o svojich schopnos- tiach vyhodnotiť každý podobný problém. Rád by som zdôraznil, že nasledujúce výpočty sú zámerne nepresné. Zjed- nodušenie je totiž cieľom k pochopeniu.

Po prvé, zaokrúhľovanie čísel umožní„Pozri – človek s nízkymi emisiami“ ich ľahšie zapamätanie. V tejto knihe je napríklad populácia Veľkej BritánieObrázok 1.10 Zverejnené s láskavým 60 miliónov a populácia sveta je 6 miliárd. Nemám problém všetky výpočtypovolením PRIVATE EYE/ Peter Dredge spresniť, ale takto si budete môcť problematiku a vzťahy lepšie predstaviť.www.private-eye.co.uk Ak si napríklad zapamätáme, že emisie skleníkových plynov v roku 2000 boli 34 miliárd ton CO2e za rok, potom zároveň vieme, a to bez použitia kalkulač- ky, že emisie predstavujú 5½ tony CO2e na jedného obyvateľa za rok. Tento hrubý výpočet (34 delené 6 sa rovná 5½) nie je presný, ale je rýchly a do- statočný pre účely zaujímavej debaty. Alebo ak si zapamätáte, že priemerný medzikontinentálny výlet vás stojí takmer 2 tony CO2e a zároveň už viete, že priemerná svetová spotreba je 5½ tony CO2e na osobu, ľahko si uvedomíte, že jediným spiatočným letom spotrebujete viac ako tretinu svetovej priemer- nej ročnej spotreby CO2 na obyvateľa na svete.

Páči sa mi viac, ak sa výpočty zakladajú na praktických každodenných skú- senostiach, ako na pôsobivých národných štatistikách. Ak chcem napríklad vypočítať typickú priemernú rýchlosť vetra v Cambridgei, pýtam sa, „je moja rýchlosť bicyklovania zvyčajne väčšia“? Odpoveď je áno. Takže už si dokážem odvodiť, že rýchlosť vetra v Cambridgei je iba zriedkakedy vyššia ako moja prie- merná rýchlosť na bicykli 20 km/h (5,6 m/s alebo 12 míľ za hodinu).

Zároveň porovnávam svoje výpočty s odhadmi iných ľudí a oficiálnymi štatistikami (tie nájdete na konci každej kapitoly). Táto kniha neslúži ako konečný zdroj pre dokonale presné čísla. Skôr má za cieľ znázorniť, ako možno použiť približné hodnoty na účely konštruktívnych a prínosných rozhovorov.

1 – Motivácia 17 Vo výpočtoch najčastejšie používam príklady pre Veľkú Britániu, ale nie-kedy aj pre Európu, Ameriku alebo celý svet, ale malo by byť jednoduchéprepočítať tieto hodnoty na ktorýkoľvek región alebo štát sveta, o ktorý mátezáujem. Na záver tejto kapitoly mi dovoľte ešte zopár upozornení. Nielen že bude-me zaokrúhľovať čísla, s ktorými pracujeme, ale zanedbáme aj všetky druhydetailov, o ktoré sa starajú investori, manažéri a ekonómovia. Ak sa snažíterozbehnúť projekt na využívanie obnoviteľnej energie, už päťpercentný nárastv nákladoch môže spôsobiť rozdiel medzi úspechom a zlyhaním, takže v tom-to prípade je nutné prihliadať na každý detail.

Ale pre účely tejto knihy nehrá5 % úlohu. Je o dvoj- alebo o desaťnásobkoch. Je o fyzikálnych limitoch vyu-žívania obnoviteľnej energie, nie o ich súčasnej ekonomickej návratnosti.

Za-tiaľ čo ekonomika je stále premenlivá, základné prírodné limity budú navždyrovnaké. A tie potrebujeme pochopiť. Debaty o energetickej politike sú často mätúce a emočne ladené, pretožeľudia spájajú fakty a etické zásady. Medzi príklady faktických tvrdení patria výroky: „V globále sa prispaľovaní fosílnych palív uvoľní 34 Gt ekvivalentu CO2 za rok.“ „Ak sa zdvoj-násobí koncentrácia CO2, v nasledujúcich 100 rokoch sa zvýši globálna teplotao 1,5 — 5,8 °C.“ „Nárast teploty o 2 °C spôsobí roztopenie grónskeho ľadov-cového príkrovu za 500 rokov.“ „Úplné roztopenie grónskeho ľadovcovéhopríkrovu spôsobí nárast hladín oceánov o 7 metrov.“ Faktické tvrdenie môže byť buď správne, alebo nesprávne; a určiť tosprávne je ťažké; to je otázka pre vedcov. Napríklad faktické tvrdenia, ktorésom uviedol, môžu byť správne alebo nie.

Nevieme však, či sú všetky z nichsprávne. Niektoré z nich sa dnes považujú za „veľmi pravdepodobné“. Ťaž-kosti spojené s určením ich pravdivosti sú príčinou debát vedeckej komunity.Ale pri určitom dostatočnom množstve pokusov a diskusií sa pravda alebonepravda väčšiny takýchto predpokladov nakoniec vyrieši, prinajmenšom„mimo akýchkoľvek pochybností“. Medzi príklady etických tvrdení patria výroky: „Je zlé vyčerpať globál-ne zásoby spôsobom, ktorý spôsobí rozsiahle škody budúcim generáciám.“„Znečisťovanie by nemalo byť zadarmo.“ „Mali by sme podniknúť kroky, kto-ré zabezpečia, aby sa koncentrácia CO2 nezdvojnásobila.“ „Politici by mali sú-hlasiť so stropom pre emisie CO2.“ „Krajiny s najvyššími emisiami CO2 v minu-lom storočí majú povinnosť zakročiť proti klimatickej zmene.“ „Je spravodlivérozdeliť emisie CO2 rovnako na všetkých obyvateľov sveta.“ Takéto tvrdenianie sú ani „správne“, ani „nesprávne“. Či s nimi súhlasíme, závisí od nášhovlastného etického hodnotenia alebo hodnôt.

Etické predpoklady si niekedy „Dobre – dohodnuté; oznamujem – „ničmôžu protirečiť. Napríklad vláda Tonyho Blaira zaujala radikálny postoj k emi- nerobiť nie je možné!“ tak počkámesiám CO2: „Veľká Británia by mala znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % a uvidíme, ako sa to vyvinie. “do roku 2050.“ V tom čase však kancelár Gordon Brown opakovane žiadalod krajín ťažiacich ropu, aby zvýšili ťažbu ropy. Obrázok 1.11 Zverejnené s láskavým Táto kniha sa zameriava na fakty, nie na etické postoje. Chcem, aby povolením PRIVATE EYE/ Paul Loweboli jasné, takže ľudia sa môžu zamerať na zmysluplné debaty o etických www.private-eye.co.uk

18 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou rozhodnutiach. Chcem, aby každý pochopil, ako jednotlivé fakty obmedzujú možnosti, ktoré máme. Ako dobrý vedec sa budem snažiť vyhnúť osobným názorom na etické otázky, ale občas mi niečo unikne – prosím, odpustite mi.

To, či je spravodlivé, že Európa a Severná Amerika významne ukrajujú z energetického koláča, je etickou otázkou; ja som tu na to, aby som vám pripomenul skutočnosť, že už nie je možné mať vlka sýteho aj ovcu celú; aby som vám pomohol rozpoznať bezpredmetné a neefektívne návrhy riešení a strategické rozhodnutia, ktoré sú v súlade s našimi osobnými hodnotami. Potrebujeme zmysluplný plán! Poznámky a ďalšie čítanie Na konci každej kapitoly budú podrobnosti myšlienok nachádzajúce sa v ka- pitole, zdroje údajov a citácie, a tiež odkazy na ďalšiu literatúru.Strana číslo2 „. nemáme inú možnosť ako to dosiahnuť, len pomocou obnoviteľných zdrojov“; „každý, kto sa spolieha na obnoviteľné zdro- je, že zabezpečia dostatok energie, žije v inom svete a je, podľa môjho názoru, nepriateľom ľudí.“ Výroky sú z relácie Otázky.

27. január 2006, BBC Radio 4 [ydoobr]. Michael Meacher bol ministrom životného prostredia v rokoch 1997 až 2003. Sir Bernard Ingham bol poradcom Margaret Thatcherovej, keď bola vo funkcii premiérky a bol vedúcim Vládnej informačnej služby. Je sekre- tárom Zástancov jadrovej energie.- Jonathon Porritt (marec 2006).

Je jadrová energia odpoveďou? Sekcia 3. Rada ministrom. http://www.sd-commission.org.uk/3 „jadrová energia je príliš drahá“, „vietor a vlny sú obrovské“. Ann Leslie, novinár.

V rozhovore pre reláciu Otázky. Rádio 4, 10. február 2006.- Obyvatelia Los Angeles prejdú. zo Zeme na Mars – The Earthworks Group, 1989, strana 34.- spoločnosti targetneutral.com stačí zaplatiť iba 4 libry za jednu tonu CO2 na jej „neutralizáciu“ (angl. offset). (To je významne niž- šia cena ako v prípade akejkoľvek inej „neutralizačnej“ spoločnosti, s ktorou som sa stretol). Za túto cenu by mohol priemerný Brit svojich 11 ton za rok „neutralizovať“ iba za 44 libier ročne!

Dôkaz, že „neutralizácia“ spoločnosti BP v praxi nefunguje, vychádza zo skutočnosti, že ich firma nedokázala dosiahnuť Zlatý Štandard http://www.cdmgoldstandard.org/ (Michael Schlup, osobná komunikácia). Mnoho „neutralizačných“ projektov sa podľa Fiony Harvey z Financial Times ukázalo ako bezcenných [2jhve6].4 Ľudia, ktorí chcú vyzdvihovať výhodu obnoviteľných zdrojov nad jadrovou energiou, hovoria, že „veterné turbíny na mori by mohli poskytnúť elektrinu pre všetky domácnosti vo Veľkej Británii“. Na konci roku 2007 britská vláda ohlásila povolenie výstavby veter- ných turbín v mori „dostatočných pre zásobovanie elektrinou všetkých domov vo Veľkej Británii“. Hovorca organizácie Priatelia Zeme Nick Rau povedal, že organizácia takéto rozhodnutie vlády víta.

Podľa neho: „Potenciálne množstvo elektriny, ktorú môže tento priemysel vyrobiť, je obrovské.“ [25e59w]. Podľa časopisu Guardian [5o7mxk], John Sauven, výkonný riaditeľ organizácie Greenpeace, povedal, že tieto plány predstavujú „revolúciu vo veternej energii“. „A labouristi sa potrebujú zbaviť svojej posadnu- tosti jadrovou energiou, ktorá dokáže znížiť emisie CO2 iba o 4 % v ďalekej budúcnosti.“ Nick Rau zo Spoločnosti priateľov Zeme povedal: „Máme nesmiernu radosť, že vláda berie vážne potenciál veternej energie v moriach, ktorá dokáže vyrábať 25 % elek- triny Veľkej Británie do roku 2020.“ O pár týždňov neskôr vláda ohlásila povolenie výstavby nových jadrových elektrární. „Dnešné rozhodnutie povoliť výstavbu novej generácie jadrových reaktorov. bude znamenať iba málo v boji s klimatickou zmenou“, varovala organizácia Priatelia Zeme [5c4olc].

1 – Motivácia 19 V skutočnosti obe plánované akcie – veterné turbíny na mori aj jadrové reaktory – by dodali rovnaké množstvo elektriny za rok. Celkový plánovaný výkon 33 GW by v priemere znamenal 10 GW, čo zodpovedá 4 kWh na osobu za deň; a nahradenie všet- kých starnúcich jadrových elektrární by tiež znamenalo 10 GW elektriny, čo je 4 kWh na osobu za deň. V tej istej vete oponenti jadrovej energie hovoria, že jadrová energia „urobí málo“, zatiaľ čo veterná energia by „zásobovala elektrinou všetky domy vo Veľkej Británii“. Pravda je taká, že „zásobiť elektrinou všetky domy vo Veľkej Británii“ a „znížiť emisie iba o 4 %“, je presne to isté.4 „auto na vodu“ New Scientist, 29. júl 2006, strana 35.

V článku s titulkom Auto na vodu bude možno už do roku 2009, sa do- zvieme: „Zabudnite na autá s pohonom na alkohol alebo rastlinný olej. Onedlho by ste mohli poháňať svoje auto obyčajnou vodou v nádr- ži. Bol by to automobil s absolútne nulovými emisiami.“ „Zatiaľ čo voda na prvý pohľad nepredstavuje zrejmý zdroj výkonu, má kľúčovú vlastnosť: obsahuje veľa vodíka, prvku, o ktorom sa často s nádejou hovorí ako o zelenom palive budúcnosti.“ Výsledky, o ktorých informoval New Scientist, nie sú vymyslené – išlo však o auto, ktoré využíva ako palivo bór a ako prvý krok slúži chemická reakcia bóru s vodou. Prečo mal časopis New Scientist potrebu pretvoriť tento príbeh na auto s pohonom na vodu?

Voda nie je palivo. Nikdy nebola a nikdy nebude. Voda už je spálená!

Prvý zákon termodynamiky hovorí, že nie je možné získať energiu z ničoho; energiu je možné iba premeniť z jednej formy na inú. Energia pre akýkoľvek motor musí odniekiaľ pochádzať. Stanica Fox News prezentovala ešte absurdnejší príbeh [2fztd3].- Klimatická zmena je oveľa väčšia hrozba ako terorizmus. Sir David King, hlavný vedecký poradca britskej vlády, január, 2004. [26e8z]- oslavovanie cestovania – narážka na to, že „oslavovanie“ by mohlo byť trestným činom podľa definície zákona o terorizme schvá- leného britskou vládou s účinnosťou od 13. apríla 2006. [ykhayj]5 Obrázok 1.2.

Tento obrázok ukazuje ťažbu surovej ropy vrátane kondenzátov, tekutých uhľovodíkov, zemného plynu a ďalších tekutých produktov a zisk zo spracovania v rafinérii. Zdroje: EIA a štatistický prehľad BP o svetovej energii.6 Prvý praktický parný stroj bol vynájdený v roku 1698. V skutočnosti už Herón Alexandrijský opísal parný stroj, ale keďže jeho verzia sa nasledujúcich 1600 rokov neuchytila, považujem za prvý praktický stroj vynález Saveryho v roku 1698.- Obrázky 1.4 a 1.7 (str. 9): Graf koncentrácie CO2. Údaje zozbierali Keeling a Whorf (2005) (merania v rokoch 1958 -2004); Neftel a kol. (1994) (1734 — 1983); Etheridge a kol. (1998) (1000 — 1978); Siegenthaler a kol. (2005) (950 — 1888 n. l).; a Indermuhle a kol. (1999) (v období pred 11 000 až 450 rokmi).

Mimochodom, tento graf si netreba popliesť s „hokejkovým grafom“ – ten ukazuje historickú rekonštrukciu globálnych teplôt. Pozorný čitateľ si povšimne, že prezentovaný argument o klimatickej zmene nezmieňuje historické záznamy teplôt vzduchu.- Obrázky 1.5 — 1.7 (str. 9): Ťažba uhlia: zdroje podľa Jevonsa (1866), Malanima (2006), Holandskej environmentálnej agentúry (NEAA) (2006), Národnej kance- lárie pre ekonomický výskum (2001), ďalej Hatcher (1993), Flinn a Stoker (1984), Churk a kol. (1986), Supple (1987), Ashworth a Pegg (1986). Jevons bol prvým 16 autorom, ktorý hovoril o „ropnom zlome“ [u nás pozri V. Cílek, Nejistý plamen 12 – pozn. prekl.]. V roku 1865 odhadol zásoby ľahko dostupného uhlia vo Veľkej Británii, a to na základe histórie exponenciálneho rastu spotreby a predpovedal 16 koniec exponenciálneho rastu a britskej nadvlády nad svetovým priemyslom. „Nemôžeme sa dlho udržať na súčasnej rýchlosti rastu spotreby. obmedzenie Hmotnosti atómu uhlíka a molekuly CO2 nášho napredovania sa musí prejaviť v priebehu nasledujúcich 100 rokov. záver sú v pomere 12 ku 44, pretože atóm je nevyhnutne taký, že dni nášho šťastného napredovania a vhodných podmienok uhlíka váži 12 a každý kyslík váži 16 sú vecou obmedzeného trvania.“ Jevons mal pravdu.

V priebehu storočia dosiahla atómových hmotnostných jednotiek. ťažba uhlia vo Veľkej Británii vrchol a nasledovali dve svetové vojny. 12 + 16 + 16 = 44.

20 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou8 Dominic Lawson, novinár z The Independent. Citácia z príspevku Dominica Lawsona v The Independent, 8. júna 2007. Nejde o doslovnú citáciu. Skrátil som jeho slová pre väčšiu zreteľnosť, ale dal som si pozor, aby som neopravil žiadnu z jeho chýb. Všetky tri čísla, ktoré uvádza, sú nesprávne.

Tu je objasnené, prečo. Po prvé, hovorí o „oxide uhličitom“, ale udáva hod- noty pre uhlík: spaľovanie fosílnych palív znamená pridávanie 26 gigaton CO2 za rok do atmosféry (nie 7 gigaton). To je častá chyba.

Po druhé, tvrdí, že oceány emitujú do atmosféry 36 000 gigaton uhlíka za rok. To je oveľa horšia chyba: 36 000 gigaton je totiž celkový obsah uhlíka v oceánoch! Podľa štandardných grafov uhlíkového cyklu [l6y5g], je ročný tok výrazne menší – asi 90 gigaton uhlíka za rok (330 Gt CO2/rok). (Domnievam sa, že týchto 90 Gt C/rok je odhadovaná rýchlosť toku, keď by atmo- sféra náhle znížila svoj obsah koncentrácie CO2 na nulu). Podobne tak jeho tok „1 900 gigaton“ z biosféry do atmosféry je nesprávny.

Správny údaj podľa štandardných grafov je približne 120 gigaton uhlíka za rok (440 Gt CO2/rok). Mimochodom, pozorovaný nárast koncentrácie CO2 presne zodpovedá tomu, čo by sa dalo očakávať za predpokladu, že väčšina emisií fosílneho CO2 zostane v atmosfére. Od roku 1714 do roku 2004 sme vypustili do atmosféry približne 1160 Gt CO2 v dôsledku spaľovania fosílnych palív a výroby cementu (Marland a kol.

2007). Ak by vo vzduchu zostali všetky emisie, koncentrácia CO2 by sa zdvihla až o 160 ppm (z 280 ppm na 440 ppm). Doterajší pozorovaný nárast bol približne 100 ppm (z 275 na 377 ppm) [392 ppm v roku 2011 – pozn. prekl.].

Takže z toho množstva, čo sme vypustili, vo vzduchu zostalo pri- bližne 60 %.10 Oxid uhličitý má otepľujúci účinok. Nadmerne emotívna debata na túto tému sa stáva už pomerne únavnou, je to tak? „Veda už povedala svoje posledné slovo.“ „Nie, nepovedala!“ „Povedala, áno!“ Myslím, že najlepšie, čo môžem urobiť, je odkázať každého, kto si chce odpočinúť od kričania, na krátku správu od Charney a kol. (1979). Závery tejto správy majú rozhodne váhu, pretože správa pochádza z dielne Národnej akadémie vied [ekvivalent k Slovenskej akadémii vied, vo Veľkej Británii Kráľovská spoločnosť – pozn. prekl.], ktorá si zvolila expertov na základe ich odbornosti a „s ohľadom na vhodnú vyváženosť“. Výskumná skupina bola ustanovená „pod záštitou vedenia výskumu podnebia Rady národného výskumu, aby sledovala vedecké podklady pre projekcie možných klimatických zmien budúcnosti, ako dôsledok emisií oxidu uhličitého do atmosféry, pochádzajúceho z ľudskej činnosti“.

Presnejšie, boli požiadaní o „identifikáciu hlavných predpokladov, na ktorých stojí dnešné chápanie tohto problému a výstižné a objektívne zhrnutie spôsobu dnešného chápania vzťahu oxidu uhličitého a zmeny podnebia v prospech zákonodarcov“. Správa má iba 33 strán a dá sa voľne stiahnuť [5qfkaw] a odporúčam ju. Je v nej jasne stanovené, ktoré fakty boli známe už v tom čase, teda v roku 1979, a v čom boli ešte neistoty.

Tu sú hlavné závery, ktoré som si z nej zobral. Po prvé, zdvojnásobenie koncentrácie CO2 zmení ohrievanie troposféry, oceánov a pevniny o priemerný príkon na jednotku plochy približne 4 W/m2, ak by boli všetky ostatné vlastnosti atmosféry nezmenené. Ten- to otepľujúci účinok možno porovnať s priemerným príkonom absorbovaním atmosférou, pevninou a oceánmi, čo je 238 W/m2. Takže účinok zdvojnásobenia koncentrácie CO2 by bol rovný nárastu intenzity Slnka o 4/238 = 1,7 %. Po druhé, vplyvy takého oteplenia je ťažké predpovedať pre vysokú zložitosť systému atmosféra/oceán, ale autori predpovedali oteplenie v rozsahu 2 °C až 3,5 °C, s výraznejším nárastom vo vyšších zemepisných šírkach.

Autori nakoniec uzatvárajú: „Napriek snahe sa nám nepodarilo nájsť žiadne prehliadnuté alebo podhodnotené fyzikálne vplyvy, ktoré by mohli znížiť dnes odhadované oteplenie v dôsledku zdvojnásobenia koncentrácie CO2 na zanedbateľné hodnoty, alebo ho dokonca zvrátili.“ Upozorňujú, že vďaka oce- ánom existuje „veľká a významná zotrvačnosť globálneho klimatického systému“, ktorá môže spôsobiť, že oteplenie sa môže prejaviť veľmi pomaly, takže ho bude ťažké zaznamenať v nadchádzajúcich desaťročiach. Napriek tomu „sa oteplenie nakoniec prejaví a s ním spojené regionálne klimatické zmeny. môžu byť významné“. Predhovor predsedu Asociácie pre výskum podnebia (Climate Research Board) Vernera E. Suomiho zhrnul závery správy sláv- nou dvojicou záporov: „Ak bude pokračovať nárast koncentrácie oxidu uhličitého, podľa správy nie je dôvod pochybovať o klimatických zmenách a nie je dôvod veriť, že tieto zmeny budú zanedbateľné.“- Litánie pravdepodobných drastických dopadov oteplenia — Pretože som si istý, že ste o nich už počuli. Pozri [2z2xg7] ak nie.12 Môžeme pokračovať v delení a jednotlivé regióny rozdeliť na krajiny. Zdroj údajov: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Verzia 4.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2007).

Prvé tri obrázky ukazujú celkové národné emisie všetkých hlav- ných skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6), bez príspevku súvisiaceho so zmenami využívania krajiny a lesníctva. Obrázok na strane 14 ukazuje kumulatívne emisie len pre CO2.

1 – Motivácia 2114 Veľká Británia, gratulujem. pri započítaní historických emisií na obyvateľa sme druhí, hneď za USA. Úprimne sa týmto ospravedlňujem Luxembursku, ktoré je z historického pohľadu v emisiách na obyvateľa pred USA aj Veľkou Britániou; ale ak uvažujem o pódiu víťazov, mám na mysli skutočne krajiny, ktoré majú vysoké emisie na obyvateľa, ale zároveň aj vysoké emisie ako štát. Najväčšími historickými znečisťovateľmi sú podľa zostupného poradia USA (322 Gt CO2), Rusko (90 Gt CO2), Čína (89 Gt CO2), Nemecko (78 Gt CO2), Veľká Británia (62 Gt CO2), Japonsko (43 Gt CO2), Francúzsko (30 Gt CO2), India (25 Gt CO2) a Kanada (24 Gt CO2). Poradie emisií na osobu je nasledovné: Luxembursko, USA, Veľká Británia, Česká republika, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Katar a Kanada.- Niektoré krajiny, vrátane Veľkej Británie, sa zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % do roku 2050.

Naozaj, ako píšem, zvýšila britská vláda svoj záväzok zníženia emisií na 80 % oproti hodnotám v roku 1990.- Obrázok 1.8. Pri scenári s nižšími emisiami je pravdepodobnosť, že teplota prekročí hranicu oteplenia o 2 °C medzi 9 — 26 %; celkové kumulatívne emisie oxidu uhličitého od roku 2007 do budúcnosti dosahujú 309 Gt C; najvyššia koncentrácia CO2 je 410 ppm, koncentrácia CO2e dosiahne maximálne 421 ppm a v roku 2100 klesne koncentrácia CO2 na 355 ppm. Pri vyššom scenári je pravdepodobnosť prekročenia teploty o 2 °C medzi 16 — 43 %; kumulatívne emisie od roku 2007 predstavujú 415 Gt C; najvyššia koncentrácia CO2 je 425 ppm, koncentrácia CO2e dosiahne maximálne 435 ppm, v roku 2100 klesne koncentrácia CO2 na 380 ppm. Pozri aj http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/.16 a na internete tiež existuje množstvo užitočných zdrojov. Odporúčam napríklad: Štatistický prehľad svetovej energie od BP [yyxq2m], Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj www.sd-commission.org.uk, Dánska asociácia pre veternú energiu www.win- dpower.org, Environmentalisti za jadrovú energiu www.ecolo.org, Oddelenie pre veternú energiu, Univerzita Risø www.risoe. dk/vea, DEFRA www.defra.gov.uk/environment/statistics a obzvlášť odporúčam knihu Avoiding Dangerous Climate Change [Ako sa vyhnúť nebezpečnej klimatickej zmene – pozn. prekl.] [dzcqq], Inš…út Pembina www.pembina.org/publications.asp a DTI (teraz pod skratkou BERR) www.dti.gov.uk/publications/.17 faktické tvrdenia a etické tvrdenia.

Etické tvrdenia sú tiež známe ako „normatívne tvrdenia“ alebo „hodnotové súdy“ a fak- tické tvrdenia sú tiež známe ako „pozitívne tvrdenia“. Etické tvrdenia často využívajú slovesá ako „mal by“ a „musí“, alebo prívlastky ako „spravodlivý“, „správny“ a „nesprávny“. K tejto problematike odporúčam dobrú publikáciu Dessler a Parson (2006) [y98ys5].- Gordon Brown.

Gordon Brown povedal 10. septembra 2005, že vysoká cena paliva znamená vysoké riziko pre európsku ekonomiku a globálny rast a vyzval krajiny OPEC-u [Združenie krajín vyvážajúcich ropu – pozn. prekl.], aby zvýšili ťažbu ropy. O šesť mesiacov neskôr povedal: „Potrebujeme vyššiu produkciu, viac vrtov, viac investícií, viac investícií do petrochemického priemyslu.“ (22. apríl 2006) [y98ys5]. Rád by som zmiernil svoju kritiku voči Gordonovi Brownovi, pretože nedávno sa vyjadril za podporu elektromobilov a „plug- -in“ hybridných automobilov.

Ako uvidíte neskôr, jeden zo záverov v tejto knihe je, že elektrifikácia väčšiny dopravy je dobrým plánom, ako sa zbaviť spaľovania fosílnych palív.

22 2 Rovnováha Prírodu nemožno oklamať. Richard Feynman Teraz sa poďme venovať výrobe a spotrebe energie*. Dnes sa väčšina ener- gie, ktorú spotrebuje rozvinutý svet, získava z fosílnych palív, čo nie je dl- hodobo udržateľné. Ako dlho presne dokážeme ešte žiť z fosílnych palív, je zaujímavá otázka, ale tou sa v tejto knihe zaoberať nebudeme. Budeme rozmýšľať o tom, ako sa dá existovať bez fosílnych palív.

Najprv si urobíme dva stĺpce. Na ľavej strane do červeného stĺpca budeme pridávať príkon energie, do pravého zeleného stĺpca budeme pridávať ener- Spotreba Výroba giu získanú z obnoviteľných zdrojov. Postupne budeme stĺpce skladať z tých jednotlivých zložiek, o ktorých bude práve reč.[*Energiu nemožno vyrobiť, ale iba Otázka, ktorou sa v knihe budeme zaoberať, znie: „Môžeme žiť trvalo„získať“ či „premeniť“. „Spotreba“ udržateľným spôsobom?“ Preto pozbierame všetky možné spôsoby získa-a „Výroba“ energie sa môže presnejšie vania obnoviteľnej energie a naskladáme ich do zeleného stĺpca vpravo.vyjadriť ako „Príkon“ a „Výkon“ Vľavo, v červenom stĺpci, vypočítame spotrebu „typickej, primerane bo-– pozn. prekl.] hatej osoby“; odporúčam vám, aby ste si spočítali svoju vlastnú spotrebu a vytvorili si tiež svoj vlastný červený stĺpec.

Neskôr k výpočtom pridáme súčasnú priemernú spotrebu energie Európanov a Američanov. Vybrané kľúčové formy spotreby pre stĺpec vľavo: Hlavné kategórie v stĺpci vpravo s trvalo udržateľnou výrobou: • doprava • veterná energia — autá, lietadlá, lode • solárna energia • vykurovanie a chladenie — fotovoltika, tepelná energia, biomasa • osvetlenie • energia vody • informačné systémy a iná elektronika • energia vĺn • jedlo • prílivová energia • priemyselná výroba • geotermálna energia • jadrová? (s otáznikom, pretože nie je jasné, či jadrová energia je „udržateľná“)

2 – Rovnováha 23 Pri určovaní našej spotreby energie na vykurovanie, dopravu, výrobu a tak ďa-lej nechceme určiť iba konečnú spotrebu v ľavom stĺpci, ale aj pochopiť, od čohotáto spotreba závisí a ako možno jej jednotlivé zložky meniť a ovplyvňovať. V pravom, zelenom stĺpci budeme na seba ukladať jednotlivé zložky ob-noviteľnej produkcie energie dostupné pre Veľkú Britániu. To nám umožníodpovedať na otázku: „Dokáže Veľká Británia existovať zo svojich vlastnýchobnoviteľných energetických zdrojov?“ Či sú obnoviteľné zdroje energie, o ktorých tu budeme uvažovať, ekono-micky zmysluplné, je veľmi dôležitá otázka, no odložme ju bokom a najprvposkladajme stĺpce.

Niekedy sa totiž ľudia príliš zameriavajú na ekonomickústránku veci a unikajú im širšie súvislosti. Ľudia sa napríklad pýtajú: „Je elek-trina z vetra lacnejšia ako z jadra?“ a zabudnú sa opýtať „koľko vetra mámek dispozícii“ alebo „koľko uránu nám zostáva“. Výsledok na konci by mohol vyzerať približne takto: Celková možná udržateľná výroba Celková spotrebaAk zistíme, že spotreba je oveľa nižšia ako možnosti obnoviteľnej energie,môžeme potom povedať: „Dobre, možno dokážeme žiť trvalo udržateľne;pozrime sa na ekonomické, sociálne a ekologické dopady obnoviteľnýchalternatív; a ak všetko pôjde dobre, nemusí nastať energetická kríza.“ Alebo, naopak, zistíme, že náš výsledok vyzerá takto: Celková spotreba Celková možná udržateľná výrobaOveľa horší výsledok. Ten nám hovorí, že „bez ohľadu na ekonomickú strán-ku veci jednoducho nemáme dostatok obnoviteľných zdrojov energie na udr-žanie nášho súčasného životného štýlu; prichádza významná zmena.“

24 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou[*Používanie jednotky kWh za deň pre Energia a elektrinavyjadrenie výkonu je neštandardné.Autor si tento originálny spôsob v rámci Debaty o získavaní a spotrebe energie sú nejasné pre nadmerné množstvoknihy zvolil, aby mohol jednoduchšie jednotiek, v ktorých elektrinu a energiu meriame. Od „ton ropného ekviva-porovnávať energetickú náročnosť lentu“ (toe) až po „terawatt hodiny“ (TWh) a „exajouly“ (EJ). Iba odbornícirôznych činností a produkčnú schopnosťjednotlivých zdrojov energie. V knihe vedia, čo sa naozaj skrýva pod jednotkou „barel ropy“ alebo „milión BTU“.použitý termín výkon udávaný v kWh V tejto knihe budeme všetko vyjadrovať v jednoduchých jednotkách, ktoréza deň nie je vhodné dávať do súvisu si každý dokáže predstaviť.s okamžitým odoberaným elektrickým Jednotka energie, ktorú som si zvolil, je kilowatthodina* (kWh).

Tátovýkonom spotrebičov — pozn. prekl.] jednotka sa nazýva „jednotková“ na účtoch za elektrinu a spotrebiteľ za ňu v roku 2008 vo Veľkej Británii zaplatí asi 10 pencí. Ako ďalej uvidíme, väčši- na činností v každodennom živote približne zodpovedá malým číslam vyjad- reným touto jednotkou a jej násobkami. Keď budeme hovoriť o výkone (teda rýchlosti, s akou spotrebúvame alebo získavame energiu), hlavná jednotka bude kilowatthodina za deň (kWh/d). Niekedy použijeme aj jednotku watt (40 W ≈ 1 kWh/d) a kilowatt (1 kW = 1 000 W = 24 kWh/d), ako ďalej vysvetlím. Kilowatthodina za deň je výborná jednotka: väčšina každodenných činností spotrebúvajúcich energiu sa pohybuje rýchlosťou malého čísla v kilowatthodinách za deň.

Napríklad jedna 40 W žiarovka, ak svieti celý deň, spotrebuje jednu kilowatthodinuObrázok 2.1 Rozdiel medzi energiou za deň. Niektoré elektrické spoločnosti k účtom za elektrinu udávajú aj grafya výkonom (elektrinou). Každá z týchto spotreby elektriny s kilowatthodinami za deň. Túto jednotku budem použí-60-wattových žiaroviek má výkon 60 W, vať pre všetky formy energie, nielen pre elektrinu. Spotrebu benzínu, plynu,keď svieti; nespotrebováva „energiu“ uhlia — všetko toto budem merať v kilowatthodinách za deň.

Ešte to vyjas-60 W; vyžaruje 60 W výkonu vo forme ním: pre niektorých ľudí znamená slovo „výkon“ iba spotrebu elektriny. Alesvetla a tepla (hlavne toho druhého). táto kniha sa venuje všetkým formám energetickej spotreby a získavania, a budem používať pojem „výkon“ aj pre ostatné formy využívania energie.[**Autor v celej knihe hovorí o výkone Jedna kilowatthodina za deň zodpovedá približne výkonu, ktorú by zvlá-pre získavanie aj odoberanie energie.Tam, kde je to zrejmé, použijeme v pre- dol jeden ľudský sluha. Počítať v kilowatthodinách za deň je preto veľmiklade termín príkon, teda odoberanie účinný spôsob, ako vyjadriť počet sluhov, ktorí pre vás pracujú.energie. – pozn. prekl.] V bežnej reči ľudia často zamieňajú energiu, príkon a výkon, ale v tejto knihe sa musíme prísne držať ich vedeckých definícií.

Výkon je rýchlosť získa- vania a odovzdávania energie a príkon je rýchlosť odoberania energie.** Možno dobrý spôsob, ako vysvetliť energiu a výkon, je použitie …ógie objem tok vody a vodného toku z kohútika. Ak sa chcete napiť vody, chcete určitý ob- meriame meriame jem vody – povedzme jeden liter (ak máte smäd). Keď otočíte kohútikom, v litroch v litroch za minútu vytvoríte tok vody – približne jeden liter za minútu, ak kohútikom otočíte iba energiu málo; alebo to môže byť desať litrov za minútu v prípade väčšieho pootoče- (prácu + teplo) nia. Ten istý objem (jeden liter) vody získate pri väčšom pootočení za jednu meriame výkon desatinu minúty alebo za jednu minútu pri malom pootočení.

Tento objem v kWh meriame za určitý čas je rovný toku násobeného časom: v kWh za deň objem = tok × čas.

2 – Rovnováha 25 Hovoríme, že tok je rýchlosť, ktorou plníme určitý objem. Ak poznámeobjem dosiahnutý za určitý čas, môžeme získať tok vydelením objemu časom: objem. tok = čas A tu je spojitosť energie a elektrického výkonu. Objem vody zodpovedáenergii; tok vody zodpovedá výkonu elektriny. Ak je napríklad kedykoľvekzapnutý hriankovač, začne spotrebúvať elektrickú prácu rýchlosťou jedenkilowatt dovtedy, kým ho nevypneme. Alebo inak, hriankovač (ak ho ne-cháme stále zapnutý) spotrebuje jednu kilowatthodinu (kWh) za hodinu;a za deň spotrebuje 24 kilowatthodín. Čím dlhšie je hriankovač zapnutý, tým viac elektriny spotrebuje.

Môžete energiu výkonsi vypočítať energiu spotrebovanú nejakou činnosťou vynásobením výkonu meriame v kWh meriamečasom: alebo v kWh za deň energia = elektrický výkon × čas MJ alebo kW alebo Joule je štandardná medzinárodná jednotka energie, ale nanešťastie je W (wattoch)príliš malá na to, aby sa s ňou dalo pracovať. Jedna kilowatthodina je rovná alebo3,6 milióna joulov (3,6 megajoulu). MW (megawattoch) Elektrický výkon je natoľko dôležitý a užitočný, že má niečo, čo iné toky alebonie: svoje špeciálne jednotky. Keď hovoríme o toku, môžeme ho merať v lit- GW (gigawattoch)roch za minútu, galónoch za hodinu alebo kubických metroch za sekundu; alebovšetky tieto jednotky jasne naznačujú, že ide o objem za čas.

Výkon „jeden TW (terawattoch)joule za sekundu“ sa nazýva jeden watt. Jeden tisíc joulov za jednu sekun-du je jeden kilowatt. Takže aby sme mali v terminológii jasno: hriankovačodoberá jeden kilowatt. Neodoberie „jeden kilowatt za sekundu“. Pojem„za sekundu“ už je obsiahnutý v definícii kilowattu: jeden kilowatt je „je-den kilojoule za sekundu“.

Podobne hovoríme, že „jadrová elektráreň mávýkon jeden gigawatt“. Jeden gigawatt, je mimochodom milión kilowattovalebo 1 000 megawattov. Takže jeden gigawatt uživí milión hriankovačov.Písmená „g“ a „w“ píšeme veľkými písmenami iba v prípade ich skráteniana GW. Prosím, nikdy nehovorte „jeden kilowatt za sekundu“, „jeden kilowattza hodinu“, alebo „jeden kilowatt za deň“, pretože žiadna z týchto jedno-tiek nie je platnou jednotkou elektriny.

Nutkanie ľudí hovoriť „za niečo“,keď hovoria o svojich hriankovačoch, je jedna z príčin, prečo som sa rozho-dol ako jednotku výkonu používať „kilowatthodinu za deň“. Ospravedlňu-jem sa, že je to trochu ťažkopádnejšie vysvetliť a napísať. A ešte posledná vec, ktorú chcem ujasniť: Ak napíšem „niekto spotre-boval jednu gigawatthodinu“, hovorím iba to, koľko energie/elektriny/tepla spotreboval, ale nie ako rýchlo ju spotreboval.

A ak sa povie jednagigawatthodina, neznamená to automaticky, že energia bola spotrebova-ná za jednu hodinu. Môžete spotrebovať jednu gigawatthodinu energie,

26 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou ak zapnete milión hriankovačov na jednu hodinu, alebo ak zapnete tisíc hriankovačov na tisíc hodín. Ako som už uviedol, zväčša udávam výkon v kWh/d na osobu. Jednou z príčin je možnosť ľahkého porovnávania medzi krajinami alebo regiónmi.

Predstavte si napríklad, že sa rozprávame o spaľovaní odpadu a zistíme, že spaľovanie odpadu vo Veľkej Británii znamená množstvo elektrického výkonu 7 terawatthodín za rok, a že v Dánsku je to 10 terawatthodín za rok (jed- na terawatthodina je jedna miliarda kilowatthodín). Pomôže nám to určiť, či Dánsko spaľuje „viac“ odpadov ako Veľká Británia? Zatiaľ, čo samotné1 TWh (jedna terawatthodina) celkové množstvo energie vyrobenej z odpadu v každej krajine je zaujímavýsa rovná jednej miliarde kWh. údaj, myslím, že to, čo chceme vedieť, je údaj množstva výkonu na jednu oso- bu. (Keď už sme pri tom, v prípade Dánska je to 5 kWh/d/osobu a v prípade Veľkej Británie 0,3 kWh/d/osobu.) Ak budeme diskutovať o všetkom v jednot- kách osôb, výsledkom knihy bude jej lepšia použiteľnosť: taká, ktorá bude, dúfajme, užitočná pri diskusiách o obnoviteľnej energii na celom svete.

Pikantné detaily Je energie stále rovnako? Hovoríme o „používaní“ energie, ale nehovo- rí jeden z prírodných zákonov, že energiu nemožno vytvoriť ani zničiť? Áno, nie som celkom presný. V skutočnosti je táto kniha o entropii – čo je ťažšie vysvetliteľné.

Keď „spotrebujeme“ jeden kilojoule energie, v skutoč- nosti iba premieňame jeden kilojoule energie z formy s nízkou entropiou (napríklad prostredníctvom elektrickej práce) na presne také isté množstvo energie s inou formou, ale už oveľa vyššou entropiou (napríklad horúca voda alebo horúci vzduch). Aj v prípade, že „spotrebujeme“ energiu, tá stá- le existuje; ale za normálnych okolností nedokážeme používať energiu stále dookola, pretože užitočná energia je tá s nízkou entropiou. Niekedy sa tieto formy energie rozlišujú pridaním písmena k jednotke: jedna kWh (e) zna- mená jednu kilowatthodinu elektriny – to je najkvalitnejšia energia. Jedna kWh (t) je jedna kilowatthodina tepla – toľko je napríklad v desiatich litroch vriacej vody.

Energia viazaná v predmetoch s vysokou teplotou je obvykle užitočnejšia (s nižšou entropiou) ako energia v chladnejších predmetoch. Tretí stupeň energie predstavuje chemická energia. Tá má podobne vysokú kvalitu ako elektrina. Je pohodlnejšie, aj keď zavádzajúcejšie, hovoriť o energii skôr ako o en- tropii a práve to budeme v tejto knihe väčšinou robiť. Niekedy však toto zavádzanie spresním; napríklad, keď sa budeme rozprávať o mrazení, elek- trárňach, tepelných čerpadlách alebo o geotermálnej energii.

Ale neporovnávame tu jablká s hruškami? Je možné porovnávať rôz- ne formy energie, ako napríklad chemickú, ktorú spaľujeme v auto- mobiloch, s elektrinou získanou z veterných turbín?

2 – Rovnováha 27Ak porovnávame spotrebovanú energiu s rôzne získanou energiou, nezna-mená to, že všetky formy energie sú ekvivalentné a zameniteľné. Elektrickúprácu z veternej turbíny nemožno využiť v spaľovacom motore a benzínnám nepomôže, ak chceme pozerať televízor. V princípe je možné preme-niť jednu formu energie na inú vždy pri určitých stratách. Elektrárne na fo-sílne palivá napríklad spotrebujú chemickú energiu a vyrábajú elektrinu(s účinnosťou asi 40 %). A továrne na výrobu hliníka zasa využívajú elek-trinu na výrobu produktu s vysokým obsahom chemickej energie – hliníka(s účinnosťou asi 30 %).

V niektorých záveroch o výrobe a spotrebe energie sa všetky formy ener-gie uvádzajú v tých istých jednotkách, ale pridávajú sa k nim koeficienty,napríklad elektrina získaná z vodnej elektrárne má 2,5-násobne vyššiu hod-notu ako chemická energia získaná z ropy. Takéto hodnotenie efektívnejenergetickej hodnoty elektriny možno obhájiť slovami: „No, 1 kWh elektri-ny sa rovná 2,5 kWh energie ropy, pretože ak dáme toľko ropy do priemer-nej elektrárne, získame asi 40 % z 2,5 kWh, čo sa rovná 1 kWh elektrickejpráce.“ V tejto knihe však budem pri porovnávaní rôznych foriem energiepoužívať prevody 1:1. Nie je totiž pravda, že 2,5 kWh v rope sa nevyhnutnerovná 1 kWh v elektrine; to len v prípade, ak by sme z ropy vyrábali elek-trinu. Áno, premena chemickej energie na elektrickú prácu sa uskutočňujes takouto účinnosťou. Ale aj elektrickú prácu je možné premieňať na che-mickú energiu. V inom svete, možno nie takom vzdialenom, s pomernedostatočným množstvom elektriny a nedostatkom ropy, môžeme používaťelektrinu na výrobu paliva; v takom svete by sme určite nepoužívali tenistý konverzný koeficient – v takom prípade by nás každá kWh benzínustála asi 3 kWh elektriny!

Myslím si, že časovo nemenný a vedecky správnyspôsob vyhodnocovania a porovnávania jednotlivých energií, je považovať1 kWh chemickej energie za 1 kWh elektriny. Takýto spôsob vyhodnocova-nia energie bude znamenať, že niektoré moje odhady budú vyzerať odlišneod niektorých iných (napríklad podľa Štatistického prehľadu svetovej ener-gie BP (BP‘s Statistical Review of World Energy) sa 1 kWh elektriny rovná100/38 kWh ≈ 2,6 kWh ropy; ale naopak, vládne údaje Spracovania britskejštatistiky energie (Digest of UK energy Statistics, DUKES) používajú porov-nanie 1:1 tak ako ja). Znovu zdôrazňujem, tento spôsob porovnania ne-znamená, že tým hovorím, aby ste premieňali jednu formu energie na inú.Premena energie vždy prináša straty, či už premena chemickej na elektrinualebo naopak.Fyzika a rovniceCieľom knihy nie je iba vyhodnotiť dnešnú spotrebu energie v číslach a mož-né dodávky energie z obnoviteľných zdrojov, ale tiež by malo byť jasné,od čoho tieto čísla závisia.

Pochopiť, od čoho výsledné čísla závisia, je ne-vyhnutné na uskutočnenie vhodných rozhodnutí, ktoré by tieto čísla me-nili. Iba v prípade, ak pochopíme fyzikálne princípy súvisiace so spotrebou

28 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou energie, môžeme kriticky hodnotiť vyjadrenia typu: „Autá vyplytvajú 99 % energie, ktorú spotrebujú; mohli by sme prerobiť naše autá tak, aby boli stokrát účinnejšie.“ Je tento výrok pravdivý? Na vysvetlenie budem musieť použiť nasledujúcu rovnicu: 1 kinetická energia = mv2. 2 Pripúšťam, že pre mnoho čitateľov je takáto rovnica španielskou dedinou. A preto dopredu sľubujem: Všetky takéto rovnice budú zhrnuté iba v tech- nických kapitolách na konci knihy.

Ktokoľvek s vysokoškolským vzdelaním v matematike, vo fyzike alebo v chémii si určite tieto kapitoly s radosťou prečíta. Hlavný obsah knihy (od strany 2 po stranu 251) je určený pre kaž- dého, kto vie sčítať, násobiť a deliť. Určená je však predovšetkým pre našich zvolených aj nezvolených zástupcov, členov britského parlamentu.

A ešte posledná poznámka, kým sa do toho pustíme: neviem o energii všetko. Nepoznám všetky odpovede a čísla tu uvedené je možné skontro- lovať a opravovať. (V skutočnosti očakávam opravy a uverejním ich na in- ternetových stránkach knihy.) Ale jedným som si istý: akékoľvek odpovede týkajúce sa obnoviteľnej energie vyžadujú čísla. Táto kniha ich poskytuje a dáva návod, ako s nimi pracovať. Dúfam, že sa vám to bude páčiť!Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo25 Pojem „za sekundu“ je už obsiahnutý v definícii kilowattu. Iné príklady jednotiek, ktoré podobne ako watt už v sebe majú „za čas“ sú uzly – „rýchlosť našej jachty bola desať uzlov!“ (uzol je jedna námorná míľa za hodinu); hertz – „Počujem bzučanie 50 hertzov“ (jeden hertz je frekvencia jedného cyklu za sekundu); ampér – „poistka praskne ak je prúd vyšší ako 13 ampérov“ (nie 13 ampérov za sekundu); a konská sila – „ten čmudiaci motor dosahuje výkon 50 konských síl“ (nie 50 konských síl za sekundu, ani 50 konských síl za hodinu, ani 50 konských síl za deň, iba 50 konských síl).- Prosím, nikdy nehovorte „jeden kilowatt za sekundu“.

Existujú určité, veľmi zriedkavé výnimky z tohto pravidla. Ak sa hovorí o raste v dopyte po výkone, možno povedať: „Dopyt vo Veľkej Británii rastie rýchlosťou 1 gigawatt za rok.“ V kapitole 26, kde budem hovoriť o kolísaní veternej energie, poviem: „Ráno klesol výkon dodávaný veternými mlynmi v Írsku rýchlosťou 84 MW za hodinu.“ Pozor na to! Stačí jedna nešťastná slabika na vyvolanie zmätku: napríklad, váš merač spotreby elektrickej práce (elek- triny) je v kilowatthodinách (kWh), nie v „kilowattoch za hodinu“.Na strane 367 nájdete tabuľku, ktorá vám pomôže robiť prevody z jednotiek kWh na osobu za deň a ďalších používaných jednotiekelektriny.

293 AutáPrvú kapitolu, venovanú spotrebe, začnime tým, čo našu modernú civilizá-ciu vystihuje najlepšie: autom, ktoré vezie iba svojho vodiča.Koľko elektriny spotrebuje naše auto? Len čo ovládneme prevody, zvyšok jelen jednoduchá aritmetika: Obrázok 3.1 Autá. Červené BMWenergia spotrebovaná vzdialenosť precestovaná za deň energia na. v tieni vesmírnej lode z planéty Dorkon. = za deň vzdialenosť na jednotku paliva jednotku palivaNech je vzdialenosť precestovaná za deň 50 km (30 míľ). Nech je vzdialenosť na jednotku paliva, známa aj pod názvom spot-reba auta, 33 míľ na britský galón (prebraté z reklamy na rodinné auto): 33 míľ na britský galón ≈ 12 km na liter. A čo s energiou na jednotku paliva, nazývanou aj výhrevnosť ale-bo energetický obsah?

Namiesto jej pevného stanovenia je zábavnejšietrochu pouvažovať. Palivá automobilov (či už nafta alebo benzín) obsahujú Obrázok 3.2 Chcete vedieť, aká jeuhľovodíky. Podobné zlúčeniny uhlíka a vodíka môžeme nájsť aj na našom energia v palive auta? Pozrite sa na ští-kuchynskom stole.

Obsah kalórií je napísaný na obale: 8 kWh na kg (obr. tok na obale masla alebo margarínu.3.2). Pretože sme počítali spotrebu auta v kilometroch na jednotku objemu Výhrevnosť je 3 000 kJ na 100 g alebopaliva, potrebujeme vyjadriť energetický obsah na jednotkový objem. Aby približne 8 kWh na kg.sme vyjadrili našich „8 kWh na kg“ (teda energiu na jednotkovú hmotu) po-trebujeme poznať energetický obsah daného paliva. Aká je merná hmotnosťmasla?

Maslo pláva na hladine vody, podobne ako ropné škvrny, takže jehomerná hmotnosť musí byť o niečo nižšia ako vody, ktorá má 1 kg na liter. Akpredpokladáme, že maslo má 0,8 kg na liter, získame energetický obsah: v kWh/d 8 kWh na kg × 0,8 kg na liter ≈ 7 kWh na liter. Spotreba VýrobaSkôr ako opakovať nepresný prepočet bude lepšie pracovať s oficiálnymiúdajmi pre benzín, teda 10 kWh na liter.energia spotrebovaná vzdialenosť precestovaná za deň energia na = za deň vzdialenosť na jednotku paliva jednotku paliva Auto: 40 50 km/d = 10 kWh/l 12 km/l ≈ 40 kWh/d.Gratulujem!

Práve sa nám podaril prvý výpočet spotreby. Tento výpočet je Obrázok 3.3 Záver kapitoly 3:zobrazený v ľavom stĺpci na obrázku 3.3. Výška červeného stĺpca predstavu- Priemerná spotreba typického vodičaje 40 kWh za deň na osobu. je 40 kWh za deň.

30 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Tento odhad platí pre typického majiteľa typického auta. V ďalších ka- pitolách sa budeme venovať priemernej spotrebe všetkých ľudí vo Veľkej Británii, pričom berieme do úvahy aj to, že nie každý obyvateľ jazdí denne sám. V druhej časti tiež rozoberieme, aká by mohla byť spotreba s pomocou iných technológií, napríklad elektromobilov. Prečo dokáže auto prejsť 33 míľ na galón?

Kam ide táto energia? Mô- žeme vyrobiť autá, ktoré by prešli 3 300 míľ na galón? Ak nás zaujíma zní- ženie spotreby energie na prevádzku auta, musíme porozumieť fyzikálnym zákonom, ktorým podlieha. Odpovede na tieto otázky nájdete v technickej kapitole A (str. 256), kde je znázornená teória spotreby auta.

Odporúčam vám čítať technické kapitoly iba v prípade, ak vám vzorce typu ½mv2 nespô- sobujú zdravotné problémy. Záver kapitoly 3: typický používateľ auta spotrebuje približne 40 kWh za deň. Teraz potrebujeme vypočítať trvalo udržateľný spôsob dodávok energie, aby sme mali s čím tento výpočet porovnať.

Otázky Aké sú energetické náklady na výrobu paliva pre auto? Auto — 55,2 % Dobrá otázka. Pri výpočte energie spotrebovanej pri určitej činnosti sa Auto (spolujazdec) — 6,3 % vždy snažím určiť pevné „hranice“ danej činnosti. To zjednodušuje celý vý- Autobus — 7,4 % počet, ale súhlasím, že je vhodné definovať celkový energetický dosah da- nej činnosti.

Odhaduje sa, že výroba každej jednotky paliva vyžaduje vklad Vlak (električka) — 7,1% 1,4 jednotky ropy a iných primárnych palív (Treloar a kol. 2004). Bicykel — 2,8 % Pešo — 10 % A čo energetické náklady na výrobu auta? Áno, aj tieto náklady patria mimo hraníc výpočtu. O nákladoch na výrobu Práca hlavne doma — 9,2 % auta budeme hovoriť v 15. kapitole.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Poznámky a ďalšie čítanieObrázok 3.4 Ako cestujú Strana číslodo práce Briti, podľa prieskumuz roku 2001. 29 Nech je vzdialenosť precestovaná za deň 50 km.

To zodpovedá 18 000 km (11 000 míľ) za rok. Približne polovica Britov jazdí do práce autom. Celkové množ- stvo najazdených kilometrov vo Veľkej Británii je 686 miliárd osobo-km za rok, čo zodpovedá „priemernej vzdialenosti prejazdenej autom na jedného Brita“ 30 km za deň. Zdroj: Ministerstvo dopravy [5647rh]. Ako som povedal na strane 22, budem uvažovať o spotrebe „typického, primerane majetného obyvateľa“ – teda o spotrebe, ktorá je cieľom mnohých ľudí.

Niektorí ľudia jazdia málo. V tejto kapi- tole som chcel vypočítať spotrebu energie ľudí, ktorí auto používajú, nie neosobný „priemer“ pre Veľkú Britániu, ktorý dáva dokopy všetkých ľudí. Ak by som napí- sal „priemerná spotreba energie na jazdu autom vo Veľkej Británii je 13 kWh/d na osobu“, stavím sa, že niektorí ľudia si to vyložia ako: „Jazdím autom, takže spotrebujem 13 kWh/d.“

3 – Autá 3129. predpokladajme 33 míľ na britský galón. To v európskych číslach zname- ná 8,6 litra na 100 km. 33 míľ na galón bol priemer britských áut v roku 2005 [27jdc5].

Benzínové autá majú priemernú spotrebu 31 mng (míľ na galón); naf- tové autá 39 mng; nové benzínové autá (menej ako dva roky) 32 mng (Minister- stvo dopravy, 2007). Honda, „najúspornejší výrobca áut v USA“, mala priemernú spotrebu nových áut v roku 2005 vo výške 35 mng [28abpm].- Predpokladajme mernú hmotnosť masla 0,8 kg na liter. Merná hmotnosť benzí- Výhrevnosť nu je 0,737.

Merná hmotnosť nafty je 0,820 — 0,950 [nmn41]. Benzín 10 kWh na liter-. oficiálna hodnota benzínu je 10 kWh na liter. Oak Ridge National Laboratory Nafta 11 kWh na liter (ORNL) [2hcgdh] udáva nasledujúce hodnoty výhrevnosti: nafta – 10,7 kWh/l; letecké palivo – 10,4 kWh/l; benzín – 9,7 kWh/l. Ak sa pozriete na obsah energie, nájdete „hrubé kalorické hodnoty“ a „čisté kalorické hodnoty“ (známe aj ako „spalné teplo“ a „výhrevnosť“). Tieto hodnoty sa líšia iba o 6 % v prípade moto- rových palív, takže nie je dôležité ich rozlišovať, ale dovoľte mi, aby som rozdiel medzi nimi vysvetlil.

Hrubá kalorická hodnota je vlastná chemická energia, ktorá sa uvoľní pri horení paliva. Jedným z produktov horenia je voda a vo väčšine mo- torov a elektrární sa časť tejto energie spotrebuje na odparenie vody. Čistá kalo- rická hodnota udáva, koľko energie zostane po odpočítaní energie spotrebovanej na odparenie. Keď sa pýtame, „koľko energie potrebujem na svoj životný štýl“, správna veličina je práve hrubá kalorická hodnota.

Naopak, čistá kalorická hodnota je zaujímavá pre inžiniera elektrárne, ktorý rozhoduje o tom, aký druh paliva bude využívať. V tejto knihe som sa snažil používať hrubé kalorické hodnoty. A ešte posledná poznámka pre nekonečných pedantov, ktorí hovoria „maslo ne- rovná sa uhľovodík“: Dobre, nie je to čistý uhľovodík; ale je vhodné zjednodušiť to takto, pretože maslo zväčša tvoria dlhé uhľovodíky, podobne ako benzín.

Dô- kazom správnosti postupu je skutočnosť, že toto priblíženie znamenalo chybu menej ako 30 %. Vitajte vo svete partizánskej fyziky.

32 4 Vietor Veľká Británia má najlepšie zdroje veternej energie v Európe. Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj Veterné parky narušia vzhľad krajiny celkom bezúčelne. James Lovelock Koľko veternej energie (resp. výkonu) dokážeme získať? Odhadnúť potenciál výkonu vetra na pevnine vo Veľkej Británii môžeme vynásobením priemerného výkonu na jednotku plochy veterného parku plo- chou, ktorá pripadá na jedného obyvateľa: výkon na osobu = veterný výkon na jednotku plochy × plocha na osobu. Kapitola B (str.

265) vysvetľuje spôsob, ako vypočítať výkon z jednotkovej plochy veterného parku vo Veľkej Británii. Ak je typická rýchlosť vetra 6 m/s (13 míľ za hodinu alebo 22 km/h), výkon na jednotku plochy získaného z veterného parku je približne 2 W/m2.Obrázok 4.1 Priemerná rýchlosť vetrav metroch za sekundu v Cambridgei,v denných (červená čiara) a v polhodi- 16 14nových intervaloch (modrá čiara) v roku 12 102006. Pozri aj obrázok 4.6.

8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Odhad 6 m/s je pravdepodobne nadhodnotením pre mnohé oblasti vo Veľ- kej Británii. Napríklad obrázok 4.1 ukazuje priemernú rýchlosť vetra v Cam- Cairngorm bridgei v roku 2006. Vietor dosiahol dennú priemernú rýchlosť 6 m/s iba 30 dní v roku – pozri histogram na obrázku 4.6. Niektoré miesta však dosa- hujú aj rýchlosť nad 6 m/s – napríklad hora Cairngorm v Škótsku (obr.

4.2). 30 Cambridge 20 100 km 10Obrázok 4.2 Priemerná rýchlosťvetra na Cairngorme v metroch 0 Jan Feb Mar Apr Máj Júnza sekundu, v priebehu šiestichmesiacov v roku 2006.

4 – Vietor 33 Ak započítame hustotu obyvateľstva: 250 ľudí na km2 alebo 4 000 m2 v kWh/dna osobu, zistíme, že veterný výkon dokáže získať 2 W/m2 4 000 m2/osobu = 8 000 W na osobu,ak by veterné turbíny boli rozmiestnené po celej krajine a predpokladáme,že 2 W/m2 je správna hodnota energie na jednotku plochy. Ak to premení-me na naše obľúbené jednotky, znamená to 200 kWh/d na osobu. Auto: 40 Buďme realistickí. Koľko plochy krajiny môžeme zastavať veternými turbí-nami? Možno 10 %? Potom môžeme uzavrieť: ak pokryjeme 10 % najveter- Vietor: 20nejších oblastí krajiny turbínami (dodávajúcimi 2 W/m2), sme schopní vyrobiť20 kWh/d na osobu, čo predstavuje polovicu výkonu, ktorý potrebuje prie-merné auto na fosílny pohon, ak jazdí 50 km denne.

Zdroj veternej energie vo Veľkej Británii môže byť „obrovský“, ale zjavne Obrázok 4.3 Záver kapitoly 4:nie je taký obrovský, ako naša obrovská spotreba. K veternej energii na mori maximálny možný zisk z veternej energiesa dostaneme neskôr. na pevnine vo Veľkej Británii je 20 kWh Mal by som uviesť, z akých veľkorysých predpokladov tento výpočet vy- za deň na osobu.chádza. Porovnajme tento odhad potenciálu veterného výkonu vo VeľkejBritánii s dnes inštalovaným výkonom vo svete.

Turbíny, ktoré by zabezpečilinašej krajine 20 kWh/d na osobu, predstavujú 50-násobok celého veterné-ho výkonu Dánska, 7-násobok turbín Nemecka a dvojnásobok všetkých ve- VÝKON NA PLOCHUterných turbín na svete [údaj za rok 2010 je nižší, tri štvrtiny – pozn. prekl.]. Prosím však, aby nedošlo k nedorozumeniu. Tvrdím, že by sme sa nemali Veterný park 2 W/m2 (rýchlosť 6 m/s)zaoberať veternou energiou?

Vôbec nie. Jednoducho sa snažím poukázaťna skutočnosť, že ak majú byť veterné turbíny významným prínosom, potre- Tabuľka 4.4 Fakty hodné zapamätania:bujeme ich na veľmi veľkej ploche. Veterné parky.

Záver, že maximálny príspevok veternej energie na pevnine, hoci „ob-rovský“, je oveľa menší ako naša spotreba, je dôležitý. Porovnajme kľúčovýpredpoklad, teda, že výkon na jednotku plochy je 2 W/m2, so skutočnými [Pre „inštalovaný výkon“ sa používa ajhodnotami veterných parkov vo Veľkej Británii. termín „nominálny výkon“, alebo „špič- Veterný park Whitelee, postavený pri škótskom Glasgowe, má 140 ve- kový výkon“, či „maximálny výkon“. Ideterných turbín s kombinovaným inštalovaným výkonom 322 MW na ploche o maximálny možný výkon, ktorý dokáže55 km2. To je 6 W/m2, maximum. Priemerný výkon je nižší, pretože turbíny elektráreň dodávať pri optimálnychsa nekrútia stále.

Pomer priemerného výkonu k inštalovanému sa nazýva podmienkach. Označuje sa typicky ako„faktor zaťaženia“ alebo „využitia“ výkonu; mení sa podľa miesta. Závisí MWp alebo kWp, kde p je z anglickéhotiež od zvolených veterných turbín — zväčša je tento faktor na vhodných lo- „peak“, t. j. maximum – pozn. prekl.]kalitách s vhodnými turbínami asi 30 %. Ak predpokladám, že Whitelee máfaktor zaťaženia 33 %, potom je priemerný výkon na plochu 2 W/m2 – tedapresne tá istá koncentrácia energie, k akej sme sa dopracovali. HUSTOTA OBYVATEĽSTVA VO VEĽKEJ BRITÁNII 250 na km2 –- 4 000 m2 na osobu Tabuľka 4.5 Fakty hodné zapamätania: Hustota obyvateľov.

Pozri stranu 338 pre ďalšie hustoty obyvateľstva.

34 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 4.6 Histogram priemernejrýchlosti vetra v Cambridgei v metrochza sekundu: denné priemery (vľavo)a polhodinové priemery (vpravo). 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Rýchlosť (m/s) Rýchlosť (m/s) Otázky Veterné turbíny sú čoraz väčšie. Ovplyvnia väčšie turbíny závery, ku ktorým sme dospeli v tejto kapitole?

Vysvetľuje to kapitola B. Väčšie turbíny sú ekonomicky výhodnejšie, ale výkon z danej plochy významne nezvyšujú, pretože medzi väčšími turbínami musia byť väčšie odstupy. Veterný park s dvojnásobnou výškou vyrobí asi o 30 % viac elektriny. Výkon vetra sa neprestajne mení.

Znamená to, že je horšie využiteľ- ný? Možno. Vrátime sa k tomu v kapitole 26, kde sa pozrieme na problém premenlivosti vetra a na niekoľko možných spôsobov riešenia, vrátane uskladňovania energie a riadenia spotreby.Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo32 Obrázok 4.1 a obrázok 4.6 (str.

34). Údaje o rýchlosti vetra v Cambridgei sú od Digital Technology Group, Computer Laboratory, Cambridge [vxhhj]. Meteorologická stanica je umiestnená na streche budovy Gates vo výške asi 10 m. Rýchlosť vetra vo výške 50 m je približne o 25 % vyššia. Údaje pre Cairngorm (obr. 4.2) pochádzajú z katedry fyziky univerzity Heriot-Watt [tdvml].33 Turbíny, ktoré by zabezpečili našej krajine 20 kWh/d na osobu, predstavujú 50-násobok celého veterného výkonu Dánska.

Ak predpokladáme faktor zaťaženia 33 %, priemerný výkon 20 kWh/d na osobu vyžaduje inštalovaný výkon 150 GW. Na konci roku 2006 malo Dánsko inštalovaný výkon 3,1 GW; Nemecko 20,6 GW. Inštalovaný výkon vetra na svete je 74 GW (wwindea. org) [v prvej polovici roku 2011 to bolo už viac ako 200 GW, t. j. 2,5 % globálnej spotreby elektriny – pozn. prekl.].

Na porov- nanie, faktor zaťaženia veterných parkov v Dánsku v roku 2006 bol 22 % a priemerný výkon na jedného obyvateľa predstavoval 3 kWh/d na osobu.

355 LietadláPredstavte si, že podniknete jeden medzikontinentálny let ročne. Koľko tovyžaduje energie? Boeing 747-400 s 240 000 litrami paliva dopraví 416 pasažierov na vzdia-lenosť 14 200 km (8 800 míľ); kalorická hodnota paliva je 10 kWh na liter(to sme zistili v kapitole 3). Takže energetické náklady jedného okružnéholetu s maximálnou vzdialenosťou, rovnomerne rozdelené medzi jednotlivýchpasažierov, sú 2 240 000 litrov 10 kWh/liter ≈ 12 000 kWh na pasažiera.

416 pasažierovAk uskutočníte jeden takýto let za rok, potom je vaša priemerná spotrebaenergie za deň 12 000 kWh = 33 kWh za deň. 365 dní v kWh/d14 200 km je o niečo ďalej ako z Londýna do Kapského Mesta (10 000 km) Lietanie:alebo z Londýna do Los Angeles (9 000 km), takže sa domnievam, že sme 30trochu nadhodnotili typickú vzdialenosť pre medzikontinentálny let; záro-veň sme však nadhodnotili obsadenosť lietadla a spotreba energie na jedné-ho pasažiera je vyššia, keď nie je lietadlo plné. Ak znížim spotrebu energiepre odhad na 10 000 km, čo je vzdialenosť do Kapského Mesta, a zvýšim juodhadom pre obsadenosť lietadla na 80 %, dostaneme spotrebu 29 kWhza deň. Pre jednoduchšie zapamätanie zaokrúhlime toto číslo na 30 kWhza deň. Auto: Ujasnime si, čo to znamená.

Ak letíme raz za rok, je to akoby sme nepre- 40tržite „prikurovali“ elektrickým ohrevom 1,25 kW — 24 hodín denne, každý Vietor:deň, celý rok (toto priblíženie zanedbáva účinnosť využitia primárnych zdro- 20jov energie pri produkcii elektriny). Tak ako v kapitole 3, kde sme vypočítali spotrebu energie autom, ku kto-rej je pridružená kapitola A s vysvetlením, na čo sa táto energia spotrebuje, Obrázok 5.1 Jeden medzinárodný lettak aj k tejto kapitole je pridružená technická kapitola C (str. 269), ktorá sa spotrebuje približne 30 kWh za deň.venuje osudu energie spotrebovanej na lietanie.

V nej sa dozvieme odpo-vede na otázky typu: „Spotrebovali by lietadlá významne menej energie, akby leteli pomalšie?“ Odpoveď je nie: na rozdiel od áut, ktoré môžu jazdiťtým účinnejšie, čím idú pomalšie, lietadlá už lietajú takmer s maximálnoumožnou účinnosťou. Lietadlá musia nevyhnutne využívať energiu pre dvahlavné dôvody: potrebujú tlačiť vzduch dole, aby zostali vo vzduchu a zá-roveň potrebujú energiu na prekonanie odporu vzduchu. Nový tvar lietadlavýznamne nezvýši jeho účinnosť. Zlepšenie o 10 %? To je možné. O polovi-cu?

Potom zjem kefu. Obrázok 5.2 Dopravné lietadlo Bombardier spoločnosti Q400 NextGen. www.q400.com.

36 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Otázky Energia na vzdialenosť (kWh na 100 o-km) Nie sú turbovrtuľové lietadlá oveľa účinnejšie? Nie. „Jednoznačne zelený“ Bombardier Q400 NextGen je podľa slovAuto (4 ľudia) 20 výrobcu „technologicky najpokročilejšie turbovrtuľové lietadlo na svete“Lietadlá Ryanair [www.q400.com]. Spotrebuje 3,81 litra na 100 osobo-km (o-km) pri rých-v roku 2007 37 losti 667 km/h, čo predstavuje energetické náklady 38 kWh na 100 o-km.Bombardier Q400, plný 38 Plne obsadený Boeing 747 má energetické náklady 42 kWh na 100 o-km.Boeing 747, plný 42 Takže obe lietadlá sú dvojnásobne účinnejšie ako auto s jedným cestujúcimBoeing 747, 80 % plný 53 (uvažujem o priemernom európskom aute z kapitoly 3).Lietadlá Ryanairv roku 2000 73 Je lietanie z pohľadu klimatickej zmeny obzvlášť škodlivé?Auto (1 človek) 80 Áno, to je tvrdenie odborníkov, hoci určité neistoty pretrvávajú [3fbufz].

Pri lietaní sa okrem CO2 uvoľňujú ďalšie skleníkové plyny (vodná paraTabuľka 5.3 Účinnosť prepravy a ozón) a nepriame skleníkové plyny ako oxidy dusíka [nepriame skleníkovécestujúcich vyjadrená v množstveenergie potrebnej na 100 osobo-km. plyny reagujú v atmosfére s voľnými radikálmi a predlžujú tak život hlavných skleníkových plynov, napr. CO2 – pozn. prekl.]. Ak chcete vypočítať vašu uhlíkovú stopu v tonách CO2 ekvivalentu, potom je potrebné vziať emisie CO2 daného letu a vynásobiť ich dvoj- alebo trojnásobne. Diagramy v knihe nezahŕňajú tieto násobky, pretože sa zameriavame na energetickú bilanciu. To najlepšie, čo môžeme urobiť s environmentalistami, je zastreliť ich.

Michael O’Leary, výkonný riaditeľ Ryanair [3asmgy] Poznámky a ďalšie čítanie Strana číslo 35 Boeing 747-400. Údaje sú z [9ehws]. Dnešné lietadlá nezvyknú lietať celkom plné. Aerolínie sú hrdé, ak je priemerná obsadenosť ich lietadiel 80 %. Lietadlá Easyjet majú priemernú obsadenosť 85 % (Zdroj: thelondonpaper Tuesday 16. januára 2007).

Boeing 747 s 80% obsade- nosťou spotrebuje približne 53 kWh na 100 km na jedného pasažiera. A čo lety na kratšie vzdialenosti? V roku 2007 Ryanair, „najzelenšia spoločnosť v Európe“, prepravovala pasažierov pri nákladoch 37 kWh na 100 o-km [3exmgv]. To znamená, že lietanie v rámci Európy so spoločnosťou Ryanair je ako doprava autom s dvoma cestujúcimi. (Len pre predstavu, aká je náročnosť dopravy inými spoločnosťami: pred rokom 2000, keď Ryanair investovala do zelených techno- lógií, prepravovali nad 73 kWh na 100 o-km.) Vzdialenosť z Ríma do Paríža je 1 430 km; z Londýna do Malagy je 1 735 km. Takže energetické náklady okruž- ného výletu do Ríma s najzelenšou spoločnosťou sú 1 050 kWh a výlet do Malagy znamená 1 270 kWh.

Preto, ak sa raz za rok vydáte do Ríma aj do Malagy, vašaObrázok 5.4 Ryanair Boeing 737-800. spotreba energie je 6,3 kWh/d s najzelenšou spoločnosťou a možno 12 kWh/dFotografia: Adrian Pingstone. s menej zelenou spoločnosťou.

5 – Lietadlá 37 Čo s častými používateľmi lietadiel? Aby sa dala získať strieborná karta od medzi- v kWh/d národnej leteckej spoločnosti, potrebujete precestovať ročne približne 25 000 míľ v ekonomickej triede. To je cca 60 kWh za deň, ak vychádzame z čísel použitých v tejto kapitole a obsadenosti lietadiel 80 %. Krátke lety: 6 Niektoré dodatočné údaje z Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu [yrn- mum]: Cesta plným lietadlom Boeing 747-400 na 10 000 km s menším počtom sedadiel (262) vás v priemere stojí 50 kWh na 100 o-km.

V prípade verzie s vyšším počtom sedadiel (568) a cestou 4 000 km, to isté lietadlo spotrebuje 22 kWh/d na 100 o-km. Krátky let s lietadlom Tupolev-154 na vzdialenosť 2 235 km s obsa- denosťou 70 % jeho 164 sedadiel spotrebuje 80 kWh na 100 o-km.35 Nový tvar lietadla významne nezvýši jeho účinnosť. V skutočnosti je cieľom Po- radného výboru pre výskum letectva v Európe (Advisory Council for Aerospace Častí letci: Research in Europe, ACARE) znížiť množstvo spotrebovaného paliva na jedného 60 pasažiera celkovo o polovicu do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2000) s očaká- vaným zvýšením účinnosti motora o 15 — 20 %. V roku 2006 bola spoločnosť Rolls Royce na polceste k splneniu tohto cieľa [36w5gz].

Zdá sa, že Dennis Bushnell, vedúci výskumník Výskumného centra Langhley NASA, súhlasí s mojím predpo- kladom o vývoji leteckého priemyslu. Letecký priemysel dozrel. „Už sa nedá veľa získať, okrem veľmi pomalých zlepšení tu a tam, a to za veľmi dlhé obdobie.“ (New Scientist, 24. február 2007, str. 33). Radikálne „tiché lietadlo“ s novým tvarom [silentaircraft.org/sax40], ak bude nie- kedy postavené, bude o 16 % účinnejšie ako lietadlo s konvenčným tvarom (Nic- kol, 2008). Obrázok 5.5 Dva výlety lietadlom Ak by sme dosiahli cieľ podľa predstáv ACARE, bude to skôr vďaka vyššej obsade- na kratšiu vzdialenosť najzelenšou spo- nosti lietadiel a lepšej organizácii leteckej dopravy. ločnosťou: 6,3 kWh/d.

Hodnosť častého letca dosiahnete pri 60 kWh/d.

38 Cambridge 6 Slnko Snažíme sa spočítať, aká je naša spotreba energie v porovnaní s možnosťa- S mi udržateľnej výroby. V posledných troch kapitolách sme zistili, že spotreba áut a lietadiel je vyššia ako možnosti energie z vetra na pevnine vo Veľkej Nairobi Británii. Pomôže nám slnečné žiarenie? 52 ° Príkon slnečného žiarenia na poludnie počas bezoblačného dňa je Rovník 1 000 W na m2.

To je 1 000 W na m2 plochy orientovanej kolmo na Sln- ko, nie plochy zeme. Aby sme získali jednotku energie na plochu zeme vo Veľkej Británii, musíme urobiť niekoľko korekcií. Potrebujeme kompenzovať uhol medzi Slnkom a Zemou, ktorý znižuje plošnú hustotu žiarenia o 60 % J oproti jeho hodnote na rovníku (obr.

6.1). Strácame aj tým, že nie je stáleObrázok 6.1 Slnečné žiarenie dopada- poludnie. Počas bezoblačného dňa v marci alebo septembri je pomer prie-júce na zem napoludnie, na jar, alebo mernej intenzity žiarenia k poludňajšej intenzite približne 32 %. A nakoniecna jeseň. Hustota žiarenia na jednotku strácame energiu pre mraky.

Na typickej lokalite vo Veľkej Británii svietiplochy v Cambridgei (zem. šírka 52°) je Slnko iba 34 % denného času.približne 60 % koncentrácie na rovníku. Kombinovaný účinok týchto troch faktorov a ďalšie komplikácie spojené so striedaním ročných období spôsobuje, že priemerné množstvo dopada- 200 júceho slnečného žiarenia na južne orientovanú plochu vo Veľkej Británii2 180 s priemerným optimálnym sklonom je asi 110 W/m2 a približne 100 W/m2 160 140 v prípade žiarenia dopadajúceho na rovnú plochu. 120 Takže túto energiu môžeme užitočne premeniť 4 spôsobmi: 100 80 60 1. Solárna — termálna: s použitím slnečného žiarenia na priame vykuro- Londýn 40 vanie budov alebo ohrev vody. 20 0 2. Solárna — fotovoltická: priama produkcia elektriny.

J F M A M J J A S O N D J 3. Solárna — biomasa: využíva stromy, baktérie, riasy, kukuricu, sóju ale-Obrázok 6.2 Priemerná intenzita dopa-dajúceho slnečného žiarenia v Londýne bo olejnaté …á na výrobu palív, chemikálií alebo stavebných ma-a Edinburghu ako funkcia času v priebe- teriálov.hu roku. Priemerná intenzita na jednot- 4. Jedlo: to isté ako biomasa, len využívame rastliny na priamu konzu-ku plochy je 100 W/m2. máciu pre ľudí alebo zvieratá. (V ďalšej kapitole sa ešte zoznámime s niekoľkými inými spôsobmi využitia slnečného žiarenia, ktoré sú vhodné na púšťach.) Poďme odhadnúť, koľko príkonu môžeme približne získať jednotlivými spôsobmi využitia žiarenia zo Slnka. Zanedbáme ekonomické a energetické náklady spojené s výrobou a udržiavaním zariadení.

Solárna tepelná energia Najjednoduchšia technológia je kolektor na ohrev teplej vody. Predstavme si, že pokryjeme všetky steny s južnou orientáciou tepelnými kolektormi, čo predstavuje asi 10 m2 panelov na osobu a predpokladajme 50% účinnosť

6 – Slnko 39 8 Obrázok 6.3 Solárna energia, ktorú Celkové vyrobené teplo 7 zabezpečia 3 m2 tepelných kolektorov Ponorný ohrievač (zelená) a dodatočné teplo potrebné 6 na prípravu teplej vody (modrá), v skú-Výkon (kWh/d) 5 Spotreba teplej vody šobnom dome vo Virian Solar. (Fotogra- 4 fia ukazuje dom s tým istým modelom 3 panelu na streche.) Priemerný slnečný 2 výkon z 3 m2 bol 3,8 kWh/d. V poku- 1 Slnečný výkon se je simulovaná spotreba teplej vody Ovládač 0 v domácnosti priemerného Európana J F M A M J J A S O N D – 100 litrov teplej vody (60 °C) denne. Rozdiel 1,5 — 2 kWh/d medzi celkovýmpremeny slnečného žiarenia pri ohreve vody s východiskovou hodnotou získaným teplom (čierna čiara, hore)110 W/m2 (obr.

6.3). Násobíme a spotrebovanou teplou vodou (červená čiara) spôsobuje strata tepla. Ružová 50 % × 10 m2 × 110 W/m2 čiara ukazuje elektrický výkon potrebný na chod solárneho systému.

Priemernýa zistíme, že slnečný ohrev vody dokáže zabezpečiť výkon na jednotku plochy týchto solár- nych kolektorov je 53 W/m2. 13 kWh za deň na osobu. v kWh/dV tomto prípade vyfarbím vnútro stĺpca v produkcii nabielo, aby bolo zrej-mé, že ide o nízko potenciálnu energiu – teplo vo vode nie je také hodnotnéako vysoko kvalitná elektrina, ktorú produkujú veterné turbíny. Teplo tiežnie je možné prenášať elektrickou sieťou. Ak ho nepotrebujete, alebo ak hoje príliš veľa, musí sa vyplytvať.

Mali by sme mať na pamäti, že väčšina takto Lietanie:získaného tepla nebude v správnom čase na správnom mieste. Napríklad 30v mestách, kde žije veľa ľudí, je k dispozícií menej striech na jedného oby-vateľa, ako je priemer krajiny. Táto energia je v priebehu roka k dispozíciiveľmi nerovnomerne.Elektrina z fotovoltických článkov Solárny ohrev: 13Fotovoltické (FV) články premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrinu.

Auto:Bežné FV články majú účinnosť približne 10 %; tie drahšie 20 %. (Podľa zá- 40konov fyziky je možná maximálna účinnosť článkov 60 % pri použití doko- Vietor:nalých koncentrujúcich zrkadiel alebo šošoviek a 45 % bez koncentrácie; 20masová výroba článkov s účinnosťou 30 % by bola významným pokrokom.)Priemerný výkon, ktorý by nám dodal solárny článok s účinnosťou 20 %na južne orientovaných svahoch vo Veľkej Británii, by bol Obrázok 6.4 Solárna tepelná energia: 10 m2 plocha kolektorov zabezpečí 20 % × 110 W/m2 = 22 W/m2. denne (v priemere) približne 13 kWh tepla.Obrázok 6.5 znázorňuje údaje, z ktorých tento odhad vychádza. Ak budemať každý obyvateľ drahé FV panely (s účinnosťou 20 %) s plochou 10 m2na streche s južnou orientáciou, bude to znamenať 5 kWh za deň na osobu.

40 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 4500 Pretože predpokladaná plocha je 10 m2 južne orientovaných striech na oso- 4000 bu, určite neexistuje dostatok miesta na tieto články spolu so solárnymiDodaná energia (kWh) 3500 3000 2500 tepelnými kolektormi z predošlej kapitoly. Takže si musíme vybrať, ktorý zo 2000 h/d spôsobov získavania energie budeme využívať. Tento problém však presko- kW 1500 12 1000 čím a oba spôsoby započítam do stĺpcov udržateľnej výroby. Dnes platí, že 500 0 inštalácia FV článkov je asi 4-násobne drahšia ako inštalácia solárnych tepel- Apr Mar Apr Máj Nov Jún Júl Dec Aug Okt Sep Jan Feb ných kolektorov a v porovnaní s nimi dodávajú iba polovičné množstvo, aj keď vysoko kvalitnej elektriny. Takže moja rada rodine s úmyslom investovať do solárnej energie znie, aby najprv skúsili tepelné kolektory.

Asi najlep- ším rozhodnutím v menej slnečných krajinách je inštalácia systému, ktorý poskytuje teplo aj elektrinu. Tento prístup zaviedla firma Heliodynamics, ktorá znížila celkovú cenu svojho systému využívaním malých kvalitných arzenid gáliových (GaAs) FV jednotiek s množstvom pomaly sa pohybujú- cich plochých zrkadiel. Zrkadlá koncentrujú slnečné žiarenie na FV jednotky, ktoré dodávajú súčasne elektrinu aj teplú vodu; tá vzniká pretekaním vody za chrbtom FV jednotiek.

Takže priebežný záver znie: ak dáte na svoju južne orientovanú časť stre- chy domu solárne FV panely, môže to pokryť značnú časť vašej dennej spot-Obrázok 6.5 Fotovoltika: hodnotyz plochy 25 m2 v Cambrigheshire v roku reby elektriny. Nezdá sa však, že by strechy boli dostatočne veľké na to, aby2006. Maximálny výkon je 4 kW. Celo- boli skutočne veľkým prínosom k našej celkovej spotrebe energie.

Aby smeročný priemer je 12 kWh za deň. To je s FV článkami dokázali získať viac, potrebujeme ich dostať aj dolu na zem.20 W na štvorcový meter panelu. Solárni bojovníci na obrázku 6.6 ukazujú ako.Obrázok 6.6 Dvaja solárni bojovní-ci sa tešia zo svojho fotovoltickéhosystému, ktorý nabíja ich elektrickéautá a dom. Súbor 120 panelov (každý300 W s 2,2 m2) má celkovú plochu268 m2, maximálny výkon (po zapo-čítaní strát pri premene z jednosmer-ného na striedavý prúd (z DC na AC))je 30,5 kWh/deň a priemerný výkonv Kalifornii, blízko Santa Cruz, je 5 kW(19 W/m2).

Fotografiu poskytol KennethAdelman. www.solarwarrior.com.

6 – Slnko 41Zatiaľ utópia: solárne elektrárneAk sa dočkáme prelomu v solárnej technológii a jej cena klesne dostatočnenízko na to, aby sme mohli rozmiestniť panely po celom vidieku [mali by vosvojom okolí umožniť pastvu zvierat – pozn. prekl.], aké množstvo energiezískame? Takže, ak by sa nám podarilo pokryť 5 % Veľkej Británie panelmis 10% účinnosťou, získali by sme využiteľný výkon 10 % × 100 W/m2 × 200 m2 na osobu ≈ 50 kW/m2/deň/osobu.Mimochodom, tu uvažujem iba o článkoch s účinnosťou 10 %, pretože sa Obrázok 6.7 Solárna fotovoltická elektráreň: 6,3 MW (maximum)domnievam, že sa budú vyrábať v tomto množstve, len ak budú veľmi lacné. Solarpark v Mühlhausene, v Bavorsku.A sú to práve články s nižšou účinnosťou, ktoré budú lacnejšie ako prvé. Predpokladaný priemerný výkonKoncentrácia výkonu [výkon na jednotku plochy, okrem „koncentrácie vý- je 5 W/m2. Fotografia: SunPower.konu“ sa používa tiež „hustota výkonu“ – pozn. prekl.] takejto solárnejelektrárne [používa sa tiež park alebo farma – pozn. prekl.] by bola Celková plocha krajiny vo Veľkej Británii: 4 000 m2 na osobu 10 % × 100 W/m2 = 10 W/m2.

Táto koncentrácia výkonu je dvojnásobná v porovnaní so solárnou elek- Budovy: 48 m2trárňou v Bavorsku (obr. 6.7). Záhrady: 114 m2 Mohla by táto záplava solárnych článkov existovať spolu s veternými turbí- Cesty: 60 m2nami z kapitoly 4? Áno, bez problémov: veterné turbíny tienia iba málo. Aký Voda: 69 m2odvážny je tento plán? Inštalovaný výkon solárnych elektrární potrebnýchna získanie 50 kWh/d na osobu vo Veľkej Británii je viac ako stonásobokvšetkej vyprodukovanej elektriny využívaním FV technológie na svete.

Malby som preto zahrnúť FV elektrárne do udržateľnej výroby energie? Tu somnerozhodný. Na začiatku knihy som povedal, že chcem zistiť, čo hovoria fyzi-kálne zákony o limitoch využívania obnoviteľnej energie, bez ohľadu na pe-niaze.

Z tohto pohľadu by som nemal otáľať a okamžite zastavať okolie a FVelektrárne pridať do stĺpca produkcie. Na druhej strane chcem ľuďom po-môcť, aby zistili, čo by sme mali robiť odteraz až do roku 2050. A dnes je Poľnohospodárskacena elektriny zo slnečných elektrární asi štvornásobne vyššia v porovnaní pôda: 2 800 m2s trhovou cenou [na Slovensku je to 5 až 8-násobok trhovej ceny – pozn. pre-kl.] Takže sa cítim trochu nezodpovedne, keď pridávam tento odhad do stĺp-ca trvalo udržateľnej výroby na obrázku 6.9 – pokryť 5 % územia VeľkejBritánie FV článkami vyzerá byť z mnohých dôvodov za hranicami únosnosti.Ak by sme naozaj vážne uvažovali o takomto kroku, bolo by pravdepodobnelepšie umiestniť ich na miesto s dvojnásobkom slnečného žiarenia a posielaťho káblami.

V kapitole 25 sa na túto možnosť pozrieme bližšie.MýtySolárne články potrebujú na svoju výrobu viac energie, ako dokážu Obrázok 6.8 Oblasti krajiny pripadajúcevyrobiť za svoj život. na osobu vo Veľkej Británii.

42 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou v kWh/d Nesprávne. Energetický výťažok (pomer získanej energie k energii potreb- nej na výrobu) strešného systému pripojeného k sieti v severnej Európe so životnosťou 20 rokov je 4 (Richards a Watt, 2007) a viac ako 7 na slnečnej- šom mieste, ako napríklad v Austrálii (energetický výťažok viac ako 1 zna- mená, že ide o užitočnú vec, energeticky rozumnú). Veterné turbíny majú energetický výťažok v priebehu 20 rokov 80. Fotovoltická elektráreň Neumožnia nové technológie ďalej zvýšiť účinnosť fotovoltických (200 m2/o): 50 článkov? Lietanie: Som si istý, že FV články budú čoraz lacnejšie, som si tiež istý, že ich vý- 30 roba bude energeticky menej náročná, takže aj ich energetický výťažok sa zvýši.

V tejto kapitole nás však neobmedzovala cena článkov ani energetická náročnosť ich výroby. Zaujímalo nás, aké teoretické množstvo elektriny mô- Malá fotovoltika žeme získať. FV články s účinnosťou 20 % sú už blízko teoretických možnos- (10m2/o): 5 tí (pozri poznámky na konci kapitoly).

Bol by som prekvapený, ak by odhad Solárny ohrev: možností solárnej energie zaznamenal významný posun smerom nahor. 13 Auto: Zelená biomasa 40 Vietor: Ako blesk z čistého neba sa zjaví poznanie, že vo svete energetiky 20 uspejete pestovaním trávy na ranči! Stačí ju ešte zožať a premeniť na energiu. To všetko bude čoskoro realita.

George W. Bush, február 2006Obrázok 6.9 Fotovoltika: 10 m2 článkovna každom dome na južne orientova- Všetky dostupné bioenergetické riešenia znamenajú najprv pestovanie zele-ných strechách s 20 % účinnosťou do- nej biomasy, a potom jej spracovanie. Aké veľké množstvo energie môžemekáže dodávať 5 kWh elektrickej energie takýmto spôsobom z biomasy získať? Existujú štyri hlavné spôsoby, ako zís-za deň.

Ak by sa pokrylo 5 % krajiny kať energiu z biologických systémov:článkami s 10 % účinnosťou (200 m2článkov na osobu), mohli by dodať 1. Môžeme pestovať špeciálne rastliny, spaľovať ich a vyrábať elektrickú50 kWh/deň/osobu. alebo tepelnú energiu, prípadne oboje. Budeme to nazývať „náhrada uhlia“. 2. Môžeme pestovať špeciálne rastliny (repku, cukrovú trstinu alebo po- vedzme kukuricu), premeniť ich na etanol alebo bionaftu a nakŕmiť nimi autá, vlaky, lietadlá alebo iné zariadenia. Alebo môžeme pestovať ge- neticky upravené baktérie, kyano-baktérie alebo riasy, ktoré vyrábajú priamo vodík, etanol alebo butanol alebo dokonca elektrinu. O tomto spôsobe budeme hovoriť ako o „náhrade ropy“.

3. Môžeme zobrať vedľajšie produkty poľnohospodárstva a spáliť ich v elek- trárňach. Tieto vedľajšie produkty zahŕňajú všetko od slamy (vedľajší produkt pri výrobe Weetabixu [pšeničný pokrm na raňajky – pozn. pre- kl.]) až po exkrementy hydiny (vedľajší produkt pri výrobe McNuggets [hydinový fast-food – pozn. prekl.]). Takéto spaľovanie znovu nahra- dzuje uhlie, ale s použitím obyčajných rastlín, nie energetických plodín.

6 – Slnko 43 Elektrárne, ktoré spaľujú takéto rastliny, nebudú schopné získavať toľko elektrickej práce na jednotku poľnohospodárskej pôdy, ako optimalizo- vané systémy na pestovanie biomasy, majú ale výhodu, že nemonopoli- zujú krajinu. Spaľovať metán zachytený na skládkach odpadu je podob- ná stratégia, ale trvalo udržateľná iba dovtedy, kým máme udržateľný aj zdroj odpadu. (Väčšina metánu na skládkach pochádza z jedla; ľudia vo Veľkej Británii vyhodia každý deň asi 300 g jedla). Spaľovanie odpadu z domácností je ďalší menej priamy spôsob získavania energie zo zelenej biomasy.4. Môžeme pestovať rastliny a priamo nimi kŕmiť ľudí alebo zvieratá.V prípade všetkých týchto procesov sa energia najprv uskladní vo formechemickej molekuly, akou je napríklad cukor v zelenej rastline.

Preto mô-žeme vypočítať energiu dostupnú z každého z uvedených spôsobov podľatoho, koľko energie sa dostane cez tento prvý krok. Všetky nasledujúce kro-ky využívajúce traktory, zvieratá, chemické továrne, skládky odpadov aleboelektrárne, energiu už len strácajú. Energia získaná v prvom kroku pretopredstavuje hornú hranicu dostupnej energie z rastlinnej biomasy. Takže najprv vypočítajme energiu predstavovanú týmto prvým krokom.(V kapitole D podrobnejšie rozoberieme maximálny príspevok každého jed- Obrázok 6.10 Tráva ozdobnicanotlivého procesu.) Priemerný využiteľný výkon slnečného žiarenia vo Veľ- (Miscanthus), v spoločnosti Dr. Emilykej Británii je 100 W/m2.

Najúčinnejšie rastliny v Európe vytvárajú cukry zo Heaton, je vysoká 163 cm. Vo Veľkejslnečnej energie s účinnosťou asi 2 %, čo znamená, že rastliny nám môžu Británii má tento druh energetický obsahdodať 2 W/m2; ale ich účinnosť pri vyššej intenzite žiarenia klesá; najlepší 0,75 W/m2. Fotografiu poskytla Univer-výkon energetických plodín v Európe je skôr 0,5 W/m2. Pokryme 75 % kraji- zita v Illinois.ny kvalitnou energetickou plodinou, to znamená 3 000 m2 na osobu, čo sarovná rozlohe poľnohospodárskej pôdy.

Drevo (komerčné lesníctvo) Repka Obrázok 6.11 Energetická produkcia Repka na bionaftu na jednotku plochy pre rôzne druhy Kukurica rastlín. Zdroje pozri v poznámkach. Tieto Cukrová repa výkony závisia od zavlažovania a hnoje- Rýchlo rastúci porast nia; rozsahy sú naznačené pre niektoré Energetické plodiny plodiny, napríklad drevo má rozsah od 0,095 — 0,254 W/m2. Tri spodné hod- Ozdobnica na výrobu elektrinu noty sú pre plodiny v tropických oblas- Proso tiach.

Posledný údaj (tropické plantáže) Kukurica na etanol* predpokladá genetickú modifikáciu, Obilie na etanol hnojenie, a zavlažovanie. V texte pou- Jatrofa žívam hodnotu 0,5 W/m2 ako výslednú Cukrová trstina hodnotu pre najlepšie energetické Tropické plantáže (eukalyptus) (Brazília, Zambia) plodiny v severozápadnej Európe. Tropické plantáže0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 1,0 1,5 1,8 * kukurica na etanol má hodnotu Koncentrácia výkonu (W/m2) 0,048 W/m2

44 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Takže maximálne množstvo dostupného výkonu, pri zanedbaní všetkých v kWh/d dodatočných nákladov na pestovanie, zber a spracovanie biomasy bude Biomasa: jedlo, biopalivo, 0,5 W/m2 3 000 m2 na osobu = 36 kWh/d na osobu. drevo, spaľovanie odpadu, Hmm. To nie je príliš veľa, ak vezmeme do úvahy, z akých veľkorysých pred- skládkový plyn: 24 pokladov vychádzame. Ak by sme chceli získať biopalivá pre autá alebo lietadlá zo zelených rastlín, všetky ostatné kroky v reťazci od zberu až po na- tankovanie sú veľmi neefektívne. Myslím, že je optimistické predpokladať, že celkové straty budú okolo 33 %. Dokonca aj spaľovanie vysušeného dreva v kvalitnom kotli znamená straty tepla komínom až 20 %. Takže množstvo výkonu z biomasy nemôže byť vyššie ako 24 kWh/d na osobu.

A nesmieme Fotovoltická zabúdať, že chceme časť rastlín využívať na výrobu jedla pre nás a pre naše elektráreň (200 m2/o): zvieratá. 50 Dokázalo by genetické inžinierstvo vytvoriť rastliny, ktoré premieňajú sl- Lietanie: 30 nečné žiarenie na chemické zlúčeniny účinnejšie? Je to možné, no nenašiel som ani jednu vedeckú štúdiu, ktorá by predpokladala, že rastliny v Európe by mohli získavať viac výkonu ako 1 W/m2. Pridám do zeleného stĺpca 24 kWh za deň na osobu so zdôraznením, že Malá fotovoltika je to nadhodnotený údaj – domnievam sa, že skutočný maximálny výkon (10m2/o): 5 dostupný z biomasy bude nižší pre straty pri jej výrobe a spracovaní.

Solárny ohrev: Myslím, že jeden záver je jasný: biopalivá to nezachránia – prinajmenšom 13 nie v krajinách, ako je Veľká Británia, a nie ako možnosť náhrady paliva pre Auto: 40 všetku dopravu. Aj keď ponecháme bokom hlavné nevýhody biopalív (ich výroba konkuruje jedlu, ďalšie náklady potrebné na pestovanie a spracova- Vietor: nie často anulujú ich energetický zisk — obrázok 6.14), biopalivá vyrobené 20 z rastlín v európskej krajine, ako je Veľká Británia, dokážu zabezpečiť tak málo energie, že podľa môjho názoru má zmysel o nich hovoriť iba zriedka.Obrázok 6.12 Biomasa, vrátane všet- Poznámky a ďalšie čítaniekých foriem biopalív, odpadu, spaľova-nia a jedla: 24 kWh/d na osobu. Strana číslo0,45 35 Kompenzovať uhol medzi Slnkom a Zemou. Zemepisná šírka Cambridgea je θ = 0,4 52°; intenzitu slnečného žiarenia násobíme cos θ ≈ 0,6. Presný korekčný faktor0,35 závisí od ročného obdobia a kolíše v rozsahu cos (θ + 23) = 0,26 a cos (θ — 23) = 0,87.

0,30,25 — V typickej lokalite vo Veľkej Británii svieti Slnko asi tretinu dňa. Na vysočiny do- 1960 1970 1980 1990 2000 padne 1 100 hodín slnečného svetla za rok – slnečnosť 25 %. Na najvhodnejšie miesta v Škótsku dopadne 1 400 hodín za rok – 32 %. Cambridge: 1 500 hodínObrázok 6.13 Slnečnosť v Cambridgei: ± 130 hodín za rok – 34 %. Južné pobrežie Anglicka (najslnečnejšia časť): 1 700počet hodín slnečného svitu za rok, vy- hodín za rok – 39 %. [2rqloc] Údaje pre Cambridge z [2szckw]. Pozri aj obr.

6.16.jadrených ako zlomok celkového počtuhodín denného svetla.

6 – Slnko 45 Obrázok 6.14 Tento obrázok kvanti- tatívne zobrazuje otázky, ktoré si treba položiť pred akýmkoľvek návrhom bio- palív. Aké sú ďalšie energetické vstupy Slnečné žiarenie potrebné na pestovanie a spracovanie? 100 W/m2 Aká je získaná energia?

Aký je celkový energetický zisk? Dodatočné vstupy a straty často vymažú väčšinu energie, ktorú rastliny získajú. Energia využitá alebo stratená pri pestovaní a spracovaní 2 0,5 W/m Energia uhľovodíkov dodaná rastlinami Čistý zisk Dodaná energia Vstupy potrebné pre pestovanie a spracovanie38 Priemerné množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na južne orientovanú plo- 180 chu vo Veľkej Británii je asi 110 W/m2 a na plochú zem asi 100 W/m2. Zdroj: 160 Dodaný výkon (W/m2 ) 140 NASA „Povrchová meteorológia a solárna energia” http://eosweb.larc.nasa.gov/, 120 [5hrxls].

Prekvapuje vás taký malý rozdiel medzi naklonenou a horizontálnou stre- 100 chou? Mňa áno. Rozdiel je naozaj iba 10 % [6z9epq]. 80 60 40-. to by predstavovalo asi 10 m2 panelov na osobu. Vypočítal som túto plochu tak, 20 že som vzal do úvahy plochu zeme pokrytú budovami na osobu (48 m2 vo Veľkej 0 Británii – tab.

I.6), vynásobil som ju ¼ pre výpočet južne orientovanej časti a pridal 0 200 400 600 800 1000 som 40 % ako korekciu na sklon plochy. To znamená 16 m2 na osobu. Panely sa Dopadajúce žiarenie (W/m 2) zväčša z praktických dôvodov vyrábajú štvorcové alebo obdĺžnikové, takže určitá Obrázok 6.15 Výkon modulu Sanyo časť strechy zostane nepokrytá; preto som zvolil 10 m2. HIP-210NKHE1, ako funkcia intenzity svetla (pri 25 °C a pri predpokladanom39 Priemerný výkon fotovoltických článkov. napätí 40 V). Zdroj: www.sanyo-solar.eu.

Koluje mýtus, že solárne články vyrobia približne rovnako energie pri zamračenej aj pri jasnej oblohe. Nie je to pravda. Pri zamračenej oblohe články premieňajú určitú časť energie, ale oveľa nižšiu: výroba elektriny sa znižuje asi 10-násobne. Obrázok 6.15 ukazuje, že energia článkov je takmer úmerná intenzite slnečného žiarenia – aspoň pri teplote 25 °C.

Aby bola celá záležitosť ešte komplikovanejšia, účinnosť panelov ovplyvňuje aj teplota – čím teplejšie panely, tým nižšia účin- nosť (typický pokles je 0,38 % na 1 °C) – ale ak si pozriete údaje zo skutočných článkov, napríklad na www.solarwarrior.com, potvrdíte si hlavný záver: výkon pri oblačných podmienkach výrazne klesá. Túto skutočnosť sa snažia zahmlievať nie- ktorí podporovatelia solárnej technológie, keď hovoria, že „články sú účinnejšie v zamračenom počasí“. Môže to byť pravda, ale účinnosť by sme nemali zamieňať s celkovým množstvom získanej energie.

46 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 6.16 Priemerný výkon Priemerný svit (W/m2) 0 50 100 150 200 250slnečného žiarenia dopadajúceho Anchorage, AK 87na horizontálny povrch vo vybraných Edinburgh, VB 94lokalitách v Európe, Severnej Amerike, Oslo, NO 95a Afrike. Dublin, IE 99 Hamburg, DE 105 Londýn, UK 109 Brusel, BE 112 Mníchov, DE 124 Paríž, FR 125 Bern, CH 131 Toulouse, FR 143 New York, NY 147 Seattle, WA 147 Boston, MA 149 Chicago, IL 155 Portland, OR 159 Kansas City, KS 171 Rím, IT 176 Madrid, ES 177 Atlanta, GA 182 Lisabon, PT 185 Alžír, DZ 186 Salt Lake City, UT 189 Denver, CO 190 Atény, GR 190 Tunis, TN 196 Houston, TX 197 Malaga, ES 199 Freetown, SL 200 San Francisco, CA 204 Albuquerque, NM 207 Yaounde, CM 208 Libéria, LR 210 Bangui, CF 214 Limassol, CY 215 Accra, GH 217 Rabat, MA 217 Miami, FL 219 Las Vegas, NV 221 Phoenix, AZ 224 Los Angeles, CA 225 Tarabulus, LY 229 Dakar, SN 232 Abuja, NG 234 Nairobi, KE 234 Káhira, EG 237 Gambia, GM 240 Conakry, GN 241 Addis Abeba, ET 243 Honolulu, HI 248 Ouagadougou, BF 251 Mogadišo, SO 252 Bamako, ML 254 Niamey, NE 255 Al Khur-tum, SD 263 Djibouti, DJ 266 Nouakchott, MR 273

6 – Slnko 47 600 Infra- Ultrafialová 600 Infra- Ultrafialová Obrázok 6.17 Časť vysvetlenia Shoc- 500 červená 500 červená kley-Queisserovho 31% limitu účinnosti jednoprechodových fotovoltických 400 400 článkov. 300 300 Vľavo: spektrum poludňajšieho slneč- 200 200 ného žiarenia. Vertikálna os ukazuje koncentráciu výkonu vo W/m2 na eV 100 100 spektrálneho intervalu.

Viditeľná časť 0 0 spektra je znázornená farbami. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Vpravo: energia zachytená fotovoltickým Energia fotónu (eV) Energia fotónu (eV) systémom s jednou šírkou zakázaného pásma na 1,1 eV je znázornená oranžo-39 Typické solárne články majú účinnosť asi 10 %; tie drahšie 20 %. Pozri obr. 6.18. vou farbou.

Fotóny s nižšou energiou, Zdroje: Turkenburg (2000), Sunpower www.sunpowercorp.com, Sanyo http:// ako má zakázané pásmo, sú nevyužité. www.sanyo-solar.eu, Suntech. Časť energie fotónov nad energiou za- kázaného pásma tiež zostáva nevyužitá;- Články s účinnosťou vyššou ako 30 % by znamenali významný pokrok. To je citát v tomto prípade je to polovica energie podľa Hopfielda a Golluba (1978), ktorí uvažovali o článkoch s koncentrátormi každého 2,2 eV fotónu. (t. j. zrkadlami alebo šošovkami). Teoretický limit pre štandardný „jednoprecho- K ďalším stratám dochádza pre žiarenie, dový“ solárny článok bez koncentrovania, takzvaný Shockley-Queisserov limit, ktoré nevyhnutne vzniká pri opätovnej hovorí, že je možné získať najviac 31 % energie slnečného žiarenia. (Shockley rekombinácii vo fotovoltickom materiáli. a Quiesser, 1961). Hlavný dôvod tohto limitu je, že štandardné solárne materiály majú vlastnosť, ktorá sa nazýva „šírka zakázaného pásma“. Tá určuje množstvo energie fotónu, ktoré daný materiál premení najefektívnejšie.

Slnečné žiarenie obsahuje fotóny s mnohými úrovňami energie; fotóny s energiou nižšou ako má zakázané pásmo zostanú nevyužité; fotóny s energiou vyššou akú má toto pásmo Queisserov môžu byť zachytené, ale ich nadbytočná energia (energia vyššia akú má zakázané Shockley– pásmo) sa stráca do okolia. Koncentrátory (šošovky alebo zrkadlá) znižujú náklady limit (na watt) fotovoltických systémov a zvyšujú ich účinnosť. Shockleyho-Queisserov limit solárnych článkov s technológiou koncentrovania má účinnosť 41 %. Jediný spôsob, ako prelomiť tento limit, je rozdeliť svetlo na jednotlivé vlnové dĺžky a pre Amorfný silikón Trojprechodový limit každú z nich vytvoriť zakázané pásmo. Nazývajú sa „viacpriechodové“ fotovol- Polykryštalický silikón tické články.

Nedávno vedci informovali o takýchto článkoch s účinnosťou 40 % [2tl7t6], http://www.spectrolab.com. V júli 2007 vedci z Delawarskej univerzity Monokryštalický silikón informovali o článkoch s účinnosťou 42,8 % s 20-násobným skoncentrovaním. Sunpower WHT [6hobq2], [21sx6t]. V auguste roku 2008 Národné laboratórium pre obnoviteľnú Sanyo HIP energiu (National Renewable Energy Laboratory, NREL) informovalo o účinnosti 40,8 % s 326-násobným skoncentrovaním [62ccou]. Je zvláštne, že oba tieto ob- Suntech polykryštál javy sa prezentovali ako svetové rekordy.

Aké viacpriechodové články sú dostupné Tenkofilmový trojprechodový na trhu? Firma Uni-solar predáva tenkofilmové trojprechodové 58 W (maximum) 0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % články s plochou 1 m2. To znamená účinnosť iba 5,8 % pri plnej intenzite slnečné- ho žiarenia. Účinnosť Obrázok 6.18 Účinnosť dnes dostup-40 Obrázok 6.5 Solárne FV údaje. Údaje a fotografiu láskavo poskytol Jonathan ných solárnych fotovoltických modulov. Kimmitt. V texte predpokladám, že strešná foto- voltika má účinnosť 20 %, a že pozemné- Heliodynamics — http://www.hdsolar.com/.

Pozri obr. 6.19. (str. 48) inštalácie fotovoltiky majú 10% účin- Podobný systém vyrába aj Arontis http://www.arontis.se/. nosť.

V mieste, kde je priemerný tok pri- chádzajúceho žiarenia 100 W/m2, panely s účinnosťou 20 % vyrobia 20 W/m2.

48 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 41 Solárna fotovoltická elektráreň v Mühlhausene, Bavorsko. Táto 25-hektárová elektráreň by podľa predpokladov mala prinášať 0,7 MW (17 000 kWh za deň). Metro stanica Stillwell v New Yorku má strechu pokrytú integrovaným amorfným kremíkovým tenkofilmovým FV článkom, ktorý dodáva 4 W/m2 (Fies a kol.

2007). Solárna elektráreň v Nellise v Nevade dokončená v decembri roku 2007 na ploche 140 akrov by mala vyrábať 30 GWh za rok. To je 6 W/m2 [5hzs5y]. Solárna elektráreň Serpa v Portugalsku, „najvýkonnejšia solárna elektráreň“, [39z5m5], [2uk8q8] má články otáčajúce sa za Slnkom na ploche 60 hektárov, teda 600 000 m2 alebo 0,6 km2, dodáva 20 GWh za rok, teda 2,3 MW v prieme- re. To je priemerný výkon 3,8 W/m2. — Inštalovaný výkon solárnych elektrární potrebných na získanie 50 kWh/d na osobuObrázok 6.19 Kombinovaná fotovoltic- vo Veľkej Británii je viac ako stonásobok všetkej vyprodukovanej elektriny využíva-ká jednotka na získavanie tepla a elektri- ním FV technológie na svete.

Zásobovanie 50 kWh/d na osobu vo Veľkej Britániiny od Heliodynamics. Plocha reflektora by znamenalo potrebný stály výkon 125 GW, čo znamená 1 250 GW inštalované-32 m2 (o niečo väčšia ako jedna strana ho výkonu. Na konci roku 2007 bolo vo svete 10 GW inštalovaného výkonu z FVdvojposchodového autobusu) dodáva článkov; rýchlosť inštalovania nových kapacít je asi 2 GW za rok. [V skutočnostido 10 kW tepla a 1,5 kW elektrického pribúda inštalácia FV panelov rýchlejšie; v roku 2009 pribudlo 7,2 GW; v rokuvýkonu.

V slnečných krajinách dokáže 2010 už 16,6 GW. Celosvetový inštalovaný výkon ku koncu roku bol 40 GW.toto zariadenie dodávať 60 kWh/d tepla Veľkej Británii teda dnes stačí získať už „iba“ 30-násobok inštalovaného výkonua 9 kWh/d elektriny. To zodpovedá z FV panelov na svete: www.epia.org – pozn. prekl.]priemernému výkonu 80 W/m2 teplaa 12 W/m2 elektriny (to sú štvorcové 42. zakryť 5 % nášho územia solárnymi článkami sa z mnohých dôvodov javí ne-metre zariadenia); tieto výkony sa vyrov- reálne.

Hlavný dôvod, prečo uvažujem o nemožnosti takého postupu je, že Britinajú tokom dodávaným štandardnými radšej využívajú okolitú krajinu na hospodárenie a rekreáciu ako na solárny prie-tepelnými kolektormi a fotovoltický- mysel. Ďalším dôvodom môže byť cena. Toto nie je kniha o ekonomike, ale tu jemi článkami, ale tvar koncentrátorov zopár údajov. Ak vychádzame z ceny solárnej elektrárne v Bavorsku, zásobovanieod Heliodynamics dodáva energiu pri 50 kWh/d na osobu by stálo 91 000 euro na osobu; v prípade, že elektráreň fun-nižšej cene, pretože väčšina materiálu guje ešte 20 rokov bez dodatočných nákladov, cena energie by bola 0,25 euroje obyčajné rovné sklo.

Pre porovnanie, za kWh. Ďalšie čítanie: David Carlson, BP solar [2ahecp].celková spotreba energie priemernéhoEurópana je 125 kWh/d. 43 Ľudia vo Veľkej Británii vyhodia každý deň asi 300 g jedla. Zdroj: Ventour (2008). — Obrázok 6.10 Ozdobnica, ktorá sa pestuje v USA bez hnojív, má výťažok 24 t/ha/rok suchej biomasy. Suchá ozdobnica má výhrevnosť 4,72 kWh/kg, takže na podmienky Veľkej Británie to znamená merný výkon 0,75 W/m2. Zdroje: Hea- ton a kol. (2004) a [6kqq77].

Odhad tohto výťažku vychádza z priemeru neruše- ného pestovania za 3 roky. — Najúčinnejšie rastliny v Európe vytvárajú cukry zo solárnej energie s približne 2 % účinnosťou; najlepší výkon energetických plodín v Európe je asi 0,5 W/m2. Pri nižších intenzitách svetla majú najlepšie rastliny vo Veľkej Británii účinnosť 2,4 % na dobre hnojených poliach (Monteith, 1977), ale pri vyšších intenzitách táto účinnosť klesá. Podľa Turkenburga (2000) a Schiermeiera a kol. (2008) je účinnosť premeny solárnej energie na biomasu nižšia ako 1 %. Tu je niekoľko zdrojov, z ktorých vychádza môj výpočet 0,5 W/m2 pre bioenergiu vo Veľkej Británii. Po prvé, Kráľovská komisia pre environmentálne znečistenie odhaduje, že potenciálna koncentrácia získanej energie z energetických plodín vo Veľkej Británii je 0,2 W/m2. (Kráľovská komisia pre environmentálne znečistenie, 2004.)

6 – Slnko 49 Po druhé, na strane 43 dokumentu Kráľovskej spoločnosti o biopalivách (Pra- covná skupina Kráľovskej spoločnosti pre biopalivá, 2008), je ozdobnica na čele zoznamu s merným chemickým výkonom 0,8 W/m2. V Správe o svetovej energii (World Energy Assessment), ktorú publikuje Rozvojový program Spojených národov (UNDP), Rogner (2000) píše: „Ak predpokladáme 45% účinnosť premeny na elektrinu a výťažok 15 ton suchej biomasy na hektár za rok, potrebovali by sme 2 km2 plantáží na jeden megawatt inštalovaného vý- konu elektriny, fungujúceho 4 000 hodín ročne.“ To je koncentrácia elektrického výkonu 0,23 W/m2. (1W (e) znamená 1 watt elektrického výkonu.) Spoločnosť Energia pre trvalo udržateľný rozvoj (2003) udáva, že rýchlo rastúci porast môže dodať 10 ton suchého dreva na hektár za rok, čo zodpovedá kon- centrácii výkonu 0,57 W/m2. (Suché drevo má výhrevnosť 5 kWh na kilogram). Podľa Archera a Barbera (2004) je okamžitá účinnosť zdravého listu pri optimál- nych podmienkach až 5 %, ale dlhodobá účinnosť uskladňovania energie mo- dernými plodinami je 0,5 — 1 %; Archer a Barber (2004) predpokladajú, že s po- mocou genetického inžinierstva je možné zvýšiť účinnosť najmä pri C4 rastlinách, pri ktorých sa už v priebehu evolúcie vytvorila účinnejšia fotosyntéza.

C4 rastliny nájdeme prevažne v trópoch a vyhovujú im vysoké teploty; nerastú pri teplo- tách pod 10 °C. Medzi C4 rastliny patrí napríklad cukrová trstina, kukurica, cirok a rôzne druhy prosa. Zhu a kol. (2008) vypočítali teoretický limit pre účinnosť premeny slnečného žiarenia do biomasy na 4,6 % v prípade C3 rastlín pri 30 °C a dnešnej koncentrácii 380 ppm CO2 vo vzduchu a na 6 % pre C4 rastliny.

Podľa nich je najvyššia udávaná účinnosť pre C3 2,4 % a pre C4 3,7 %; a citujúc Buyera (1982), že priemerná účinnosť hlavných plodín v USA je 3 až 4-násobne nižšia ako tieto rekordné účinnosti (t. j. asi 1 %). Jednou z príčin, prečo rastliny nedosahujú teoretické limity, je, že nedokážu dostatočne využívať všetko žiarenie bieleho sl- nečného svetla. Obe práce (Zhu a kol.

2008; Boyer, 1982) rozoberajú možnosti genetického inžinierstva pre vytvorenie efektívnejších rastlín.43 Obrázok 6.11 Čísla v tomto obrázku sú prevzaté z nasledovných prác: Rogner (2000) (celkové energetické výťažky dreva, repky, cukrovej trstiny a tropických plantáží); Bayer Crop Science (2003) (repka na bionaftu); Francis a kol. (2005) a Asselbergs a kol. (2006) (jatrofa); Mabee a kol. (2006) (cukrová trstina, Brazília); Schmer a kol. (2008) (proso prútnaté, okrajová obilnina v USA); Shapouri a kol. (1995) (etanol z kukurice); Kráľovská komisia pre environmentálne znečistenie (2004); Pracovná skupina Kráľovskej spoločnosti pre biopalivá (2008); Energia pre trvalo udržateľný rozvoj Ltd (2003); Archer a Barber (2004); Boyer (1982); Monte- ith (1977).44 Dokonca aj spaľovanie vysušeného dreva v kvalitnom kotli znamená straty tepla komínom až 20 %. Zdroje: Pracovná skupina kráľovskej spoločnosti pre biopalivá (2008); Kráľovská komisia pre environmentálne znečistenie (2004).

50 7 Ohrev a chladenie Táto kapitola sa venuje otázke, koľko energie spotrebujeme na udržiavanie vhodnej teploty nášho okolia – doma a v práci – alebo na ohrievanie či chla- denie jedla, nápojov, na pranie a umývanie riadu. Príprava teplej vody Či spotrebujeme najviac teplej vody v dome na kúpanie, sprchovanie, umy-Obrázok 7.1 Zástavba nových domov. tie riadu alebo pranie bielizne, to závisí od nášho životného štýlu. Vypočítaj- me najskôr množstvo energie, ktoré treba na kúpanie. Objem vody na kúpanie je 50 cm × 15 cm × 150 cm ≈ 110 litrov.

Po- 50 cm vedzme, že teplota kúpeľa je 50 °C (120 F) a voda pritekajúca do domu má 10 °C. Merné teplo vody, potrebné na jej ohriatie o 1 °C, je 4 200 J na liter. Energia potrebná na zvýšenie teploty vody o 40 °C je 15 cm 4 200 J/liter/°C × 110 litrov × 40 °C ≈ 18 MJ ≈ 5 kWh. 150 cm Takže na jeden kúpeľ spotrebujeme 5 kWh.

Na porovnanie, pri sprchovaní (30 litrov) spotrebujeme asi 1,4 kWh.Obrázok 7.2 Voda vo vani. Kanvice a variče Veľká Británia ako civilizovaná krajina má zásobovanie domácností elektri- nou s napätím 230 voltov. Pod takýmto napätím nám v elektrickej kanvici s výkonom 3 kW zovrie niekoľko litrov vody za pár minút. Prečo 3 kW? 230 V 13 A = 3 000 W Pretože to je najväčší výkon, ktorý dokáže dodať zásuvka bez prekročenia maximálneho povoleného prúdu 13 ampérov.

V krajinách, kde je napätie 110 voltov, zovretie vody trvá dvojnásobne dlho. Ak máme v domácnosti kanvicu zapnutú 20 minút denne, v priemere spotrebuje 1 kWh za deň. (V nasledujúcich príkladoch budem uvažovať o spotrebe „na domácnosť“ a o dvoch ľuďoch v jednej domácnosti.)Mikrovlnná rúra: Jedna malá platnička na elektrickom variči má taký istý výkon ako hrian-1400 W max. kovač: 1 kW. Pre variče s vyšším výkonom je to 2,3 kW. Ak používate varič s dvoma platničkami pri plnom výkone pol hodiny denne, zodpovedá to 1,6 kWh za deň.

Mikrovlnná rúra má často svoj výkon viditeľne vyznačený: tá moja má 900 W, ale v skutočnosti potrebuje asi 1,4 kW [to je jej elektrický príkon –Chladnička pozn. prekl.]. Ak používate mikrovlnnú rúru 20 minút denne, zodpovedá to-mraznička: 0,5 kWh za deň.100 W max, Priemerná elektrická rúra potrebuje viac: približne 3 kW, keď je naplno18 W priemer zapnutá. Ak ju používate hodinu denne, z toho polhodinu na plný výkon, spotrebuje 1,5 kWh za deň.Obrázok 7.3 Elektrický príkon zariadenína ohrev a chladenie.

7 – Ohrev a chladenie 51Zariadenie Príkon Čas za deň Elektrina za deň Tabuľka 7.4 Spotreba elektriny zariadeniami na ohrev a chladenieVarenie v domácnosti. — kanvica 3 kW 1/3 h 1 kWh/d — mikrovlnná rúra 1,4 kW 1/3 h 0,5 kWh/d — elektrický varič 3,3 kW 1/2 h 1,6 kWh/d — elektrická rúra 3 kW 1/2 h 1,5 kWh/dČistenie — práčka 2,5 kW 1 kWh/d — sušička 2,5 kW 0,8 h 2 kWh/d — sušenie v sušiarni 0,5 kWh/d — sušenie na sušiaku 0 kWh/d — umývačka riadu 2,5 kW 0,5 kWh/dChladenie — chladnička 0,02 kW 24 h 0,5 kWh/d — mraznička 0,09 kW 24 h 2,3 kWh/d — klimatizácia 0,6 kW 1h 0,6 kWh/dSušenie šiat a kuchynského riaduZapnutá práčka, umývačka a sušička potrebujú približne 2,5 kW. Práčka spotrebuje na jedno vypratie približne 80 litrov vody a 1 kWh elek-triny keď zohrieva na 40 °C. Ak na sušenie šiat namiesto sušičky používame Ohrev vody:sušiareň, stále potrebujeme teplo na odparenie vody – približne 1,5 kWh 12 kWh/dna vysušenie jednej dávky bielizne, namiesto 3 kWh.

Aby sme zosumarizovali výpočet energie, ktorá sa týka prípravy teplej Obrázok 7.5 Celková spotreba teplejvody, myslím, že určite môžeme použiť odhad 12 kWh za deň na osobu. vody, doma aj v práci – vrátane kúpania, sprchovania, prania bielizne, varičov,Teplý vzduch – doma a v práci kanvíc, mikrovlnných rúr a umývania riadu – je približne 12 kWh za deňA teraz, spotrebuje sa viac energie na prípravu teplej vody a teplého jedla, na osobu. Tomuto rámčeku som priradilalebo na ohrev vzduchu našich budov pomocou vykurovacích telies? svetlejšiu farbu, že takýto merný príkon Jeden zo spôsobov, ako vypočítať energiu, ktorú odovzdajú vykurovacie môžeme dodávať ako teplo, nie ako elektrinu.telesá vzduchu v miestnostiach za deň, je predstaviť si budovu vykurova-nú elektrickým konvektorom, ktorého výkon si vieme predstaviť lepšie. Vý-kon malého elektrického kozubu alebo elektrického konvektora (ohrievačavzduchu) je 1 kW (24 kWh za deň). Počas zimy potrebujete jeden takýtokonvektor na osobu.

V lete žiadny. Takže budeme uvažovať, že modernýčlovek potrebuje 12 kWh za deň na ohrev vzduchu. Ale väčšina ľudí vy-kuruje viac miestností, ako práve potrebuje (povedzme kuchyňu, obývaciuizbu, chodbu a kúpeľňu).

Takže pravdepodobný odhad spotreby na ohrevvzduchu je približne dvojnásobok, teda 24 kWh za deň na osobu. Doplnok k tejto kapitole, kapitola E, obsahuje podrobnejší opis toho, čosa deje s teplom v budovách. Tento model umožňuje vypočítať úspory teplapri znížení teploty v miestnostiach termostatom, dvojitých oknách atď.

Obrázok 7.6 Veľký elektrický konvektor: 2 kW.

52 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Ohrev vonkajších priestorov a ďalší luxus Ľudia čoraz viac vykurujú vonkajšie priestory átriovými infračervenými ohrie- vačmi. Typický átriový infračervený ohrievač má výkon 15 kW. Ak používate jeden z takýchto ohrievačov niekoľko hodín každý večer, spotrebujete ďal- Ohrev vzduchu: ších 30 kWh za deň. 24 kWh/d Ešte luxusnejší doplnok je elektrická deka.

Elektrická deka na manželskú posteľ spotrebuje 140 W; ak ju zapnete na hodinu, spotrebuje 0,14 kWh. ChladenieObrázok 7.7 Teplý vzduch celkovo –doma aj v práci – znamená približne Chladnička a mraznička24 kWh za deň na osobu. Teplotu regulujeme nielen pri ohrievaní vody a vzduchu, ktoré sú okolo nás, ale aj pri chladení v zariadeniach, ktoré máme vo svojich obydliach. Moja kombinovaná chladnička s mrazničkou, pozri obrázok 7.3, má príkon v prie- mere 18 W, čo je približne 0,5 kWh/d.

Klimatizácia Klimatizáciu považujú za nevyhnutnosť v krajinách, kde teploty v lete stú- pajú nad 30 °C a náklady na energiu, ktorú treba na dostatočné chladenie, môžu byť veľmi vysoké. Táto kniha je o spotrebe energie vo Veľkej Británii, kde teploty zväčša klimatizáciu nevyžadujú (obr. 7.8).Obrázok 7.8 Teplota v stupňoch 35 30Celzia v Cambridgei, denné (červená 25čiara) a polhodinové (modrá čiara) 20 15priemery v roku 2006.

10 5 0 -5 -10 Hospodárny spôsob chladenia predstavuje tepelné čerpadlo využívajúce teplo vzduchu. Elektrická klimatizačná jednotka pripevnená na okne, kto- rá je určená pre jednu miestnosť, má príkon 0,6 kW elektriny a poskytuje 2,6 kW chladiaceho výkonu (pomocou výmenníka tepla). Pri výpočte spot- reby energie na klimatizáciu vo Veľkej Británii predpokladám, že priemerný Chladenie: 1 kWh/d obyvateľ ju zapne na 12 hodín denne 30 dní v roku, pričom spotrebuje 7,2 kWh.

Priemerná spotreba za rok predstavuje 0,6 kWh/d.Obrázok 7.9 Celková spotreba ener- Celkový výsledok energie spotrebovanej na chladenie – 1 kWh/d na oso-gie na chladenie – vrátane chladničky bu – zahŕňa klimatizáciu a chladničku s mrazničkou. Firmy tiež chladia po-(chladnička/mraznička) a na klimatizáciu traviny pri doprave z výroby do obchodu. V kapitole 15 sa budeme venovaťv lete – 1 kWh/d. tomu, aké sú energetické náklady v potravinovom reťazci.

7 – Ohrev a chladenie 53Spotreba plynu (1000 kWh) Inštalácia kondenzačného kotla a termostatov Obrázok 7.10 Kumulatívna spotre- 61 ba plynu v mojej domácnosti v kWh 20 50 50 47 v jednotlivých rokoch od 1993 do 2005. d 43 44 h/ 41 kW 15 40 36 33 34 35 32 Číslo na konci čiary z každého roku je 10 priemerná merná spotreba energie v tisí- coch kWh za deň. Ak chcete zistiť, čo sa 5 stalo v roku 2007, čítajte ďalej. 0 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06Celkový ohrev a chladenie v kWh/dNáš hrubý odhad celkovej spotrebovanej energie jednej osoby na varenie, Biomasa: jedlo,biopalivo,ohrev a chladenie doma aj v práci je 37 kWh/d na osobu (12 na prípravu drevo,teplej vody, 24 na ohrev vzduchu, 1 na chladenie). spaľovanie odpadu, Dôkaz, že tento odhad je približne správny alebo o niečo nižší, pochádza skládkový plyn: 24z mojej vlastnej spotreby plynu, ktorá pri spriemerovaní za 12 rokov pred- Ohrev, chladenie:stavuje 40 kWh za deň (obr.

7.10). Zároveň si myslím, že v tom čase som bol 37pomerne skromný spotrebiteľ energie na ohrev, ale nedával som si pozorna skutočnú spotrebu. V kapitole 21 sa dozviete, koľko energie som ušetril,keď som si túto spotrebu začal všímať. Pretože ohrev je pomerne výrazná položka v našom stĺpci spotreby, po- Fotovoltickárovnajme môj výpočet s národnými štatistikami.

Na úrovni krajiny, priemer- elektráreň (200 m2/o):ná domáca spotreba energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie 50v roku 2000 bola 21 kWh/d na osobu a spotreba na vykurovanie, chladenie, Lietanie:zásobovanie a prípravu jedál a prípravu teplej vody bola v sektore služieb 308,5 kWh/deň na osobu. Na výpočet vykurovania pracoviska si zoberme akovzor spotrebu plynu na univerzite v Cambridgei v rokoch 2006 — 2007:16 kWh/d na jedného zamestnanca. Malá fotovoltika Ak zrátame tieto tri čísla, druhý odhad pre národnú spotrebu energie (10 m2/o): 5na ohrev je 21 + 8,5 + 16 ≈ 45 kWh/d na osobu, ak je univerzita v Cambrid-gei priemerným pracoviskom. Dobre, to je pomerne blízko nášmu prvému Solárny ohrev: 13odhadu 37 kWh/d. Auto: 40Poznámky a ďalšie čítanie Vietor: 20Strana číslo50 Rúra potrebuje 3 kW.

Je zrejmé, že existuje celá škála výkonov. Mnohé rúry majú maximálny výkon 1,8 kW alebo 2,2 kW. Tie najvýkonnejšie spotrebujú až 6 kW. Obrázok 7.11 Ohrev a chladenie – Napríklad elektrická rúra a varič Whirpool AGB 487/WP 4 má 5,9 kW rúru a štyri približne 37 jednotiek za deň na osobu. 2,3 kW variče.

Tento rámček nie je vyfarbený, čo na- http://www.kcmltd.com/electric_oven_ranges.shtml značuje, že výkon možno získať pomo- http://www.1stforkitchens.co.uk/kitchenovens.html cou nízko kvalitnej tepelnej energie.

54 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 51 Sušiareň spotrebuje približne 1,5 kWh na usušenie jednej dávky bielizne. Tento výpočet vychádza z váhy mojej vlastnej bielizne: váha suchej bielizne, 4 kg, sa ešte zvýši o ďalších 2,2 kg po vypratí v práčke Bosch (dokonca aj po dobrom nemec- kom odstredení). Latentné teplo vyparovania vody pri 15 °C je zhruba 2 500 kJ/kg. Aby som vypočítal dennú spotrebu v tabuľke 7.4, predpokladal som, že priemer- ný človek perie bielizeň každé tri dni, a že to odčerpáva cenné teplo z domu počas zimných mesiacov (v lete znamená používanie sušiarne mierne klimatizovanie, pretože odparujúca sa voda ochladzuje vzduch v dome). 53 Na úrovni krajiny bola priemerná domáca spotreba v roku 2000: 21 kWh/d na osobu; spotreba v sektore služieb bola 8,5 kWh/d na osobu.

Zdroj: Minister- stvo obchodu a priemyslu (2002a). — Na univerzite v Cambridgei bola spotreba plynu v rokoch 2006 — 2007: 16 kWh/d na jedného zamestnanca. Spotreba plynu a vykurovacieho oleja na Univerzite v Cambridge (nezahŕňajúc College) bola 76 GWh v rokoch 2006 — 2007. Uvažoval som s počtom zamestnancov 13 300 (8 602 personál a 4 667 postgraduálnych študentov). Aby som nezabudol, spotreba elektriny bola 99,5 GWh.

Zdroj: Uni- verzitná správa verejných služieb.

558 VodaNa získanie elektriny z vody potrebujeme prevýšenie a zrážky. Vypočítajme,koľko energie možno získať, keď napršaná energia steká do oceánov. Z praktických dôvodov pri tomto výpočte rozdelím Veľkú Britániu na dvečasti: nižšie, suchšie územia, ktoré budem nazývať nížiny; a vyššie, daždivejšieúzemia, ktoré budem nazývať vysočiny.

Bedford a Kinlochewe mi poslúžiaako reprezentatívne oblasti. Začnime nížinami. Na výpočet potenciálnej energie dažďovej vody v ní- Obrázok 8.1 Priehrada Nant-y-Moch,žinách vynásobíme množstvo zrážok v Bedforde (584 mm za rok) mernou súčasť 55 MW hydroenergetickéhohmotnosťou vody (1 000 kg/m3), gravitačným zrýchlením (10 m/s2) a typickou systému vo Walese.

Fotografia:nadmorskou výškou nížiny (povedzme 100 m n. m.). Výsledný merný výkon je Dave Newbould,0,02 W/m2. To je výkon na jednotku plochy zeme, na ktorú dopadá dážď. www.origins-photography.co.uk.

Keď túto hodnotu vynásobíme plochou na jednu osobu (2 700 m2, aknížiny rozdelíme rovnomerne medzi všetkých 60 miliónov Britov), zistíme,že hrubé priemerné množstvo energie je 1 kWh za deň na osobu. Toto jenajvyššia horná hranica energie vody v prípade, že na všetkých riekach súpriehrady a každá kvapka je dokonale zužitkovaná. V skutočnosti však pre-hradíme iba rieky s veľkým spádom a povodím oveľa menším, ako je celá kra-jina.

Väčšina vody sa taktiež vyparí skôr, ako sa dostane do turbíny a žiadny Kinlochewehydroenergetický systém nedokáže využiť všetok potenciál vody. Dostávamesa tak k nevyhnutnému záveru o energii vody z nížin. Ľudia môžu s radosťoubudovať rôzne malé vodné elektrárne, ale tie nikdy nedokážu zabezpečiť viacako 1 kWh za deň na osobu. Bedford 1 344 670 km 2 medzi 800 m a 1 344 m 100 km 800 20 000 km2 medzi 400 m a 800 m 400 40 000 km2 medzi 200 m a 400 m 200 63 000 km2 medzi 100 m a 200 m Obrázok 8.2 Nadmorské výšky krajiny 100 50 72 000 km2 medzi 50 m a 100 m vo Veľkej Británii.

Obdĺžniky ukazujú 0 50 000 km2 medzi 0 m a 50 m plochu krajiny pre každú výšku.

56 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Energia vody: 1,5 v kWh/d Pozrime sa na vysočiny. Kinlochewe je daždivejšie miesto. Dopadne sem Biomasa: 2 278 mm zrážok za rok, štvornásobne viac ako v Bedforde.

Je tu tiež výrazné jedlo,biopalivo, výškové prevýšenie – veľké oblasti sú nad 300 m nad morom. Takže celkovo drevo, spaľovanie odpadu, je možný asi 12-násobný nárast v koncentrácii energie vo vyšších polohách. skládkový plyn: Hrubý merný výkon je asi 0,24 W/m2. Ak by vysočiny zdieľali tento výkon 24 Ohrev, so zvyškom Veľkej Británie (pri rozlohe 1 300 m2 na osobu), horná hranica chladenie: produkcie je približne 7 kWh za deň na osobu. Tak ako v prípade nížin ide 37 o hornú hranicu, ktorá nepočíta s vyparovaním a predpokladá dokonalé vyu- žitie každej kvapky.

Aký je teda praktický horný limit? Predpokladajme, že 20 % nášho vý- počtu, t. j. 1,4 kWh za deň a zaokrúhlením započítame aj potenciál vody Fotovoltická elektráreň v nížinách: 1,5 kWh za deň. (200 m2/o): Skutočný energetický potenciál vodných elektrární vo Veľkej Británii je 50 Lietanie: dnes 0,2 kWh/d na osobu, takže 1,5 kWh/d by vyžadovalo sedemnásobný 30 nárast výrobných kapacít energie z vody. Poznámky a ďalšie čítanie Malá fotovoltika Strana číslo (10 m2/o): 5 55 Štatistiky zrážok sú prebraté z Centra počasia BBC. Solárny ohrev: 13 56 Hrubý merný výkon je asi 0,24 W/m2.

Tento odhad môžeme porovnať so skutočným Auto: 40 merným výkonom priehrady Loch Sloy dokončenej v roku 1950 (Ross, 2008). Roz- loha povodia Loch Sloy je približne 83 km2; množstvo zrážok je približne 2 900 mm Vietor: za rok (o niečo vyššie ako 2 278 mm/rok v prípade Kinlochewe); a produkcia elek- 20 trárne v roku 2006 bola 142 GWh za rok, čo zodpovedá mernému výkonu povodia 0,2 W/m2. Povrch priehrady Loch Sloy je približne 1,5 km2, teda môžeme vypočítať aj merný výkon na plochu priehrady: to je 11 W/m2. Takže svahy kopcov, akvaduktyObrázok 8.3 Energia vody. a tunely, prinášajúce vodu do Loch Sloy, koncentrujú výkon zdroja až 55-násobne. — Skutočný výkon vodných elektrární vo Veľkej Británii je dnes 0,2 kWh/d na osobu.

Zdroj: MacLeay a kol. (2007). V roku 2006 dodávali veľké vodné nádrže 3 515 GWh (z elektrárne s inštalovaným výkonom 1,37 GW) a malé vodné nádrže 212 GWh (0,01 kWh/d/o) (s výkonom 153 MW) elektriny. V roku 1943, v čase najväčšieho rozmachu výstavby týchto zariadení, Spolok in- žinierov severného Škótska pre elektrinu z vody odhadoval, že vysočiny v Škót- sku môžu zabezpečiť až 6,3 TWh ročne v 102 zariadeniach, čo by zodpovedalo 0,3 kWh/d na osobu vo Veľkej Británii (Ross, 2008). Glendoe, prvý projekt veľkej vodnej elektrárne vo Veľkej Británii od roku 1957, bude mať výkon až 100 MW a očakáva sa, že zabezpečí 180 GWh ročne. Povodie priehrady Glendoe je 75 km2, takže merný výkon povodia je 0,27 W/m2.

V médiách je Glendoe prezentovaná ako „dostatočne veľká na zásobovanie každej domác- nosti v meste veľkosti Glasgowa“. Stavím sa, že ľudia budú mať dojem, že Glendoe poskytne dostatok elektriny „na zásobovanie Glasgowa“. To je však ďaleko od sku- točnosti. Ak zoberieme 180 GWh ročne a rozdelíme ich medzi 616 000 obyvateľov Glasgowa, dostaneme 0,8 kWh na osobu.

To je asi 5 % priemernej spotreby elek- triny zo 17 kWh/d/o. Toto 20-násobné zveličenie vzniklo ako dôsledok zamerania sa na inštalovaný výkon namiesto priemerného, ktorý je 5-krát menší; a zameranímObrázok 8.4 60 kW vodné koleso. sa na domácnosti namiesto celkovej spotreby elektriny Glasgowa (str. 329).

579 Svetlo v kWh/d Energia vody: 1,5Svetlo doma a v práci Svetlá: 4 Biomasa:Najvýkonnejšie žiarovky v dome potrebujú 250 W, nočné lampy pri posteli jedlo,biopalivo,40 W. V prípade klasických žiaroviek sa väčšina elektriny premení namiesto drevo, spaľovanie odpadu,svetla na neviditeľné teplo. Fluorescenčná žiarivka vyrobí rovnaké množstvo skládkový plyn:svetla a potrebuje štvornásobne menej elektriny ako žiarovka. Ohrev, 24 Koľko elektriny spotrebuje primerane majetný človek na svietenie? Môj chladenie:hrubý odhad, vychádzajúci z tabuľky 9.2 je, že typický dom s dvomi obyva- 37teľmi a mixom klasických a úsporných svietidiel spotrebuje 5,5 kWh dennealebo 2,7 kWh za deň na osobu. Predpokladám, že každý obyvateľ má osvet-lené pracovisko, kde má spoločné osvetlenie so svojimi kolegami; ak predpo-kladám, že pracovisko spotrebuje 1,3 kWh/d na osobu, dostaneme 4 kWh Fotovoltická elektráreňza deň na osobu. (200 m2/o): 50 Lietanie:Verejné a dopravné osvetlenie 30Potrebujeme pre presný výpočet zahrnúť aj verejné osvetlenie alebo je roz-hodujúce svetlo doma a v práci?

V skutočnosti pouličné svietidlá spotrebujúpribližne 0,1 kWh/d na osobu, dopravné svetlá iba 0,005 kWh/d na osobu, Malá fotovoltika (10 m2/o): 5čo je zanedbateľné v porovnaní s naším vlastným osvetlením doma a v práci.A čo iné spôsoby verejného osvetlenia, napríklad osvetlené značky alebo do- Solárny ohrev:pravné majáčiky? Je ich menej ako pouličných svietidiel a tie sme už zhodnotili 13ako zanedbateľné, takže náš pôvodný odhad 4 kWh/d na osobu nemusíme Auto: 40meniť. Vietor:Svetlá automobilov 20V niektorých krajinách musia vodiči pri jazde autom vždy svietiť [vrátane Slo-venska – pozn. prekl.]. Ako sa takéto nariadenie prejaví v dodatočnej spot- Obrázok 9.1 Osvetlenie: 4 kWh za deň na osobu.rebe auta?

Predpokladajme, že auto svieti žiarovkami s príkonom 100 W.Elektrina pre tieto svetlá pochádza z motora s 25% účinnosťou, ktorý poháňagenerátor s 55% účinnosťou, takže požadovaný výkon je 730 W. Na porov-nanie, typické auto idúce priemernou rýchlosťou 50 km/h so spotrebou jed-ného litra na 12 km má priemernú spotrebu 42 000 W. Takže zapnuté svetlápočas jazdy znamenajú 2 % energie navyše. Tabuľka 9.2 Spotreba elektrinySvietidlo Príkon Čas za deň Elektrina za deň na osvetlenie domu. Pravdepodobné na dom celkové množstvo je 5,5 kWh za deň10 klasických žiaroviek 1,0 kW 5h 5 kWh na dom, a podobne v práci; možno10 úsporných žiariviek 0,1 kW 5h 0,5 kWh 4 kWh za deň na osobu.

58 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou A čo elektrické autá budúcnosti? Príkon typického elektrického auta je pri-£170 bližne 5 000 W. Takže prídavok 100 W znamená nárast spotreby o 2 %. Táto£160 spotreba by klesla, ak by všetky autá svietili svetlami LED [diódy emitujúce£150 svetlo – pozn. prekl.], ale ak sa tejto problematike budeme venovať ešte£140 chvíľu, skončíme s diagnózou „every-little-help“ [„každá maličkosť pomáha“£130 – pozn. prekl.].£120 Ekonomika úsporných svietidiel£110£100 Snažím sa vyhýbať debatám o ekonomike, v prípade žiariviek urobím výnim- £90 ku. 20 W žiarivka Osram uvádza ten istý svetelný tok ako 100 W klasická £80 žiarovka. Navyše je jej životnosť až 15 000 hodín (alebo 12 rokov pri svietení 3 hodiny denne). Naopak, klasická žiarovka má životnosť približne 1 000 hodín. £70 Žiarovkové Takže za obdobie 12 rokov máte na výber tieto možnosti (obr.

9.3): buď kúpi- £60 te 15 klasických žiaroviek a 1 500 kWh elektriny (čo stojí približne 150 libier); £50 alebo kúpite jednu úspornú žiarovku a 300 kWh elektriny (čo stojí približne £40 30 libier). £30 Mal by som čakať, kým doslúži žiarovka, kým ju vymením za žiarivku? £20 Zdá sa, že ide o plytvanie, však? Niekto vynaložil zdroje na výrobu žia- Úsporné £10 rovky; nemali by sme započítať túto pôvodnú investíciu a používať žiarovku až dokonca? Ale ekonomická odpoveď je jasná: ak budete naďalej svietiť sta- 0 2 4 6 8 10 12 rou žiarovkou, budete vymieňať dobré peniaze za zlé.

Ak nájdete uspokojivú Roky úspornú žiarivku, vymeňte je za starú žiarovku hneď.Obrázok 9.3 Celkové kumulatívnenáklady používania tradičnej 100 W žia- A čo použitie ortute v kompaktných žiarivkách? Sú LED svietidlá lep-rovky pri 3 hodinách svietenia, v porov- šie ako fluorescenčné?naní s okamžitým nahradením žiarivkou Podľa výskumníkov budú LED svietidlá [diódové svietidlá – pozn. prekl.]Osram Dulux Longlife (na obrázku). ešte úspornejšie ako sú fluorescenčné svietidlá. Skontroloval som čísla podľaPredpoklady: cena elektriny 10 pencí svojich posledných nákupov: 11 W kompaktná fluorescenčná žiarovka Phillipsza kWh; výmena tradičnej žiarovky stojí Genie (obr. 9.4) má svetelný tok 600 lumenov, čo je účinnosť 55 lumenovvždy 45 pencí; úsporná žiarivka stojí na watt; pri klasických žiarovkách je to 10 lumenov na watt; 1,3 W lampa9 libier. (Viem, že ich možno kúpiť ajlacnejšie, ale graf ukazuje, že drahšie sú Omicron s 20 bielymi LED-kami má svetelný tok 46 lumenov, čo predstavujeaj spoľahlivejšie.) účinnosť 35 lumenov na watt.

Takže toto LED svietidlo je rovnako účinné ako malá žiarivka. Priemyselná výroba LED technológie má však ešte možnosti zlepšenia. Životnosť diódových svietidiel je až 50 000 hodín [ide o životnosť LED čipov, nie celého svietidla. Renomované spoločnosti udávajú životnosť svietidiel s LED technológiou na úrovni 25 až 50 000 hodín, osemnásobne viac ako v prípade žiariviek – pozn. prekl.]. Pri písaní týchto riadkov vidím, že www.cree.com predávajú LED diódy s energiou 100 lumenov na watt. V budúcnosti sa predpokladá, že biele LED diódy budú mať účinnosť až 150 lumenov na watt [ynjzej].

Očakávam, že v priebehu nasledujúcich rokov bude znieť odporúčanie jednoznačne v prospech LED svietidiel, a to nielen z pohľa- du energetickej účinnosti, ale aj z pohľadu zníženia znečistenia ortuťou.Obrázok 9.4 Philips 11 W vedľa Omicron1,3 W LED žiarovky.

9 – Svetlo 59Mýty Typ Účinnosť svietidla (lm/W)„Nemá význam prejsť na svetlá šetriace energiu. ‚Vyplytvaná’ energia,ktorú vydávajú, ohrieva môj dom, takže nie je vyplytvaná.“ Žiarovka 10 Tomuto mýtu sa venuje kapitola 11, strana 71. [Neplatí pre systém regu- Halogénová žiarovka 16 — 24lácie dodávky tepla na vykurovanie, ktorý zohľadňuje aj vnútorné energetické Biela LED žiarovka 35zisky, napr. termoregulačné ventily – pozn. prekl.] Kompaktná fluorescenčná žiarivka 55Poznámky a ďalšie čítanie Veľká fluorescenčná žiarivka 94 Sodíková pouličná výbojka 150Strana číslo Tabuľka 9.5 Účinnosť svietenia komerč-57 V skutočnosti spotrebujú pouličné svetlá približne 0,1 kWh/d na osobu. Na 10 ne dostupných svetiel. V budúcnosti obyvateľov pripadá asi 1 sodíková pouličná lampa, každá s odberom 100 W, za- by mali biele LED svietidlá zabezpečiť pnutá 10 hodín denne.

To je 0,1 kWh za deň na osobu. 150 lumenov na jeden watt.-. a dopravné svetlá iba 0,005 kWh/d na osobu. Veľká Británia má 420 000 do- pravných a peších signalizačných svetiel, čo spotrebuje 100 miliónov kWh elektri- ny za rok. Pri rozdelení 100 miliónov kWh za rok medzi 60 miliónov obyvateľov je to 0,005 kWh/d na osobu.- Je menej osvetlených značiek ako pouličných svietidiel. [www.highwayelectrical.org.uk] Vo Veľkej Británii je spolu 7,7 milióna pouličných svietidiel, osvetlených značiek a dopravných majáčikov. Z nich asi 7 miliónov pri- padá na pouličné svietidlá a 1 milión na osvetlenie cestných značiek.

Dopravných signálov je 210 000. Podľa DUKES, 2005, je priemerný príkon verejného osvetlenia 2 095 GWh/rok, čo zodpovedá 0,1 kWh/d na osobu.- generátor s 55% účinnosťou – zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Alternator. Generáto- ry v elektrárňach sú oveľa účinnejšie pri premene mechanickej práce na elektrinu.

60 10 Vietor na mori Morský veterný park London Array bude znamenať kľúčový príspe- vok k naplneniu cieľov obnoviteľnej energie Veľkej Británie. James Smith, predseda Shell UK Elektrina je príliš dôležitá na to, aby slúžila veternému priemyslu ako program na vytváranie pracovných miest. David J. White Nad morom vanú silnejšie a stabilnejšie vetry ako nad pevninou. Veterné parky na mori tak majú väčší výkon na jednotku plochy ako veterné parky na pevnine. Veterný park Kentish Flats v ústí rieky Temža, približne 8,5 km od miest Whistable a Herne Bay, ktorý je v prevádzke od konca roku 2005, mal podľa predpokladov vyrábať 3,2 W/m2.

V roku 2006 dosiahol priemerný výkon 2,6 W/m2. Budem predpokladať, že koncentrácia výkonu 3 W/m2 (teda o 50 % viac ako náš výpočet pre vietor nad pevninou) je vhodný odhad pre morské veter- né parky v okolí Veľkej Británie. Teraz potrebujeme odhad plochy mora, ktorú je teoreticky možné pokryť veternými turbínami.

Zvykne sa rozlišovať medzi turbínami v plytkých a v hlbo- kých moriach, tak ako ukazuje obrázok 10.2. Všeobecne sa udáva, že turbíny v plytkých moriach (s hĺbkou do 25 — 30 metrov), hoci sú dvojnásobne drahšie ako turbíny na pevnine, sú ekonomicky návratné, ak uvažujeme o miernej fi- nančnej dotácii; turbíny v hlbokých oceánoch v súčasnosti nie sú ekonomicky návratné. V roku 2008 existoval iba jeden experimentálny prototyp takéhoto veterného parku, ktorý všetku vyrobenú elektrinu posiela k neďalekej ropnej veži s názvom Beatrice. Plytké moria V rámci britských teritoriálnych vôd pokrývajú plytké moria približne 40 000 km2 – väčšina z toho je pri pobreží Anglicka a Walesu.

Ide o plochu dvojnásobne väčšiu, ako má Wales. Priemerný možný výkon z turbín v plytkých moriach na celej ich ploche by bol 120 GW alebo 48 kWh/d na osobu. Ťažko sa však možno domnievať,Obrázok 10.1 Kentish Flats – morský ve-terný park v plytkom mori. Každý rotor že by takáto zástavba neprekážala lodnej doprave. Som si istý, že veľká časťmá priemer 90 m so stredom vo výške z tejto plochy by bola pre veterné parky nepoužiteľná; navrhujem, aby sme70 m. Každá „3 MW“ turbína má hmot- uvažovali o jednej tretine z tohto priestoru (prosím, pre pesimistickejší pohľadnosť 500 ton, pričom polovica z nej je si pozrite aj poznámky na konci tejto knihy!).

Takže maximálny možný výkonv základoch. Fotografie: © Elsam z veterných turbín v plytkých moriach je 16 kWh za deň na osobu.(elsam.com). Použité s povolením. Skôr, ako sa dostaneme ďalej, rád by som zdôraznil veľkú plochu – až dve tretiny Walesu – ktorú by sme potrebovali na výrobu 16 kWh/d na osobu.

Ak by sme zobrali celé pobrežie Veľkej Británie (dĺžka 3 000 km) a do šírky 4 km rozostavali turbíny, pokryli by sme nimi plochu 13 000 km2. To je plocha,

10 – Vietor na mori 61 Obrázok 10.2 Britské teritoriálne vody s hĺbkou menej ako 25 m (žltá) a hĺbkou medzi 25 m a 50 m (fialová). Údaje sú z DTI Atlasu obnoviteľných morských zdrojov. © Crown copyright. Beatrice North Hoylektorú musíme zastavať, ak chceme dodať 16 kWh/d na osobu. Ešte inak, Kentish Flatsuvažujme o počte turbín.

16 kWh/d na osobu nám zabezpečí 44 000 turbíns výkonom 3 MW, čo znamená 15 turbín na kilometer pobrežia, ak by boli 100 kmrovnomerne rozostavané okolo 3 000 km pobrežia. Stavba morských veterných turbín je náročná pre korozívny vplyv mor-skej vody. Veterný park Horns Reef v Dánsku má 80 turbín.

Všetky je nut-né rozobrať a vymeniť už po 18 mesiacoch vystavenia morskému vzduchu.Turbíny v Kentish Flats čelia podobným problémom s prevodovkami, tretinaz nich potrebovala náhradu v priebehu 18 mesiacov.Hlboké moriaRozloha morí s hĺbkou medzi 25 — 50 m je približne 80 000 km2, teda rozlo-ha Škótska. Pri predpoklade koncentrácie výkonu 3 W/m2 by hlbokomorskéveterné parky mohli vyrábať ďalších 240 GW alebo 96 kWh/d na osobu,ak by sme turbínami vyplnili celú túto oblasť. Musíme myslieť na koridorypre lode. Znovu predpokladám, že na turbíny môžeme využiť jednu tretinutejto rozlohy; v tom prípade ide o oblasť o 30 % väčšiu ako Wales a väč-šina sa nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 50 km od pobrežia. Výsledok:ak by sme zastavali turbínami plochu širokú 9 km okolo celého pobrežia,získali by sme 32 kWh za deň na osobu.

Je to obrovské množstvo energie,ale stále nie dosť na to, aby vyvážilo našu obrovskú spotrebu. A to smeešte nespomínali problém nestálosti vetra. Vrátime sa k tomu v kapitole 26.

Zahrniem potenciál hlbokomorských veterných parkov do stĺpca pro-dukcie s tým, že experti na veternú energiu ju zatiaľ nepovažujú za ekono-micky zmysluplnú.

62 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou v kWh/d Niektoré porovnania a náklady Takže ako to priebežne vyzerá v súťaži spotreby a výroby? Ak pridáme obo- je, teda vietor z plytkých aj hlbokých morí do stĺpca produkcie, zelený stĺpec Vietor vedie. Rád by som však v tejto súvislosti pripomenul, aké jednoduché je v hlbokých zvýšiť stĺpec na strane spotreby a aké ťažké je pridávať na strane produkcie. moriach: 32 Pri písaní tohto odseku mi je pomerne chladno, takže zvyšujem výkon svoj- ho termostatu.

Je také ľahké zvýšiť spotrebu energie o 30 kWh denne. Ale získanie ďalších 30 kWh denne na osobu z obnoviteľných zdrojov vyžaduje priemyselné využitie životného prostredia v takom rozsahu, že je ťažké si to predstaviť. Vietor v plytkých moriach: 16 Aby sme dodali 48 kWh za deň z hlbokomorských veterných parkov každému obyvateľovi Veľkej Británie, potrebovali by sme 60 miliónov ton betónu a ocele – jednu tonu na obyvateľa. Ročná svetová výroba ocele je asi Svetlá: 4 Biomasa: 1 200 miliónov ton, teda 0,2 tony na obyvateľa.

V priebehu druhej svetovej jedlo,biopalivo, vojny americké lodenice postavili 2 751 lodí Liberty, každá z nich potrebo- drevo, spaľovanie odpadu, vala 7 000 ton ocele – to je dokopy 19 miliónov ton ocele alebo 0,1 tony skládkový plyn: na Američana. Takže postaviť 60 miliónov ton veterných turbín nie je ne- 24 Ohrev, možné; ale nemyslite si, že je to jednoduché. Postavenie toľkých veterných chladenie: turbín vyžaduje toľko námahy, ako postavanie lodí Liberty. 37 Na porovnanie, aby sme získali 48 kWh za deň z jadrovej energie na oso- bu vo Veľkej Británii, potrebovali by sme 8 miliónov ton ocele a 140 milió- nov ton betónu.

Môžeme tiež porovnať 60 miliónov ton hlbokomorských turbín, ktoré sa snažíme predstaviť si, s existujúcou infraštruktúrou na fo- Fotovoltická elektráreň sílne palivá, ktorá už v Severnom mori existuje (obr. 10.4). 200 inštalácií (200 m2/o): a 7 000 km potrubí v britských vodách Severného mora obsahovalo v roku 50 Lietanie: 1997 8 miliónov ton ocele a betónu.

Novovybudovaný plynovod Lange- 30 led medzi Nórskom a Veľkou Britániou, ktorý bude viesť plyn s kapacitou 25 GW (10 kWh/d na osobu), spotreboval ďalší 1 milión ton ocele a 1 mi- lión ton betónu (obr. 10.5). Britská vláda oznámila 10. decembra 2007, že povolí vybudovanie ve- Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 terných morských turbín s inštalovaným výkonom 33 GW (čo by znamenalo v priemere 10 GW pre Veľkú Britániu alebo 4,4 kWh/d na osobu).

Tento Solárny ohrev: plán niektorí znalci veterného priemyslu nazývajú „vzdušným zámkom“. 13 Predpokladajme zaokrúhlené číslo 4 kWh za deň na osobu. To predstavuje Auto: 40 jednu štvrtinu môjho odhadu pre turbíny v plytkých moriach 16 kWh za deň na osobu. Aby sme získali tento priemerný výkon, potrebujeme približne Vietor: 10 000 „3 MW“ veterných turbín, takých, ako je tá zobrazená na obrázku 20 10.1 (ich výkon je „3 MW“, ale v priemere dodávajú 1 MW. „3 MW“ dá- vam do úvodzoviek, aby bolo zrejmé, že ide o inštalovaný, teda maximálny možný výkon).

Energia vody: 1,5Obrázok 10.3 Vietor z morí.

10 – Vietor na mori 63 Koľko by stálo vybudovanie týchto „33 GW“ výkonu? Keďže „90 MW“veterný park Kentish Flats stál 105 miliónov libier, „33 GW“ by stálo pri-bližne 33 miliárd libier. Jedným zo spôsobov, ako priblížiť cenu 33 miliárdlibier z vetra so ziskom 4 kWh/d na osobu, je rozdeliť ju na každého obyva-teľa Veľkej Británie; znamená to 550 libier na osobu. To je, aby som neza-budol, oveľa lepší obchod ako stavba mikroturbín.

Inštalácia mikroturbínyna streche dnes stojí 1 500 libier a aj pri predpoklade veľmi optimistickejpriemernej rýchlosti vetra 6 m/s získame iba 1,6 kWh/d. V skutočnosti v ty-pickom mestskom prostredí Veľkej Británie takéto mikroturbíny dodávajú0,2 kWh/d. Ďalším problémom brániacim inštalácii veterných turbín je potreba špe-ciálnych lodí. Na zdvihnutie 10 000 veterných turbín („33 GW“) v priebehu10 rokov by sme potrebovali zhruba 50 zdvižných nákladných lodí. Každáz nich stojí približne 60 miliónov libier, takže by bola potrebná dodatočnáinvestícia 3 miliardy libier.

To nie je prekážka v porovnaní s už spomínanými33 miliardami libier, určite však ide o detail, ktorý vyžaduje perspektívneplánovanie.Platia vtáky privysokú daň?Naozaj turbíny zabíjajú „obrovské množstvá vtákov“? Veterným parkom sanedávno dostalo nepríjemnej publicity z Nórska. Veterné turbíny na ostro-voch Smola, blízko severozápadného pobrežia, zabili v priebehu 10 mesia-cov 9 orliakov morských [Haliaeetus albicilla – pozn. prekl.].

Chápem obavyorganizácie BirdLife International o blaho vzácnych vtákov. Ale domnievamsa, že vždy je dôležité pozrieť sa na čísla. Veterné turbíny, ktoré v Dánskuzískavajú 19 % elektriny, zabijú podľa odhadov ročne 30 000 vtákov. Horor! Obrázok 10.4 Plošina Magnus v se-Zakážte veterné turbíny!

Vieme tiež, že doprava každoročne zabije v Dán- vernom britskom sektore v Severnomsku jeden milión vtákov, teda 30-násobne väčší horor! 30-násobne väčší mori obsahuje 71 000 ton ocele. V rokutlak na zákaz automobilov!

A len v samotnej Veľkej Británii zabijú mačky 55 2000 táto plošina vyťažila 3,8 miliónamiliónov vtákov (obr. 10.6). [Toto porovnanie nie je celkom správne, preto- ton ropy a plynu – výkon 5 GW. Stálaže turbíny ohrozujú najmä vzácne druhy dravcov či netopierov, mačky pre 1,1 miliardy libier. Fotografie: Terry Cavner.tieto druhy hrozbou určite nie sú – pozn. prekl.] Ak by som sa riadil iba emóciami, rád by som žil v krajine bez áut a ve-terných turbín, s množstvom mačiek a vtákov (a mačky by lovili vtáky, zatiaľčo orliaky morské z Nórska by zasa lovili tieto mačky, aby udržali rovno-váhu).

V čo však naozaj dúfam, je, že rozhodnutia o autách a turbínachsa uskutočňujú po pozorných a racionálnych úvahách, nie iba na základeemócií. Možno veterné turbíny potrebujeme! Obrázok 10.5 Rúry pre Langeled.

Od Bredero-Shaw [brederoshaw.com].

64 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 30 000 1 000 000 55 000 000Obrázok 10.6 Zabité vtáky. Ročné úmr- Poznámky a ďalšie čítanietia vtákov v Dánsku spôsobené veterný-mi turbínami a autami, a ročné úmrtia Strana číslovtákov vo Veľkej Británii spôsobenémačkami. Čísla podľa Lomborga (2001). 60 Veterný park Kentish Flats v ústí rieky Temža.

Náraz do okna spôsobuje podobný Pozri www.kentishflats.co.uk. Jeho 30 veterných turbín V90 Vestas má celkovýpočet úmrtí ako mačky. maximálny výkon 90 MW a predpovedaný priemerný výkon 32 MW (s predpo- vedaným faktorom zaťaženia 36 %). Priemerná rýchlosť vetra vo výške rotač- nej osi je 8,7 m/s.

Turbíny stoja v 5 m hlbokej vode, vo vzdialenosti 700 metrov od seba, na ploche 10 km2. Koncentrácia výkonu tohto parku tak bola odhadovaná na 3,2 W/m2. V skutočnosti bol priemerný výkon 26 MW, takže priemerný faktor zaťaženia v roku 2006 bol 29 % [wbd8o]. To zodpovedá priemernej koncentrácii výkonu 2,6 W/m2.

Veterný park North Hoyle pri Prestatyne v severnom Walese mal v roku 2006 vyšší faktor zaťaženia — 36 %. Jeho tridsať 2 MW turbín sa rozprestiera na území 8,4 km2. Priemerná koncentrácia výkonu teda bola 2,6 W/m2. — zatiaľ čo turbíny v plytkých moriach sú dvojnásobne drahšie ako turbíny na pev- nine, sú ekonomicky zmysluplné, ak uvažujeme o miernej finančnej dotácii. Zdroj: Dánska spoločnosť pre vietor windpower.org — ale turbíny v hlbokých oceánoch v súčasnosti nie sú ekonomicky zmysluplné. Zdroj: dokument Britskej spoločnosti pre veternú energiu, september 2005, www.bwea.com. Napriek tomu projekt hlbokomorských veterných turbín v roku 2007 vztýčil dve turbíny blízko ropného poľa Beatrice, 22 km od východného pobrežia Škótska (obr.

10.8). Každá turbína má inštalovaný výkon „5 MW“ a sto- jí v 45 m hlbokej vode. Výška rotačnej osi: 107 metrov; priemer 126 m. Všet- ku vyrobenú elektrinu využijú ropné plošiny. Nie je to úžasné?

10 MW projekt stál 30 miliónov libier – túto cenu troch libier za watt (pri plnom výkone) môže- me porovnať s Kentish Flats, 1,2 libier za watt (105 miliónov libier za 90 MW). http://www.beatricewind.co.uk/.

10 – Vietor na mori 65 Tabuľka 10.7 Potenciál získavania Hĺbka 5 až 30 metrov Hĺbka 5 až 30 metrov energie vetra na mori na strategických Región Plocha Potenciálny zdroj Plocha Potenciálny zdroj územiach, ak by tieto územia boli úplne (km2) (kWh/d/o) (km2) (kWh/d/o) pokryté veternými turbínami. Podľa Mi- nisterstva obchodu a priemyslu (2002b). Severo- 3 300 6 2 000 4 západ Greater 7 400 14 950 2 Wash Ústie Temže 2 100 4 850 2 Ostatné 14 000 28 45 000 87 SPOLU 27 000 52 49 000 9460 Plocha dostupná pre turbíny na mori. Ministerstvo pre obchod a priemysel (DTI) v dokumente z roku 2002 „Budúc- nosť morských turbín“ prináša podrobný popis oblastí vhodných pre veterné turbíny na mori. Tabuľka 10.7 ukazuje odhadované zdroje na ploche 76 000 km2 plytkých a hlbokých morí.

Ich odhadovaný príspevok v prípade, že tieto oblasti sú turbínami zastavané úplne, je 146 kWh/d na osobu (52 kWh/d/o pochádza z plytkých a 94 kWh/d/o z hlbokých morí). Ale potenciálny odhad DTI pre veterné turbíny na mori je iba 4,6 kWh za deň na osobu. Mohlo by byť zaujímavé opísať, ako prišli z pôvodných 146 kWh/d na osobu k 4,6 kWh/d na osobu.

Prečo je ich konečný výpočet o toľko nižší ako náš? Po prvé, uvažujú o týchto limitoch: oblasť musí ležať do vzdialenosti 30 km od pobrežia a byť hl- boká menej ako 40 m; morské dno nesmie mať väčší sklon ako 5 stupňov; lodné cesty, vojenské zóny, potrubia, rybárske oblasti a chránené územia sú vylúčené. Po druhé, predpokladali, že bude možné využiť iba 5 % potenciálnych miest (v dôsledku zloženia morského dna a projektových obmedzení); znížili kapacitu o 50 % pre všetky lokality menej ako 16 km od pobrežia, aby ich prijala verej- nosť; ďalej znížili inštalovaný výkon lokalít s rýchlosťou vetra nad 9 m/s o 95 %, aby započítali vplyv „prekážok pre výstavbu v dôsledku nepriaznivého prostre- dia“ a v lokalitách s priemernou rýchlosťou vetra 8 — 9 m/s znížili ich inštalovaný výkon o 5 %.61. ak by sme zobrali celé pobrežie Veľkej Británie (dĺžka 3 000 km) a do šír- ky 4 km rozostavali turbíny.

Pedant poznamená, že „pobrežie Veľkej Británie nemá presne definovanú dĺžku, pretože pobrežie je fraktál“. Áno, áno, je to fraktál. Ale, drahý pedant, prosím, zober si mapu a rozprestri pás turbín do šírky 4 km okolo pevniny Veľkej Británie a uvidíš, že tvoj pás je naozaj dlhý 3 000 km.- Horns Reef (Horns Rev). Ťažkosti s týmto „160 MW“ dánskym veterným par- kom pri Jutlande [www.hornsev.dk] opisuje Halkema (2006). Keď funguje, jeho faktor využitia je 0,43 a priemerný výkon na jednotku plochy je 2,6 W/m2.62 Lode Liberty http://www.liberty-ship.com/html/yards/introduction.html

66 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 62. infraštruktúra pre fosílne palivá v Severnom mori obsahovala 8 miliónov ton ocele a betónu – Rice a Owen (1999). — Britská vláda oznámila 10. decembra 2007, že povolí vybudovanie morských turbín s inštalovaným výkonom 33 GW [25e59w]. -. “vzdušný zámok“. Zdroj: Guardian [2t2vjq]. 63 Koľko by stálo vybudovanie týchto „33 GW“ výkonu? Podľa DTI z novembra roku 2002 elektrina z turbín na mori stála približne 50 libier za MWh (5 pencí za kWh) (DTI, 2002b, str.

21). Ekonomické faktory sa však menia a cena vetra sa zjavne zdvihla: Firma Shell stiahla svoj záväzok postaviť elektráreň London Array. Je to preto, lebo turbíny v moriach sú také drahé, že vláda musí zvýšiť počet ROC (certifikátov záväzkov obnoviteľnej energie) na jednotku morskej veternej energie. ROC je jednotka dotácie pre určitý typ výroby elektriny z ob- noviteľných zdrojov. Štandardná hodnota ROC je 45 libier, s 1 ROC na MWh, takže s predajnou cenou približne 40 £/MWh dostanú obnoviteľné generátory 85 libier za MWh. Takže jeden ROC na MWh nie je dostatočne vysoká dotácia na pokrytie nákladov 92 libier na jeden MWh.

V tom istom dokumente sú odhady pre ostatné zdroje obnoviteľnej energie nasledujúce (stredné odhady v roku 2010). Vietor na pobreží: 65 — 89 £/MWh; spolu spaľovanie biomasy: 53 £/MWh; veľké vodné elektrárne: 63 £/MWh; skládkový plyn: 38 £/MWh; fo- tovoltika: 571 £/MWh; energia vĺn: 196 £/MWh; prílivová energia: 177 £/MWh. „Dale Vince, výkonný riaditeľ spoločnosti Ecotricity poskytujúcej zelenú energiu, zapojenej v projekte stavby veterných turbín na pevnine, povedal, že podporuje plány [turbín v moriach] vlády, ale iba ak nekonkurujú turbínam na pevnine. ‚Je nebezpečné prehliadať fantastické zdroje, ktoré máme v tejto krajine. Podľa na- šich odhadov by stálo postavenie 33 GW okolo 40 miliárd libier, ktoré presadzu- je Hutton.

My môžeme urobiť to isté na pevnine za 20 miliárd libier‘.“ [57984r] — V typickom mestskom prostredí Veľkej Británie takéto mikroturbíny dodávajú 0,2 kWh/d. Zdroj: Tretia medziročná správa, http://www.warwickwindtrials.org. uk/2.html. Najlepšie výsledky podľa štú… Warwick Wind Trials má Windsa- ve WS1000 (1 kW turbína) v Daventry, upevnená vo výške 15 m nad zemou a dodávajúca v priemere 0,6 kW/d. Niektoré mikroturbíny však dodávajú iba 0,05 kWh za deň – Zdroj: Donnachadh McCarthy: „Môj rok bez uhlíka“, The Independent, December 2007 [6oc3ja]. Veterná turbína WS1000, ktorú vo Veľ- kej Británii možno kúpiť v obchodoch BQ, vyhrala cenu Ecobollock [niečo ako „Ekohlupák“ – pozn. prekl.] od Marka Brinkleyho, autora knihy Housebuilder‘s bible: „Je čas priznať, že priemysel vyrábajúci veterné turbíny na strechy domov je úplné fiasko.

Peniaze sa s dobrým úmyslom investovali do nápadu, ktorýObrázok 10.8 Stavba Beatrice, ukážka nefunguje. Toto je takmer ako neúspech Sinclair C5 z 90. rokov.” [elektrickýveternej turbíny v hlbokých moriach. tricykel, ktorý mal vo Veľkej Británii finančný neúspech – pozn. prekl.] [5soql2].Fotografie poskytla Talisman Energy Met Office [Meteorologická služba – pozn. prekl.] a Carbon Trust publikovali(UK) Limited. v júli 2008 správu [6g2jm5], ktorá odhaduje, že ak by sa nainštalovali mikrotur- bíny na všetky domy, kde je to vo Veľkej Británii ekonomické, dokopy by vyrába- li zhruba 0,7 kWh/d/o. Podľa nich sú veterné turbíny pripevnené na strechách domov v mestách zväčša ešte horšie ako neužitočné: „V podmienkach mno- hých miest nemusia turbíny na strechách vrátiť množstvo emisií CO2 spojených s ich výrobou, inštaláciou a existenciou.“

10 – Vietor na mori 67 Obrázok 10.9 Kentish Flats. Fotografie:63 Každá zdvižná nákladná loď stojí 60 miliónov libier. Zdroj: http://news.bbc. © Elsam (elsam.com).

Použité s povole- co.uk /1/hi/ magazine/7206780.stm. Odhadol som, že by sme ich potrebovali ním. zhruba 50 za predpokladu, že by bolo k dispozícii 60 vhodných pracovných dní každý rok a zdvihnutie jednej turbíny by trvalo 3 dni. Ďalšie zdroje: Britská databáza veternej energie [www.bwea.com/ukwed/].

68 11 Elektrické spotrebiče Nabíjačky mobilných telefónov predstavujú jedno z najväčších nebezpečen- stiev spoločnosti. Správy BBC nás o tomto probléme informovali od roku 2005: „Všetky jadrové elektrárne budú za pár rokov odstavené. Ako doká- žeme vo Veľkej Británii svietiť aj naďalej. vytiahnite svoju nabíjačku mobilného telefónu zo zásuvky, keď ho nenabíjate.“ Nabíjačka Darth Vader Nanešťastie ani o rok neskôr sa Veľká Británia nepoučila a BBC musela kon- Obrázok 11.1 Ničitelia planéty. Nájdi rozdiel. štatovať: „Súťaž v plytvaní energie vyhráva Veľká Británia.“ Ako na to prišli? Podľa BBC je to preto, že: „65 % britských spotrebiteľov necháva nabíjačky v zástrčkách.“ Podľa spôsobu, akým spravodajcovia hovoria o týchto planétu ničiacich čiernych škatuľkách je jasné, že toto zlo sa vyrovná samotnému Darth Vade- rovi. [Zá…á postava filmu Hviezdne vojny — pozn. prekl.] Ale aké zlo presne majú na mysli?

V tejto kapitole zistíme pravdu o nabíjačkách. Pozrieme sa tiež na ich príbuzných v dlhom zástupe iných spotrebičov: počítače, telefóny, televízory, digitálne veže, modemy. V tejto kapitole vypočítame energiu potrebnú na ich chod, ale nie energiu potrebnú na výrobu týchto hračiek – tomu sa budeme podrobnejšie venovať v kapitole Výrobky.

Pravda o nabíjačkáchObrázok 11.2 Týchto päť nabíjačiek – tri Keď necháte moderné nabíjačky v sieti bez nabíjania telefónu, spotrebúvajúna mobilné telefóny, jedna na vreckový asi 0,5 wattu. V našich jednotkách to znamená spotrebu výkonu 0,01 kWhPC a jedna na laptop – zaznamenalo za deň. Pre toho, kto priemerne spotrebuje viac ako 100 kWh denne, by radamenej ako jeden watt na mojom merači BBC vždy vypnúť svoju nabíjačku pomohla znížiť spotrebu o jednu stotinuspotreby. percenta. „Každá maličkosť pomáha!“ Ja si to nemyslím. Zúrivo vypínať nabíjačky je podobné, ako zachraňovať Titanic čajovou lyžičkou.

Vypnite ich, ale uvedomte si, prosím, aké je to bez- významné gesto. Ešte inak: Všetku energiu, ušetrenú vypnutím nabíjačky na jeden deň, spotrebuje vaše auto počas jazdy za jednu sekundu.

11 – Elektrické spotrebiče 69 Energia, ktorú ušetríte vypnutím nabíjačky za jeden rok, sa rovná energii jedného horúceho kúpeľa. Treba pripustiť, že staršie nabíjačky spotrebujú viac ako 0,5 wattu – aksú na dotyk teplé, pravdepodobne spotrebujú 1 alebo dokonca aj 3 watty(obr. 11.3). Trojwattové nabíjačky spotrebujú 0,07 kWh za deň. Myslím, žetakúto nabíjačku vypnúť je dobrý nápad – ušetrí vám to takmer 3 libry za rok.Ale neklamte samých seba, že ste tým urobili „kus práce na znížení spotrebyelektriny, tobôž všetkej energie“.

3 W je iba malý podiel celkovej energetickejspotreby. Dobre, dosť bolo záchrany Titanicu lyžičkou. Poďme zistiť, kde sa elektri-na spotrebúva naozaj.Skutočné spotrebičeTabuľka 11.4 ukazuje príkon jednotlivých domácich spotrebičov vo wattoch.V prvom stĺpci je spotreba výkonu v zapnutom stave – napríklad ak našerádio vydáva zvuk. Druhý stĺpec ukazuje spotrebu, keď je spotrebič zapnutý,ale nerobí nič.

Obzvlášť ma šokovalo, keď som zistil, že laserová tlačiareň, aj Obrázok 11.3 Tento neefektívnykeď netlačí, spotrebúva až 17 W – to je rovnaké množstvo ako priemerná bezdrôtový telefón a jeho nabíjačkamraznička! Tretí stĺpec udáva spotrebu, keď je spotrebič v stave spánku alebo odoberá 3 W, keď sa nechá v zástrčke.v pohotovostnom „stand-by“ režime. Štvrtý stĺpec ukazuje spotrebu, keď je To je 0,07 kWh/d. Ak je cena elektrinyzariadenie celkom vypnuté, ale stále v zástrčke. Všetku spotrebu udávam vo 10 pencí za kWh, potom 3 W zname-wattoch – pri prevode na nami používanú jednotku predstavuje 40 W asi najú 3 libry za rok.1 kWh/d. Mimochodom, veľmi jednoduchá pomôcka je, že jeden watt stojípribližne jednu libru za rok (pri predpoklade ceny elektriny 10 pencí za kWh).

Najväčšími žrútmi energie sú počítače, ich monitory a televízory, ktorýchspotreba v zapnutom stave sa šplhá až k stovkám wattov. Zábavná elektro-nika, ako DVD prehrávače alebo stereo počítače, dobieha a často potrebujeokolo 10 W. DVD prehrávač môže v obchode stáť iba okolo 20 libier, ak hovšak necháte stále zapnutý, stojí vás to ďalších asi 10 libier ročne. Niektoréstereo prístroje a počítačové doplnky odoberajú niekoľko wattov aj keď súvypnuté (vinou transformátorov).

Aby ste sa ubezpečili, že spotrebič je naozajvypnutý, treba šnúru vytiahnuť zo zástrčky.Pohon skrytých zariadení informačného vekuPodľa Jonathana Koomeya (2007) počítačové servery a ich dodatkové zaria-denia (klimatizácie, záložné zdroje a podobne) spotrebovali v USA 0,4 kWhza deň na osobu – o niečo viac ako 1 % celkovej spotreby elektriny v USA.To je údaj z roku 2005, čo je mimochodom dvojnásobne viac ako spotrebav roku 2000, pretože počet serverov narástol z 5,6 milióna na 10 miliónov.

70 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouTabuľka 11.4 Príkon rozličných Spotrebič Príkon (W)prístrojov vo wattoch. 40 W je 1 kWh/d. Zapnutý Zapnutý Stand-by Vypnutý (aktívny) (neaktívny) Počítač a periférne zariadenia: Počítač (skriňa) 80 55 2 Katódový monitor 110 3 0 LCD display 34 2 1 Laptop: 16 W Počítač: 80 W Projektor 150 5 Laserová tlačiareň 500 17 Bezdrôtový a káblový 9 modemLCD: CRT: Tlačiareň: 17 W Laptop 16 9 0,531 W 108 W zapnutá, nečinná Prenosný CD prehrávač 2 Rádiobudík 1,1 1 Rádiobudík II 1,9 1,4 Digitálne rádio 9,1 3 Kazetový prehrávač 3 1,2 1,2Projektor: 150 W Digitálne rádio: 8 W Stereo zosilňovač 6 6 Stereo zosilňovač II 13 0 Domáce video – zvuk 7 7 4 DVD prehrávač 7 6 DVD prehrávač II 12 10 5 TV 100 10 Videorekordér 13 1 Digitálna TV zostava 6 5 Hodiny na mikr. rúre 2 Xbox 160 2,4 Sony Playstation 3 190 2 Nintendo Wii 18 2 Záznamník 2 Záznamník II 3 Bezdrôtový telefón 1,7 Nabíjačka mobilu 5 0,5 Vysávač 1 600

11 – Elektrické spotrebiče 71Ostatné zariadenia v kWh/dVysávač, ktorý používame niekoľko hodín týždenne, spotrebuje približne0,2 kWh/d. Kosačka trávy spotrebuje asi 0,6 kWh/d. Mohli by sme pokra-čovať, ale domnievam sa, že počítače a zábavná elektronika sú najväčšími Vietor v hlbokýchspotrebičmi energie vo väčšine domácností. moriach: Záver tejto kapitoly znie: bude dôležité, koľko spotrebičov máte doma 32a v práci, ale zapnuté spotrebiče v bohatej domácnosti alebo kancelárii doká-žu ľahko spotrebovať 5 kWh/d.Mýty Vietor v plytkých moriach: 16„Nemá význam vypínať svetlá, televízory alebo nabíjačky v zime.

Vy-plytvaná elektrina sa mení na teplo, takže nejde o plytvanie.“ Spotrebiče: 5 Tento mýtus je pravdivý v niektorých prípadoch počas zimy, ale vo väčšine Biomasa: Svetlá: 4prípadov je nesprávny. jedlo,biopalivo, drevo, Ak vykurujete váš dom elektrinou pomocou elektrických kozubov alebo spaľovanie odpadu,teplovzdušných ventilátorov, je to podobné, ako vykurovať dom zariadeniami, skládkový plyn: 24ktoré spotrebúvajú elektrinu. Ak sa však nachádzate v tejto situácii, mali by Ohrev,ste zmeniť spôsob vykurovania vášho domu. Elektrina je vysokokvalitná forma chladenie:toku energie a teplo je nízkokvalitná forma toku energie. Premieňať elektrinu 37na teplo je plytvanie. Aby som bol presný, plytvaním je vyrobiť z elektriny takéisté množstvo tepla.

Ohrievače na princípe čerpadiel využívajúcich energiuzeme alebo vzduchu vyrábajú 3- až 4-krát viac tepla, ako je ich spotrebovaná Fotovoltickáelektrina. Pracujú ako otočené chladničky, odčerpávajúce teplo z okolia vášho elektráreňdomu do jeho vnútra (pozri kapitolu 21). (200 m2/o): Ostatní, ktorí svoje domy vykurujú pomocou fosílnych palív alebo biopalív, 50 Lietanie:by nemali používať elektrické spotrebiče na vykurovanie domov aspoň do chví- 30le, kým na získavanie elektriny budú využívať fosílne palivá. Lepšie je toto palivospáliť priamo doma. Pointa je v tom, že ak používate elektrinu z klasickej uhoľ-nej elektrárne, viac ako polovica tepla uhlia odíde do vzduchu v chladiacich ve-žiach. Z elektriny sa asi 8 % stratí pri prenose.

Ak spálite fosílne palivo priamo Malá fotovoltika (10 m2/o): 5doma, tak sa viac energie využije na vykurovanie vzduchu vo vašom dome. Solárny ohrev:Poznámky a ďalšie čítanie 13 Auto: 40Strana číslo Vietor:68 V správach BBC nás varovali. vypnite nabíjačky zo siete. 20 Článok zo správ BBC z roku 2005 hovoril: „Jadrové elektrárne budú o niekoľko rokov vypnuté. Ako zabezpečíme dostatok svetla pre Veľkú Britániu?

Tu sú tri možnosti, ako môžete ušetriť energiu: vypnite videore- kordér, keď ho nepoužívate; nenechávajte televízory v stave „stand-by“; Energia vody: 1,5 a vypnite nabíjačku zo siete, keď ju nepoužívate.“ Obrázok 11.5 Počítače a ostatné elektrické spotrebiče.68 Keď necháte moderné nabíjačky v sieti bez nabíjania telefónu, spotrebúvajú asi 0,5 wattu. Merač spotreby energie od Maplina na obrázku 11.2 nie je dostatočne

72 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou citlivý, aby zmeral takúto spotrebu. Veľmi ďakujem Svenovi Weierovi a Richar- dovi McMahonovi z Fakulty inžinierstva univerzity v Cambridgei, ktorí zmerali štandardnú nabíjačku Nokia pomocou presného kalorimetra. Zistili, že keď nie je pripojený mobil, odoberá 0,472 W. Uskutočnili však aj ďalšie zaujímavé meranie: ak je nabíjačka pripojená k plne nabitému telefónu, odoberá 0,845 W; a keď nabíjačka plní úlohu, ktorá jej náleží, čiže nabíja čiastočne vybitý mobil Nokia, odoberá 4,146 W vo forme tepla. Pedanti sa niekedy pýtajú: „A čo zdanlivý prí- kon nabíjačky?“ Ide o technický detail, ktorý nie je hodný nášho času. Napriek tomu som zmeral zdanlivý príkon nabíjačky (s podradným meračom) a zistil som, že sa približne rovná 2 VA.

Ak vieme, že priemerná strata elektriny v sieti je 8 %, očakávam, že strata elektriny spojená so zdanlivým príkonom nabíjačky je najviac 0,16 W. Pri telefonovaní spotrebuje mobil 1 W. Ďalšie čítanie: Kuehr (2003).Obrázok 11.6 Reklama v rámci kam-pane „DIY opravuje planétu“. Texts nápisom „Vypni. Ak by každá domác-nosť v Londýne vypla svoje nabíjačkytelefónov, keď ich nepoužíva, mohli bysme ušetriť 31 000 ton CO2 a 7,75 mil.libier za rok.“London.gov.uk/diy/.

7312 VlnyAk má byť výkon morských vĺn nádejou pre nejakú krajinu, musí predstavovaťnádej aj pre Veľkú Britániu a Írsko, lebo z jednej strany ich obmýva Atlantickýoceán, z druhej Severné more. Najprv si ujasnime, ako vznikajú vlny: vďaka Slnku vzniká vietor a vďakavetru vznikajú vlny. Väčšina slnečného žiarenia, ktoré sa dostane na povrch Zeme, zohrejeoceány.

Takto ohriate vody zohrievajú vzduch nad sebou a uvoľňujú vodnépary. Teplý vzduch stúpa nahor, vo vyšších vrstvách sa ochladí, nakoniec sa Islandzráža a vytvorí mraky a dážď. Na okraji troposféry sa vzduch ešte viac ochladímrazivým chladom z čierneho vesmíru.

Ochladený vzduch zasa klesá nižšie. Faerské ostrovyTáto solárna pumpa dáva do pohybu obrovské vzdušné masy, ktoré ustavičnecirkulujú. Z nášho pohľadu na povrchu táto konvekcia spôsobuje vietor.

Vie- 750 kmtor je vlastne solárna energia druhého rádu. Nad oceánom vytvára vlny. Ideteda o solárnu energiu tretieho rádu (vlny, ktoré prichádzajú na pláž, nemajú Severnénič spoločné s prílivom). W/m 40 k more Na otvorenom mori vznikajú vlny vždy, keď je rýchlosť vetra vyššia ako0,5 m/s. Hrebene vĺn sa pohybujú približne rovnakou rýchlosťou ako vietornad nimi a v tom istom smere.

Vlnová dĺžka (vzdialenosť medzi hrebeňmi)a perióda (časový odstup medzi hrebeňmi) vĺn závisí od rýchlosti vetra. Čímdlhšie vietor fúka a čím väčšia je vodná plocha, tým je väčšia výška vĺn. Pre- 250 kmtože prevládajúce vetry nad Atlantikom vanú smerom od západu na východ,vlny odtiaľ prichádzajúce sú často veľmi veľké (vlny na východnom pobrežíBritských ostrovov sú zvyčajne oveľa menšie, takže môj odhad potenciálnejenergie z vĺn bude zameraný na Atlantický oceán). Vlny majú dlhú pamäť a cestujú ešte dlho potom, keď prestane fúkať vie-tor, až kým nenarazia na nejakú prekážku. V moriach, kde fúka vietor z rôz-nych smerov, majú vlny tiež rôzny smer a vzájomne sa prekrývajú. Ak putujúce vlny narazia na objekt, ktorý pohltí ich energiu – napríkladzhluk ostrovov s piesočnatými plážami – potom je hladina za touto prekážkoupokojnejšia.

Tieto prekážky vytvárajú tieň, a tak pre vlny, ktoré sa dokážucez ne dostať, zostáva menej energie. Takže zatiaľ čo slnečné svetlo dodávaenergiu na plochu, vlny dodávajú energiu na dĺžku pobrežia. V tomto prípadesa vlk nenasýti tak, aby ovca zostala celá.

Nie je možné naplno zachytiť ener-giu vlny dva kilometre od pobrežia a zároveň aj jeden kilometer od pobrežia. Obrázok 12.1 Kolektor energie vĺn Pelamis je morský had vyrobenýLepšie povedané, môžete sa o to pokúsiť, ale vzdialenejšie zariadenie bude zo štyroch častí. Nosom je nasmerovanýpohlcovať energiu, ktorá sa tak nedostane k bližšiemu a už sa nestihne do- na prichádzajúce vlny. Vlny hada naťa-plniť. Vzdialenosť, ktorú potrebuje vietor na vytvorenie vlny, je totiž niekoľko hujú.

Tomuto pohybu odporujú hyd-tisíc kilometrov. raulické generátory. Maximálna energia K výpočtu maximálneho výkonu, ktorý možno získať z vĺn, sa dopracu- z jedného hada je 750 kW; v najlepšejjeme tak, že zistíme výkon prichádzajúci na jednotkovú dĺžku pobrežia a vy- lokalite v Atlantiku by jeden had moholnásobíme ho celkovou dĺžkou pobrežia. Nebudeme sa zaoberať myšlienkou, dodať v priemere 300 kW.

Fotografiaakým mechanizmom by sme mohli tento výkon zbierať, prejdeme rovno od výrobcu vlnovej energie Pelamisna celkové množstvo výkonu, ktorý možno získať. www.pelamiswave.com.

74 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou v kWh/d Energetický výkon vĺn Atlantiku bol zmeraný: je to približne 40 kW na me- ter pobrežia. To sa zdá byť dosť! Ak by každý vlastnil jeden meter pobrežia Vlny: 4 a získal všetkých 40 kW, bolo by to dostatočné množstvo energie aj na sú- časné pomery. Naša populácia je však príliš veľká. Žiaľ, nemáme k dispozícii dostatok atlantického pobrežia, aby na každého vyšiel jeden meter.

Ako ukazuje mapa na strane 73, na Veľkú Britániu pripadá 1 000 kilo- Vietor v hlbokých metrov (milión metrov) atlantického pobrežia, čo znamená 1/60 m na osobu. moriach: Takže celkové množstvo energie na jednu osobu je 16 kWh za deň. Ak by 32 sme získali všetku túto energiu, hladina pobežia Atlantiku by bola pokojná ako na rybníku. Praktické zariadenia však nebudú schopné získať všetku ener- giu a časť získaného mechanického výkonu sa nevyhnutne stratí pri premene mechanickej energie na elektrinu.

Predpokladajme, že tie najlepšie zariadenia Vietor v plytkých budú mať 50% účinnosť pri premene energie vĺn a že ich budeme schopní moriach: 16 postaviť pozdĺž 500 km pobrežia Atlantiku. To by znamenalo, že z tohto te- oretického limitu dokážeme získať 25 %. To je 4 kWh za deň na osobu. Ako Spotrebiče: 5 obvykle, zámerne vychádzam z dosť extrémnych predpokladov pre zvýšenie Svetlá: 4 Biomasa: výroby v zelenom stĺpci – očakávam, že predpoklad využitia polovice pobrežia jedlo,biopalivo, drevo, Atlantiku zariadeniami využívajúcimi energiu vĺn sa mnohým čitateľom bude spaľovanie odpadu, zdať nereálny. skládkový plyn: 24 Ako sa zhodujú tieto odhadované čísla s možnosťami súčasnej technoló- Ohrev, gie?

V čase písania tejto knihy existovali iba tri zariadenia fungujúce v hlbo- chladenie: 37 kých vodách: tri kolektory Pelamis (obr. 12.1) postavené v Škótsku, ktoré ležia na pobreží pri Portugalsku. Výsledky o ich výkone neboli zverejnené, ale vý- robcovia Pelamisu („skonštruovaného tak, že primárnym cieľom je jeho preži- tie, účinnosť získavania výkonu je až na druhom mieste“) opisujú 2 kilometre Fotovoltická dlhú vlnovú elektráreň, ktorá sa skladá zo 40 morských hadov a získava 6 kW elektráreň na jeden meter. Ak by sme použili túto hodnotu v predchádzajúcich výpoč- (200 m2/o): 50 toch, množstvo získaného výkonu na 500 kilometrov by kleslo na 1,2 kWh Lietanie: za deň na osobu. Zatiaľ, čo výkon vĺn môže byť využiteľný v odľahlých komu- 30 nitách, nedomnievam sa, že by mohol zohrávať významnú úlohu pri hľadaní obnoviteľných zdrojov pre Veľkú Britániu.

Koľko váži Pelamis a koľko ocele treba na jeho výrobu? Jeden had s ma- ximálnym výkonom 750 kW váži 700 ton vrátane 350 ton balastu. Takže Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 váha ocele je 350 ton. Pomer váhy k výkonu je teda približne 500 kilogramov na kW (maximálneho výkonu). Môžeme to porovnať so spotrebou ocele v prí- Solárny ohrev: 13 pade turbín na moriach: turbína s maximálnym výkonom 3 MW váži 500 ton Auto: vrátane jej základov.

To predstavuje pomer váhy k výkonu 170 kilogramov 40 na kW, o dve tretiny menej ako v prípade Pelamisu. Toto je však prvý proto- typ; je možné, že s ďalšími investíciami a vývojom technológie sa tento pomer Vietor: 20 zníži. Energia vody: 1,5Obrázok 12.1 Vlny.

12 – Vlny 75Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo73 na mori vznikajú vlny vždy, keď je rýchlosť vetra vyššia ako 0,5 m/s. Hrebene vĺn sa pohybujú približne rovnakou rýchlosťou ako vietor nad nimi. Najjednoduchšia teória vzniku vĺn (Faber, 1995, str.

337) predpokladá, že (v prípade malých vĺn) sa vlny pohybujú v porovnaní s vetrom polovičnou rýchlosťou. Na základe pozorova- ní však vieme, že čím dlhšie vietor fúka, tým je väčšia dĺžka aj rýchlosť najväčších vĺn. Typická rýchlosť plne vyvinutej vlny je takmer presne rovnaká ako rýchlosť vetra 20 metrov nad povrchom oceánu (Mollison, 1986).- Vlny na východnom pobreží Britských ostrovov sú zvyčajne oveľa menšie.

Zatiaľ, Fotografia: Terry Cavner. čo výkon vĺn pri meste Lewis (v Atlantiku) je 42 kW/m, výkony na východnom pobreží sú: Peterhead: 4 kW/m, Scarborough: 8 kW/m; Cromer: 5 kW/m. Zdroj: Sinden (2005). Podľa Sindena: „Oblasť Severného mora je na výkon vĺn veľmi chudobná.“74 Výkon vĺn v Atlantiku je približne 40 kW na meter pobrežia. (V kapitole F nájdete výpočet tohto výkonu pri použití niekoľkých známych faktov o vlnách.) Toto číslo má pevný základ v literatúre o výkone vĺn Atlantiku (Mollison a kol. 1976; Mollison 1986, 1991). Napríklad podľa Mollisona (1986): „Rozsiahla Uist oblasť severovýchodného Atlantiku, od Islandu až po severné Portugalsko, má celkové množstvo výkonu 40 — 50 MW/km, z čoho 20 — 30 MW/km je potenciálne možné ekonomicky využiť.“ V ktoromkoľvek bode otvoreného oceánu možno rozlíšiť tri druhy výkonu vyjadreného na plochu: celkový výkon, ktorý prejde cez daný bod vo všetkých smeroch (v priemere 63 kW/m na súostroví Scilly a 67 kW/m pri meste Uist); celkový výkon získaný zberom výkonu vĺn v optimálnom smere (47 kW/m a 45 kW/m); výkon na jednotku pobrežia, ktorý berie do úvahy nesúlad medzi optimálnou orientáciou zberného zariadenia a pobrežia (napríklad v prípa- de Portugalska je optimálna severná orientácia, skutočná orientácia pobrežia je Scilly však západná).

100 km- Praktické zariadenia však nebudú schopné získať všetku energiu vĺn a časť zís- kaného mechanického výkonu sa ďalej stratí pri premene mechanickej energie na elektrinu. Prvé takéto zariadenie, Limpet on Islay vo Veľkej Británii, napojené na elektrickú sieť, slúži ako veľmi dobrý príklad. Pri jeho návrhu sa predpokladalo, že účinnosť premeny energie bude 48 % s priemerným energetickým výkonom 200 kW.

Straty v záchytnom systéme, zotrvačníkoch a elektronických častiach však znamenali skutočný výkon iba 21 kW – teda iba 10 % z predpokladaného výkonu (Wavegen, 2002).

76 13 Jedlo a poľnohospodárstvo Moderné poľnohospodárstvo je využívanie pôdy pri premene ropy na jedlo. Albert Bartlett Už sme rozoberali v kapitole 6, koľko trvalo udržateľného výkonu by sme mohli vyrobiť z biomasy; v tejto kapitole sa zameriame na to, aký príkon nám biomasa poskytuje v podobe každodennej potravy. Priemerne aktívna osoba vážiaca 65 kg skonzumuje denne jedlo s obsa-Obrázok 13.1 Šalát NiÇoise. hom chemickej energie približne 2 600 tzv. kalórií. V skutočnosti to znamená 1 000 chemických kalórií (1 kcal), t.j. približne 3 kWh za deň.

Väčšina tejto energie unikne z tela vo forme tepla, takže každý z nás vlastne funguje ako Minimum: 3 kWh/d ohrievač s výkonom o niečo väčším ako 100 W, čo je žiarovka so stredným výkonom. Umiestnite 10 ľudí do malej studenej miestnosti a môžete vypnúť 1 kW ohrievač vzduchu. Koľko energie vlastne potrebujeme, aby sme získali svojich 3 kWh za deň?Obrázok 13.2 Minimálne množstvo Ak rozšírime svoje obzory a zahrnieme nevyhnutné náklady na výrobu jedla,energie požadované na jednu osobu. potom možno zistíme, že energetická stopa je oveľa vyššia. Záleží na tom, či sme vegáni, vegetariáni alebo milovníci mäsa.

Vegán má najnižšiu možnú stopu: 3 kWh energie denne z rastlín, ktoré konzumuje. Energetické náklady mlieka Milujem mlieko. Ak vypijem pintu [pol litra – pozn. prekl.] mlieka denne, koľko energie to vyžaduje?

Dobrá dojnica vyprodukuje za deň 16 litrov mlieka. Takže môj polliter mlieka denne vyžaduje 1/32 kravy. Ale počkať – syr mám rád tiež. Konzumácia 50 g syra denne znamená vyrobiť ďalších 450 g mlieka. Dobre: moje mlieko a syr vyžadujú 1/16 kravy.

Koľko výkonu potrebujem na chov kravy? Ak krava s hmotnosťou 450 kg vyžaduje podobné množstvo energie na kilogram hmotnosti ako človek (ktorého 65 kg spotrebuje 3 kWh), po- tom krava musí spotrebovať 21 kWh/d. Nepáči sa vám takýto prepočet z člo- veka na kravu? Skontrolujme teda čísla: podľa www.dairyaustralia.com.au chov kravy s hmotnosťou 450 kg spotrebuje 85 MJ/d, čo predstavuje Mlieko a syr: 1,5 kWh/d 24 kWh/d. Výborne, náš odhad nebol príliš vzdialený od skutočnosti!

Takže môj podiel 1/16 kravy znamená energiu približne 1,5 kWh za deň. Tento výpočet zanedbáva energiu spojenú so starostlivosťou o kravu, s výrobou čiObrázok 13.3 Mlieko a syr. dopravou mlieka a syra. Niektoré z týchto nákladov budeme rozoberať pri doprave a supermarketoch v 15. kapitole.

13 – Jedlo a poľnohospodárstvo 77VajíčkaNosnica (sliepka znášajúca vajíčka) skonzumuje približne 110 g krmiva presliepky denne. Ak predpokladáme, že energetický využiteľný obsah krmivaje 3,3 kWh na kilogram, sliepka spotrebuje 0,4 kWh denne. Nosnica roč- Vajíčka: 1 kWh/dne znesie asi 290 vajíčok. Konzumácia dvoch vajíčok denne teda znamenáspotrebu výkonu 1 kWh za deň. Každé jednotlivé vajíčko obsahuje 80 kcal,čo je približne 0,1 kWh.

Takže z energetického hľadiska sa vajíčka vyrábajú Obrázok 13.4 Dve vajíčka denne.s účinnosťou 20 %.Energetické náklady mäsaPovedzme, že milovník mäsitej stravy skonzumuje denne 227 g (pol libry)mäsa (čo je priemerná konzumácia mäsa v Amerike). Na výpočet energetickejnáročnosti chovu zvierat potrebujeme vedieť, ako dlho zvieratá žijú a spotre-búvajú energiu. Kuracie, bravčové alebo hovädzie? Dáte si kuracie, pane? Každé kurča, ktoré zjete, žilo asi 50 dní.

Takže pra-videlná konzumácia 227 g kuracieho mäsa denne vyžaduje približne 11,3 kg(25 libier) živých kurčiat, pripravovaných na konzumáciu. A týchto 11,3 kgkurčiat potrebuje energiu. Bravčové pre dámu?

Prasatá žijú dlhšie – možno 400 dní od narodenia ažpo tanier – takže pravidelná konzumácia asi 227 g bravčového denne vyžadu-je asi 90 kg (225 libier) živých prasiat pripravovaných na konzumáciu. Hovädzie? Produkcia hovädzieho mäsa je časovo najnáročnejšia. Trvá asi1 000 dní, kým je z kravy plátok mäsa. Pravidelná konzumácia 227 g dennevyžaduje asi 230 kg kravy v živej váhe, pripravovanej na konzumáciu.

Aby sme všetky tieto údaje zhrnuli do jedného čísla, predpokladajme,že zjete 227 g (pol libry) mäsa denne, s rovnakým zastúpením kuracieho,bravčového a hovädzieho. Takýto stravovací návyk znamená neprestajné udr-žiavanie 3,6 kg živých kurčiat, 33 kg živých prasiat a 73 kg živých kráv. To jecelkovo 110 kg mäsa alebo 170 kg živej váhy zvierat (pretože asi 2/3 zvieraťasa využije ako mäso). Ak týchto 170 kg zvieraťa má podobné energetickénároky ako človek (ktorého 65 kg spáli 3 kWh/d), potom je množstvo výkonupotrebné na zabezpečenie tohto množstva Mäsožravec: 8 kWh/d 170 kg × 3 kWh/d ≈ 8 kWh/d. 65 kgZnovu som predpokladal, že fyziológia zvierat je podobná ako u človeka;presnejší výpočet výkonu potrebného na výrobu kuracieho mäsa je uvedený Obrázok 13.5 Konzumácia mäsa vy-v poznámkach na konci kapitoly.

Bez ohľadu na to mi išlo len o približný žaduje extra energiu, pretože musímevýpočet, a ten je nasledujúci. Výkon potrebný na výrobu jedla pre typického nakŕmiť množstvo zvierat narodených pre naše žalúdky.konzumenta zeleniny, mliečnych výrobkov, vajec a mäsa je 1,5 + 1,5 + 1 + 8= 12 kWh za deň (denná kalorická hodnota takejto stravy je 1,5 kWh zo zele-niny; 0,7 kWh z mlieka; 0,2 kWh z vajec a 0,5 kWh z mäsa – spolu 2,9 kWhza deň).

78 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Toto číslo nezahŕňa energetické náklady spojené s pestovaním, hnojením, spracovaním, mrazením a transportom jedla. Niektoré z týchto nákladov vy- počítame nižšie, niektoré v kapitole 15. Možno na základe týchto výpočtov obhájiť vegetariánstvo ako energe- ticky výhodnú stravu? To závisí od toho, kde zvieratá chováme. Vezmime si napríklad strmé kopce a hory Walesu.

Mohli by sme krajinu využívať inak, ako na pasenie dobytka? Buď tieto skalnaté pasienky použijeme na chov oviec, alebo zostanú nevyužité pre potreby ľudí. Môžete o týchto prírodných zele- ných svahoch uvažovať ako o biopalivových plantážach bez potreby údržby a o ovciach ako o automatických samoreplikujúcich sa strojoch na zber biopa- lív. Energetické straty procesu sú významné, pravdepodobne však neexistuje lepší spôsob, ako získať solárnu energiu z takýchto oblastí. (Nie som si istý, či je tento argument v prospech chovu oviec vo Walese naozaj vhodný: pri zlom počasí sa ovce presunú do nižších oblastí, kde im ako potrava slúži sója a ináObrázok 13.6 Ako krmivo spasie potrava dopestovaná za prispenia energeticky náročných hnojív; aké sú tedaenergetické plodiny. skutočné energetické náklady?

Neviem.) Podobné argumenty možno použiť v prospech konzumácie mäsa v oblastiach, ako je buš v Afrike alebo trávnaté oblasti v Austrálii; v prospech pitia mlieka v Indii, kde sa milióny kráv kŕmia odpadom z pestovania ryže a kukurice. Na druhej strane tam, kde sú zvieratá zavreté v klietkach a kŕmia sa obilím vhodným pre ľudí, je nepochybne energeticky vhodnejšie nechovať zvieratá pre mäso, ale konzumovať obilie priamo. Hnojivá a iné energetické náklady v poľnohospodárstve v kWh/d Energia viazaná [čiže tá, ktorá sa musela premeniť pri ich výrobe – pozn. pre- kl.] v európskych hnojivách je približne 2 kWh za deň na osobu. Podľa správy 2 DEFRA z Warwick university spotrebovalo v roku 2005 poľnohospodárstvo vo Veľkej Británii 0,9 kWh za deň na osobu na vozový park, prístroje, vyhrievanie (najmä skleníkov), osvetlenie, vetranie a mrazenie. 9 Energetické náklady pre Murka, Dunča a Pejka Naši zvierací spoločníci!

Staráte sa o mačku, psa alebo koňa? Vo Veľkej Británii je okolo 8 miliónov mačiek. Predpokladajme, že sa staráte o jednu z nich. Aké sú energetické náklady Murka? Ak skonzumuje 50 g mäsa denne (kuracie, hovädzie alebo bravčové), potom je podľa našich 17 výpočtov na zabezpečenie tejto potravy potrebný výkon 2 kWh za deň.

Vege- tariánska mačka by vyžadovala menej. Podobne, ak váš Dunčo skonzumuje 200 g mäsa denne a sacharidy zod- povedajú energii 1 kWh za deň, potom je celkový výkon potrebný na zabez-Obrázok 13.7 Výkon potrebný pečenie tejto potravy približne 9 kWh za deň.pre potravu našich zvieracích Váš Pejko váži približne 400 kg a spotrebuje 17 kWh za deň.spoločníkov.

13 – Jedlo a poľnohospodárstvo 79Mýty v kWh/dPočul som, že energetická stopa jedla je taká veľká, že je lepšie jazdiť Vlny: 4autom, ako chodiť. Či je to pravda, závisí od vašej stravy. Určite je možné nájsť jedlo, ktoréhofosílna energetická stopa je väčšia ako energia dodaná človeku. Napríklad Vietorjedno balenie zemiakových lupienkov má viazanú energiu 1,4 kWh fosílnej v hlbokých moriach:energie na kWh skonzumovanej chemickej energie. Viazaná energia v mäse 32je ešte vyššia.

Podľa štú… z Exeterskej univerzity má 1 kWh typickej stravy až6 kWh viazanej energie. Aby sme zistili, či spotrebujeme viac energie na chô-dzu alebo jazdu autom, potrebujeme poznať ich účinnosť. Typické auto v ka- Jedlo,pitole 3 spotrebuje 80 kWh na 100 km. Pri chôdzi spotrebujeme na rovnakú poľnohospodárske Vietor v plytkýchvzdialenosť 3,6 kWh, teda 22-krát menej. Ak sa stravujete jedlom, pri ktorom hnojivá: 15 moriach: 16pripadá na 1 kWh viac ako 22 kWh viazanej energie, potom áno, energetic-ké náklady na prepravu z miesta A na miesto B autom na fosílne palivá sú Spotrebiče: 5

Ak však konzumujete typickú stravu (6 kWh Svetlá: 4 Biomasa:na kWh), potom je výrok „lepšie jazdiť autom, ako chodiť“ mýtus. Chôdza jedlo,biopalivo, drevo,spotrebuje asi štvornásobne menej energie ako auto. spaľovanie odpadu, skládkový plyn:Poznámky a ďalšie čítanie 24 Ohrev, chladenie:Strana číslo 3776 Typická dojná krava vyprodukuje za deň 16 litrov mlieka. Vo Veľkej Británii je 2,3 milióna dojníc. Každá z nich vyprodukuje 5 900 litrov mlieka za rok.

V obchodoch sa predáva polovica všetkého vyprodukovaného mlieka. www.ukagriculture.com, Fotovoltická www.vegsoc.org/info/cattle.html elektráreň (200 m2/o): 5077 Trvá asi 1 000 dní, kým je z kravy plátok mäsa. 33 mesiacov od narodenia až Lietanie: po bitúnok: 9 mesiacov tehotenstva a 24 mesiacov kŕmenia. www.shabdenpark- 30 farm.com/farming/cattle.htm.- Sliepky. Dospelá sliepka (vo veku 20 týždňov) má hmotnosť 1,5 až 1,6 kg. Jej krmivo obsahuje 2 859 kcal na kg, čo je 3,3 kWh na kg a spotreba jej krmiva sa Malá fotovoltika zvyšuje z 340 g týždenne vo veku 6 týždňov na 500 g vo veku 20 týždňov. Keď (10 m2/o): 5 začne znášať vajíčka, spotreba krmiva sa zvýši na 110 g denne.

Energetický obsah krmiva pre kurčatá na mäso je 3,7 kWh na kilogram. Sliep- Solárny ohrev: 13 ka s typickou hmotnosťou 2 kg spotrebuje 400 — 450 kcal energie denne (t. j. Auto: 0,5 kWh/d). Sliepka s hmotnosťou 2,95 kg skonzumuje celkovo 5,32 kg krmiva 40 [5h69fm]. Takže celkové množstvo viazanej energie pripadajúcej na kuracie mäso je približne 6,7 kWh na kg zvieraťa alebo 10 kWh na kg zjedeného mäsa. Vietor: Ak by som použil toto číslo namiesto môjho hrubého odhadu, energetická 20 spotreba pripadajúca na kuracie mäso by bola o niečo vyššia.

Ak však všetké- mu skonzumovanému mäsu dominuje hovädzie, nie je taký problém, že som o málo podhodnotil energetickú spotrebu sliepok. Zdroje: Subcommittee on Poultry Nutrition, National Research Council (1994), www.nap.edu/openbook. Energia vody: 1,5 php?isbn=0309048923, MacDonald (2008) a www.statistics.gov.uk/statbase/da- Obrázok 13.8 tasets2.asp. Jedlo a poľnohospodárstvo.

80 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 77 Predpokladajme, že zjete 227 g (pol libry) mäsa denne, s rovnakým zastúpe- ním kuracieho, bravčového a hovädzieho. To je blízko priemernej konzumácii mäsa v Amerike, ktorá je 251 g za deň – z toho 108 g kuracie, 81 g hovädzie a 62 g bravčové mäso (MacDonald, 2008). 78 Energia viazaná v európskych hnojivách je približne 2 kWh za deň na osobu.

V ro- koch 1998 — 99 bola spotreba hnojív v západnej Európe 1,6 Mt ročne: 10 Mt nitrátov, 3,5 Mt fosfátov a 4,1 uhličitanu draselného. Tieto hnojivá majú zodpo- vedajúcu stopu 21,7; 4,9; 3,8 kWh na kg. Rozdelenie tejto energie medzi 375 mi- liónov ľudí, to znamená 1,8 kWh na osobu za deň. Zdroje: Gellings a Parmenter (2004), Medzinárodná asociácia výrobcov hnojív (International Fertilizer Industry Association) [IFA – pozn. prekl.] [5pwojp]. — Poľnohospodárstvo vo Veľkej Británii v roku 2005 spotrebovalo 0,9 kWh za deň na osobu. Zdroj: Warwick HRI [Horticulture Research International – Záhradnícky medzinárodný výskum – pozn. prekl.] (2007).

79 Balenie zemiakových lupienkov má viazanú energiu 1,4 kWh fosílnej energie na kWh skonzumovanej chemickej energie. Túto energiu som vypočítal na zá- klade uhlíkovej stopy jedného balenia: 75 g CO2 pre štandardné 35 g balenie [5bj8k3]. Z tejto stopy pripadá 44 % na pestovanie, 30 % na spracovanie, 15 % na balenie, 11 % na dopravu a spracovanie odpadu. Chemická energia doda- ná zákazníkovi je 770 kJ. Takže toto jedlo má uhlíkovú stopu 350 g na kWh.

Ak predpokladáme, že väčšina uhlíkovej stopy pochádza z fosílnych palív, t. j. 250 g na kWh, energetická stopa lupienkov je 1,4 kWh fosílneho paliva na kWh skonzumovanej chemickej energie. — Na kWh typickej stravy pripadá až 6 kWh viazanej energie. Coley (2001) odha- duje viazanú energiu typickej stravy na 5,75-násobok dodanej energie. Chôdza má priemernú uhlíkovú stopu 42 g/km; bicyklovanie 30 g/km Na porovnanie, pri jazde priemerným autom dochádza k emisii 183 g CO2/km. — Pri chôdzi spotrebujeme na rovnakú vzdialenosť 3,6 kWh.

Chodec spotrebuje celkovo 6,6 kWh na 100 km [3s576h]; odpočítaním hodnoty spotreby energie v pokoji od spotreby energie pri chôdzi získame energetickú stopu chôdze (Coley, 2001). Ďalšie čítanie: Weber a Matthews (2008).

8114 Príliv a odlivMesiac a Zem tancujú okolo Slnka piruetu. Spoločne obehnú Slnko raz za roka zároveň sa každých 28 dní otočia aj okolo seba navzájom. Mesiac sa tiežotočí raz za 28 dní, takže svojmu tanečnému partnerovi ukazuje stále tú istú Od S Ktvár. Primadona Zem však Mesiacu jeho kompliment neopláca; otočí sa raz Mesiaca Mesiacuza deň. Tento tanec funguje vďaka gravitačným silám: každý kúsok Zeme,Mesiaca a Slnka sa navzájom priťahuje ku každému kúsku Zeme, Mesiacaa Slnka.

Súčet týchto síl takmer postačuje na pokračovanie nebeského tanca. Obrázok 14.1 Oceán pokrývajúci „biliar-Medzi gravitačnými silami a silami potrebnými na zachovanie tanca však do- dovú“ Zem. Pozeráme sa na severný pól,chádza k veľmi malým nerovnováham. A tieto nerovnováhy spôsobujú vznik Mesiac je vzdialený 60 cm napravo. Zemprílivov a odlivov [t. j. slapových javov – pozn. prekl.]. sa otočí raz za deň vnútri obalu z vody Nerovnováhy súvisiace s krúžením Mesiaca a Zeme sú asi trojnásobne v tvare rugbyovej lopty.

Oceány sa roz-silnejšie ako nerovnováhy súvisiace s pomalším pohybom Zeme okolo Slnka, prestierajú smerom od Mesiaca a k nemu,takže veľkosť slapových javov sa mení s fázou Mesiaca podľa toho ako Me- pretože jeho gravitačné sily nezodpove-siac a Slnko vchádzajú, respektíve vychádzajú zo spoločného pôsobenia. Pri dajú presne dostredivým silám potrebným na udržanie krúženia Zeme a Mesiacasplne a nove Mesiaca (keď je Mesiac a Slnko v jednej línii) sa nerovnováhy okolo ich spoločného stredu hmotnosti.zvýrazňujú a následné väčšie slapy sa nazývajú skokové slapy. (Skokové slapy Osoba stojaca na rovníku (rotujúcom[z angl. spring tides – pozn. prekl.] sa vyskytujú pravidelne každé dva týždne, v smere šípky) bude svedkom dvoch príli-presnejšie 2-krát za mesiac.) Keď na oblohe vidíme polmesiac, nerovnováhy vov a dvoch odlivov za deň.sa čiastočne rušia a slapy sú menšie; nazývame ich hluché slapy. Skokovéslapy sú asi dvojnásobne silnejšie ako hluché slapy: skokové prílivy dosahujú [Pri používanom termíne prílivová energiadvojnásobnú výšku morskej hladiny oproti hluchým prílivom, skokové odlivy si je potrebné uvedomiť, že výkon získa-sú dvojnásobne nižšie oproti hluchým odlivom a pobrežné prúdy sú dvojná- vame tak pri prílive, ako aj pri odlive. Jesobne väčšie pri skokových ako pri hluchých slapoch. možné stretnúť sa aj s termínom slapová energia – pozn. prekl.] Prečo sú dva prílivy a dva odlivy každý deň?

Ak by Zem bola dokonalá,hladká biliardová guľa pokrytá oceánmi, slapové efekty by deformovali vodumierne smerom k Mesiacu a od neho, čím by dodali vode tvar rugbyovej lopty(obr. 14.1). Obyvatelia žijúci na rovníku takejto Zeme podobnej biliardovejguli, krútiacej sa raz denne vo vodnom obale, ktorý by mal tvar rugbyovejlopty, by si všimli, že hladina vody stúpa a klesá dvakrát denne: raz, keď saocitnú na jednom špici rugbyovej lopty, druhý raz, keď prejdú jej druhým špi-com. Takéto názorné vysvetlenie nezodpovedá presne skutočnosti. Zem totižnie je hladká a nie je rovnomerne pokrytá vodou (ako ste si možno všimli).Dva hrebene vody nemôžu obiehať okolo celej Zeme raz za deň, pretože imstoja v ceste kontinenty.

Skutočný priebeh slapov je teda zložitejší. V prípadeveľkého objemu vody, akým je napríklad Atlantický oceán, vznikajú slapovéhrebene a údolia, ale keďže nie sú schopné uháňať okolo Zeme, urobia nie-čo iné: uháňajú okolo okraja oceánu. V severnom Atlantiku sú dva hrebenea dve údolia, všetky obiehajúce Atlantik proti smeru hodinových ručičiek razza deň. Vo Veľkej Británii tieto hrebene a údolia nevidíme priamo, pretoženás od skutočného Atlantiku delí niekoľko stoviek kilometrov širokého „pod-morského brehu“, nazývaného kontinentálny šelf.

Vždy, keď jeden z hre-beňov obieha Atlantik a narazí na kontinentálny šelf, presmeruje sa pozdĺžneho, takže sa hrebeň pohybuje k pobrežiu brehu. Podobne je to aj s údolím.

82 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Časový odstup medzi údoliami a hrebeňmi je 6 hodín. Presnejšie je to 6 a štvrť hodiny, pretože čas medzi východmi Mesiaca je 25, nie 24 hodín. Rýchlosť obehu hrebeňov a údolí sa líši v závislosti od hĺbky šelfu. Čím plytší je šelf, tým je pohyb hrebeňov a údolí pomalší, a tým sú zároveň výraz- nejšie.

V otvorených oceánoch sú prílivy a odlivy vysoké iba 1 až 2 stopy [30 až 60 centimetrov – pozn. prekl.]. Keď však dorazia k európskym zátokám, ich rozsah je až štyri metre. Coriolisova sila (sila spojená s rotáciou Zeme, kto- rá pôsobí iba na objekty v pohybe) na severnej pologuli spôsobuje, že prílivy a odlivy majú tendenciu vinúť sa pozdĺž pobreží smerom doprava.

Napríklad slapy na pobreží kanálu La Manche sú výraznejšie na francúzskom pobreží. Podobne, hrebene a údolia vstupujúce do Severného mora okolo Orknejov obmývajú britskú stranu, smerujúc dole k ústiu Temže a pri Holandsku sa obrátia doľava, aby svojou návštevou poctili Dánsko. Energia prílivov a odlivov sa niekedy nazýva mesačná energia, pretože jeObrázok 14.2 Prílivová nádrž a mlyn. to hlavne Mesiac, ktorý spôsobuje takýto pohyb vody. Energia prílivov a od-Fotky zverejnené s povolením Teda livov v skutočnosti pochádza z rotačnej energie otáčajúcej sa Zeme.

RotáciaEvansa. našej Zeme sa tak postupom času spomaľuje. Takže ako môžeme využiť energiu prílivu a odlivu a aký výkon z nej získa- me? More NádržPríliv Hrubé odhady energie prílivu a odlivu RozdielOdliv Keď rozmýšľate o príkone prílivu, mohli by ste si predstaviť umelý bazén pri oceáne s vodným kolesom, ktoré sa pri napĺňaní a vyprázdňovaní bazénu otá- ča (obr.

14.2 a 14.3). Kapitola G ukazuje, ako sa dá vypočítať možný výkon z takýchto zariadení. Ak predpokladáme rozdiel hladín 4 metre, čo je typický rozsah pri mnohých ústiach európskych riek, tak maximálny výkon umelejObrázok 14.3 Prílivová akumulačná nádrže, ktorá sa rýchlo naplní pri prílive a rýchlo vyprázdni pri odlive, pracujúcelektráreň s umelou nádržou. Počas pri oboch procesoch, je 3 W/m2. Je to na jednotku plochy toľko, čo v prípadeprílivu sa naplnila a teraz je odliv.

Vodapretečie cez generátor elektriny, ktorý veterných turbín na mori. A my už vieme, aké veľké musia byť veterné parky,mení potenciálnu energiu vody na elek- aby predstavovali významný príspevok vo výrobe elektriny. Musia byť veľmitrinu. rozsiahle. Podobne, aby boli naše nádrže schopné získavať elektrinu porov- nateľnú s celkovou spotrebou Veľkej Británie, potrebovali by sme, aby ich celková rozloha zodpovedala rozlohe Veľkej Británie. Rozsah Koncentrácia Úžasné je, že Veľká Británia už je vybavená prirodzenou nádržou s poža- prílivu výkonu dovanými rozmermi.

Táto nádrž sa nazýva Severné more (obr. 14.5). Skrát- 2m 1 W/m2 ka, ak postavíme generátory na vhodné miesta, môžeme získavať významné 4m 3 W/m2 množstvo elektriny. Generátory môžu vyzerať ako podmorské veterné mlyny.

6m 7 W/m2 Pretože merná hmotnosť vody je asi tisícnásobne vyššia ako vzduchu, výkon 8m 13 W/m2 toku vody je tisíckrát väčší ako výkon vetra pri tej istej rýchlosti. O chvíľku sa vrátime k prílivovým prietokovým elektrárňam, ale ešte predtým sa pozrimeTabuľka 14.4 Koncentrácia výkonu na to, koľko energie prílivu a odlivu obmýva Veľkú Britániu každý deň.(výkon na jednotku plochy) prílivovýchakumulačných elektrární pri predpokladevýroby pri prílive aj pri odlive.

14 – Príliv a odliv 83 Faerské ostrovy Shetlandy ATLANTICKÝ Orkneje Atlantický Severné OCEÁN oceán more Severné more 400 km Obrázok 14.5 Britské ostrovy majú výhodnú polohu: Severné more vytvára prírodnú prílivovú nádrž, z ktorej a do ktorej sa vo veľkých množstvách prelieva voda dvakrát denne.Hrubý príkon prílivu a odlivuSlapové javy okolo Veľkej Británie vytvárajú skutočné prílivové vlny – na rozdielod cunami, ktoré sa tiež nazývajú „prílivové vlny“, nemajú však s prílivom nič Faerské ostrovyspoločné. Sledujme príliv, ako k nám prichádza od Atlantiku. Príliv prichádza 60 GWpostupne kanálom La Manche smerom od súostrovia Scilly k Portsmouthua Doveru.

Hrebeň prílivovej vlny postupuje kanálom rýchlosťou asi 70 km/h.(Hrebeň vlny sa pohybuje oveľa rýchlejšie ako samotná voda, tak ako sa oby-čajné vlny pohybujú rýchlejšie ako voda.) Podobne príliv sa pohybuje v smere Severnéhodinových ručičiek okolo Škótska, smerom dole Severným morom od mesta moreWick do Berwicku a do mesta Hull rýchlosťou približne 100 km/h. Tieto dva Blackpoolprílivy sa spájajú v ústí Temže. Zhodou okolností škótsky hrebeň prichádza The Washpribližne o 12 hodín neskôr ako hrebeň prichádzajúci cez Dover, takže pri-chádzajú takmer synchrónne s ďalším prílivom cez Dover, a tak do Londýnaprichádzajú dva prílivy denne. Ústie Severn Výkon, ktorý môžeme získať z prílivov, nemôže byť nikdy väčší ako cel- GWkový príkon prílivových vĺn z Atlantiku.

Celkový príkon prechádzajúci cez dve 190línie zobrazené na obrázku 14.6 bol určený v priemere na 100 kWh za deňna osobu. Ak si predstavíme získanie 10 % tejto prichádzajúcej energie a ak Obrázok 14.6 Priemerné množstvomá proces premeny účinnosť 50 %, priemerný dodaný výkon by bol 5 kWh/d prichádzajúcej energie mesačných príli-na osobu. vových vĺn, ktoré križujú znázornené dve Ide iba o predbežný odhad bez definovania technických detailov. Teraz čiary, bolo zmerané na 250 GW.

Totosa pokúsme vypočítať množstvo energie, ktoré by sme mohli získať tromi zá- hrubé množstvo, po rozdelení medzikladnými spôsobmi: prílivovými prietokovými elektrárňami, priehradami a po- 60 miliónov ľudí, je 100 kWh za deňbrežnými prílivovými lagúnami. na osobu.

84 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou[V prípade prílivových prietokových elek- Prílivové prietokové elektrárnetrární ide vlastne o podmorskú turbínu,ktorú poháňa prúd prílivu, resp. odlivu. Jeden zo spôsobov, ako získať prílivovú energiu, je postavenie prílivovej elek-Zariadenia by sa dali nazvať aj ako elek- trárne v štýle veterného parku. Prvý taký veterný mlyn pod vodou, respektívetrárne slapových prúdov – pozn. prekl.] „prílivový prietokový“ generátor pripojený k rozvodnej sieti, bola „300 kW“ turbína, inštalovaná v roku 2003 blízko nórskeho mesta Hammerfest.

Presné množstvo skutočne vyrobeného výkonu zatiaľ nebolo publikované a doteraz Rýchlosť Koncentrácia nik nepostavil park na dne mora, takže aby sme zistili ich výkon, budeme sa výkonu musieť spoliehať iba na fyziku a výpočty. Tabuľka 14.7 ukazuje výkon príli- (m/s) (uzly) (W/m2) vovej prietokovej elektrárne pre vybrané prílivové prúdy pri predpoklade, že zákony pre rozmiestnenie turbín sú podobné ako pre veterný park, a že účin- 0,5 1 1 nosť bude rovnaká ako v prípade najlepších veterných turbín. 1 2 8 Ak vieme, že bežné sú slapové prúdy s rýchlosťou 2 až 3 uzly, existuje mno- 2 4 60 ho miest na Britských ostrovoch, kde možno získať plošný výkon až 6 W/m2 3 6 200 alebo viac. Táto koncentrácia výkonu je porovnateľná s hodnotami veterných 4 8 500 parkov (2 — 3 W/m2) a FV solárnych elektrární (5 — 10 W/m2). 5 10 1 000 Výkon z prílivu a odlivu nie je na zahodenie!

Koľko ho tak môžeme získať na najvhodnejších miestach okolo Veľkej Británie, ak zanedbáme existujú-Tabuľka 14.7 Koncentrácie výkonov ce ekonomické problémy? Kapitola G sumarizuje rýchlosti prúdov vo Veľkej(vo wattoch na meter štvorcový mor- Británii na týchto miestach a podľa výpočtov by bolo možné získať 9 kWh/dského dna) prílivových prietokových na osobu.elektrární ako funkcia rýchlosti toku.(1 uzol = námorná míľa za hodinu = Priehrady0,514 m/s.) Prílivové priehrady sú overenou technológiou. Slávna priehrada v La Rance vo Francúzsku, kde je rozdiel prílivu a odlivu v priemere až 8 metrov, vy- rába od roku 1966 v priemere 60 MW elektrického výkonu. Rozsah prílivu a odlivu v ústí rieky Severn je takisto neobvykle veľký. Pri meste Cardiff je to 11,3 metra pri skokových prílivoch a 5,8 m pri hluchých prílivoch [druhý naj- väčší na svete – pozn. prekl.].

Ak by sme umiestnili priehradu naprieč ústím (od Weston-super-Mare do Cardiffu), znamenalo by to 500 km2 veľkú nádrž (obr. 14.8). Všimnite si, o koľko väčšia je táto nádrž v porovnaní s ústím pri La Rance. Koľko výkonu by mohla vyrobiť táto nádrž, ak by do nej vtekala a vytekala voda pri ideálnych podmienkach, vyrábajúc výkon pri oboch pro- cesoch? Na základe teoretických výpočtov podľa tabuľky 14.4, ak je rozdiel hladín 11,3 metra, priemerný vyrobený výkon priehradou (pri 30 W/m2) by bol najviac 14,5 GW alebo 5,8 kWh/d na osobu.

Keď je rozsah 5,8 metra, priemerný výkon vyrobený priehradou (pri 8 W/m2) by bol najviac 3,9 GW ale- bo 1,6 kWh/d na osobu. Tieto čísla predpokladajú, že voda vtečie dovnútra jednorazovo pri vrchole prílivu a pri odlive jednorazovo vytečie. V skutočnosti by sa však vtekanie a vytekanie uskutočňovalo niekoľko hodín, čo by viedlo k určitému zníženiu získaného výkonu.

14 – Príliv a odliv 85 Belfast jazero Strangford LoughDownpatrick iff 20 km rd Ca Bristol 20 km Weston-super-Mare Sa int -M alo 20 kmPodľa súčasného návrhu by turbíny pracovali iba v jednom smere prúdenia Obrázok 14.8 Návrhy priehrad Severn (vľa-vody, čo znižuje výkon o ďalších 50 %. Podľa správ inžinierov, ktorí navrho- vo dole) a Strangford Lough, Severné Írskovali priehradu Severn, by sa výkon získaval iba pri vytekaní vody, čím by sme (vľavo hore), zobrazené na tej istej mierkedosiahli 0,8 kWh/d na osobu. Priehrada by zároveň poskytla ochranu pred ako priehrada pri La Rance (vpravo dole). Mapa ukazuje dve navrhované loka-záplavami a zabránila ročným stratám až 120 miliónov libier. lity pre priehradu Severn. Priehrada vo Weston-super-Mare by v priemerePrílivové lagúny vyrábala 2 GW (0,8 kWh/d/ na osobu).

Vonkajšia alternatíva by dodávala dvojná-Prílivové lagúny je možné vybudovať postavením stien v mori; možno ich po- sobné množstvo.tom využiť ako umelé zátoky. Aby sme mohli vybudovať lagúny, potrebujeme V Severnom Írsku je významný zdroj prílivo-plytkú vodu a veľký rozsah prílivu a odlivu. Platia tu aj ekonomické zákony: vej energie v Strangford Lough s plochouveľké lagúny vyrábajú elektrinu lacnejšie ako menšie.

Hlavné lokality veľkých 150 km2; rozsah prílivu v Írskom mori jelagún vo Veľkej Británii sú zátoka Wash na východnom pobreží a vody blíz- 4,5 m pri skokových a 1,5 m pri hluchých slapoch – bohužiaľ, nie tak veľa ako v prí-ko Blackpoolu na západnom pobreží (obr. 14.9). Menšie lagúny je možné pade priehrady v La Rance alebo Severn.postaviť v severnom Walese, Lincolnshire, južnom Walese a vo východnom Hrubý výkon prírodných nadrží v Sever-Sussexe. nom Írsku v Strangford Laugh je zhruba Pri postavení dvoch lagún na jednom mieste je možné použiť trik na zvýše- 150 MW, ktorý po rozdelení medzinie získaného výkonu a tiež dodávať elektrinu kedykoľvek bez ohľadu na stav 1,7 milióna obyvateľov Severného Írskaprílivu a odlivu. Jednu lagúnu je možné označiť za vysokú, druhú za nízku. predstavuje 2 kWh/d na osobu.

StrangfordPri odlive je možné časť elektriny získavanej pri vyprázdňovaní vysokej lagúny Lough je miesto, kde bol prvý raz pripojenýpoužiť na vypumpovanie vody z nízkej lagúny a znížiť tak jej vodnú hladinu prílivový prietokový generátor k rozvodnejoproti moru. sieti vo Veľkej Británii.

86 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Elektrina potrebná na vypumpovanie vody z nízkej lagúny sa vráti aj s úrokmi pri prílive, keď sa elektrina získava pri vtekaní vody do nízkej lagúny. Podobne Blackpool možno dodatočnú vodu pumpovať do vysokej lagúny pri prílive s použitím elektriny vyrábanej nízkou lagúnou. V ktorejkoľvek fáze prílivu a odlivu môže The Wash pracovať vždy jedna alebo druhá lagúna.

Takáto dvojica prílivových lagún by mohla fungovať ako prečerpávacie zariadenie, uskladňujúce nadbytok ener- gie z elektrickej siete. Priemerná koncentrácia výkonu prílivových lagún v britských vodách by mohla dosahovať 4,5 W/m2, takže ak by sme ich postavili na ploche 800 km2 (obr. 14.9), získavaný výkon by bol 1,5 kWh/d na osobu.

Krásy prílivu a odlivu 100 km Ak všetko spočítame, tak priehrady, lagúny a prílivové prietokové elektrárneObrázok 14.9 Dve prílivové lagúny, kaž- by mohli dodávať okolo 11 kWh/d na osobu (obr. 14.10).dá s rozlohou 400 m2, jedna pri mesteBlackpool a jedna v zátoke Wash. Pre Doteraz sa výkon prílivu a odlivu vo Veľkej Británii priemyselne nevyužíval,porovnanie je zobrazené ústie Severn. je preto ťažké predpokladať, akým ekonomickým a technickým problémom by čelilo postavenie a udržiavanie prílivových turbín: hrdzaveniu, hromadeniu nánosov bahna alebo obrastaniu? Existuje však sedem dôvodov na optimiz- mus vzhľadom na prílivovú energiu vo Veľkej Británii: 1. Výkon prílivu a odlivu je dokonale predpovedateľný; na rozdiel od vetra a Slnka ide o obnoviteľ- ný zdroj, na ktorý sa možno spoľahnúť; funguje vo dne v noci, po celý rok; energiu z prílivových lagún je možné uskladňovať a podľa požiadaviek po- skytnúť.

2. Prílivu aj odlivu trvá 12 hodín, kým obehne Britské ostrovy, takže najsilnejšie prúdy sa v oblastiach Anglesey, Islay, Orknejov a Doveru vyskytujú v rôznych časoch; spolu by súbor prílivových elektrární poskytoval stabilnejší zdroj príkonu do siete ako jedna elektráreň, aj keď by sa zosilňoval a zosla- boval podľa fáz Mesiaca. 3. Výkon prílivu a odlivu bude k dispozícii milióny rokov. 4. Na rozdiel od fotovoltických systémov nevyžaduje finančne náročné zariadenia. 5. Pretože koncentrácia výkonu typického prílivu a odlivu je vyššia ako koncentrácia výkonu vetra, 1 MW prílivová turbína je menšia ako 1 MW veterná turbína; možno by teda podmorské turbíny mohli byť lacnejšie ako veterné.

6. Život pod vlnami je pokojnejší a nevyskytujú sa tu extrémne búrky; takže na rozdiel od veterných turbín, ktoré potrebujú nákladné konštrukcie, aby vydržali aj zriedkavé víchrice, podmorské turbíny nebudú vo svojej kon- štrukcii vyžadovať veľké zabezpečenie. 7. Ľudia žijú väčšinou na súši a pod vodu nevidia, takže obavy o estetický vplyv turbín by mali byť menšie ako v prípade veterných turbín.

14 – Príliv a odliv 87Mýty v kWh/d„Aj keď je výkon prílivu a odlivu čistý a zelený, nemali by sme ho Príliv a odliv: 11považovať za obnoviteľný. Jeho získavanie spomaľuje rotáciu Zeme.Určite ho nemôžeme využívať dlhodobo.“ Vlny: 4 Nesprávne. Už prirodzené prílivy a odlivy spomaľujú rotáciu Zeme. Pri-rodzené tempo znižovania rotačnej energie je 3 TW (Shepherd, 2003).

Preprirodzené trenie sa každých sto rokov deň predĺži o 2,3 milisekundy. Mnoho Vietorzariadení na získavanie energie z prílivov a odlivov iba získava energiu, kto- v hlbokýchrá by sa aj tak stratila pri trení. Ak by sa nám však aj podarilo zdvojnásobiť moriach: 32množstvo takto odoberanej energie zo systému Zem-Mesiac, stále by bolak dispozícii viac ako miliardu rokov.Poznámky a ďalšie čítanie Jedlo, poľnohospodárske Vietor v plytkýchStrana číslo hnojivá: 15 moriach: 1682 Výkon z umelej nádrže. Plošný výkon z nádrže je odvodený v kapitole G, strana Spotrebiče: 5 311. Svetlá: 4 Biomasa: jedlo,biopalivo,- Veľkú Britániu už zásobujú prirodzené nádrže. táto nádrž sa nazýva Severné drevo, spaľovanie odpadu, more.

Nemal by som vyvolávať dojem, že Severné more sa napĺňa a vyprázdňuje skládkový plyn: na britskom pobreží ako nádrž. Prúdy v Severnom mori sú zložitejšie, pretože čas 24 Ohrev, potrebný na vznik prúdu, ktorý potom putuje cez more, je podobný času medzi chladenie: prílivmi a odlivmi. Napriek tomu existujú obrovské slapové prúdy zo Severného 37 mora, doň a v rámci neho tiež.83 Celkový príkon prechádzajúci cez tieto dve línie bol určený v priemere na 100 kWh za deň na osobu. Zdroj: Cartwright a kol. (1980). Čitatelia, ktorých zaujímajú zá- Fotovoltická kladné výpočty, ich nájdu v kapitole G. elektráreň (200 m2/o):84 La Rance vyrobila 16 TWh za 30 rokov. To znamená priemerný výkon 60 MW (ma- 50 ximálny výkon je 240 MW).

Rozsah prílivov a odlivov je do 13,5 m; využívaná plo- Lietanie: 30 cha je 22 km2; hrádza je dlhá 750 m. Priemerná koncentrácia výkonu: 2,7 W/m2. Zdroj: [6xrm5q].85 Podľa správ inžinierov navrhovanej priehrady Severn. povedzme 17 TWh/rok. (Taylor, 2002b). Toto (2GW) v priemere zodpovedá 5 % súčasnej spotreby elektri- Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 ny vo Veľkej Británii. Solárny ohrev:86 Priemerná koncentrácia výkonu prílivových lagún v britských vodách by mohla 13 dosahovať 4,5 W/m2. MacKay (2007a).

Auto: 40 Vietor: 20 Energia vody: 1,5 Obrázok 14.10 Príliv a odliv.

88 15 Výrobky Jedným z najväčších žrútov energie v rozvinutom svete je výroba predmetov každodennej spotreby. Ich životný cyklus prechádza troma fázami. V prvej fáze sa nový výrobok objaví v žiarivom obale v regáli obchodu.

V tejto fáze na- zývame výrobky „tovar“. Len čo výrobok kúpime, odnesieme domov a rozba- líme, zmení sa jeho status z „výrobku“ na „sluhu“. V tejto fáze žije so svojím majiteľom niekoľko mesiacov až rokov.

Počas tohto obdobia ho majiteľ zväč-Obrázok 15.1 Reklama na odpad ša ignoruje, pretože je zaneprázdnený kupovaním ďalšieho tovaru. Nakoniec,od Selfridges. vďaka vymoženostiam modernej alchýmie, sa sluha premení na svoju posled- nú formu, odpad. Neskúsený pozorovateľ môže mať problém rozlíšiť medzi týmto „odpadom“ a vysoko ceneným „tovarom“, ktorým bol v minulosti. V každom prípade, v poslednej fáze zaplatí majiteľ smetiarom za jeho odvoz.

Povedzme, že chceme pochopiť celkové energetické náklady výrobkov, možno s cieľom vytvárať lepšie výrobky. Vtedy hovoríme o …ýze životného cyklu. Je vhodné rozdeliť energetické náklady všetkého, od fénu až po výletnú loď, na štyri fázy: Viazaná energia Fáza S: Výroba surovín.

Táto fáza zahŕňa ťažbu materiálov zo zeme, ich ta- (kWh na kg) venie, čistenie, premenu na požadovaný materiál: napríklad na plast, sklo, kovy, keramiku. Energetické náklady týchto činností zahŕňajú aj Fosílne palivo 10 dopravné náklady surovín. Drevo 5 Papier 10 Fáza V: Výroba.

V tejto fáze sa suroviny spracujú do formy požadovaného Sklo 7 výrobku. Fabrika, kde vinú cievky fénu, vytláčajú jeho ladné krivky PET fľaša 30 a jednotlivé súčiastky dávajú starostlivo dokopy, spotrebúva teplo Hliník 40 a svetlo. Energetické náklady tejto fázy zahŕňajú balenie a ďalšiu do- Oceľ 6 pravu.Tabuľka 15.2 Viazaná energia rôznych Fáza P: Použitie. Fény aj výletné lode požierajú energiu pri činnosti, pre kto-materiálov. rú ich vyrobili.

Fáza O: Odpad. Táto fáza zahŕňa energetické náklady na vrátenie tovaru do diery v zemi (skládka) alebo na navrátenie tovaru do podoby suro- viny (recyklovanie) a na upratanie všetkého s výrobkom súvisiaceho znečistenia. Aby sme pochopili, koľko energie vyžaduje životný cyklus výrobkov, je potrebné odhadnúť energetické náklady každej spomínanej fázy a spočítať ich.

V energetických nákladoch zväčša dominuje zo štyroch fáz iba jedna, takže pre zmysluplný odhad celkovej energie stačí určiť energetické náklady dominantnej fázy. Ak by sme sa pokúšali výrobok nanovo navrhnúť a znížiť

15 – Výrobky 89celkové energetické náklady, mali by sme sa zamerať na dominantnú fázua zároveň sa ubezpečiť, že energetické úspory v tejto etape nie sú spojenés nárastom spotreby energie v ostatných troch fázach. Skôr ako by sme podrobne skúmali, koľko príkonu potrebuje neprestaj-ná produkcia a preprava výrobkov, pozrieme sa na pár bežných príkladov:obaly nápojov, počítače, batérie, letáky, autá a domy. V tejto kapitole sazameriame na energetické náklady fáz S a V. Často sa o týchto nákladochhovorí ako o „viazanej“ energii výrobku – hoci ide o mierne zavádzanie,pretože táto energia vo výrobku doslova viazaná nie je.Obaly nápojov Hliník: 3 kWh/dPredpokladajme, že máte radi Coca-Colu: vypijete päť plechoviek nadnárod-ných chemikálií denne a hliníkové plechovky vyhadzujete.

Tomuto výrobku Balenie: 4 kWh/ddominuje fáza výroby surovín. Výroba jednej hliníkovej plechovky vyžaduje0,6 kWh. Takže vypitie obsahu piatich plechoviek denne znamená spotrebu3 kWh/d. Obrázok 15.3 Päť hliníkových ple- V prípade 500 ml PET fľašky (ktorá váži 25 g) je množstvo viazanej energie choviek za deň predstavuje 3 kWh/d.0,7 kWh – čo je rovnako zlé ako hliníková plechovka! Viazaná energia v ostatných vyhodených obaloch priemerným Britom je 4 kWh/d.Iné spôsoby baleniaPriemerný Brit odhodí denne 400 g obalov, hlavne z jedla.

Obsah viaza-nej energie pre obaly sa pohybuje v rozsahu od 7 do 20 kWh na kilogramna obaly ako sklo a papier cez plasty až po oceľové nádoby. Pri predpoklade,že typická hodnota je 10 kWh/kg, zistíme, že energetická stopa balenia je4 kWh/d. Malú časť tejto energie možno získať späť pri spálení odpadu, čopodrobnejšie preberieme v kapitole 27. Čipy: 2,5 kWh/dPočítačeVýroba osobného počítača stojí približne 1 800 kWh energie. Ak kupujetekaždé dva roky nový počítač, zodpovedá to spotrebe energie 2,5 kWh za deň.BatérieEnergia na výrobu dobíjateľných nikel-kadmiových AA batérií s hmotnosťou25 g, uskladňujúcich 0,001 kWh elektriny, je 1,4 kWh (fázy S a V).

Ak je ener-gia na výrobu jednorazových batérií podobná, používanie dvoch AA batériíza mesiac znamená 0,1 kWh za deň. Energetické náklady batérií sú preto Obrázok 15.4 Výroba čipov.pravdepodobne iba malou položkou v stĺpci vašej celkovej spotreby. Fotografia: ABB.

Výroba jedného počítača každé dva roky stojí 2,5 kWh za deň.

90 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Noviny, časopisy, reklamné letáky Noviny s 36 stránkami, rozdávané zadarmo na železničných staniciach, majú hmotnosť 90 g. Noviny Cambridge Weekly News (56 strán) majú 150 g. The Independent (56 strán) 200 g a 56-stránkový realitný reklamný lesklý ča- sopis a magazín Cambridgeshire Pride (32 strán). Oba sú roznášané až domov zadarmo, majú hmotnosť 100 g a 125 g. Táto záplava materiálov na čítanie a zbytočných reklám prechádzajúcich našimi poštovými schránkami obsahuje energiu. Energiu tiež treba na výro- bu a dovoz.

Kilogram papiera má energetickú stopu 10 kWh. Takže viazaná energia novín, časopisov a letákov v typickej poštovej schránke domácnosti — teda 200 g papiera denne (čo sa napríklad rovná časopisu The Independent Noviny, letáky, denne) – je približne 2 kWh za deň. časopisy: 2 kWh/d Recyklovanie papiera by ušetrilo približne polovicu energie potrebnej na výrobu; spálenie v spaľovni odpadov alebo doma v peci znamená zužitko- vanie časti viazanej energie. Väčšie výrobky Medzi najväčšie výrobky, aké ľudia zväčša kupujú, patria domy.

V kapitole H som vypočítal energetické náklady na stavbu domu. Pri Výstavba domov: predpokladanej priemernej životnosti sto rokov to znamená 2,3 kWh za deň. 1 kWh/d Ide o energetické náklady výroby schránky domu – základov, tehál, dlaždíc a striech. Ak dom v priemere obývajú 2,3 osoby, priemerné energetické výda- je na výstavbu predstavujú 1 kWh/d na osobu. Čo autá a cesty? Autá vlastnia iba niektorí z nás, cesty však používa- me všetci.

Viazaná energia nového auta je 76 000 kWh, takže ak meníme Výroba áut: 14 kWh/d auto každých 15 rokov, priemerné náklady sú 14 kWh za deň. Treloar, Love a Crawford v …ýze životného cyklu odhadli, že na postavenie 1 metra cesty potrebujeme 7 600 kWh (priebežne opravovaná betónová cesta), pri započí- taní nákladov na údržbu sú celkové náklady za 40 rokov 35 000 kWh na me- Výstavba ciest: ter. Prepočítajme tieto údaje na energetické náklady ciest vo Veľkej Británii, 2 kWh/d kde máme 44 600 km hlavných ciest a ciest 1. triedy (okrem diaľnic). Pred- pokladajme, že náklady na stavbu sú 35 000 kWh na meter za 40 rokov, nás cesty stoja 2 kWh/d na osobu.

Doprava tovaru Doteraz som sa snažil počítať osobnú spotrebu. „Ak vyhodíte päť plechoviek od Coca-Coly, znamená to 3 kWh; ak si kúpite The Independent, znamená to 2 kWh.“ Ďalej sa budem venovať záležitostiam o niečo menej osobným. Pri počítaní energie potrebnej na dopravu predmetov po celej krajine nám poslúžia priemerné údaje na celú krajinu, ktoré vydelím počtom obyvateľov.

15 – Výrobky 91 Obrázok 15.5 Kilometre pre jedlo – pirohy vyrobené v Helstone, Cornwalle, prepravené loďou 580 km na konzumá- ciu v Cambridgei. Cambridge Helston 100 kmNákladná doprava sa meria v jednotkách ton-kilometre (t-km). Ak prepravímejednu tonu cornwalských pirohov na vzdialenosť 580 km (obr. 15.5), potomhovoríme o nákladnej doprave 580 t-km.

Energetická náročnosť cestnej do-pravy vo Veľkej Británii je približne 1 kWh na t-km. Keď nákladná loď na obrázku 15.6 dopraví 50 000 ton nákladu na vzdia-lenosť 10 000 km, dosiahne 500 miliónov t-km nákladnej dopravy. Energetic-ká náročnosť lodnej dopravy vo Veľkej Británii je približne 0,015 kWh na t-km.Všimnite si, o koľko je účinnejšia lodná doprava oproti cestnej.

Porovnanie jeuvedené v tabuľke 15.8.Doprava tovaru po ceste Obrázok 15.6 Nákladná loď Ever Uberty v termináli Thamesport. Fotografia:Celková cestná doprava vo Veľkej Británii v roku 2006, čo sa týka nákladných Ian Boyle www.simplonpc.uk.vozidiel, predstavovala 156 miliárd t-km. Po rozdelení medzi 60 miliónov oby- Nákladná cestnávateľov to znamená 7 t-km za deň na osobu, teda 7 kWh/d na osobu (pri doprava: 7 kWh/dpredpokladanej energetickej intenzite 1 kWh na t-km). Mimochodom, jednaštvrtina z tejto dopravy predstavuje dopravu jedla, nápojov a tabaku.Doprava tovaru po vode Obrázok 15.7 Kamión doviezol a kamión odviezol. Energetické nákladyV roku 2002 prešlo britskými prístavmi 560 miliónov ton tovaru.

Podľa výpoč- nákladnej cestnej dopravy vo Veľkejtov Tyndallovho centra tvoril vo Veľkej Británii podiel medzinárodnej lodnej Británii: 7 kWh na osobu.dopravy 4 kWh/d na osobu. Lodná doprava: 4 kWh/d

92 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 15.8 Energetické požiadavky Spotreba 1,6 Vzduchrôznych spôsobov nákladnej dopravy. energieVertikálna os ukazuje spotrebovanú (kWh/t-km) 1,5energiu v kWh na celkové t-km, (t. j. 1,4energiu na t-km presunutého nákladu, 1,3bez započítania hmotnosti vozidla). Pozriaj obrázok 20.23 (energetické požiadav- 1,2ky na dopravu cestujúcich). 1,1 Cesta 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3Doprava po vode vyžaduje energiu, 0,2pretože čln vytvára vlny. Napriek tomu jedoprava po vode prekvapujúco energe- 0,1 Loď Železnicaticky účinná.

0,0 900 0 10 20 30 40 50 60 70 Rýchlosť (km/h) Doprava vody; toaleta Doprava a spracovanie Voda nie je príliš vyhlásená tekutina, ale používame jej veľa – približne 160 lit- vody: 0,4 kWh/d rov za deň na osobu. Na oplátku dodávame 160 litrov odpadových vôd za deň na osobu. Náklady na dopravu vody po celej krajine a na spracovanie odpadových vôd sú približne 0,4 kWh za deň na osobu.Obrázok 15.9 Doprava vody:0,3 kWh/d; spracovanie odpadu: Odsoľovanie0,1 kWh/d. V súčasnosti Veľká Británia nevyužíva na odsoľovanie žiadnu energiu.

Uvažuje sa o tom však v Londýne. Aké sú energetické náklady premeny slanej vody na pitnú? Najmenej energeticky náročná metóda je reverzná osmóza. Vezmite membránu, ktorá prepúšťa iba vodu, na jednu stranu dajte slanú vodu a pod tlakom ju pretláčajte. Voda cez membránu neochotne pretečie a vznikne čis- tejšia voda – neochotne preto, že čistá voda zbavená soli má nízku entropiu, zatiaľ čo príroda uprednostňuje vysokú entropiu, kde je všetko pomiešané.

Musíme platiť vysokokvalitnou energiou, aby sme dosiahli odsolenie. Na ostrove Jersey je odsoľovacie zariadenie, ktoré vyrába 6 000 m3 čistej vody denne (obr. 15.10).

Celá továreň, vrátane púmp potrebných na prenos vody z mora a cez množstvo filtrov, potrebuje výkon 2 MW. To znamená energetické náklady 8 kWh na m3 vyrobenej vody. Pri nákladoch 8 kWh na m3 a dennej spotrebe vody 160 litrov by to znamenalo 1,3 kWh za deň.

15 – Výrobky 93 Obrázok 15.10 Časť zariadenia na re- verznú osmózu v odsoľovacom zariadení na ostrove Jersey. Pumpa vpravo v po- predí má výkon 355 kW a tlačí morskú vodu pod tlakom 65 barov do 39 špirá- lovitých membrán v nádobách modrých horizontálnych trubíc, vľavo, a dodáva 1 500 m3 čistej vody denne. Čistá voda z tohto zariadenia má celkové energetic- ké náklady 8 kWh na m3.Maloobchodný tovarSupermarkety vo Veľkej Británii spotrebujú približne 11 TWh energie za rok. Supermarkety:Rovnomerne rozdelené medzi 60 miliónov šťastných nakupujúcich to zname- 0,5 kWh/dná výkon 0,5 kWh za deň na osobu.Význam dovezeného tovaruV bežných výpočtoch „spotreby energie vo Veľkej Británii“ alebo „uhlíkovejstopy Veľkej Británie“ sa o dovezenom tovare neuvažuje. Vo Veľkej Britániisme zvykli tovar pre svoje potreby vyrábať doma a v roku 1910 uhlíková stopana obyvateľa bola taká vysoká, ako je v Amerike teraz. Dnes sa vo Veľkej Britá-nii toľko nevyrába (takže naša spotreba energie a emisie CO2 o niečo poklesli),stále však milujeme rôzne vecičky a vyrábajú ich pre nás iné krajiny.

Mali bysme ignorovať energetické náklady na ich výrobu, pretože sú dovezené? Ne-myslím si. Dieter Helm s kolegami z Oxfordu určili, že pri započítaní dovozua vývozu je uhlíková stopa vo Veľkej Británii takmer dvojnásobná oproti ofi-ciálnemu „11 ton ekvivalentu CO2 na osobu“, teda až 21 ton. To znamená,že najväčšia energetická stopa priemerného Brita sa schováva v energetickýchnákladoch dovážaného tovaru.

V kapitole H sa tejto myšlienke venujem rozsiahlejšie z pohľadu hmot-nosti dovážaného tovaru. Ak vynecháme dovoz paliva, dovážame niečovyše 2 ton tovaru na osobu za rok, z ktorých je približne 1,3 tony na osobu

94 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou spracovaných a vyrobených v podobe áut, prístrojov, bielej techniky, elektric- Doprava v kWh/d kých a elektronických zariadení. Predstavuje to približne 4 kg spracovaného výrobkov: 12 tovaru za deň na osobu. Tento tovar zväčša pozostáva z materiálov, ktorých Príliv a odliv: 11 výroba vyžaduje najmenej 10 kWh energie na kilogram tovaru. Preto odhadu- jem, že autá, chladničky, mikrovlnné rúry, počítače, kopírky a televízory majú Vlny: 4 viazanú energiu najmenej 40 kWh za deň na osobu. Po spočítaní všetkých foriem tovaru a jeho transportu pridám do stĺpca spotreby 48 kWh za deň na osobu potrebných na výrobu tovaru (z čoho naj- Výrobky: 48+ Vietor v hlbokých menej 40 tvorí dovoz, 2 denná tlač, 2 stavba ulíc, 1 stavba domov a 3 bale- moriach: nie); ďalších 12 kWh za deň na osobu na transport tovaru po mori, cestách 32 a potrubiami, a uskladňovanie potravín v supermarketoch.

Pracuj, aby si mohol nakupovať. „Porekadlo“ Vietor v plytkých Jedlo, moriach: 16 poľnohospodárske Poznámky a ďalšie čítanie hnojivá: 15 Strana číslo Spotrebiče: 5 Biomasa: jedlo,biopalivo, Svetlá: 4 89 Jedna nápojová hliníková plechovka vyjde až na 0,6 kWh. Hmotnosť jednej ple- drevo, spaľovanie odpadu, chovky je 15 g. Výpočty celkových energetických nákladov na jej výrobu sa po- skládkový plyn: hybujú v rozmedzí od 60 MJ/kg do 300 MJ/kg. [yx7zm4], [r22oz], [yhrest]. Údaj, 24 Ohrev, ktorý som použil, je od The Alluminium Association [y5as53]: 150 MJ na kg hliní- chladenie: ka (40 kWh/kg). 37 — Viazaná energia PET fľaše na vodu. Zdroj: Hammond a Jones (2006) – viazaná energia v PET fľaške je 30 kWh na kg. Fotovoltická — Priemerný Brit odhodí 400 g obalov denne.

V roku 1995 sa vo Veľkej Británii elektráreň (200 m2/o): spotrebovalo 137 kg obalov na osobu (Hird a kol. 1999). 50 Lietanie: — Výroba osobného počítača stojí približne 1 800 kWh energie. Z hľadiska fosílnych 30 palív vyžaduje výroba PC 11-násobok svojej vlastnej hmotnosti. V prípade chlad- ničiek, áut a pod. je to zhruba 1 až 2-násobok.

Williams (2004); Kuehr (2003). -. dobíjateľné nikel-kadmiové batérie. Zdroj: Rydh a Karlström (2002). Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 -. oceľ. podľa Swedish Steel: „Spotreba uhlia a koksu je 700 kg na tonu vyro- Solárny ohrev: benej ocele, čo sa rovná približne 5 320 kWh na tonu vyrobenej ocele. Spotreba 13 ropy, LPG a elektriny je 710 kWh na tonu hotového produktu.

Celková (primárna) Auto: 40 spotreba energie je teda približne 6 000 kWh na tonu vyrobenej ocele.“ (6 kWh na kg). [y2ktgg] Vietor: 20 90 Viazaná energia nového auta je 76 000 kWh. Zdroj: Treloar a kol. (2004). Burnham a kol. (2007) udávajú nižšie číslo: 30 500 kWh pre celkové energetické náklady na výrobu auta.

Jedna z príčin rozdielu môže spočívať v tom, že BurnhamovaObrázok 15.11 Energia vody: 1,5 …ýza počíta aj s recykláciou materiálov, ktorá znižuje energetické náklady.Výroba predmetov nás stojí najmenej48 kWh/d. Ich doprava stojí 12 kWh/d.

15 – Výrobky 95- Viazaná energia papiera je 10 kWh na kg. Výroba novín z dreva stojí približne 5 kWh/kg a samotný papier má energetický obsah podobný drevu, približne 5 kWh/kg. (Zdroj: Ucuncu (1993); Erdincler a Vesilind (1993); pozri str. 284.) Energetické náklady sa líšia podľa jednotlivých fabrík a krajín.

5 kWh/kg platí pre fabriku vo Švédsku v roku 1973 podľa Norrströma (1980), ktorý vypočítal, že zvýšenie účinnosti môže znížiť náklady na približne 3,2 kWh/kg. Novšia …ýza životného cyklu (Denison, 1997) odhaduje celkové energetické náklady na výrobu tlače v USA z dreva s následným uložením na skládke alebo v spaľovni na 12 kWh/kg; energetické náklady výroby dennej tlače z recyklovaného materiálu a jeho recyklácia znamená 6 kWh/kg.91 Energetická náročnosť cestnej dopravy vo Veľkej Británii je približne 1 kWh na t-km. Zdroj: www.dft.gov.uk/pgr/ statistics/data- tablespublications/energyenvironment.- Energetická náročnosť lodnej dopravy vo Veľkej Británii je približne 0,015 kWh na t-km.

Nákladná loď The Ever Uberty – dĺžka 285 m, šírka 40 m – má kapacitu 4 948 TEUs, hmotnosť lode bez nákladu 63 000 t, rýchlosť 25 uzlov; normálny výkon motora je 44 MW. Jedna TEU má veľkosť malých 20-stopových kontajnerov – približne 40 m3. Väčšina dnešných kontajnerov sú 40-sto- pové kontajnery s veľkosťou 2 TEU. 40-stopový kontajner má hmotnosť 4 tony a odvezie 26 ton nákladu. Ak predpokladáme 50-percentnú účinnosť motora, energetická spotreba lode predstavuje 0,015 kWh chemickej energie na t-km. www.mhi.co.jp/ en/products/detail/container ship ever uberty.html-. vo Veľkej Británii podiel medzinárodnej lodnej dopravy.

Zdroj: Anderson a kol. (2006).92 Obrázok 15.8. Energetická spotreba lodí. Päť bodov na obrázku sú nákladná loď (46 km/h), nákladná loď na suchý náklad (24 km/h), ropný tanker (29 km/h), vnútrozemská loď (24 km/h) a loď NS Savannah (39 km/h). Nákladná loď na suchý náklad 0,08 kWh/t-km.

Plavidlo s kapacitou 5 200 m3 unesie 3 360 ton mŕtvej hmotnosti (to je maxi- málny možný náklad, ktorý loď unesie). Dosahuje rýchlosť 13 kn (24 km/h) [knots – uzlov – pozn. prekl.]; jeden jej motor s výko- nom 2 MW spotrebúva 186 g paliva na jednu kWh (42 % účinnosť). conoship.com/uk/vessels/detailed/page7.htm Ropný tanker Moderný ropný tanker spotrebuje 0,017 kWh/t-km [6lbrab]. Hmotnosť nákladu: 40 000 t. Kapacita: 47 000 m3. Hlavný motor: 11,2 MW maximálny výkon. Rýchlosť pri výkone 8,2 MW: 15,5 kn (29 km/h).

Energia obsiahnutá v náklade ropy je 520 miliónov kWh. Takže 1 % energie v palive sa spotrebuje na jeho prevoz na vzdialenosť ¼ cesty okolo Zeme (10 000 km). Lodná kombinovaná preprava tovaru Lode spoločnosti Wilh.

Wilhelmsen dovážajú náklad pri energetických nákladoch medzi 0,028 až 0,05 kWh/t-km [5ctx4k].- Dovoz vody a spracovanie odpadu stojí 0,4 kWh/d na osobu. Celková spotreba energie vodného priemyslu v rokoch 2005 — 2006 bola 7 703 GWh. Zásobovanie 1 m3 vody znamená 0,59 kWh.

Spracovanie 1 m3 odpadu znamená energetické náklady 0,63 kWh. Ak vás zaujímajú emisie skleníkových plynov, zásobovanie vodou má uhlíkovú stopu 289 g CO2 na m3 a spracovanie odpadovej vody má 406 g CO2 na m3. Spotreba vody v domácnosti je 151 litrov za deň na osobu.

Celková spotreba vody je 221 litrov za deň na osobu. Straty predsta- vujú 57 litrov za deň na osobu. Zdroje: Vládny úrad pre vedu a technológiu [www.parliament.uk/documents/upload/postpn282. pdf], Water UK (2006).93 Supermarkety vo Veľkej Británii spotrebujú 11 TWh/rok. [yqbzl3]- Helm a kol. vypočítali, že pri započítaní vývozu a dovozu sa uhlíková stopa Britov takmer zdvojnásobí na približne 21 ton. (Helm a kol. 2007)

96KôraPlášť 16 Geotermálna energia Geotermálna energia pochádza z dvoch zdrojov: z rádioaktívneho rozpadu v zemskej kôre a z tepla pochádzajúceho z jadra, ktoré preniká cez zemský plášť. Jadro Zeme je teplé, pretože Zem bola v minulosti žeravá a horúca a stále sa ochladzuje a tuhne; zdrojom tepla v zemskom jadre je taktiež tre- nie vznikajúce pri slapových javoch: Zem sa ohýba pôsobením gravitačných polí Mesiaca a Slnka, rovnako ako sa mení tvar pomaranča, keď ho stláčateObrázok 16.1 Prierez Zeme. a ohýbate v rukách. Využívanie geotermálnej energie je veľmi lákavé, pretože je „stále k dis- pozícii“ bez ohľadu na počasie; ak by sme postavili elektrárne na geotermál- ny pohon, mohli by sme ich vypínať a zapínať podľa potreby. Ale koľko takejto energie máme k dispozícii?

Môžeme uvažovať o dvoch druhoch geotermálnej energie: o energii dostupnej na bežnej lokalite v zem- skej kôre a o energii dostupnej iba na špecifických aktívnych miestach, ako je napríklad Island (obr. 16.3). Zatiaľčo najlepším miestom na rozvoj geoter- málnej technológie sú jednoznačne takéto lokality, pre naše potreby budem predpokladať, že väčšie možnosti pochádzajú z bežných lokalít, pretože sú oveľa početnejšie. Problém so získavaním geotermálnej energie trvalo udržateľným spô- sobom je ten, že rýchlosť, akou teplo postupuje cez horniny, obmedzuje tiež rýchlosť, akou ho môžeme udržateľne odčerpávať z rozpáleného stredu planéty. Je to podobné, ako by sme sa snažili piť nápoj s rozdrveným ľadom cez slamku.

Po prvom potiahnutí prichádza ľadová voda, ale ak pijete ďalej, zistíte, že sŕkate už len vzduch. Odčerpali ste všetku vodu z ľadu v okolí špičky slamky. Počiatočná rýchlosť pitia teda nebola trvalo udržateľná. Ak strčíte „slamku“ 15 km hlboko do zeme, zistíte, že je tam príjemne teplo, dostatočne horúco na uvarenie vody. Takže je možné strčiť do zeme aj druhú slamku, pumpovať ňou studenú vodu dole a druhou slamkou pumpo-Obrázok 16.2 Príklad granitu. vať teplú paru smerom nahor.

Môžete tak rozbehnúť elektráreň. Neobme- dzený zdroj príkonu? Nie. Po chvíľke čerpania tepla zo zeme teplota hornín v okolí klesá. Nečerpali ste trvalo udržateľným spôsobom.

Musíte dosť dlho čakať, kým sa hornina v okolí slamky znovu ohreje. Možný prístup predstavu- je …ógiu k fosílnym palivám: na geotermálnu energiu sa budeme pozerať ako na zdroj, ktorý budeme ťažiť, ale nie trvalo udržateľne zbierať. Existovať takýmto spôsobom v prípade geotermálnej energie môže byť pre planétu prijateľnejšie ako v prípade fosílnych palív; možno tak však získame energiu na ďalších povedzme 100 rokov?

V tejto knihe sa však zaoberám trvalo udr- žateľnou energiou, ako naznačuje jej názov. Vypočítajme to.

16 – Geotermálna energia 97 Obrázok 16.3 Geotermálna elektráreň na Islande. Priemerný elektrický výkon zo zemského tepla na Islande (populácia 300 000) v roku 2006 bol 300 MW (24 kWh/d na osobu). Viac ako polovica elektriny Islandu sa spotrebuje na výrobu hliníka.

Fotografia: Gretar Ívarsson.Navždy udržateľná geotermálna energiaNajprv si predstavme geotermálnu energiu využívanú trvalo udržateľne tak,že strčíme „slamky“ do vhodnej hĺbky a budeme pomaly odsávať. Odsávaťtakou rýchlosťou, aby sa horniny v okolí koncov našich slamiek neochladzo-vali stále viac a viac. To znamená odsávať energiu takou rýchlosťou, ktorouprichádza teplo zo zemského jadra. Ako som už povedal, geotermálna energia prichádza z dvoch zdrojov:z rádioaktívneho rozpadu v kôre zeme a z tepla prenikajúceho z jadra cezzemský plášť. V typickom prípade je tok tepla prechádzajúci plášťom približne10 mW/m2.

Tepelný tok na povrchu je asi 50 mW/m2. Takže rádioaktívny roz-pad pridal ďalších 40 mW/m2 k toku prichádzajúcemu od jadra. 5 °C Teplota V typickej lokalite je teda maximálny výkon, ktorý môžeme získať na jed-notku plochy, 50 mW/m2.

To však nie je kvalitný výkon, je to nízko kvalitné Kôrateplo, ktoré vychádza zo Zeme pri okolitej teplote. Predpokladám však, že my 40 kmchceme vyrábať elektrinu, preto musíme vŕtať hlbšie. Teplo je užitočné iba 500–600 °Cvtedy, ak pochádza zo zdroja pri vyššej teplote, ako má okolie. Ako ukazuje Plášťobrázok 16.4, s hĺbkou sa teplota zvyšuje a v hĺbke 40 km dosahuje 500 °C. 1400 °COptimálna hĺbka na získavanie energie leží medzi hĺbkou 0 km, kde je toktepla najväčší, ale teplota hornín príliš nízka, a hĺbkou 40 km, kde sú horni- 100–200 kmny najteplejšie, ale tok tepla je päťnásobne nižší (pretože nám chýba teplovznikajúce pri rádioaktívnom rozpade).

Presná optimálna hĺbka závisí od spô-sobu získavania energie a použitej technológie. Maximálne množstvo trvalo Hĺbkaudržateľnej energie môžeme zabezpečiť tak, že nájdeme optimálnu hĺbku pripredpoklade, že máme dokonalý motor premieňajúci teplo na elektrinu, a že Obrázok 16.4 Typický profil teplotyvŕtanie do ľubovoľnej hĺbky je zadarmo. na kontinentoch.

98 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou V prípade profilu teploty zobrazeného na obrázku 16.4 som vypočítal, že optimálna hĺbka je okolo 15 km. Pri týchto podmienkach by ideálny tepelný motor dodával výkon 17 mW/m2. Pri hustote obyvateľov sveta 43 ľudí na km2 to znamená 10 kWh za deň na osobu, ak by sme využili všetky kontinenty.

Vo Veľkej Británii je hustota obyvateľov 5-násobne vyššia ako vo zvyšku sveta, takže veľkoplošná geotermálna trvalo udržateľná energia by znamenala naj- viac 2 kWh za deň na osobu. Táto hodnota predpokladá trvalú udržateľnosť navždy. Ignoruje geoter- málne aktívne miesta, predpokladá dokonalé elektrárne, využitie každého štvorcového metra krajiny a predpokladá možnosť vŕtať do hĺbky 15 km. Ťažba geotermálnej energie Iná stratégia je pristupovať ku geotermálnej energii ako k zdroju, ktorý možno vyťažiť. Pri získavaní geotermálnej energie posilnenej injektážou zo suchých, horúcich hornín (obr.

16.5) najprv vŕtame do hĺbky 5 alebo 10 km a rozbijeme horninu prúdom vody (tento krok môže spôsobiť zemetrasenie, čo miestni obyvatelia nemusia dobre prijať). Potom navŕtame druhú studňu do miesta zlomu. Následne pumpujeme vodu dole jedným vrtom a vyťahujemeObrázok 16.5 Posilnená geotermálna prehriatu vodu druhým vrtom.

Vodu potom môžeme využiť na získavanieťažba s vyššou účinnosťou zo suchých elektriny alebo tepla. Aké sú zásoby suchých horúcich hornín vo Veľkejhorúcich hornín. Jeden vrt je vyvŕtanýa natlakovaný, aby vytvoril trhliny. Druhý Británii?

Nanešťastie, krajina nie je na tento účel vybavená. Väčšina zdrojovvrt je vedený na okraji narušenej zóny. je v Cornwalle, kde sa už v roku 1985 uskutočnili niektoré prvé geotermálneDolu jedným vrtom sa tlačí studená voda pokusy na výskumnej stanici pri Rosemanowes, ktorá je teraz zatvorená.a hore druhým vrtom ide zohriata voda Špecialisti pri prebiehajúcich experimentoch dospeli k záveru, že „získavanie(nakoniec para). elektriny zo suchých horúcich hornín v Cornwalle nebude v krátko- ani strednodobom výhľade pravdepodobne technicky ani komerčne dostupné“. Aj napriek tomu, o aký veľký zdroj ide? Najvyšší odhad zdrojov zo suchých horúcich hornín vo Veľkej Británii je 130 000 TWh celkovej energie, ktorý by podľa špecialistov mohol teoreticky prispievať množstvom elektrickej práce 1,1 kWh za deň na osobu približne počas 800 rokov.

Iné lokality na svete disponujú sľubnejšími zdrojmi, takže ak by ste mali záujem o informácie o potenciálnych možnostiach v iných krajinách, neváhaj- te sa opýtať miestnych odborníkov. Ale vo Veľkej Británii pôjde nanešťastie vždy o okrajové využitie. Nevyužíva sa už geotermálna energia v Southamptone? Koľko ener- gie tak získavame? Áno, geotermálny vykurovací systém (Geothermal District Heating Sche- me) v Southamptone bol aspoň v roku 2004 jediným svojho druhu vo Veľkej Británii. Zásobuje mesto teplou vodou.

Geotermálna studňa je časťou kombi- Southhampton novaného tepelného, elektrického a chladiaceho systému, ktorý dodáva zá- 100 km kazníkom teplú a chladenú vodu a predáva elektrinu do siete. Geotermálna energia prispieva asi 15 % z celkových 70 GWh tepla ročne, ktoré celý tento systém dodáva. V Southamptone žilo podľa posledného sčítania 217 445 ľudí,

16 – Geotermálna energia 99takže množstvo dodaného geotermálneho výkonu predstavuje 0,13 kWh/dna obyvateľa tohto mesta. Doprava v kWh/d výrobkov: 12 Geotermálna energia: 1Poznámky a ďalšie čítanie Príliv a odliv: 11Strana číslo Vlny: 4 297 Tok tepla na povrchu je 50 mW/m. Massachussettský technologický inš…út (MIT, 2006) udáva 59 mW/m2 v priemere, s rozsahom od 25 mW do 150 mW v USA. Výrobky: 48+ Shepherd (2003) udáva 63 mW/m2. Vietor v hlbokých98 „Získavanie elektriny zo suchých horúcich hornín v Cornwalle nebude v krátko- moriach: ani strednodobom výhľade pravdepodobne technicky alebo komerčne dostup- 32 né.“ Zdroj: McDonald a kol. (1992).

Pozri tiež Richards a kol. (1994).- Najvyšší odhad zdroja suchých horúcich hornín vo Veľkej Británii. by mohol teo- Jedlo, reticky prispieť množstvom elektriny 1,1 kWh za deň na osobu počas 800 rokov. poľnohospodárske Vietor v plytkých Zdroj: MacDonald a kol. (1992). hnojivá: 15 moriach: 16- Iné lokality na svete disponujú sľubnejšími zdrojmi. Cenná štúdia (MIT, 2006) opi- Spotrebiče: 5 suje zásoby zdrojov v horúcich suchých horninách v USA. Iný, ešte špekulatívnejší Svetlá: 4 Biomasa: prístup k získavaniu energie, ktorý v 70. rokoch skúmali Sandia National Labo- jedlo,biopalivo, ratories, je založený na vŕtaní až k magme s teplotami 600 — 1 300 °C do hĺbky drevo, spaľovanie odpadu, 15 km.

Webová stránka www.magma-power.com odhaduje, že teplo z magmy skládkový plyn: pod USA by pokrylo spotrebu obyvateľstva na 500 až 5 000 rokov, a že je možné 24 Ohrev, ho ekonomicky ťažiť. chladenie: 37- Geotermálny vykurovací systém v Southamptone. www.southampton.gov.uk. Fotovoltická elektráreň (200 m2/o): 50 Lietanie: 30 Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 Solárny ohrev: 13 Auto: 40 Vietor: 20 Energia vody: 1,5 Obrázok 16.6 Geotermálna energia.

100 17 Verejné služby Každá vyrobená zbraň, každá na vodu spustená vojnová loď, každá vypálená raketa v konečnom dôsledku predstavuje krádež na tých ľuďoch, ktorí hladujú bez možnosti najesť sa a zimujú bez možnosti obliecť sa. Tento ozbrojený svet však nemíňa iba peniaze. Míňa pot svojich robotníkov, génia svojich vedcov, nádeje svojich detí.

Prezident Dwight D. Eisenhower – Apríl, 1953 Energetické náklady „obrany“ Poďme vypočítať, koľko energie spotrebuje naša armáda. V rokoch 2007 — 2008 bol podiel výdavkov britskej vlády na armádu 33 miliárd libier/587 miliárd libier = 6 %. Ak započítame aj výdavky na boj proti terorizmu a tajné služby (2,5 miliardy ročne a náklady rastú), celkové výdavky na obranu predstavujú 36 miliárd libier. Na základe hrubého odhadu môžeme predpokladať, že z týchto 36 mili- árd libier sa 6 % vynaloží na energiu pri cene 2,7 pencí na kWh. (6 % je podiel HDP vynaložený na energiu, 2,7 pence je priemerná cena energie).

To zod- povedá približne 80 TWh energie ročne na obranu: výrobu nábojov, bômb, jadrových zbraní a na udržiavanie pripravenosti na ďalší boj dobra proti zlu. V našich obľúbených jednotkách to zodpovedá 4 kWh za deň na osobu. Náklady na jadrovú obranu Na výrobu a rozmiestnenie jadrových zbraní vynaložili USA v rokoch 1945 až 1996 sumu vo výške 5,5 bilióna dolárov (v hodnote dolárov z roku 1996).

Také výdavky na jadrové zbrane v priebehu tohto obdobia prekročili sumu celkových federálnych výdavkov na vzdelávanie, poľnohospodárstvo, školenia, zamestnanosť a sociálne služby, prírodné zdroje a životné prostre- …, vedu, vesmír a technológiu, spoločenský a regionálny rozvoj (vrátane po- moci pri katastrofách), vymáhanie zákonov, výrobu energie a reguláciu. Ak znovu predpokladáme, že 6 % týchto výdavkov pohltila energia pri cene 5 centov na kWh, zistíme, že energetické náklady jadrových zbraní na jedného Američana boli 26 000 kWh alebo 1,4 kWh za deň na jedného Američana (pri rozdelení medzi 250 miliónov Američanov za 51 rokov). Aké množstvo energie by získali šťastní príjemcovia, ak by sa použili všet- ky jadrové zbrane?

Množstvo energie najväčších termojadrových zbraní vyro- bených v USA a ZSSR sa udáva v megatonách TNT. Jedna tona TNT obsahuje 1 200 kWh. Bomba, ktorá zničila Hirošimu, mala energiu 15 000 ton TNT (18 miliónov kWh).

Megatonová bomba uvoľní 1,2 miliardy kWh energie. Pri zhodení na mesto s miliónom obyvateľov dostane každý obyvateľ ener- giu 1 200 kWh, čo sa rovná 120 litrom benzínu. Celková energia jadrového

17 – Verejné služby „Obrana“: 4 101 Doprava v kWh/darzenálu USA je dnes 2 400 megaton uložených v 10 000 bojových hlaviciach. výrobkov: 12 Geotermálna energia: 1Za starých dobrých čias, keď sa obrana brala naozaj vážne, množstvo energiearzenálu zbraní bolo 20 000 megaton. Ak by sa tieto bomby použili, uvoľniliby energiu približne 100 000 kWh na jedného Američana. To sa rovná množ- Príliv a odliv: 11stvu 7 kWh za deň na osobu počas 40 rokov, čo zodpovedá elektrickému Vlny: 4výkonu atómových elektrární v Amerike.

Výrobky: 48+Energetické náklady na výrobu jadrového materiálu pre bomby Vietor v hlbokýchHlavným jadrovým materiálom je plutónium, ktorého sa v USA vyrobilo moriach: 32104 t a vysokoobohatený urán (HEU), ktorého sa v USA vyrobilo 994 t. Výrobatýchto materiálov vyžaduje energiu. Najúčinnejšie továrne na výrobu plutónia spotrebujú 24 000 kWh teplana výrobu 1 gramu plutónia. Takže priame energetické náklady na výrobu Jedlo, poľnohospodárske Vietor v plytkých104 t (1945 — 1996) predstavovali najmenej 2,5 bilióna kWh, teda 0,5 kWh hnojivá: 15 moriach: 16za deň na osobu (pri rozdelení medzi 250 miliónov Američanov). Hlavné energetické náklady pri výrobe HEU predstavuje jeho obohacova- Spotrebiče: 5

102 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Poznámky a ďalšie čítanie Strana číslo 100 energetický rozpočet armády. Rozpočet armády Veľkej Británie možno nájsť na [yttg7p]; obrana dostane 33,4 miliardy libier [fcqfw] a rozviedka a boj proti terorizmu 2,5 miliardy libier na rok [2e4fcs]. Podľa strany 14 vládnych plánov výdavkov na roky 2007/08 [33x5kc] je „celkový rozpočet“ ministerstva obrany väčší, 39 miliárd libier, z ktorých je 33,5 miliardy určených na „zabezpečovanie obranyschopnosti“ a 6 miliárd libier je určených na platy ozbrojených síl a na dô- chodky a vojnové dôchodky.

Rozbor rozpočtu možno nájsť na: [35ab2c]. Pozri tiež [yg5fsj], [yfgjna] a www.conscienceonline.org.uk. Rozpočet spotreby energie armády USA je zverejnený: „Ministerstvo obrany je najväčším spotrebiteľom energie v Spojených štátoch. V roku 2006 minulo 13,6 miliardy dolárov na nákup 110 miliónov barelov ropného paliva [zhruba 190 miliárd kWh] a 3,8 miliardy kWh elektriny“ (Ministerstvo obrany, 2008). Tento údaj opisuje priamu spotrebu paliva a elektriny a nezahŕňa viazanú energiu pripadajúcu na vybavenie armády.

Po rozdelení medzi amerických 300 miliónov obyvateľov to znamená 1,7 kWh/d na osobu. — Na výrobu a rozmiestnenie jadrových zbraní vynaložili USA v rokoch 1945 až 1996 5,5 bilióna dolárov (v hodnote dolárov z roku 1996). Zdroj: Schwartz (1998). 101 Energetické náklady výroby plutónia. [slbae]. — Výroba 994 t obohateného uránu v USA. Materiál obohatený na 4 % až 5 % 235U sa nazýva nízko obohatený urán (LEU). 90 % obohatený urán sa nazýva vysoko obohatený urán (HEU).

Na obohatenie uránu z prírodného stavu na 5 % LEU je potrebné trojnásobné množstvo práce, ako je množstvo práce potrebnej na obo- hatenie LEU na 90 % HEU. Jadrový priemysel meria tieto energetické požiadavky v jednotkách nazývaných jednotka separačnej práce (SWU). Na výrobu 1 kg 235U ako HEU treba 232 SWU. Na výrobu 1 kg 235U ako LEU (v 22,7 kg LEU) treba približne 151 SWU. V oboch prípadoch sa začína s prírodným uránom (0,71 % 235 U) a ako odpad vzniká ochudobnený urán obsahujúci 0,25 % 235U.

SWU na komerčnom trhu s jadrovým palivom má hodnotu asi 100 dolárov. Na ročný pohon typického 1 000 MW komerčného jadrového reaktora je potreb- ných asi 100 000 SWU obohateného uránu. Dnes existujú dve metódy oboha- covania uránu na trhu: plynová difúzia a plynová centrifugácia.

Proces plynovej difúzie spotrebuje približne 2 500 kWh na SWU, zatiaľ čo elektrárne na moder- né plynové odstreďovanie spotrebujú iba 50 kWh na SWU. [yh45h8], [t2948], [2ywzee]. Moderná centrifúga vyrába približne 3 SWU za rok. Výroba 994 ton vysoko obohateného uránu v USA (za obdobie 1945 — 1996) stá- la 230 miliónov SWU, čo znamená 0,1 kWh/d na osobu (pri predpoklade 250 mi- liónov Američanov a spotrebe difúzneho obohacovania 2 500 kWh/SWU).

„Obrana“: 4 103 Doprava v kWh/d18 Dokážeme žiť z obnoviteľných výrobkov: 12 Geotermálna energia: 1 zdrojov? Príliv a odliv: 11Červený stĺpec na obrázku 18.1 sa vyšplhal na hodnotu 195 kWh za deň Vlny: 4na osobu. Zelený stĺpec sa vyšplhal na hodnotu 180 kWh/d na osobu. Tesne!Majte však na pamäti, prosím, že pri počítaní produkcie sme nebrali do úvahy Výrobky: 48+ekonomické, sociálne a environmentálne limity na získavanie výkonu z vetra. VietorPodobne niektoré z našich zelených príspevkov sú celkom určite navzájom v hlbokýchnezlučiteľné: naše fotovoltické panely a solárne tepelné kolektory by sa spolu moriach: 32na strechu nezmestili; a naše solárne fotovoltické elektrárne na ploche 5 % kra-jiny môžu súperiť s energetickými plodinami, ktoré pokrývajú 75 % krajiny.

Akby sme prišli čo len o jeden z významnejších zelených príspevkov – napríklad, ak Jedlo,by sme sa rozhodli, že veterné turbíny na mori pri pobreží nie sú riešením, či po- poľnohospodárske hnojivá: 15 Vietor v plytkýchkrytie 5 % krajiny fotovoltickými elektrárňami pri cene 200 000 libier na osobu moriach: 16nie je možné – potom by stĺpec produkcie nestačil na stĺpec spotreby. Spotrebiče: 5 Dokonca, ak by bol náš červený stĺpec spotreby nižší ako zelený stĺpec Svetlá: 4

104 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Úvahy nad spotrebou Náš odhad spotreby typického majetného človeka (obr. 18.1) dosiahol 195 kWh za deň. Je naozaj pravda, že mnoho ľudí takúto spotrebu dosahuje Doprava: a mnoho ďalších sa o takúto spotrebu usiluje.

Priemerný Američan spotrebuje 35 % približne 250 kWh za deň. Ak by sme všetci zdvihli našu štandardnú spotrebu na úroveň priemerného Američana, zelený stĺpec produkcie by bol nepomer- ne menší ako červený stĺpec spotreby. A čo priemerný Európan a priemerný Brit?

Európan priemerne spotrebu- je približne 125 kWh za deň na osobu „primárnej energie“ (čo predstavuje chemickú energiu systému palív a kyslíka a elektrinu vetra a vody). Priemerná spotreba vo Veľkej Británii je tiež 125 kWh za deň na osobu. Tieto oficiálne priemery nezahŕňajú dva energetické toky.

Po prvé, „via- Ohrev vzduchu: zaná energia“ dovezeného tovaru (energia potrebná na výrobu tovaru) nie 26 % je vôbec zahrnutá. V kapitole 15 sme vypočítali, že tá predstavuje najmenej 40 kWh/d na osobu. Po druhé, oficiálne údaje „spotreby primárnej energie“, zahŕňajú iba priemyselné toky energie – ako fosílne palivá a elektrinu z vody, ale nesledujú prirodzenú viazanú energiu jedla: energiu, ktorú pôvodne za- Ohrev vody: 8 % bezpečila fotosyntéza. Ďalší rozdiel medzi červeným stĺpcom spotreby, ktorý sme dali dokopy, Svetlo, doplnky: 6 % a národnými údajmi je, že vo väčšine kapitol týkajúcich sa spotreby sme mali tendenciu zanedbávať energetické straty pri premenách jednej formy energie na inú a pri preprave energie. Napríklad výpočet pre „auto“ v I. časti zahŕňal Spracovanie: 10 % iba energiu benzínu, a nie energiu spotrebovanú v ropnej rafinérii, kde sa benzín vyrába, či energiu, ktorú treba na prepravu ropy a benzínu z miesta A na miesto B [alebo energiu potrebnú na ťažbu ropy – pozn. prekl.].

Národný údaj celkovej spotreby započítava všetku energiu, ešte pred týmito konverz- Ostatné: 15 % nými stratami. Konverzné straty v skutočnosti zodpovedajú približne za 22 % celkovej spotreby energie. Väčšina týchto konverzných strát sa odohráva v elektrárňach. Straty v elektrickej rozvodnej sieti zodpovedajú 1 % celkovejObrázok 18.2 Spotreba energie, spotreby energie.rozložená podľa koncovej spotreby, pod- Pri vytváraní červeného stĺpca sme sa snažili predstaviť si, koľko energieľa ministerstva obchodu a priemyslu. spotrebuje typicky bohatý spotrebiteľ.

Ovplyvnil takýto prístup naše hodno- tenie relatívneho významu jednotlivých aktivít? Porovnajme naše údaje s ofi- ciálnymi. Obrázok 18.2 ukazuje rozbor konečnej spotreby energie. Prvé dve kategórie sú doprava a ohrev (teplý vzduch a teplá voda).

Tieto dve kategórie takisto dominovali v červenom stĺpci v I. časti. Dobre. Cestná doprava Ropa 22,5Tabuľka 18.3 Rozbor spotreby energiev roku 2006 podľa spôsobu dopravy, Železnice Ropa 0,4v kWh/d na osobu.

Vodná doprava Ropa 1,0Zdroj: Ministerstvo dopravy Veľkej Britá-nie (2007). Letecká doprava Ropa 7,4 Všetka doprava Elektrina 0,4 Všetka energia na dopravu 31,6

18 – Dokážeme žiť z obnoviteľných zdrojov? 105 400 Obrázok 18.4 Príkon na osobu v po- Island rovnaní s HDP na osobu, v amerických Bahrajn dolároch v parite kúpnej sily. Štvorce Spojené arabské emiráty znázorňujú krajiny s „vysokým indexom 350 ľudského rozvoja;“ kruhy „stredný“ Kuvajt alebo „nízky“ index. Obrázok 30.1 (str. 231) ukazuje tie isté údaje na loga- Trinidad a Tobago Luxembursko ritmickej škále. 300 Kanada 250 Spojené štátySpotreba energie (kWh/d/o) Singapúr Nórsko Fínsko 200 Saudská Arábia Austrália Švédsko Omán Belgicko Holandsko Česká Kór 150 repub e Ne lika a me Francúzsko Ruská federácia cko Nový Zéland Rakúsko Estónsko SLOVENSKO Slovinsko Írsko D Španielsko án 100 Cyprus sk Japonsko Taliansko o Bielorusko Maďarsko Iz Gré rael Švajčiarsko Bulharsko Por cko Hon tuga gko Veľká Británia M lsko ng Rumun sko Lotyšsko L alta Či itv le Po a 50 ľsk Macedónsko Brazília Ar o ge Čína n U Kostarika Ch tína Al Pan rug T M or bá am u ur ex vá a e In nsko a j cko iko Mala tsko 0 di jzi a a 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 HDP na osobu ($) Pozrime sa bližšie na dopravu.

V našom červenom stĺpci sme zistili, že energetická stopa jazdenia v aute na vzdialenosť 50 km denne a let do Kap- ského Mesta raz za rok je približne rovnaká. Tabuľka 18.3 ukazuje relatívny význam rozdielnych spôsobov dopravy v národnej bilancii. Podľa národného priemeru tvorí letecká doprava menší podiel ako cestná doprava.

Aké sú oficiálne údaje o spotrebe energie vo Veľkej Británii v porovnaní s inými krajinami? Obrázok 18.4 znázorňuje využívaný príkon mnohých krajín a regiónov v porovnaní s ich hrubým domácim produktom (HDP). Existuje zjavná súvislosť medzi príkonom a HDP: čím vyšší HDP (na osobu), tým viac premenenej energie na osobu.

Veľká Británia je typickou krajinou s vysokým HDP, v spoločnosti Nemecka, Francúzska, Japonska, Rakúska, Írska, Švajčiar- ska a Dánska. Jedinou významnou výnimkou z pravidla „vysoký HDP zname- ná vysokú spotrebu“ je Hongkong. HDP na osobu je v Hongkongu približne rovnaký ako vo Veľkej Británii, ale spotreba energie je tu približne 80 kWh za deň na osobu.

106 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 18.5 Hongkong. Fotografia:Samuel Louie a Carol Spears. Pre mňa z týchto údajov a porovnaní vyplýva, že Veľká Británia patrí me- dzi typické európske krajiny, a preto ponúka dobrý príklad na zodpovedanie otázky: Ako môže krajina s vysokou kvalitou života získať energiu trvalo udr- žateľným spôsobom? Úvahy nad výrobou Ľudia často hovoria, že Veľká Británia má množstvo obnoviteľných zdrojov energie. Bol som príliš tvrdý na zelený sĺpec? Sú moje čísla iba hromadou nezmyslov?

Podhodnotil som možnosti obnoviteľných zdrojov? Porovnajme moje zelené údaje s niekoľkými výpočtami podľa štú… Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Úloha jadrovej energie v nízkouhlíkovej ekonómii. Znižova- nie emisií CO2 – jadro a alternatívy. Dokonca aj keď Komisia pre trvalo udrža- teľný rozvoj pristupuje k obnoviteľným zdrojom pozitívne („Máme obrovské množstvo zdrojov z vĺn, prílivu a odlivu, biomasy a Slnka“), všetky odhady Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj sú nižšie ako moje! (Aby som bol presný, všetky odhady celkového potenciálu všetkých obnoviteľných zdrojov sú nižšie ako moje.) Publikácia Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj uvádza odhady štyroch zdrojov uvedených nižšie (IEE, Tyndall, IAG a PIU).

Obrázok 18.6 uka- zuje moje odhady spolu s číslami týchto štyroch zdrojov a tiež čísla Centra pre alternatívne technológie (CAT). Tu je opis každého zdroja. IEE Inš…út elektrických inžinierov zverejnil správu o obnoviteľnej energii v roku 2002 – súhrn možných príspevkov obnoviteľných zdrojov vo Veľkej Británii. Druhý stĺpec na obrázku 18.6 ukazuje „technický po- tenciál“ rozličných obnoviteľných technológií na výrobu elektriny – „hornú hranicu, ktorá pravdepodobne nebude prekonaná dokonca ani s pomerne dramatickými zmenami v štruktúre našej spoločnosti a hospodárstva“.

Podľa IEE je celkový technický potenciál obnoviteľ- ných zdrojov približne 27 kWh za deň na osobu.

18 – Dokážeme žiť z obnoviteľných zdrojov? 107 Môj odhad IEE Tyndall IAG PIU CATGeotermálna energia: 1 Geotermálna v kWh/d Príliv a odliv: energia: 10 11 Príliv a odliv: 2,4 Príliv a odliv: 3,9 Príliv a odliv: 0,09 Príliv a odliv: 3,9 Príliv a odliv: 3,4 Vlny: 4 Vlny: 2,3 Vlny: 2,4 Vlny: 1,5 Vlny: 2,4 Vlny: 11,4 Vietor v hlbokých moriach: 32 Plytké more: 21 Vietor v plytkých Plytké more: 4,6 Plytké more: 4,6 Plytké more: 4,6 Plytké more: 6,4 moriach: 16 Energia vody: 1,5 Energia vody: 0,08 Energia vody: 0,5 Biomasa: Energetické jedlo, biopalivo, Odpady: 4 plodiny, spaľovanie Palivo z biomasy, drevo, spaľovanie odpadu, skládkový odpad: 8 odpadu, skládkový Energetické Energetické plyn: 31 plyn: 24 plodiny, odpad: 2 plodiny, odpad, skládkový plyn: 3 Fotovoltická elektráreň (200 m2/o): 50 Malá fotovoltika: 12 Malá fotovoltika Malá fotovoltika: 0,3 Malá fotovoltika: 0,02 Malá fotovoltika: 1,4 (10 m2/o): 5 Solárny ohrev: 13 Solárny ohrev: 1,3 Vietor: 20 Vietor: 2 Vietor: 2,6 Vietor: 2,6 Vietor: 2,5 Vietor: 1Obrázok 18.6 Teoretické a praktické výpočty obnoviteľných zdrojov vo Veľkej Británii podľa Inš…útu elektrotechnických inži- nierov (IEE), Tyndallovho centra, Medziodborovej analytickej skupiny (IAG) a Spolku pre výkon a inovácie (PIU); výpočty plánu „Ostrov Británia“ na rok 2027 podľa Centra pre alternatívne technológie.

108 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Tyndall Tyndallovo centrum odhaduje celkové využiteľné množstvo obnovi- teľných zdrojov energie na 15 kWh za deň na osobu. IAG Odhady Medziodborovej analytickej skupiny zahŕňajú aj ekonomic- ké obmedzenia obnoviteľných zdrojov. Ich celkové praktické a eko- nomické zdroje (pri maloobchodnej cene 7 pencí/kWh) sú 12 kWh za deň na osobu.

PIU Stĺpec Spolku pre výkon a inovácie ukazuje „indikatívny poten- ciál možností výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“ z príspevku DTI k prehľadu PIU v roku 2001. Pre každú technológiu ukazujem ich „praktické maximum“, alebo, ak neudávali praktické maximum, tak ich „teoretické maximum“. CAT Posledný stĺpec ukazuje čísla z Centra pre alternatívne technológie a ich plán „Ostrov Británia“ podľa Helweg-Larsena a Bulla (2007). Európa na biopohon Niekedy sa ma ľudia pýtajú: Naozaj sme pred priemyselnou revolúciou žili iba z obnoviteľných zdrojov? Áno, ale nesmieme zabúdať na dve veci: životný štýl a hustotu obyvateľstva.

Ak sa vrátime v čase o 400 rokov späť, Európania žili takmer výhradne z obnoviteľných trvalo udržateľných zdrojov: najmä z dreva a plodín, za po- moci malého množstva energie vetra, vody a prílivu. Podľa odhadov bol prie- merný príkon na osobu 20 kWh za deň. Množstvo spotrebovaného dreva bolo 4 kg za deň, čo vyžadovalo 1 hektár (10 000 m2) lesa na osobu. Plocha na osobu v Európe v 17. storočí bola 52 000 m2. V oblastiach s najvyššou hustotou obyvateľov to bolo 17 500 m2 poľnohospodárskej pôdy, pastvín a lesov.

Dnes pripadá na jedného Brita asi 4 000 m2, takže aj v prípade, že by sme sa vrátili k životu v stredoveku a úplne zalesnili krajinu, nemohli by sme žiť trvalo udržateľne. Hustota obyvateľstva je príliš vysoká. Zelené ambície narážajú na spoločenskú realitu Obrázok 18.1 je zlá správa. Áno, z technického hľadiska má Veľká Británia „obrovské“ možnosti obnoviteľných zdrojov.

Ale v skutočnosti si nemyslím, že z nich dokáže žiť – aspoň nie takým spôsobom, akým žijeme dnes. K tomu- to záveru ma čiastočne núti zástup odporcov, na ktorý naráža akýkoľvek väčší energetický projekt z obnoviteľných zdrojov. Ľudia milujú obnoviteľné zdroje energie, ak však nie sú väčšie ako figový list. Ak sú Briti v niečom dobrí, tak je to schopnosť povedať „nie“. Veterné turbíny? „Nie, sú veľké a hlučné.“ Solárne panely na strechách? „Nie, pokazili by vizuálny dojem ulice.“

18 – Dokážeme žiť z obnoviteľných zdrojov? 109 „Obrana“: 4 v kWh/d Obrázok 18.7 Výsledok príspevku obnoviteľných zdrojov energie, a potom Doprava výrobkov: 12 Geotermálna energia: 1 nasleduje konzultácia s verejnosťou. Príliš nezrelé!

Príliv a odliv: 11 v kWh/d Vlny: 4 Príliš drahé! Výrobky: 48+ Vietor v hlbokých Nie moriach: v mojom 32 dohľade Jedlo, Vietor poľnohospodárske v plytkých Nie hnojivá: 15 moriach: blízko 16 vtákov Spotrebiče: 5 Svetlá: 4 Biomasa: jedlo, biopalivo, Nie drevo, spaľovanie v mojom odpadu, skládkový okolí! plyn: 24 Súčasná spotreba: Ohrev, 125 na osobu chladenie: 37 Fotovoltická elektráreň Príliš drahé! (200 m2/o): 50 Lietanie: 30 Príliv: 3 Vietor na mori: 4 Energia vody: 0,3 Malá fotovoltika (10 m2/o): 5 Príliš drahé! Biomasa: 4 Fotovoltika: 2 Nie Solárny ohrev: 2 Solárny ohrev: 13 na mojej Vietor: 3 ulici! Auto: 40 Po konzultácii s verejnosťou. Obávam sa, že maximum, aké Nie Veľká Británia dokáže získať z obnoviteľných zdrojov, je približne Vietor: 20 pri mojom dome!

18 kWh/d na osobu. (Mimochodom, stĺpec naľavo, 125 kWh/d na osobu, je priemerná spotreba Britov bez započítania dovozu a energie zo Slnka získanej rastlinami na výrobu jedla). Energia vody: 1,5

110 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 18.8 Kde je divočina a civilizá-cia. Jedna z výhrad proti veterným par-kom je ich hluk. Vyrobil som túto mapuVeľkej Británie, na ktorej každé sídlo,dedinu aj mesto obklopuje kruh s prie-merom 2 km.

Na bielych miestach byteda nebolo možné stavať veterné parky.Pravdepodobne by to nebolo možné anina čiernych územiach, pretože tieto ti-ché miesta potrebujú byť chránené predpriemyselnou činnosťou. Údaje o osídle-ní sú z: www.openstreetmap.org. Viac lesov? „Nie, ničia výhľad na krajinu.“ Spaľovňa odpadov? „Nie, obávam sa o zdravie, dopravné zápchy, prach a hluk.“ Vodné elektrárne? „Áno, ale nie veľké elektrárne – to poškodzuje životné prostredie.“ Veterné turbíny na mori? „Nie, viac sa obávam káblov na pobreží, ako som sa bál invázie nacistov.“ Geotermálne teplo alebo vlny? „Nie, príliš drahé.“ Po všetkých týchto výhradách sa obávam, že maximálne množstvo získa- vanej obnoviteľnej energie by bolo na úrovni, ako je zobrazené vpravo dole na obrázku 18.7. Obrázok 18.8 ponúka návod pre každého, kto by sa snažil vztýčiť veternú turbínu vo Veľkej Británii.

Na mape som znázornil kruhy s priemerom 2 km, ktoré obklopujú každé sídlo, dedinu a mesto. Tieto biele oblasti by mali byť od budovania turbín oslobodené, pretože sú príliš blízko obydlí. Čierne mies- ta sú všetky lokality vo vzdialenosti viac ako 2 km od akéhokoľvek ľudského osídlenia. Budovať turbíny v týchto oblastiach tiež nie je možné, pretože sú tiché, a tieto oblasti je potrebné chrániť pred spriemyselnením. Ak sa chcete

18 – Dokážeme žiť z obnoviteľných zdrojov? 111 Vietor na mori: 0,03 Obrázok 18.9 Priemerný výkon obno- Malé vodné elektrárne: 0,022 viteľných a jadrových zdrojov vo Veľkej v kWh/d Británii v roku 2006. Všetky výkony sú vyjadrené na osobu ako obvykle. Rozbor Veľké vodné elektrárne: 0,19 obnoviteľných zdrojov energie na pravej strane je násobený stokrát vo vertikál- x 100 nom smere. bené Bionafta: 0,13 Náso Biomasa (drevo v domoch): 0,07 Biomasa (spoluspaľovanie): 0,12 Všetky obnoviteľné zdroje v roku 2006: 1,05 Biomasa (skládkový plyn, splašky, odpad, spaľovanie odpadu): 0,3 Solárny ohrev: 0,014 Fotovoltika: 0,0003 Jadrová energia (2006): 3,4 Vietor: 0,16vyhnúť problémom s veterným parkom, zvoľte si akékoľvek miesto okrembielej a čiernej.

Niektorí z týchto environmentalistov s dobrým srdcom, ale pomýleným uvažovaním, predstavujú určitú prekážku pri riešení klimatickej zmeny. Malcolm Wicks, štátny tajomník pre energetiku Blížime sa k záveru I. časti. Predpokladom bolo, že sa chceme zbaviť zá-vislosti od fosílnych zdrojov energie pre jednu alebo viacero príčin uvedenýchv kapitole 1: klimatickú zmenu, bezpečnosť dodávok a tak ďalej.

Obrázok18.9 ukazuje, koľko energie v súčasnosti získavame z obnoviteľných zdrojova z jadra. Zodpovedajú iba 4 % našej celkovej spotreby. Dva závery, ktoré je možné z I. časti urobiť, sú: 1. Aby sme niečo zmenili, zariadenia na získavanie energie z obnoviteľ- ných zdrojov by museli pokrývať celú krajinu.

Akékoľvek zariadenie, ktoré vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov a ktoré by malo významne prispieť k súčasnej spotrebe, musí mať obrovskú rozlohu. Aby sme získali významný podiel energie z vetra, potrebujeme veterné parky s rozlohou Walesu. Aby sme získali

112 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou VÝKON NA JEDNOTKOVÚ významný príspevok fotovoltiky, potrebujeme polovicu Walesu. ROZLOHU KRAJINY ALEBO VODY Aby sme získali významný príspevok energie z vĺn, musíme pokryť 500 km pobrežia. Aby nám dostatočný príspevok zabezpečili ener-Vietor 2 W/m2 getické plodiny, museli by sme pokryť 75 % celej krajiny.Vietor na moripri pobreží 3 W/m2 Zariadenia obnoviteľných zdrojov musia byť rozložené na obrov-Prílivové akumulačné skej ploche, pretože všetky obnoviteľné zdroje sú rozptýlené – majúelektrárne 3 W/m2 nízku koncentráciu výkonu.

Tabuľka 18.10 sumarizuje množ-Prílivové prietokové stvo vyrobenej energie na plochu pre väčšinu zdrojov energie, s kto-elektrárne 6 W/m2 rými sme sa stretli v I. časti.FV panely 5 — 20 W/m2Rastliny 0,5 W/m2 Udržať spotrebu Veľkej Británie pomocou vlastných obnoviteľnýchDažďová voda zdrojov by bolo veľmi ťažké. Energetické riešenie založené na obno-(vysočiny) 0,24 W/m2 viteľných zdrojoch bude nevyhnutne rozsiahle a rušivé.Vodná elektráreň 0,11 W/m2Geotermálna energia 0,017 W/m2 2. Nebude jednoduché vytvoriť zmysluplný plán iba s pomocou obnovi- teľných zdrojov. Ak máme naozaj záujem zbaviť sa používania fosíl-Tabuľka 18.10 Zariadenia pre obnoviteľ- nych palív, Briti sa budú musieť v niektorých prípadoch naučiť hovoriťné zdroje by museli mať rozmery krajiny, „áno“. V skutočnosti vo viacerých prípadoch.pretože všetky obnoviteľné zdroje sú di-fúzne – majú nízku koncentráciu výkonu.

V II. časti sa opýtam, aké máme iné možnosti na pokrytie súčasnej spot- reby, ak to nie je možné zaistiť iba z obnoviteľných zdrojov.Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo104 Priemerná spotreba vo Veľkej Británii je 125 kWh za deň na osobu. Toto číslo som prevzal zo Správy o ľudskom rozvoji UNDP, 2007. (Human Development Report, United Nations Development Program) [Rozvojový program spojených národov – pozn. prekl.]. DTI (teraz známe ako DBERR) [DTI – Department of Trade and Industry – ministerstvo obchodu a priemyslu; DBERR – Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform – ministerstvo obchodu, podnikania a regulačných reforiem – pozn. prekl.] zverej- ňuje Prehľad energetických štatistík Veľkej Británie (DUKES) každý rok [uzek2]. Podľa DUKES bola v roku 2006 spotreba primárnej energie 244 miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá 130 kWh za deň na osobu. Neviem, aká je príčina tohto malého rozdielu čísel od UNDP a DUKES, môžem však vysvetliť, prečo som zvolil nižšie číslo.

Ako som spomenul na strane 27, DUKES používa rovnaký spôsob sčítavania energie ako ja, podľa ktorého sa jedna kWh chemickej energie rovná jednej kWh elektrickej práce. Existuje jedna malá výnimka: DUKES definuje „primárnu energiu“ uvoľnenú v jad- rových elektrárňach ako tepelný výkon, ktorý bol v roku 2006 9 kWh/d/o a bol premenený (s 38% účinnosťou) na 3,4 kWh/d/o elektrického príkonu do siete. V mojich výpočtoch som sa zameral iba na elektrinu vyrobenú z vody, iných obnoviteľných zdrojov a jadra. Tento malý posun vo výpočtoch znížil príspevok jadra asi o 5 kWh/d/o.- Straty v rozvodnej elektrickej sieti zodpovedajú 1 % celkovej spotreby energie.

Inými slovami, tieto straty predstavujú 8 % z vyro- benej elektriny. Týchto 8 % môžeme rozložiť nasledovne: 1,5 % sa stratí vo vysokonapäťových prenosových systémoch na dlhé vzdialenosti a 6 % sa stratí v miestnej distribučnej sieti. Zdroj: MacLeay a kol. (2007).105 Obrázok 18.4. Údaje zo Správy o ľudskom rozvoji Rozvojového programu Spojených národov (UNDP), 2007. [3av4s9]108 V stredoveku bol priemerný príkon na osobu 20 kWh za deň.

Zdroj: Malanima (2006).110 „Viac sa obávam káblov na pobreží, ako som sa bál invázie nacistov.“ Zdroj: [6frj55].

113Časť IISkutočná zmena

114 19 Každá VEĽKÁ VEC pomáha Dospeli sme k záveru, že Veľká Británia s jej súčasným životným štýlom si s vlastnými obnoviteľnými zdrojmi nevystačí (ak neberieme do úvahy indus- trializáciu obrovských oblastí krajiny na súši a na mori). Takže aké sú možnos- ti, ak sa máme zbaviť závislosti od fosílnych palív a žiť trvalo udržateľne? Ener- getickú bilanciu môžeme upraviť buď znižovaním spotreby, alebo zvyšovaním získavania, alebo, samozrejme, oboma spôsobmi.

Odložte ilúzie. Aby sme dosiahli náš cieľ, teda zbaviť sa využívania fosíl- nych palív, znížiť spotrebu a zvýšiť výrobu, zmeny musia byť veľké. Nenechaj- me sa pritom pomýliť mýtom „každá maličkosť pomáha“.

Ak každý urobí málo, spolu dosiahneme iba málo. Musíme urobiť veľa. To, čo potrebujeme, sú veľké zmeny v spotrebe aj vo výrobe. „Nie je pravda, že ak 60 miliónov ľudí urobí niečo málo, spolu to bude„Chceli sme veternú turbínu, ale tie niesú veľmi efektívne.“ znamenať veľa?“ Nie.

Takéto uvažovanie prináša ilúziu, že niečo malé sa iba zdá byť veľkým. Násobenie spôsobom „ak každý“ chrlí povzbudzujúce vyhlá-Obrázok 19.1 Použité s láskavým dovo- senia typu, „ak by každý urobil X, tak by to zabezpečilo energiu/vodu/plynlením PRIVATE EYE / Robert Thompson na uskutočnenie Y“, pričom Y pôsobí veľkolepo. Je prekvapujúce, že Y sa zdáwww.private-eye.co.uk. byť niečím veľkým? Samozrejme, nie. Y sme dostali vynásobením X počtom zainteresovaných ľudí – približne 60 miliónov!

Tu je príklad z inak dobrého Plánu pre zelenú ekonomiku Konzervatívnej strany: „Nabíjačka mobilných telefónov spotrebuje v priemere približne. 1 W, ale ak by zostalo zapnutých všetkých 25 miliónov nabíjačiek, spotrebovali by toľko elektriny (219 GWh), že by to stačilo zásobovať 66 000 domov jeden rok.“ 66 000? Fíha, naozaj veľa domov. Vypnite nabíjačky!

66 000 sa zdá byť veľa, ale logickejšie je porovnanie s celkovým množstvom domov, ktoré by sa teo- reticky zúčastnili na takomto šetrení energie, konkrétne teda 25 miliónov do- mov. Z 25 miliónov je 66 000 iba jedna štvrtina percenta. Takže hoci uvedené tvrdenie je pravdivé, zmysluplnejšie tvrdenie by mohlo znieť takto: Ak necháte nabíjačku svojho mobilného telefónu v sieti, spotrebuje asi jednu štvrtinu percenta elektriny vo vašej domácnosti. Ak to tak urobí každý? Ak každý nechá nabíjačku svojho mobilného telefónu v sieti, tak spo- lu spotrebujú jednu štvrtinu percenta elektriny spotrebovanej v do- mácnostiach.

Násobenie spôsobom „ak každý“ nie je vhodné, pretože odvádza pozor- nosť ľudí od 25 miliónov slonov k 25 miliónom mravcom. Zaklínadlo „Malé zmeny znamenajú veľký rozdiel“ je nezmysel, ak o ňom uvažujeme v súvis- losti s klimatickými zmenami a energiou. Výrok, „ak veľa ľudí urobí niečo

19 – Každá VEĽKÁ VEC pomáha 115málo, spolu dosiahnu veľa“, môže platiť, iba ak sa všetky „mála“ zameriavajú Kým ekologickú stopu jednotlivca ne-na jedno „veľa“ – napríklad, ak jeden milión ľudí daruje 10 libier jednej obeti môžeme znížiť na nulu, v prípade jehonehody, ktorá tak dostane 10 miliónov libier. To je veľa. No energia je úplne neexistencie sa tak stane.odlišná záležitosť. Spotrebovávame ju všetci. Takže na dosiahnutie „skutočnej Chris Rapley, bývalý riaditeľ British Antarctic Surveyzmeny“ v celkovej spotrebe energie je potrebné, aby takmer každý urobil„veľkú“ zmenu vo vlastnej spotrebe. Čo potrebujeme, je menej ľudí, nie To, čo potrebujeme, sú veľké zmeny v dopyte aj vo výrobe.

Dopyt po prí- zelenších.kone by bolo možné znížiť troma spôsobmi: Daily Telegraph, 24. júl 2007 1. znížením počtu obyvateľstva krajiny (obr. 19.2); Demokracia nedokáže prežiť preľudne- 2. zmenou životného štýlu; nie. Ľudská dôstojnosť nedokáže prežiť preľudnenie. 3. zachovaním životného štýlu pri súčasnom znížení spotreby pomocou Isaac Asimov „účinnosti“ a „technológií“.Ponuku by sme mohli zvýšiť tromi spôsobmi: 1. Fosílnych palív by sme sa mohli zbaviť investovaním do technológie „čistého uhlia“.

Hop! Uhlie je fosílne palivo. Dobre, nič to – napriek tomu sa pozrime na túto myšlienku. Ak by sme uhlie využívali „trva- lo udržateľne“ (čo to znamená, o chvíľku zistíme), koľko energie by sme získali? Ak by sme nebrali ohľad na udržateľnosť a starali sa len o „energetickú bezpečnosť“, dokázalo by ju uhlie zaistiť?

2. Mohli by sme investovať do štiepenia jadra. Je dnešná jadrová techno- lógia „trvalo udržateľná“? Je to aspoň dočasné riešenie na najbližších 100 rokov? 3. Mohli by sme si kúpiť, vyžobrať alebo ukradnúť obnoviteľnú energiu z iných krajín, lenže väčšina krajín na tom bude podobne ako Veľ- Obrázok 19.2 Populačný rast a emisie. ká Británia a nebudú jej mať nazvyš; pričom získavanie obnoviteľnej Kreslený obrázok Colina Wheelera energie z inej krajiny magicky nezníži množstvo zariadení potrebných Preklad: „Budeme musieť znížiť vaše na jej výrobu. Ak dovezieme obnoviteľnú energiu z iných krajín, aby emisie.“ sme sa vyhli stavbe zariadení veľkých ako Wales v našej krajine, niekto ich bude musieť postaviť s rovnakou rozlohou v inej krajine.Nasledujúcich sedem kapitol sa najprv venuje spôsobom, ako významne znížiťspotrebu a tiež tomu, ako zvýšiť výrobu na zabezpečenie takto zníženej, alestále ešte obrovskej spotreby.

V nasledujúcich kapitolách neuvediem všetkydobré nápady. Budem sa zaoberať len tými veľkými.Zjednodušený model Veľkej BritánieNa zjednodušenie a upriamenie našej diskusie o znižovaní dopytu navrhujem, abysme pracovali so zjednodušeným modelom spotreby energie vo Veľkej Britániia vynechali množstvo podrobností, čo nám umožní zamerať sa na celkový obraz.

116 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Môj model Veľkej Británie potrebuje energiu iba na tri účely: na ohrev, v do- prave a ako elektrinu. Potreba energie na ohrev predstavuje 40 kWh za deň v kWh/d na osobu (v súčasnosti je všetka pokrytá len z fosílnych palív); potreba v do- prave predstavuje tiež 40 kWh za deň na osobu (v súčasnosti len z fosílnych palív) a spotreba elektriny je 18 kWh, pričom v súčasnosti sa vyrába takmer výlučne z fosílnych palív. Účinnosť premeny energie fosílnych palív na elek- Straty pri premenách trinu dosahuje približne 40 %, takže denné zásobovanie 18 kWh elektrickej na elektrinu práce na osobu predstavuje energetický vstup z fosílnych palív až 45 kWh za deň na osobu. Toto zjednodušenie nezahŕňa niektoré dôležité detaily, na- príklad poľnohospodárstvo a priemysel, ako aj viazanú energiu pripadajúcu na dovážaný tovar!

Rád by som však chcel rýchlo ukázať hlavné veci, ktoré Elektrické treba urobiť, ak sa chceme zbaviť závislosti od fosílnych palív. Ohrev, doprava spotrebiče: a elektrina zodpovedajú za viac ako polovicu našej celkovej spotreby energie, 18 takže, ak by sme dokázali tieto tri spôsoby spotreby vyriešiť trvalo udržateľne, predstavovalo by to významný prvý krok k prepracovanejšiemu a podrobnej- šiemu zmysluplnému plánu. Ak budeme vychádzať zo zjednodušeného modelu Veľkej Británie, uva- Energetické žovanie o znižovaní dopytu po energii sa sústredí iba na tri oblasti. Po prvé, vstupy: Ohrev: ako by sme mohli znížiť dopyt v doprave a vylúčiť z nej využívanie všetkých 125 40 fosílnych palív?

To je téma kapitoly 20. Po druhé, ako by sme mohli znížiť dopyt po teple a vylúčili všetko využívanie fosílnych palív na ohrev? Tomu sa venuje kapitola 21. Po tretie, čo s elektrinou?

Kapitola 22 rozoberá účinnosť využívania elektrickej práce. Trom možným zdrojom – čistému uhliu, jadru a obnoviteľným zdrojom energie z iných štátov – sa venujú kapitoly 23, 24 a 25. Nakoniec, kapitola 26 sa venuje vyrovnaniu sa s výkyvmi v spotrebe elektriny, ako aj s výkyvmi v jej výrobe z obnoviteľných zdrojov.

Po predstavení možností znižujúcich dopyt a zvyšujúcich výrobu, kapitoly Doprava: 40 27 a 28 rozoberajú rozličné spôsoby skĺbenia týchto možností a predstavujú zmysluplný plán, vhodný na zásobovanie dopravy, ohrevu a elektriny nášho zjednodušeného modelu Veľkej Británie. Mohol som napísať veľa strán o „50 veciach, ktoré prinesú skutočnú zme- nu“, ale myslím, že zameranie na spomínaný model, v ktorom nás zaujímajú tri najväčšie položky, môže viesť k účinnejším opatreniam.Obrázok 19.3 Súčasná spotreba v „mo- Čo však s „výrobkami“? Podľa časti I by energia pripadajúca na doveze-deli Veľkej Británie 2008”. né výrobky predsa mohla predstavovať najväčšiu položku! Áno, možno takú veľkú, ako je povestný mamut v miestnosti.

Radšej nechajme oživovanie tejto skameneliny bokom a zamerajme sa na žijúce tvory, nad ktorými máme pria- mu kontrolu. Poďme na to: hovorme o doprave, ohreve a elektrine.

19 – Každá VEĽKÁ VEC pomáha 117Pre netrpezlivého čitateľaNeviete sa dočkať, ako sa celý príbeh skončí? Tu je rýchly sumár, letmé načrt-nutie časti II. Po prvé, elektrifikujeme dopravu.

Elektrifikácia dopravy zabezpečí nielenzníženie využívania fosílnych palív, ale doprava tiež bude energeticky efektív-nejšia (samozrejme, znamená to tiež zvýšený dopyt po „zelenej“ elektrine). Po druhé, na doplnenie ohrevu solárnymi tepelnými kolektormi elektri-fikujeme väčšinu ohrevu vzduchu a vody v budovách s použitím tepelnýchčerpadiel, ktoré sú štvornásobne účinnejšie ako klasické elektrické ohrievače.Takáto elektrifikácia zohrievania ešte viac zvýši potrebu zelenej elektriny. Po tretie, všetku zelenú elektrinu získame z mixu štyroch zdrojov: z na-šich vlastných obnoviteľných zdrojov; možno z „čistého uhlia“; možno tiežz jadra; a napokon, s láskavým dovolením, z obnoviteľných zdrojov v inýchkrajinách. Čo sa týka poslednej možnosti, teoreticky je možné získať veľké množstvosolárnej elektriny v púštnych oblastiach.

Ak budeme schopní rozvinúť pokoj-nú medzinárodnú spoluprácu, púštne oblasti v iných krajinách nepochybnemajú potenciál poskytovať nám, im aj všetkým ostatným, 125 kWh za deňna osobu. Otázky? Čítajte ďalej.

118 20 Lepšia doprava Moderné technológie vo vozidlách dokážu znížiť emisie skleníkových plynov bez zmeny vzhľadu, pohodlia a vlastností, ktoré od vozidiel ich majitelia očakávajú. California Air Resources Board Približne jednu tretinu energie dávame na dopravu. Môže zabezpečiť zníženie jej spotreby technológia?

V tejto kapitole sa zameriame na dva ciele: ako zabezpečiť čo najväčšie zníženie spotreby energie v doprave so súčasným vy- lúčením používania fosílnych palív. Téma dopravy sa objavila v troch kapitolách venovaných spotrebe: v kapi- tole 3 (autá), v kapitole 5 (lietadlá) a v kapitole 15 (cestná a námorná náklad- ná doprava). Potrebujeme sa teda zaoberať dvomi druhmi dopravy: osobnou a nákladnou. Jednotkou v osobnej doprave je tzv. osobo-kilometer (o-km).

Ak auto odvezie osobu na vzdialenosť 100 km, zabezpečí 100 o-km. Ak odvezie na rovnakú vzdialenosť štyroch ľudí, zabezpečí 400 o-km. Podobne v náklad- nej doprave je takou jednotkou tono-kilometer (t-km). Ak kamión prevezie 5 t nákladu na vzdialenosť 100 km, zabezpečí 500 t-km. Spotrebu energie v osobnej doprave budeme merať v „kWh na 100 osobo-kilometrov“ a v ná- kladnej doprave v „kWh na tono-kilometer“. (Všimnite si, že tieto jednotky predstavujú opačný prístup v porovnaní s „míľami na galón“: kým od vozidiel požadujeme, aby prešli čo najviac míľ na galón, v oblasti spotreby, naopak, chceme, aby bolo spotrebovaných čo najmenej kWh na 100 o-km.) Kapitolu začneme možnosťami zníženia spotreby energie v pozemnej do- prave.

Aby sme pochopili, ako je možné dosiahnuť tento cieľ, najprv musíme vedieť, kde energiu v tejto oblasti spotrebúvame. Tieto tri hlavné koncepty sú podrobnejšie rozpracované v technickej kapitole A. 1. Pri cestovaní na krátke vzdialenosti s častým rozbiehaním a spomaľovaním sa väčšina energie spotrebúva na zrýchľovanie vozidla aj s jeho obsahom.Obrázok 20.1 Začiatok tejto kapitoly: Kľúčovou možnosťou na zníženie spotreby je teda mať nižšiu hmotnosťmestská luxusná limuzína. Priemerná a prejsť viac medzi zastaveniami. K riešeniu môže prispieť aj tzv. rekupe-spotreba paliva osobného automobilu račné brzdenie, ktoré premieňa kinetickú energiu naspäť na využiteľnúvo Veľkej Británii je 33 míľ na galón, energiu. Navyše pomôže aj to, ak sa pohybujeme pomalšie a menej.čo zodpovedá spotrebe energie 80 kWhna 100 km.

Dá sa to aj lepšie? 2. Pri cestovaní na dlhé vzdialenosti so stabilnou rýchlosťou autom alebo vlakom slúži väčšina energie na prekonávanie odporu vzduchu, preto- že vozidlo zrýchľuje iba raz. Kľúčový spôsob zníženia spotreby pri tom- to spôsobe dopravy je nižšia rýchlosť, kratšia vzdialenosť a používanie dlhých a úzkych vozidiel.

3. Pri všetkých formách dopravy dochádza k reťazcu premien energie, v ktorom sa spotrebuje energia určitého druhu paliva a jej časť sa využije na pohon vo- zidla vpred. Tento energetický reťazec má však nevyhnutne nedokonalosti.

20 – Lepšia doprava 119 Napríklad v klasickom aute s pohonom na fosílne palivo sa na pohyb vy- užije iba 25 % energie, pričom zvyšok, zhruba 75 %, sa stráca do okolia ako teplo a zahrieva motor a chladič. Takže poslednou stratégiou znižo- vania spotreby energie bude zvýšenie účinnosti v reťazci premien energie. Na základe uvedeného môžeme účinnosť pozemnej dopravy zvýšiť dodr-žiavaním šiestich princípov v oblasti návrhu a využitia dopravných prostried- Obrázok 20.2 Ekoauto od Team Cro-kov: a) znížiť čelnú prierezovú plochu na osobu; b) znížiť hmotnosť vozidla codile spotrebuje 1,3 kWh na 100 km.na osobu; c) cestovať rovnomernou rýchlosťou a vyhýbať sa zbytočnému Fotografiu láskavo poskytol Team Cro-brzdeniu; d) cestovať pomalšie; e) cestovať menej; f) zvýšiť účinnosť reťazca codile. http://www.teamcrocodile.com/premeny energie. Rozoberieme rôzne spôsoby, ako tieto princípy uplatniť.Ako jazdiť lepšiePodľa jednej často citovanej štatistiky platí, že „len 1 percento energie spotre-bovanej v automobile slúži na premiestňovanie vodiča“.

Nepochybne vyplýva,že ak by sme boli rozumnejší, dokázali by sme mať autá stokrát účinnejšie?Odpoveď je áno, takmer, ale len s uplatnením vyššie spomenutých princípovnávrhu a použitia vozidiel v extrémnej podobe. Príkladom extrémneho návrhu je existujúce eko-auto s malou čelnou plo-chou a nízkou hmotnosťou, ktoré – ak chcete prekonať rekord – musíte riadiťopatrne nízkou a rovnomernou rýchlosťou. Eko-auto Team Crocodile (obr.20.2) spotrebuje pri rýchlosti 15 míľ za hodinu (24 km/h) 1 galón na 2 184 míľ[t.j. 0,13 l na 100 km — pozn. prekl.], čo zodpovedá 1,3 kWh na 100 km.

Má Obrázok 20.3 Deti na palube. Tentohmotnosť len 50 kg, je nižšie ako dopravný kužeľ a pohodlne sa doň zmestí spôsob prepravy má spotrebu energiešofér vo veku teenagera. 1 kWh na 100 osobo-km.

Hmm. Myslím, že vodič mestského luxusného automobilu na obrázku20.1 by si všimol zmenu vo „vzhľade, pohodlí a vlastnostiach“, ak by sme hopremiestnili do eko-auta a prikázali mu neprekročiť rýchlosť 24 km za hodinu.Myšlienka, že autá by sa mohli stať stokrát energeticky účinnejšie, je mýtus.Skôr ako sa vrátime k otázke výroby energeticky účinných vozidiel, pozrime sana ďalšie možnosti smerovania k efektívnejšej pozemnej doprave. Na obrázku 20.3 je vozidlo pre viacero pasažierov, ktoré je najmenej25-krát účinnejšie, ako štandardné auto na benzín – tricykel. Tricykel a najmäbicykel je z hľadiska energie na vzdialenosť porovnateľný s eko-autom. Dosa-huje rovnakú rýchlosť, má nižšiu hmotnosť (pretože palivovú nádrž a motornahrádza človek), ale jeho čelná plocha je vyššia, pretože cyklista nie je natoľ-ko aerodynamický ako eko-auto.

Na obrázku 20.4 je ďalšia z možností náhrady automobilu na benzín: vlak,ktorý, ak je jeho kapacita plne vyťažená, spotrebuje 1,6 kWh na 100 osobo-km.V kontraste s eko-autom a bicyklom dosahuje vlak vynikajúcu účinnosť aj privyšších rýchlostiach a väčšej relatívnej hmotnosti (hmotnosť vozidla prepočítanána osobu). Vlaky svoju veľkú rýchlosť a hmotnosť vyvažujú princípom malej čel- Obrázok 20.4 Osobný vlak s ôsmiminej plochy na osobu. Kým efektívna čelná plocha cyklistu alebo bežného auta vagónmi z Cambridgea do Londýnadosahuje 0,8 m2, resp.

0,5 m2, pri plne obsadenom osobnom vlaku premávajú- spotrebuje pri maximálnej rýchlosti 100 míľ za hodinu (161 km/h) 1,6 kWhcom medzi Londýnom a Cambridgeom je to 0,02 m2 na osobu. na 100 osobo-km, ak je plný.

120 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Ale pozor, tým sa dostávame k chúlostivej otázke – vyhliadke spoločného cestovania so „všetkými tými hroznými ľuďmi“. Dobre, natlačme sa na palu- bu a spýtajme sa: Koľko by sme mohli ušetriť pri výmene osobných žrútov naf- ty za dokonale premyslený systém integrovanej verejnej hromadnej dopravy?Obrázok 20.5 Príklady verejnej hromad-nej dopravy a ich energetické účinnostipri optimálnych podmienkach.Podzemné a nadzemné metro.Dva vysokorýchlostné vlaky. Elektrickýspotrebuje 3 kWh na 100 sedadlo-km;naftový 9 kWh.Trolejbusy v San Franciscu.Trajekt vo Vancouveri.

Fotografia: Larry. 4,4 kWh na 100 o-km, ak je plný 3 — 9 kWh na 100 o-km, ak je plný 7 kWh na 100 o-km, ak je plný 21 kWh na 100 o-km, ak je plný Verejná hromadná doprava Pri vhodnej prevádzke je hromadná doprava oveľa účinnejšia ako individuálna automobilová doprava. Autobus s naftovým motorom, prevážajúci 49 cestu- júcich pri rýchlosti 65 míl za hodinu, spotrebuje 1 galón paliva na 10 míľ [t. j. pri rýchlosti 100 km/h spotrebuje takmer 28,5 litrov paliva na 100 km — pozn. prekl.], čo zodpovedá 6 kWh na 100 o-km. Teda 13-krát menej ako osobné auto s jedným cestujúcim. Trolejbusy vo Vancouveri majú spotrebu energie 270 kWh na 100 vozidlo-km a dosahujú priemernú rýchlosť 15 km/h.

Ak trolejbus preváža 40 cestujúcich, jeho účinnosť je 7 kWh na 100 o-km. Tra- jekt premávajúci vo Vancouveri dosahuje pri rýchlosti 13,5 km/h energetické náklady 83 kWh na vozidlo-km. Dokáže previezť 400 ľudí, takže pri plnom vyťažení sú jeho prepravné náklady 21 kWh na 100 o-km. Londýnske metro v čase dopravnej špičky spotrebuje len 4,4 kWh na 100 o-km, čo je 18-krát lepší výsledok ako v prípade osobného auta.

Dokonca aj vysokorýchlostné vlaky, hoci porušujú dva z našich princípov úspor energie svojou dvojnásob- nou rýchlosťou a vysokou hmotnosťou, sú energeticky omnoho účinnejšie ako autá: ak je elektrický vysokorýchlostný vlak plne obsadený, spotrebuje 3 kWh na 100 o-km, čo je v porovnaní s automobilom 27-krát menej!

20 – Lepšia doprava 121 Musíme však byť pri našom plánovaní realistickí. Vlaky a autobusy častonie sú úplne vyťažené (obr. 20.6). Takže priemerné energetické náklady hro-madnej dopravy sú samozrejme vyššie ako v uvedených príkladoch.

Aká jeteda priemerná spotreba v systéme hromadnej dopravy a aký je realistickýodhad na ich zlepšenie? V rokoch 2006 — 2007 boli celkové energetické náklady všetkých vozi-diel metra v Londýne, vrátane osvetlenia, eskalátorov, dep a opravárenskýchdielní, 15 kWh na 100 o-km, čo je päťkrát lepšie ako v prípade nášho bež-ného auta. Čo sa týka všetkých londýnskych autobusov, bolo to 32 kWhna 100 o-km. Energetické náklady samozrejme nepredstavujú jediný faktor,ktorý treba brať do úvahy. Cestujúcich zaujíma rýchlosť: a metro dosahuje Obrázok 20.6 Niektoré vlaky nie súvyššiu rýchlosť (v priemere 33 km/h) ako autobusy (18 km/h).

Manažérov za- plné. Traja ľudia a violončelo sú jedinýmiujíma finančná efektívnosť: náklady personálu prepočítané na osobo-km sú cestujúcimi vo vysokorýchlostnom vlakuv prípade metra nižšie ako v autobusovej doprave. na trati z Edinburghu do Kings Cross s odchodom o 10.30 h. Obrázok 20.7 Príklady verejnej dopra- vy a ich priemerných spotrieb energie. Vľavo: červené autobusy hromadnej dopravy.

Vpravo: električka v Croydone. Fotografia: Stephen Parascandolo.32 kWh na 100 o-km 9 kWh na 100 o-km Celková spotreba energie systému električiek Croydon Tramlink (obr.20.7) v rokoch 2006 — 7 (vrátane depa a zariadení na zastávkach) bola 9 kWh Spotreba energiena 100 o-km, s priemernou rýchlosťou 25 km/h. (kWh na 100 o-km) Ako je možné zdokonaliť hromadnú dopravu? Odpoveď nám aspoň zhru-ba poskytujú údaje z Japonska v tabuľke 20.8. Sľubné sú hodnoty 19 kWh Auto 68na 100 o-km a 6 kWh na 100 o-km v prípade autobusu, respektíve vlaku.

Vý- Autobus 19hoda vlaku spočíva v tom, že zodpovedá obom potrebným cieľom: zníženiu Vlak 6spotreby energie a nezávislosti od fosílnych palív. Autobusy majú zase výhodu Lietadlo 51v jednoduchosti a prispôsobivosti, no zachovanie ich flexibility bez fosílnych Loď 57palív nemusí byť ľahké. Aby sme to zhrnuli, hromadná doprava (najmä elektrické vlaky, električky Tabuľka 20.8 Celkové účinnostia autobusy) sa zdá byť vhodným prostriedkom na zaistenie dopravy cestujú- jednotlivých spôsobov dopravycich.

V porovnaní s autami je spotreba na osobo-kilometer približne päť- až v Japonsku (1999).desaťnásobne nižšia. Ak sa však nechceme zriecť pružnosti, ktorú nám posky-tujú osobné vozidlá, aké sú ďalšie možnosti?

122 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 20.9 Emisie v gramoch CO2 VW Polo blue motion (99 g/km)na km v prípade niektorých značiek Toyota Prius (104 g/km)automobilov na trhu vo Veľkej Británii. Honda Civic 1,4 (109 g/km)Horizontálna os obsahuje hodnoty emisií Audi A3 (143 g/km)a výška modrého stĺpca predstavuje Priemerné nové auto vo Veľkej Británii (168 g/km)množstvo automobilov na predaj v roku Lexus RX 400h (192 g/km)2006. Jeep Cherokee 2,8 (246 g/km)Zdroj: http://www.newcarnet.co.uk/. Priemerné nové auto v USA (255 g/km)Nižšie položená horizontálna čiara obsa- Počet áut na predajhuje hodnoty približnej spotreby energie Honda NSX 3,2 (291 g/km)za predpokladu, že 240 g CO2 zodpove- Audi A8 (338 g/km)dá 1 kWh chemickej energie paliva. Jeep Commander 5,7 V8 (368 g/km) Toyota Land Cruiser Amazon 4,7 (387 g/km) Ferrari F430 (420 g/km) 0 100 200 300 400 500 Emisie (g/km) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Spotreba chemickej energie (kWh/100 km) Osobné vozidlá: technológia, legislatívne predpisy a podpora Spotrebu energie v prípade osobných automobilov možno znížiť.

Dôkazom je aj široké spektrum energetickej účinnosti predávaných áut. V jednej predaj- ni ste v roku 2006 mohli kúpiť Hondu Civic 1,4, ktorá má spotrebu zhruba 44 kWh na 100 km, alebo Hondu NSX 3,2, ktorá má spotrebu 116 kWh na 100 km (obr. 20.9). Skutočnosť, že zákazníci kupujú autá v takomto širo- kom rozsahu spotreby napovedá, že by sme mali ľahkovážnych zákazníkov motivovať rôznymi formami podpory a legislatívou, aby si zvolili energetickyObrázok 20.10 Osobité výhody pri úspornejšie auto. Spôsobov, ako presvedčiť spotrebiteľa, aby uprednostnilparkovaní elektromobilov v Ann Arbor, Hondu Civic pred žrútom paliva, akým je Honda NSX 3,2, je viacero: zvýšenieMichigane. cien paliva; zvýšenie dane za nové auto v pomere k jeho spotrebe; zvýše- nie cestnej dane za žrútov paliva; lepšie možnosti parkovania pre úsporné autá (obr.

20.10); alebo predaj paliva v prídelovom systéme. Všetky takéto opatrenia sú nepopulárne, prinajmenšom u určitej skupiny voličov. Možno, že lepšou legislatívnou taktikou by bolo vynútenie rozumnej energetickej účin- nosti, ako pokračovať v ponuke neobmedzeného výberu. Napríklad by bolo možné jednoducho od určitého dňa zakázať predaj akýchkoľvek áut, ktoré by mali spotrebu energie vyššiu ako 80 kWh na 100 km, a potom neskôr tento strop znížiť na 60 kWh na 100 km, potom na 40 kWh na 100 km a tak ďalej.

Prípadne, aby mal spotrebiteľ viacero možností, regulácie by mohli nú- tiť výrobcov automobilov znižovať priemernú energetickú spotrebu všetkých predávaných áut. Dodatočná legislatíva obmedzujúca hmotnosť a čelnú plo- chu vozidiel by zároveň znižovala spotrebu paliva a zvyšovala bezpečnosť preObrázok 20.11 Takéto monštrá sú dosť ostatných účastníkov premávky (obr. 20.11). Ľudia si dnes vyberajú svoje autávysoké na to, aby zastreli výhľad a vidi- skôr pre ich vzhľad. So silnou legislatívou zameranou na účinnosť by stáleteľnosť chodcov. bolo možné vyberať zo širokého rozsahu dizajnov, iba že by boli energeticky účinnejšie.

Mohli by ste si vybrať akúkoľvek farbu, ak bude zelená.

20 – Lepšia doprava 123 Kým čakáme na voličov a politikov, aby sa dohodli na legislatíve pre účin-né autá, aké sú ďalšie možnosti? Obrázok 20.12 Kruhový objazd v Enschede, Holandsko.BicykleMojím obľúbeným návrhom je vytvoriť čo najlepšie zariadenia pre cyklistov,ktoré doplní vhodná legislatíva (napr. nižšie rýchlostné limity či predpisy týka-júce sa kolízií so zvýhodnením cyklistov). Na obrázku 20.12 je kruhový objazdv holandskom Enschede. Sú tu dva kruhy: kruh pre autá leží vnútri kruhu prebicykle a oddeľuje ich dostatočná vzdialenosť približne dĺžky auta. Pravidláprednosti sa zhodujú s pravidlami pre britské kruhové objazdy s jedným roz-dielom: auto opúšťajúce stredový kruh musí dať prednosť cyklistovi (podobneako vo Veľkej Británii dávajú prednosť na priechode pre chodcov).

Tam, kdesú vytvorené ideálne podmienky pre cyklistov, ľudia svoje bicykle využijú, akodokazuje aj nekonečné množstvo týchto dopravných prostriedkov pred vlako-vou stanicou v Enschede (obr. 20.13). Ktovie prečo, no podmienky pre cyklistov vo Veľkej Británii (obr. 20.14) sak holandským štandardom ešte nepriblížili.

Obrázok 20.13 Zopár holandských bicyklov. Obrázok 20.14 Zatiaľ čo vo Veľkej Británii. Fotografia vpravo: Mike Armstrong.

124 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Vo francúzskom Lyone začala v roku 2005 pôsobiť cyklosieť Vélo’v v súkromnom vlastníctve, ktorá sa osvedčila a stala sa populárnou. 470 000 obyvateľov má k dispozícii 2 000 bicyklov prostredníctvom 175 staníc, ktoré pokrývajú oblasť s rozlohou 50 km2 (obr. 20.15). V centre mesta sa záujemca o službu obvykle nenachádza ďalej ako 400 metrov od najbližšej cyklostanice. Za poplatok 10 eur ročne si môže kedykoľvek vziať bicykel na jazdu kratšiu ako 30 minút.

Pri dlhších jazdách zákazníci doplácajú do 1 eura za hodinu. Spoločnosť nezabúda ani na turistov: týždňový lístok stojí 1 euro. Ďalšie možnosti legislatívy Jednoduchým nástrojom je rýchlostný limit. Autá, ktoré jazdia pomalšie, spot-Obrázok 20.15 Stanica Vélo’v v Lyone. rebujú menej energie (pozri kapitolu A). Šikovní šoféri dokážu jazdiť ekono- mickejšie: ak čo najmenej zrýchľujú a brzdia a jazdia na najvyššom možnom prevodovom stupni, dokážu ušetriť až 20 % paliva. Palivo šetríme aj vtedy, keď sa vyhýbame zápcham. Jazda s častým zasta- vovaním a rozbiehaním vozidla, jeho zrýchľovaním a spomaľovaním je oveľa menej účinná ako jazda plynulá.

Vyčkávanie v zápchach s bežiacim motorom je obzvlášť zlý spôsob, ako prejsť čo najviac kilometrov na liter paliva! Dopravné zápchy sa objavujú vtedy, keď je na ceste príliš veľa vozidiel. Takže jednoduchý spôsob, ako ich obmedziť, je zoskupiť cestujúcich do men- šieho počtu vozidiel. Veľmi zaujímavý výsledok dostaneme, ak porovnáme cestovanie autami a autobusmi z hľadiska dĺžky cesty, ktorú si jednotlivé spô- soby vyžadujú.

V prípade vyťaženej hlavnej cesty s rýchlosťou dopravy 60 míľ za hodinu je bezpečná vzdialenosť medzi dvoma autami 77 m. Ak predpokla- dáme auto s 1,6 cestujúceho vo vzdialenosti každých 80 m, potom hypotetic- ký presun 40 ľudí do jedného autobusu uvoľní takmer dva kilometre cesty! Dopravné zápchy je možné znížiť vytváraním dobrých alternatív (cyklotra- sy, verejná doprava) a osobitným zdaňovaním vodičov, ak k nim prispieva- jú. V tejto kapitole uvádzam jednoduchú a spravodlivú metódu, ako uviesť do praxe daň z dopravnej zápchy.Obrázok 20.16 Pri takejto dopravnejzápche je rýchlejšia chôdza.

Zlepšovanie áut Ak predpokladáme, že rozvinutý svet sa nevzdá svojho zaľúbenia do áut, aké technológie nám potom môžu zabezpečiť významné úspory energie? Úspo- ry 10 — 20 % môžeme dosiahnuť pomerne jednoducho – niektoré možnosti sme už uviedli, ako napr. výroba menších a ľahších áut. Ďalšou možnosťou je prechod od využívania benzínu k nafte. Výroba naftových motorov je drahšia, no takéto motory sú obvykle úspornejšie. Existujú také technológie, ktoré by mohli radikálne zvýšiť účinnosť reťazca premeny energie z paliva? (Pripomí- nam, že v prípade bežného benzínového motora sa až 75 % energie uvoľní ako teplo cez chladič do vonkajšieho prostredia!).

A čo náš cieľ zbaviť sa zá- vislosti od fosílnych palív?

20 – Lepšia doprava 125 Obrázok 20.17 BMW 530i po úprave Digitálny hydraulický spoločnosťou Artemis Intelligent Power Benzínový motor motor využíva digitálne hydraulické zariade- nie. Vľavo dole: 6-litrový akumulátor Digitálne (červená nádoba) je schopný uskladniť hydraulické približne 0,05 kWh energie vo forme Akumulátor pre motory uskladňovanie energie stlačeného dusíka. Vpravo dole: dva 200 kW hydraulické motory, každý pre jedno zadné koleso, ktoré zrýchľu- jú aj spomaľujú vozidlo. Auto poháňa štandardný benzínový motor s výkonom 190 kW, ale vďaka digitálnej hydrau- lickej prevodovke a rekuperácii ušetrí 30 % paliva.V tejto časti sa budeme zaoberať piatimi technológiami: rekuperáciou energiepri brzdení, hybridnými automobilmi, elektromobilmi, autami na vodíkový po-hon a napokon autami na stlačený vzduch.Rekuperácia energie pri brzdeníPri spomaľovaní vozidla je možné zachytiť energiu štyrmi spôsobmi. 1. Elektrický generátor pripojený ku kolesám môže nabiť elektrický aku- mulátor alebo superkondenzátor.

2. Hydraulický motor poháňaný kolesami môže stláčať vzduch, ktorý sa uskladní v malej nádrži. 3. Energiu môže uskladniť zotrvačník. 4. Energiu z brzdenia možno tiež uskladniť ako gravitačnú energiu, ak pôjdeme hore kopcom vždy, keď chceme spomaliť. Táto možnosť uskladnenia je však veľmi nepraktická, keďže rampa musí byť na správ- nom mieste.

Ale je to možnosť veľmi užitočná pre vlaky a dobre ju ilustruje trasa Viktória v londýnskom metre. Jej stanice sú umiestnené na kopci. Prichádzajúce vlaky svah automaticky spomaľuje, kým od- chádzajúcim vlakom jazda dole kopcom pomáha pri zrýchlení.

Takáto štruktúra trasy pomáha usporiť 5 % energie a vlaky chodia o 9 % rých- lejšie.Rekuperácia (s použitím akumulátora na uskladnenie energie) získa zhruba50 % energie z brzdenia, čo zodpovedá približne 20% zníženiu spotrebyenergie pri jazde v meste.

126 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Rekuperačné systémy využívajúce zotrvačníky a hydrauliku sa zdajú byť o niečo lepšie ako systémy využívajúce akumulátory – vrátia najmenej 70 % energie z brzdenia. Na obrázku 20.17 je zobrazenie hybridného automobi- lu s benzínovým motorom, ktorý poháňa digitálne regulovaný hydraulický systém. V porovnaní s pôvodným autom usporí pri štandardnom jazdnom okruhu 30 % paliva.

Pri jazde v meste je však úspora energie až polovičná – zo 131 kWh na 100 km na 62 kWh na 100 km (z 20 míľ na galón na 43). Toto zlepšenie súvisí s rekuperáciou, ako aj s využitím hybridnej technológie. Hyd- raulické systémy aj zotrvačníky predstavujú sľubnú možnosť: rozmermi malé systémy dokážu pracovať s veľkým množstvom energie. Napríklad zotrvační- kový systém s hmotnosťou iba 24 kg (obr.

20.18), zostavený na uskladnenie energie v pretekárskom aute, môže uchovať až 400 kJ (0,1 kWh) energie, čo stačí na zrýchlenie obyčajného automobilu na rýchlosť 97 km/h. Môže tiež prijímať alebo vydávať 60 kW výkonu. Elektrické akumulátory s podobnými vlastnosťami by mali hmotnosť až 200 kg.

Ak práve v aute nemáte také veľ-Obrázok 20.18 Zotrvačníkový systém ké akumulátory, pri elektrickej rekuperácii energie z brzdenia môžete využiťpre rekuperáciu energie pri brzdení. kondenzátory. Superkondenzátory majú podobnú rýchlosť uskladňovania ajFotografie použité s láskavým povolením uvoľňovania energie ako zotrvačník.Flybrid Systems. Hybridné automobily Hybridné autá, ako napr. Toyota Prius (obr.

20.19), majú účinnejší motor a elektrickú rekuperáciu. Priznajme si však, že dnešné hybridné automobily z radu príliš nevyčinievajú (obr. 20.9).

Horizontálne pásy na obrázku 20.9 uvádzajú aj dva hybridy. Kým nové auto vo Veľkej Británii v priemere emituje 168 g CO2 na km, hybrid Prius emituje 100 g, teda rovnako, ako niekoľko ďalších nehybridných vozidiel: VW Polo „blue motion“ uvoľní 99 g/km a Smart dokonca len 88 g/km. Lexus RX 400h je ďalší hybrid, ktorého predaj sprevádzal slogan: NÍZKE ZNEČISTENIE. ŽIADNA VINA.

Lenže jeho emisie CO2 dosahujú až 192 g/km, čo je horšie, ako pri priemernom britskom aute! Úrad pre reklamné štandardy rozhodol, že táto reklama prekročila hranice v otázkach pravdivosti, porovná- vania a environmentálnych vyhlásení. „Usúdili sme, že. publikum jej mohlo porozumieť tak, že auto len málo alebo vôbec nepoškodzuje životné prostre- …, čo sa nezakladá na pravde, a tiež, že jeho emisie v porovnaní s ostatnými autami sú nízke, čo sa taktiež nezakladá na pravde.“ Hybridné vozidlá vo všeobecnosti prinášajú úspory 20 až 30 %. Podľa mňa teda ani benzínovo/elektrické hybridy, ani benzínovo/hydraulické hybridyObrázok 20.19 Toyota Prius – podľa uvedené na obrázku 20.17 v skutočnosti problém neriešia. Úspora fosílnychJeremyho Clarksona „veľmi drahý, veľmi palív 30 % je skvelá vec, ale nestačí pre ciele, ktoré sledujeme v tejto knihe.zložitý, nie super zelený, pomalý, lacno Náš počiatočný predpoklad bol, že fosílnym palivám sa chceme vyhnúť, alebourobený a nezmyselný spôsob prepra- aspoň znížiť ich spotrebu o 90 %. Môžeme tento cieľ dosiahnuť bez návratuvy“. k bicyklom?

20 – Lepšia doprava 127 Obrázok 20.20 Elektromobily. Zľava:Elektromobily G-Wiz; hrdzavejúci Sinclair C5; Citroen Berlingo; Eletrica.Elektromobil REVA mal premiéru na trhu v júni 2001 v Bangalore a do VeľkejBritánie sa dováža pod názvom G-Wiz. Maximálny výkon jeho elektromotoraje 13 kW a nepretržitý výkon dosahuje 4,8 kW. Motor zaisťuje aj rekuperá-ciu. Poháňa ho 8 šesťvoltových olovených akumulátorov, pomocou ktorých kmdokáže po plnom nabití prejsť „až do 77 km“.

Na ich plné nabitie spotre- 9 33 kWh 10 0 na 100 kmbuje 9,7 kWh elektriny. Tieto čísla znamenajú nákladnosť dopravy 13 kWh na 8 hna 100 km. kW 21 Zvykom výrobcov je vždy uvádzať najlepšie hodnoty svojich výrobkov. 7Ako je to však v skutočnosti? V prípade vozidla G-Wiz udáva skutočné pa- 6 0k m Energia (kWh)rametre z prevádzky v Londýne obrázok 20.21.

Počas 19 cyklov nabitia bola a 10 5 hn kWpriemerná cena dopravy 21 kWh na 100 km – čo je približne 4-krát lep- 16šie ako pri priemernom aute na fosílne palivo. Najlepší výsledok bol 16 kWh 4na 100 km a najhorší 33 kWh na 100 km. Pri prepočte na emisie oxidu uhli- 3čitého, 21 kWh na 100 km zodpovedá 105 g CO2 na km, za predpokladu, že 2elektrine zodpovedá uhlíková stopa 500 g CO2 na kWh.

Takže G-Wiz sa nachádza na jednej strane výkonnostného spektra. Ale 1čo ak by sme požadovali viac – väčšie zrýchlenie, rýchlosť a dojazd? Na druhej 0 14 16 18 20 22 24 26 28 30strane spektra je Tesla Roadster. Model tohto automobilu z roku 2008 má do- Vzdialenosť (míle)jazd 354 km; jeho lítium-iónové akumulátory uskladnia 53 kWh a majú hmot-nosť 450 kg (120 Wh/kg). Vozidlo má hmotnosť 1 220 kg a motor dosiahne Obrázok 20.21 Elektrina, ktorú trebamaximálny výkon 185 kW.

Aká je spotreba energie tohto silného auta? Veľmi na nabitie G-Wiz v porovnaní s prejde-prekvapujúco, je nižšia ako pri automobile G-Wiz: 15 kWh na 100 km. Dojazd nou vzdialenosťou.

Merané v elektrickej354 km by pritom mal byť dostatočný – len 8,3 % ľudí dochádza do práce zásuvke.na vzdialenosť väčšiu ako 30 km. Vyhľadal som prevádzkové parametre množstva elektromobilov (uvá-dzam ich v poznámkach ku kapitole) a ukazuje sa, že údaje sú v súlade sozáverom: elektromobily môžu poskytovať dopravu pri energetickom výdajipribližne 15 kWh na 100 km. Čo je päťnásobne lepšie ako bežné autá po-háňané fosílnymi palivami a značne lepšie, ako akékoľvek hybridné vozidlo.Hurá! Aby sme sa prepravovali ekonomicky, nemusíme sa všetci nevyhnutnenatlačiť do verejnej dopravy – vďaka elektromobilom si môžeme aj naďalejužívať radosti a slobodu sólo jazdy.

Obrázok 20.22 Tesla Roadster: 15 kWh na 100 km. www.teslamotors.com.

128 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 20.23 Energetickánáročnosť rôznych spôsobov 800 750 “Ekočln” Earthrace (4 pasažieri)verejnej dopravy. Zvislá súradnica 700uvádza spotrebu energie v kWh 650na 100 o-km. Na vodorovnej súrad- 600 (5 o-mng) 550nici sú hodnoty rýchlosti dopravy. 500„Auto (1)“ predstavuje priemerné 450 Vodný skúterauto vo Veľkej Británii, obsadené 400jednou osobou, so spotrebou 1 ga- 350 300 Auto na vodík (BMW)lón na 33 míľ [8,6 litrov na 100 km (10 o-mng) 250 QE2- pozn. prekl.]. „Autobus“ zod- 200 Lietadlo Learjet (8 pasažierov)povedá priemerným parametrom 150 Helikoptéravšetkých autobusov v Londýne. (20 o-mng)Podobne „Metro-celok“ zodpove- 130 Spotreba energie (kWh/100 o-km)dá celému londýnskemu systému Zaoceánska loďtohto druhu dopravy. Katamarán 120je plavidlo s naftovým motorom.

Range RoverNa ľavej strane uvádzam spotrebupaliva v pasažier-míľach na britský 110galón (o-mng) (anglicky mpg). Zaoceánska loď (plná)Prázdne značky zodpovedajú opti- 100málnej prevádzke a predpokladu,že vozidlo je plne obsadené. Plnéznačky zodpovedajú skutočnej 90prevádzke.Pozri tiež obrázok 15.8 (energetic- (33 o-mng) Auto (1) 80ká náročnosť nákladnej dopravy). Vznášadlo 70 Auto na vodík (Honda) 60 Lietadlo Cessna 310 (6 pasažierov) 50 Boeing 747 Boeing 747 (plný) 40 Katamaran Turbovrtuľové lietadlo 30 Autobus ) (100 o-mng) t né ý) jek ) (pl pln Tra lok uto obil ri) ) ý( ý) (ce ) A om žie ý fto v pln 20 tro iem. lektr a s a (pln na ý( 2 p bus ý) Me (pr il ( lak ick ln E o b auto lov ktr (p (200 o-mng) ka ch ele trič ter é) k m Rý Elek t r o ový lak vla kú n 10 ý s pl us ick o ( Elek Diaľk lov ý ejbElektr etr ch ck (400 o-mng) l Rý Tro tri M ek Chôdza El Bicykel 0 20 370 780 900 50 100 150 200 670 Rýchlosť (km/h)

20 – Lepšia doprava 129 Zdá sa, že v tomto slávnostnom okamihu prišla výborná príležitosť, priktorej je vhodné odhaliť súhrnný graf kapitoly na obrázku 20.23. Znázorňujeenergetické nároky všetkých druhov hromadnej dopravy, ktorými sme sa za-oberali, ako aj niekoľko ďalších, ktoré na rad ešte len prídu. Takže preteky sa skončili a vyhlasujem dvoch víťazov: hromadnú dopravua elektromobily. Jestvujú však aj ďalšie možnosti, ako sa dostať za cieľovú čia-ru?

Ešte sme sa nezaoberali autom na stlačený vzduch a autom na vodíkovýpohon. Ak aj niektoré z nich budú lepšie ako elektromobil, z dlhodobéhohľadiska to veľa neznamená: ktorúkoľvek z týchto troch technológií by smeuprednostnili, vozidlá by sme poháňali energiou zo „zeleného“ zdroja.Autá na stlačený vzduchAutomobily na stlačený vzduch nie sú novinkou. V období 1879 až 1911 vofrancúzskych mestách Nantes a Paríž premávali stovky „električiek“, ktorépoháňal stlačený vzduch a horúca voda.

Na obrázku 20.24 je nemecká pneu-matická lokomotíva z roku 1958. Myslím, že z hľadiska energetickej efektív-nosti využitie stlačeného vzduchu v porovnaní s elektrickými akumulátorminepredstavuje dobrú možnosť uskladnenia energie. Problém spočíva v tom,že pri stláčaní vzduchu vytvárame teplo, ktoré pravdepodobne nedokážeme Obrázok 20.24 Hore: Električka na stla-efektívne využiť; kým pri expanzii vzduchu prostredie ochladzujeme, čo pred- čený vzduch v Nantes čerpajúca vzduchstavuje podobný problém. Na druhej strane, stlačený vzduch má v porovnaní a paru.

Na poháňanie týchto vozidiel sa spotrebovalo 4,4 kg uhlia (36 kWh)s akumulátormi aj obrovské výhody. Vzduch napríklad môžeme stlačiť tisíc- na kilometer, alebo 115 kWh na 100krát bez toho, aby sa „unavil“. Je zaujímavé poznamenať, že prvým výrob- o-km, ak by boli vozidlá plné. [5qhvcb]kom, ktorý predala spoločnosť Aircar, bol práve elektrický skúter [http://www. Dole: lokomotíva na stlačený vzduch;theaircar.com/acf/]. hmotnosť 9,2 t, tlak 175 barov, výkon Dnes sa veľa hovorí o firme Tata Motors v Indii, ktorá má autá na pohon 26 kW. Fotografie s láskavým povole-vzduchom vyrábať.

Zatiaľ však nie je isté, či sa autá na vzduch dožijú návratu, ním: Rüdiger Fach, Rolf-Dieter Reichertpretože dosiaľ nikto nezverejnil parametre nového prototypu. Poznáme pri- a Frankfurter Feldbahnmuseum.tom základné obmedzenie: hustota uskladnenej energie vo forme stlačenéhovzduchu je iba okolo 11 až 28 Wh na kg, čo predstavuje hodnotu podobnúoloveným akumulátorom a asi päťkrát menšiu, ako v prípade lítium-iónovýchakumulátorov. (Ďalšie údaje o technológiách uskladnenia energie nájdetena str. 199, obr. 26.13.) Takže dojazd áut poháňaných stlačeným vzduchomdosiahne nanajvýš hodnotu najstarších elektromobilov.

Na druhej strane,uskladnenie stlačeného vzduchu má v porovnaní s akumulátormi tri výhody:dlhšiu životnosť a lacnejšiu výrobu s menším množstvom nebezpečných che-mických látok.Autá na vodík – užite si jazduMyslím, že autá na vodík sú len nafúknutá bublina. Veľmi rád by som sa síce Obrázok 20.25 Hummer H2H: zelenámýlil, ale nevidím možnosti, ako by nám vodík pomohol vyriešiť problémy revolúcia na americký spôsob. Foto-v energetike.

Problém je, že vodík nepredstavuje zázračný zdroj energie, je len grafia s láskavým povolením General Motors.jej nosič, podobne ako nabíjateľný akumulátor. A navyše je to dosť neefektív-ny nosič, s celým zástupom praktických nedostatkov.

130 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou „Vodíkovú ekonomiku“ podporil aj časopis Nature stĺpčekom, kde po- chválil guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera za Hummer na vodí- kový pohon (obr. 20.25). Autor článku ocenil Arnoldovu víziu áut na vodíkový pohon, ktoré nahradia „znečisťujúce modely“, výrazom „guvernér je skutoč- ným klimatickým akčným hrdinom“.

Pri podobnom vodíkovom hrdinstve si však musíme položiť kľúčovú otázku: „Odkiaľ bude pochádzať energia, kto- rú potrebujeme na výrobu vodíka?“ Navyše, premena energie (prakticky len elektriny) na chemickú energiu systému vodík-kyslík a z nej (naspäť) na elek- trinu sa uskutočňuje len veľmi neefektívne – aspoň s dnešnou technológiou.Obrázok 20.26 BMW Hydrogen 7. Tu je niekoľko konkrétnych údajov:Spotreba energie: 245 kWhna 100 km. Fotografia: BMW. • Z projektu CUTE (Clean Urban Transport for Europe), ktorého zá- merom bolo preukázať uskutočniteľnosť a spoľahlivosť autobusov s palivovými článkami a vodíkovej technológie, vyplynulo, že autobu- sy poháňané vodíkom spotrebovali o 80 až 200 % viac energie ako najjednoduchší autobus s naftovým motorom. • Na pohon vozidla Hydrogen 7, vodíkového auta firmy BMW, treba 254 kWh na 100 km – teda o 220 % viac energie ako v prípade prie- merného európskeho auta. V situácii, kde by bolo našou úlohou „prestať používať fosílne palivá v dopra- ve za predpokladu, že k dispozícii je neobmedzené množstvo zelenej elektri- ny zadarmo“, by potom aj hýrenie energiou v doprave, napr. na využívanie vodíka, predstavovalo určitú možnosť (hoci s vodíkom sú spojené aj ďalšieObrázok 20.27 „Ekočln“ Earthrace. problémy). Ale zelená elektrina nie je zadarmo. Získať zelenú elektrinu v po-Fotografia: David Castor. trebnom rozsahu bude predstavovať veľkú výzvu.

Problém fosílnych palív je energetickým problémom, rovnako ako zmena klímy. Potrebujeme sa zame- rať na riešenia, ktoré smerujú k využívaniu menšieho množstva energie, nie „riešenia“, ktoré jej využívajú viac! Nepoznám spôsob pozemnej prepravy, pri ktorej by bola spotreba energie vyššia ako pri aute na vodík. (Jediný ešte horší spôsob, ktorý poznám, je vodný skúter so spotrebou 500 kWh na 100 km a bionaftová rýchlostná loď Earthrace, absurdne nazývaná eko-loďou, ktorá spotrebuje až 800 kWh na 100 o-km.) Zástancovia vodíkovej technológie môžu tvrdiť, že „BMW Hydrogen 7 je iba prvý prototyp a je to luxusné auto s množstvom zbytočnej sily – technoló- gia bude účinnejšia“.

V to dúfam aj ja, pretože ešte má veľa čo doháňať. Tesla Roadster (obr. 20.22) je tiež prvý prototyp, a tiež ide o luxusné auto s množ- stvom zbytočnej sily. A je viac ako 10-násobne účinnejšie ako Hydrogen 7! Ak chcete, pokojne stavte svoje peniaze na vodíkového dostihového koňa a akObrázok 20.28 Honda FCX Clarity vyhrá, v poriadku.

Ale zdá sa byť hlúpe stavať na koňa, ktorý je na trase prílišs palivovými článkami poháňanými pozadu. Len sa pozrite na obrázok 20.23 – ak by som nestlačil vrch zvislej osi,vodíkom a Jamie Lee Curtis na po- vodíkové auto by sa na stránku knihy ani nevošlo!rovnanie výšky. Zverejnené vďakaautomobiles.honda.com.

20 – Lepšia doprava 131 Áno, vodíkové auto s palivovými článkami Honda FCX Clarity je na tomlepšie – premáva s účinnosťou 69 kWh na 100 km, ale moja predpoveď je,že po tom, čo sa skončia všetky vyhlásenia týkajúce sa „nulových emisií“,zistíme, že vodíkové autá spotrebovávajú presne toľko energie, ako dnešnépriemerné autá na fosílny pohon. Tu sú niektoré ďalšie problémy s vodíkom. Vodík je v porovnaní s os-tatnými tekutými palivami menej vhodný na uskladňovanie, najmä pre svojobjem, či už je uskladnený pod tlakom ako plyn, alebo ako kvapalina (ktorávyžaduje teplotu -253 °C). Dokonca aj pri tlaku 700 barov (čo vyžaduje silnútlakovú nádobu) je jeho energetická hustota (množstvo energie na jednotkuobjemu) iba 22 % energetickej hustoty benzínu. Kryonádrž BMW Hydrogen7 má hmotnosť 120 kg a uskladní 8 kg vodíka. Ďalej, vodík postupne unikáprakticky z akýchkoľvek používaných nádrží.

Ak by ste zaparkovali svoje vodí-kové auto s plnou nádržou a vrátili sa o týždeň neskôr, väčšina vášho vodíkaby zmizla v nenávratne.Niektoré otázky týkajúce sa elektromobilovUkázali ste, že elektrické autá sú energeticky účinnejšie ako tie na fo-sílny pohon. Ale sú lepšie aj vtedy, ak je naším cieľom znižovať emisieCO2, a elektrinu získavame pomocou elektrární na fosílne palivo? V tomto prípade ide o pomerne jednoduchý výpočet.

Predpokladajme, žeenergetické náklady elektromobilu sú 20 kWh elektriny na 100 km. (Myslím,že 15 kWh na 100 km je istotne tiež možné, ale buďme v týchto výpočtochskeptickí.) Ak má elektrina zo siete uhlíkovú stopu 500 g na kWh, potom súefektívne emisie 100 g CO2 na km, čo je približne také dobré, ako v prípadenajlepších áut na fosílny pohon (obr. 20.9). Takže môj záver je, že prechodna elektromobil je dobrou myšlienkou už teraz aj pred tým, ako prejdemena výrobu zelenej elektriny*. [*Až také dobré to nie je.

Každé zvý- šenie spotreby elektriny má uhlíkovúElektrické autá, podobne ako tie na fosílny pohon, majú náklady pri stopu zodpovedajúcu výhradne fosílnymvýrobe aj pri používaní. Elektrické autá sú možno lacnejšie pri použí- zdrojom, najmenej 1 kg CO2 na 1 kWh elektriny. Inak by to bolo, ak by sa elek-vaní, ale ak akumulátory nevydržia príliš dlho, nemal by sa klásť väčší trina odoberala iba niekedy, keď je jejdôraz na výrobné náklady? prebytok z obnoviteľných zdrojov Áno, to je dobrá poznámka.

Môj graf jednotlivých spôsobov dopravy uka- – pozn. prekl.]zuje iba náklady, ktoré súvisia s dopravou. Ak by elektrické auto vyžadovalonový akumulátor každých pár rokov, moje výpočty môžu byť podhodnote-né. Akumulátory vo väčšine Priusov vydržia podľa predpokladov iba 10 rokova nové by mali stáť okolo 3 500 libier. Chcel by niekto vlastniť 10 rokov starýPrius a zaplatiť túto sumu?

Dalo by sa predpokladať, že väčšina Priusov pôjdedo šrotu vo veku 10 rokov. To je určite problém pri všetkých elektromobilochs akumulátormi. Myslím, že som optimista, ak predpokladám, že s precho-dom na elektromobily sa zlepší aj technológia akumulátorov.Žijem v horúcej oblasti.

Ako môžem jazdiť v elektromobile, keď potre-bujem klimatizáciu náročnú na spotrebu?

132 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Na túto požiadavku existuje elegantné riešenie: upevnite 4 m2 FV panelov na povrchy auta orientované nahor. Ak potrebujete klimatizáciu, nepochybne bude svietiť slnko. Panely s 20 % účinnosťou dokážu vyrobiť až do 800 W, čo je dosť na pohon klimatizácie.

Panely dokážu užitočnou energiou prispieť aj vtedy, keď je auto zaparkované. Chladenie auta pomocou slnečného žiarenia odskúšala v roku 1993 Mazda; solárne články boli zabudované v sklenenej posuvnej streche. Žijem na chladnom mieste. Ako môžem jazdiť v elektromobile?

Potre- bujem energiu na náročné vykurovanie! Pri jazde využíva elektrický motor približne 10 kW s účinnosťou 90 – 95 %. Časť príkonu, teda 5 — 10 %, sa uvoľní ako teplo. Elektromobily používané v chladných oblastiach by možno mohli byť špeciálne navrhnuté tak, aby sa teplo vytvorené pri chode motora, v rozsahu 250 až 500 W, dalo odvádzať priamo do auta. Toľko výkonu by umožnilo pohodlné ofukovanie skiel alebo zohriatie tela.

Sú lítium-iónové akumulátory bezpečné aj pri havárii? Niektoré lítium-iónové akumulátory nemusia byť bezpečné pri skratovaní alebo prehriatí, ale priemysel dnes vyrába bezpečnejšie akumulátory, naprí- klad lítium-fosfátové. Na www.valence.com sa dá nájsť zábavné video o ich bezpečnosti. Existuje dostatok lítia na výrobu akumulátorov pre obrovský počet elektromobilov?

Svetové zásoby lítia sa odhadujú na 9,5 milióna ton v ložiskách rudy (str. 175). Lítium-iónový akumulátor tvorí z 3 % lítium. Ak predpokladáme, že kaž- dé auto má 200 kg akumulátor, potom na každé vozidlo potrebujeme 6 kg lítia.

Takže odhadované zásoby ložísk rudy postačujú na výrobu akumulátorov pre 1,6 miliardy automobilov. To je viac ako počet áut dnes (zhruba jedna miliarda), ale nie o veľa viac, takže dostupnosť lítia by mohol byť problém, najmä ak zoberieme do úvahy lítiové ambície jadrovej fúzie (kapitola 24), pri ktorej je lítium potrebné. V morskej vode je lítia mnoho tisíckrát viac, tak- že možno oceány budú dostatočným záložným zdrojom. Navyše, špecialista na lítium R. Keith Evans hovorí: „Obavy o dostupnosť lítia pre hybridné ale- bo elektrické automobily sú nepodložené.“ V každom prípade existujú ďal- šie bezlítiové technológie, napríklad nabíjateľné akumulátory zinok-vzduch [www.revolttechnology.com]. Myslím, že elektrické auto je to pravé!

Budúcnosť lietania Superjumbo A380 je podľa spoločnosti Airbus „palivovo veľmi úsporné lietadlo“. V skutočnosti spotrebuje iba o 12 % menej paliva na pasažiera ako Boeing 747. Boeing tiež oznámil podobný prelom.

Ich nový 747-8 Intercontinental vyhlasovali za záchrancu planéty, no podľa reklamy výrobcu je iba o 15 %Obrázok 20.29 Airbus A380. účinnejšie ako 747-400.

20 – Lepšia doprava 133Toto slimačie tempo pokroku (v kontraste s autami, kde technologické zlep-šenia prinášajú 2-násobné, alebo dokonca 10-násobné zvýšenie účinnosti)vysvetľuje technická kapitola C. Lietadlá stoja pred základnou prekážkou,ktorou sú zákony fyziky. Akékoľvek lietadlo, akokoľvek veľké, musí spotrebo-vať približne 0,4 kWh na tono-kilometer, aby sa udržalo vo vzduchu a leteloďalej. Lietadlá už fantastickú dokonalosť dosiahli a neexistuje predpoklad vý-razných zlepšení ich účinnosti. Nejaký čas som si myslel, že spôsob, ako vyriešiť problém dopravy na veľ-ké vzdialenosti, je návrat do obdobia pred lietadlami: teda lode.

Potom som sa Obrázok 20.30 TSS Rijndam.pozrel na čísla. Smutná pravda je, že oceánske dopravné lode spotrebujú viacenergie na osobo-kilometrov ako lietadlá jumbo. Loď QE2 potrebuje štvorná-sobne viac energie na pasažiera ako jumbo. Dobre, ide o luxusnú loď; pocho-díme lepšie s pomalšími loďami turistickej triedy? Od roku 1952 do roku 1968predstavovali ekonomický spôsob cestovania cez Atlantik dve holandské lodeznáme ako „ekonomické dvojičky“, Maasdam a Rijndam.

Cestovali rýchlos-ťou 16,5 uzla (30,5 km/h), takže cesta z Veľkej Británie do New Yorku trvalaosem dní. Ich spotreba energie pri plnom počte pasažierov bola 103 kWhna 100 o-km. Pri typickej obsadenosti 85 %, je spotreba energie 121 kWhna 100 o-km – viac ako dvojnásobok jumba.

Aby sme boli k lodiam spravodli-ví, neposkytujú pasažierom iba dopravu: poskytujú im tiež teplý vzduch, teplúvodu, svetlo a zábavu na niekoľko dní; ale energia ušetrená v dome, kýmsa v ňom nenachádzate, je zanedbateľná v porovnaní so spotrebou energiena lodi, ktorá je v prípade QE2 približne 3 000 kWh za deň na pasažiera. Takže, bohužiaľ, nedomnievam sa, že lode niekedy porazia lietadláv úspornosti spotreby energie. Ak chceme cestovať na veľké vzdialenosti bezfosílnych palív, zaujímavou možnosťou môžu byť lode na jadrový pohon (obr. Obrázok 20.31 NS Savannah, prvá ko-20.31 a 20.32). merčná nákladná loď na jadrový pohon, prechádzajúca pod mostom GoldenČo doprava nákladu? Gate v roku 1962.Medzinárodná lodná doprava je prekvapujúco účinným spôsobom využíva-nia fosílnych palív; takže zrušiť závislosť od fosílnych palív je potrebné skôrv cestnej ako v lodnej doprave.

Množstvo týchto palív je však konečné a lodebude musieť nakoniec poháňať niečo iné. Biopalívá možno budú fungovať.Inou možnosťou je jadrová energia. Prvá loď na jadrový pohon prevážajúcanáklad bola NS Savannah, ktorá vyplávala na more v roku 1962 ako súčasťiniciatívy s názvom Atómy za mier prezidenta Dwighta D. Eisenhowera (obr.20.31). NS Savannah s 15 MW motorom, ktorý je poháňaný 74 MW jad-rovým reaktorom, dosahovala rýchlosť 21 uzlov (39 km/h) a dokázala pre-viezť 60 pasažierov a 14 000 t nákladu.

To predstavuje dopravné náklady0,14 kWh na tono-km. Mohla prejsť 500 000 km bez doplnenia paliva. Dnesuž existuje veľa jadrových lodí, vojenských aj civilných. Rusko vlastní desať ľa-doborcov na jadrový pohon, sedem z nich je stále funkčných.

Obrázok 20.32 Obrázok 20.32 Jadrový ľadoborecukazuje jadrový ľadoborec Yamal, ktorý má dva 171 MW reaktory a motory Yamal so 100 turistami na palubes výkonom 55 MW. smerujúci na severný pól v roku 2001. Fotografia: Wofratz.

134 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou „Počkať! Nespomenuli ste magnetický vlak“ Nemecká spoločnosť Transrapid, ktorá vyrobila vlak Maglev pre čínsky Šan- ghaj (obr. 20.33), hovorí: „Systém Transrapid Superspeed Maglev je nepo- raziteľný, čo sa týka hluku, spotreby energie a využívania krajiny.

Inovatívny bezkontaktný dopravný systém poskytuje mobilitu bez vedľajšieho poškodzo- vania životného prostredia.“ Magnetická levitácia je jedna z mnohých nahlas vychvaľovaných techno-Obrázok 20.33 Vlak Maglev lógií, keď ľudia diskutujú o záležitostiach energie. V zmysle spotreby energiena medzinárodnom letisku Pudong nie je porovnanie s inými vlakmi natoľko lichotivé, ako by sa podľa vychvaľo-v Šanghaji. vania mohlo zdať. Stránka Transrapid porovnáva Transrapid s vlakom InterCi- „jazdiť bez kolies; tyExpress (ICE), čo je vysokorýchlostný elektrický vlak. lietať bez krídiel“Fotografia: Alex Needham. Porovnanie rýchlovlakov pri rýchlosti 200 km/h (125 míľ/h) Transrapid 2,2 kWh na 100 sedadlo-km ICE 2,9 kWh na 100 sedadlo-km Hlavné dôvody, prečo je Maglev o niečo lepší ako ICE: magnetické pohon- né zariadenie ma vysokú účinnosť; vlak samotný má nízku hmotnosť, pretože väčšina pohonného systému je v koľajniciach namiesto vo vlaku; a do vlaku sa zmestí viac pasažierov, pretože priestor nezaberajú motory.

Och, a možno preto, že údaje sú zo stránok spoločnosti vyrábajúcej Maglevy, takže tento vlak bude nevyhnutne vyzerať lepšie! Mimochodom, ľudia, ktorí vlak Transrapid v Šanghaji videli, mi vravia, že pri plnej rýchlosti je „približne taký tichý, ako prúdové lietadlo“. Poznámky a ďalšie čítanie Strana čísloObrázok 20.34 Deväť z desiatich 119 Často citovaná štatistika, podľa ktorej platí, že „len 1 percento energie spotre-automobilov v Londýne sú G-Wiz. bovanej v automobile slúži na premiestňovanie vodiča“.

V skutočnosti sa per-(A 95 % štatistík je vymyslených.) cento v tomto mýte mení, podľa toho, ako koluje v jednotlivých skupinách ľudí. Niektorí ľudia hovoria, že „5 % energie sa spotrebuje na prevoz vodiča“. Podľa iných „iba tri desatiny 1 percenta energie paliva sa spotrebuje na prevoz vodiča“ [4qgg8q]. Mimochodom, môj pohľad na vec je taký, že žiadna z týchto štatistik nie je ani správna, ani užitočná. — Bicykel je z hľadiska energie spotrebovanej na km porovnateľný s eko-autom. Bicyklovanie na jednomiestnom bicykli stojí približne 1,6 kWh na 100 km, pri predpokladanej rýchlosti 20 km/h.

Podrobnosti a odkazy na literatúru pozri v ka- pitole A, strana 262.

20 – Lepšia doprava 135- Osobný vlak s ôsmimi vagónmi z Cambridgea do Londýna (obr. 20.4) má hmot- nosť 275 ton a dokáže odviezť 584 sediacich pasažierov. Maximálna rýchlosť je 100 míľ/h (161 km/h) s výkonom 1,5 MW. Ak sú obsadené všetky sedadlá, tento v kWh/d vlak spotrebuje pri maximálnej rýchlosti najviac 1,6 kWh na 100 osobo-km.120 Londýnske metro.

Vlak na linke Viktória pozostáva zo štyroch 30,5-tonových a štyroch 20,5-tonových vagónov (tie prvé nesú motory). Priemerne obsadený vlak má hmotnosť 228 ton. Maximálna rýchlosť je 45 míľ/h. Priemerná rýchlosť je 31 míľ/h.

Vlak s takmer plnou obsadenosťou odvezie 350 pasažierov; pri na- plnení na prasknutie ich odvezie 620. Spotreba v najväčšej premávke dosahuje Auto 4,4 kWh na 100 osobo-km. (Catling, 1966). (100 km): 80- Vysokorýchlostný vlak. Vlak Intercity 125 na naftový pohon (napravo na obrázku 20.5) má hmotnosť 410 ton. Pri rýchlosti 125 míľ/h je výkon „na koľajniciach“ 2,6 MW.

Počet pasažierov v plnom vlaku je približne 500. Priemerná spotreba paliva je približne 0,84 litra nafty na 100 sedadlo-km [5o5x5m], čo predstavuje do- pravné náklady približne 9 kWh na 100 sedadlo-km. Elektrický vlak triedy 91 (vľavo na obrázku 20.5) jazdí rýchlosťou 140 míľ/h (225 km/h) a potrebuje 4,5 MW.

Pod- ľa Rogera Kempa je priemerná spotreba tohto vlaku 3 kWh na 100 sedadlo-km [5o5x5m]. Dokument vlády [5fbeg9] tvrdí, že vlaky hlavných liniek na východe aj Vlak: 3 západe spotrebujú približne 15 kWh na km (celý vlak). Počet sedadiel v každom vlaku je 526 alebo 470. Takže to znamená 2,9 — 3,2 kWh na 100 sedadlo-km.

Obrázok 20.35 100 km v aute s jed- nou osobou, v porovnaní so 100 km121. boli celkové energetické náklady všetkých vozidiel metra v Londýne, vrátane vo vysoko rýchlostnom vlaku pri plnom osvetlenia, eskalátorov, dep a opravárenských dielní 15 kWh na 100 o-km. obsadení. V prípade všetkých londýnskych autobusov to bolo 32 kWh na 100 o-km. Zdroj: [679rpc].

Zdroj rýchlostí vlakov a autobusov: Ridley a Catling (1982).- Električka v Croydone. www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/TfL-environ- ment-report-2007.pdf, www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/London- -Travel-Report-2007-final.pdf, www.croydon-tramlink.co.uk.123. vytvorenie čo najlepších podmienok pre cyklistov. Britský návod na dizajn ciest [www.manualforstreets.org.uk] navrhuje také riešenia, kde by prirodzená rých- losť dosahovala 20 míľ za hodinu (32 km/h). Pozri aj Franklin (2007).124 uvádzam jednoduchú a spravodlivú metódu, ako uviesť do praxe daň z doprav- nej zápchy. Naučil som sa výborný spôsob automatizácie spoplatnenia zápchy od Stephena Saltera.

Jednoduchý denný dopravný poplatok, tak ako sa vyberá v Londýne, vysiela vodičom iba neurčitý signál; ak sa raz majiteľ auta rozhodne, že zaplatí denný poplatok za vjazd do frekventovanej zóny, nemá viac motiváciu, aby v nej jazdil minimálne. Nedostane tiež žiadnu odmenu, ak si zvolí také cesty v zóne, ktoré nie sú preplnené. Namiesto centralizovaného úradu, ktorý dopredu rozhoduje o tom, kedy a kde budú dopravné poplatky, za pomoci drahého a narušujúceho monitorovania pohy- bu automobilov v jednotlivých zónach, Salter ponúka jednoduchšie, decentralizo- vané a anonymné riešenie spoplatnenia vodičov, ak šoférujú v preplnenej, pomalej doprave, kdekoľvek a kedykoľvek sa taká vyskytne. Systém by fungoval na národ- nej úrovni.

Ako? Chceme zariadenie, ktoré odpovie na otázku, „ako upchatá je doprava, do ktorej sa chcem dostať“? Dobrý spôsob, ako vyjadriť hustotu premáv- Obrázok 20.36 Električky fungujú dob- ky, je „koľko iných pohybujúcich sa áut je vedľa môjho“?

Ak je doprava rýchla, re v Istanbule aj v Prahe.

136 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou medzery medzi autami sú väčšie ako pri pomalšej doprave. Doprava, ktorá sa trápi s nekonečnými radmi, je najhustejšia. Počet pohybujúcich sa áut nablízku je možné anonymne zaznamenávať, ak sa auto vybaví rádiovým vysielačom/ prijímačom (niečo ako veľmi lacný mobilný telefón), ktorý vysiela slabé rádiové vlny konštantnou rýchlosťou, kedykoľvek je zapnutý motor, a zároveň počíta prichádzajúce signály ostatných áut; poplatok by sa potom platil na čerpacích staniciach pri natankovaní. Rádiový vysielač/prijímač by nahradil súčasný systém dane z dopravy vo Veľkej Británii.

126 zotrvačníky a hydraulika sa zdajú byť o niečo lepšie, než systémy využívajúce akumulátory – usporia najmenej 70 % z brzdenia. Stlačený vzduch sa využíva pri rekuperácii energie rozjazdu v nákladných automobiloch; podľa eaton.com „hydraulická podpora štartovania“ využije 70 % kinetickej energie [5cp27j]. Zotrvačník flybridsystems.com takisto zachytáva 70 % kinetickej energie. www.flybridsystems.com/F1System.html — Elektrická rekuperácia usporí zhruba 50 % energie. Zdroj: E4tech (2007). — Elektrické akumulátory dodávajúce 60 kW by mali hmotnosť až 200 kg.

Kva- litné lítium-iónové akumulátory majú energetickú hustotu 300 W/kg (Horie a kol. 1997; Mindl, 2003). — nové auto vo Veľkej Británii v priemere emituje 168 g CO2 na km. Ide o údaj za rok 2006 (King, 2008).

Priemerné emisie nových automobilov v USA boli 255 g na km (King, 2008). — Toyota Prius má efektívnejší motor. Benzínový motor Priusu využíva Atkinsonov cyklus na rozdiel od klasického Ottovho cyklu. Vďaka inteligentnému skĺbeniu elektrického a benzínového výkonu podľa potrieb vodiča stačí Priusu menší motor, ako je normálne v autách jeho hmotnosti a využíva benzín účinnejšie ako klasický benzínový motor. — Hybridné vozidlá vo všeobecnosti prinášajú úspory 20 až 30 %. Napríklad, podľa výskumnej správy Hitachi, ktorá opisuje hybridné vlaky (Kaneko a kol. 2004): Pre vysoko účinnú výrobu elektriny a rekuperáciu „sa očakáva, že ušet- ria približne 20 % paliva“ v porovnaní s klasickými vlakmi na naftový pohon“.

127 Len 8,3 % ľudí dochádza do práce na vzdialenosť väčšiu než 30 km. Zdroj: Eddington (2006). O závislosti medzi dojazdom elektrického auta a veľkosťou jeho akumulátora sa diskutuje v kapitole A (str. 261). — Množstvo elektromobilov. Všetky som ich zhrnul nižšie, bez zvláštneho poradia.

Ich parametre pochádzajú predovšetkým od výrobcov. Ako sme videli na strane 127, skutočný stav vecí niekedy nezodpovedá ich udávaným hodnotám. Th!nk – elektrické autá z Nórska. Päťdverový Th!nk Ox má dojazd 200 km.Obrázok 20.37 Fotografia: Jeho akumulátory vážia 350 kg a auto váži celkom 1 500 kg.

Spotreba energiewww.think.no. je približne 20 kWh na 100 km. www.think.no. Elektric Smart Car – „Elektrická verzia je poháňaná motorom s výkonom 40 koní (30 kW), na jedno nabitie prejde 70 míľ maximálnou rýchlosťou 70 míľ za hodinu.

20 – Lepšia doprava 137 Nabíja sa pomocou štandardnej elektrickej prípojky a cena nabitia je 1,2 libry. Produkuje tak emisie 60 g/km CO2 z elektrárne [benzínovým ekvivalentom je auto Smart: 116 g CO2/km.] Plné nabitie zaberie približne osem hodín, ale aku- mulátor možno nabiť z 80 % vybitia na 80 % nabitia za približne tri a pol hodiny.“ [www.whatcar.com/newsarticle.aspx?NA=226488]Berlingo Electrique 500E – mestská dodávka (obr. 20.20).

Má 27 nikel-kadmiových akumulátorov a 28 kW motor. Dokáže previezť 500 kg. Maximálna rýchlosť: 100 km/h; dojazd: 100 km. Spotreba energie: 25 kWh na 100 km. (Údaje lás- kavo poskytol majiteľ Berlinga.) [4wm2w4]. Obrázok 20.38 i MiEV od spoločnostii MiEV – toto elektrické auto by malo mať dojazd 160 km s 16 kWh akumulátorom, Mitsubishi Motors má 47 kW motor, t. j. 10 kWh na 100 km – lepšie ako G-Wiz.

Zatiaľ čo je ťažké natlačiť dvoch do- hmotnosť 1 080 kg, maximálnu rýchlosť spelých Európanov do auta G-Wiz, prototyp Mitsubishi má štvoro dverí a štyri 130 km/h. pohodlné sedadlá (obr. 20.38). [658ode].EV1 – dvojsedadlový EV1 od General Motors má dojazd od 120 do 240 km na jedno nabitie nikel-kovových hybridných akumulátorov s 26,4 kWh. To je spotreba medzi 11 a 22 kWh na 100 km.Lightning (obr.

20.39) – má štyri 120 kW bezkomutátorové motory, na každom kolese jeden, s rekuperáciou a rýchlonabíjateľnými lítium-…ánovými akumulátormi Nanosafe. Kapacita 36 kWh umožňuje dojazd 200 míľ (320 km). To je 11 kWh na 100 km.Aptera – toto fantastické auto v tvare ryby je pre dvoch ľudí, s energetickými nákladmi 6 kWh na 100 km. Koeficient odporu 0,11 (obr.

20.40). Vyvíjané sú elektrické a hybridné modely. Obrázok 20.39 Lightning (Blesk): 11 kWh na 100 km. Fotografia:Loremo – podobne ako Aptera, Loremo (obr.

20.41) má malý čelný prierez a malý www.lightningcompany.co.uk. koeficient odporu (0,2) a bude k dispozícii v benzínovej a elektrickej verzii. Má dve sedadlá pre dospelých a dve pre deti, otočené proti smeru jazdy. Loremo bude mať lítium-iónové akumulátory a spotreba by mala byť 6 kWh na 100 km, s maximálnou rýchlosťou 170 km/h a dojazdom 153 km. Má hmotnosť 600 kg.eBox – má lítium-iónové akumulátory s kapacitou 35 kWh a váhou 280 kg; dojazd je 140 — 180 míľ. Motor má maximálny výkon 120 kW a dosahuje trvalý výkon 50 kW.

Spotreba energie: 12 kWh na 100 km. Obrázok 20.40 Aptera: 6 kWh na 100 km.Ze-0 – päťsedadlové, päťdverové auto. Maximálna rýchlosť: 50 míľ za hodinu. Dojazd: Fotografia: www.aptera.com.

50 míľ. Váha vrátane akumulátorov: 1 350 kg. Olovené akumulátory s kapaci- tou 18 kWh. Motor: 15 kW.

Spotreba energie: 22,4 kWh na 100 km.e500 – talianske auto podobné Fiatu, s dvomi dverami a štyrmi sedadlami. Maximálna rýchlosť: 60 míľ/h. Dojazd v meste: 75 míľ.

Lítium-iónový polymérový akumulá- tor.My Car – MyCar je auto s talianskym dizajnom a dvomi sedadlami. Maximálna rýchlosť: 40 míľ/h. Maximálny dojazd: 60 míľ. Olovený akumulátor. Obrázok 20.41 Loremo: 6 kWh na 100 km.

Fotografia: evolution.loremo.com.

138 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Mega City – dvojsedadlové auto s maximálnym trvalým výkonom 4 kW a maximálnou rýchlosťou 40 míľ/h: 11,5 kWh na 100 km. Bez nákladu (s akumulátormi) má hmotnosť 725 kg. Olovené akumulátory majú kapacitu 10 kWh. Xebra – podľa výrobcu má dojazd 40 km po nabití 4,75 kWh.

Spotreba energie: 12 kWh na 100 km. Maximálna rýchlosť je 65 km/h. Olovené akumulátory. TREV – dvojsedadlové auto na obnoviteľnú energiu (TREV) je prototyp vyvinutý na University of South Australia (obr.

20.42). Toto trojkolesové auto má dojazd 150 km, maximálnu rýchlosť 120 km/h, hmotnosť 300 kg a lítium-iónové polymérové akumulátory s hmotnosťou 45 kg. V priebehu uskutočnenéhoObrázok 20.42 TREV: 6 kWh 3 000 km výletu predstavovala spotreba energie 6,2 kWh na 100 km.na 100 km. Fotografia:www.unisa.edu.au. Venturi Fetish – má 28 kWh akumulátor, s hmotnosťou 248 kg.

Auto má hmot- nosť 1 000 kg. Dojazd 160 — 250 km. To je 11 — 17 kWh na 100 km. www.venturifetish.fr/….html. Toyota RAV4 EV – toto auto, plne elektrické mini SUV, predávala Toyota v rokoch 1997 až 2003 (obr.

20.43). RAV4 EV má 24 12-voltových 95Ah NiMH akumu- látorov. Sú schopné uložiť 27,4 kWh energie; dojazd 130 — 190 km. To je spot- reba energie 14 — 21 kWh na 100 km. RAV4 EV bolo obľúbené medzi policajtmi v Jersey.

Phoenix SUT – päťsedadlové „športové vozidlo“ vyrobené v Kalifornii. Dojazd má „až do 130 míľ“ za pomoci súboru 35 kWh lítium-iónových akumulátorov. (To je 17 kWh na 100 km.) Akumulátory je možné nabiť v špeciálnych zásuv- kách za 10 minút. www.gizmag.com/go/7446/.Obrázok 20.43 Toyota RAV4 EV. Dodávka Modec – odvezie dve tony na vzdialenosť 100 míľ. Má hmotnosť 3 000 kg.Fotografia: Kenneth Adelman www.modec.co.uk.www.solarwarrior.com. Smith Ampére – menšia dodávka, 24 kWh lítium-iónové akumulátory.

Dojazd „viac ako 100 míľ“. www.smithelectricvehicles.com. Elektrický minibus od www.smithelectricvehicles.com – 40 kWh kolekcia lítium-iónových akumulátorov. 90 kW motor s rekuperáciou.

Dojazd „až do 100 míľ“. 15 se- dadiel. Hmotnosť auta je 3 026 kg. Užitočná nosnosť 1 224 kg. To znamená najlepšiu spotrebu auta 25 kWh na 100 km.

Pri plnom obsadení vozidla do- káže prevážať ľudí pri neuveriteľných 2 kWh na 100 o-km. Elektrický autobus – autobus Tunder Sky má dojazd 180 míľ a čas nabíjania tri hodiny. www.thunder-sky.com. Elektrické skútre – Vectrix patrí medzi výborné skútre (obr.

20.44). Jeho akumu- látor (nikel-metal hydridový) má kapacitu 3,7 kWh, dojazd až do 68 míľ pri rýchlosti 25 míľ za hodinu (40 km/h), nabije sa za dve hodiny zo štandard- nej elektrickej zásuvky. To znamená 110 km za 3 kWh, alebo 2,75 kWh na 100 km. Maximálna rýchlosť: 62 míľ za hodinu (100 km/h).

Má hmotnosť 210 kg a maximálny výkon je 20 kW. www.vectrix.com. „Oxygen Cargo“ je menší skúter. Má hmotnosť 121 kg, dojazd 38 míľ a nabije sa za 2 — 3 hodiny. Maximálny výkon 3,5 kW, maximálna rýchlosť je 28 míľ za hodinu. Má dva lítium-iónové akumulátory a rekuperáciu. Dojazd je mož-Obrázok 20.44 Vectrix: 2,75 kWh né zvýšiť pridaním ďalších akumulátorov, ktoré uložia približne 1,2 kWh, pri-na 100 km.

Fotografia: čom každý má hmotnosť 15 kg. Spotreba energie je: 4 kWh na 100 km.www.vectrix.com.

20 – Lepšia doprava 139129 hustota uskladnenej energie vo forme stlačeného vzduchu je iba okolo 11 až 28 Wh na kg. Teoretický limit, ktorý pred- pokladá ideálnu izotermickú kompresiu: ak sa 1 m3 okolitého vzduchu pomaly stlačí do 5-litrovej nádrže pri 200 baroch, množstvo uloženej potenciálnej energie predstavuje 0,16 kWh v 1,2 kg vzduchu. V skutočnosti váži 5-litrová nádoba pri takomto tlaku približne 7,5 kg, ak je vyrobená z ocele, alebo 2 kg, ak je vyrobená z kevlaru alebo uhlíkového vlákna a celková energetická hustota dosahuje hodnoty medzi 11 — 28 Wh na kg. Teoretická energetická hustota sa nemení, bez ohľadu na objem nádrže.130 …Arnolda Schwarzeneggera, za Hummer na vodíkový pohon.

Nature 438, 24. november 2005. Nehovorím, že vodík nikdy nebude užitočný pre dopravu, ale dúfal by som, že taký renomovaný časopis ako Nature bude informovať o vodíkovej tech- nológii s určitým kritickým nadhľadom, nie iba s eufóriou. Vodík a palivové články nie sú tou správnou cestou. Rozhodnutie Bushovej administratívy a štátu Kalifornia nasledovať vodíkovú diaľnicu, je tým najhorším rozhodnutím posledných rokov.

James Woolsey, riaditeľ Rady americkej nadácie pre čisté palivá, 27. november 2007. V septembri 2008 časopis The Economist napísal: „Takmer nikto nespochybňuje, že… väčšinu áut budú nakoniec poháňať iba akumulátory.“ Na druhej strane, ak chcete počuť viac od zástancov dopravy na báze vodíka, pozrite stránky Inš…útu Rocky Mountains o „Hyperaute“ na www.rmi.org/hypercar/.- Z projektu Clean Urban Transport for Europe vyplynulo, že autobusy poháňané vodíkom spotrebovali o 80 až 200 % viac energie ako bežný autobus s naftovým motorom. Zdroj: CUTE (2006); Binder a kol. (2006).- Na pohon vozidla poháňaného vodíkom firmy BMW je potrebných až 3-krát viac energie, ako v prípade priemerného európ- skeho auta. Polovica batožinového priestoru BMW „Hydrogen 7“ zaberá 170 litrová vodíková nádrž s kapacitou 8 kg vodíku, umožňujúca dojazd 200 km [news.bbc.co.uk/1/hi/business/6154212.stm].

Výhrevnosť vodíka je 39 kWh na kg a pri najlep- šom dostupnom spôsobe výroby vodíka sa na to spotrebuje 63 kWh na kg (52 kWh zo zemného plynu a 11 kWh elektriny) (CUTE, 2006). Takže naplnenie 8 kg nádrže má energetické náklady 508 kWh; a ak táto nádrž naozaj dopraví auto na vzdia- lenosť 200 km, potom sú energetické náklady 254 kWh na 100 km. Hydrogen 7 a jeho príbuzní s vodíkovými palivovými článkami sú v mnohých ohľadoch jednoducho iba pyšnou zábavou. David Talbot, MIT Technology Review http://www.technologyreview.com/Energy/18301/131 Vodíkové auto Honda, FCX Clarity, má hmotnosť 1 625 kg, uskladní 4,1 kg vodíka pri tlaku 345 barov a mala by dosiahnuť dojazd 280 míľ, teda 57 míľ (91 km) na jeden kg vodíku (91 km) pri kombinovanej jazde v meste a mimo mesto [czjjo], [5a3ryx].

Ak použijeme hore uvedené náklady na výrobu vodíka s predpokladom, že hlavný zdroj pochádza zo zemného plynu, energetické náklady tohto auta sú 69 kWh na 100 km. Honda môže oklamať novinárov, aby si mysleli, že vodíkové autá majú „nulové emisie“, ale, nanešťastie, pod- nebie oklamať nemôže. Merrick Godhaven132 Lítium-iónový akumulátor tvorí z 3 % lítium. Zdroj: Fisher a kol. (2006).- Špecialista na lítium R. Keith Evans hovorí, že „obavy o dostupnosť lítia. sú nepodložené.“ – Evans (2008).133 Dve holandské lode známe ako „ekonomické dvojičky“. www.ssmaritime.com/rijndam-maasdam.htm.

QE2: www.qe2.org.uk.134 Magnetický vlak Transrapid. http://www.transrapid.de.

140 21 Lepšie vykurovanie V poslednej kapitole sme sa naučili, že elektrifikácia dokáže znížiť energetickú spotrebu dopravy na jednu pätinu súčasnej úrovne, a že verejná doprava a bi- cyklovanie môžu byť približne 40-násobne energeticky účinnejšie ako jazda autom. Ako je to s vykurovaním? Aký druh energetických úspor môžu priniesť technológie alebo zmena v správaní? Energiu potrebnú na vykurovanie budovy určuje aritmetická kombinácia troch veličín: priemerný rozdiel teploty × tepelná priepustnosť budovy energia = účinnosť vykurovacieho systému Dovoľte mi vysvetliť tento vzorec (ktorý sa detailne rozoberá v kapitole E) na príklade. Bývam v trojizbovom dvojdome, postavenom v roku 1940 (obr.

21.1). Priemerný rozdiel teploty medzi vnútrajškom a vonkajškom domu zá- visí od nastavenia termostatu a od počasia. Ak je termostat trvalo nastavenýObrázok 21.1 Môj dom. na 20 °C, priemerný rozdiel teploty by mohol byť 9 °C. Tepelná priepustnosť budovy opisuje, ako rýchlo teplo uniká cez steny, okná a netesnosti v závislos- ti od rozdielu teploty. Tepelná priepustnosť sa niekedy nazýva súčiniteľ straty tepla.

Meria sa v kWh za deň na stupeň rozdielu teploty. V kapitole E som vy- počítal, že tepelná priepustnosť môjho domu v roku 2006 bola 7,7 kWh/d/°C. Výsledok priemerný rozdiel teploty × priepustnosť budovy je rýchlosť, akou teplo uniká z domu vedením a vetraním.

Napríklad, ak je priemerný rozdiel teploty 9 °C, potom je tepelná strata 9 °C 7,7 kWh/d/°C ≈ 70 kWh/d. Nakoniec, pre výpočet potrebnej energie vydelíme túto tepelnú stratu účin- nosťou vykurovacieho systému. V mojom dome mám plynový kotol s účin- nosťou 90 %, takže zistíme, že: 9 °C 7,7 kWh/d/°C energia = = 77 kWh/d. 0,9 To je viac ako spotreba na vykurovanie, ktorú sme vypočítali v kapitole 7. Väčšia je pre dve hlavné príčiny.

Po prvé, vzorec predpokladá, že všetko teplo dodáva kotol, zatiaľ čo v skutočnosti sa teplo získava aj tepelnými ziskami od obyvateľov domu, spotrebičov, slnečného žiarenia. Po druhé, v kapitole 7 sme predpokladali, že dom bol vykurovaný na 20 °C iba v dvoch miestnos- tiach; mať pri tejto teplote celý dom vyžaduje viac tepla. Dobre, ako môžeme znížiť príkon potrebný na vykurovanie?

Existujú tri zjavné spôsoby, ako to docieliť.

21 – Lepšie vykurovanie 141 1. Znížením priemerného rozdielu teploty. To môžeme dosiahnuť tak, že nastavíme termostat na nižšiu teplotu (alebo ak máte kamarátov na vysokých postoch, tak zmenou počasia). 2. Znížením tepelnej priepustnosti budovy.

To je možné dosiahnuť zlep- šením tepelnej izolácie budovy, napr. trojité okná, zabezpečenie proti prievanu, zaizolovanie podkrovia chlpatými dekami – alebo, a to je radikálnejšie riešenie, budovu zbúrať a vymeniť ju za budovu s lepšou izoláciou; alebo možno bývať v budove s menším priestorom na jed- ného obyvateľa (tepelná priepustnosť býva väčšia, ak je väčší pôdorys, pretože sa zároveň zvyšuje plocha vonkajších stien, okien a strechy). 3. Zvýšením účinnosti vykurovacieho systému. Mohli by ste si myslieť, že 90 % sa už nedá prekonať, ale v skutočnosti to môže byť oveľa viac.Termostat: „cool“ technológiaKeď príde na hodnotnú technológiu za málo peňazí, je veľmi ťažké poraziťtermostat (za pomoci vlnených svetrov). Pritiahnete ho a vaša budova spot- 45rebuje menej energie: Zázrak!

Ak vo Veľkej Británii znížite nastavenie ter- 40mostatu o 1 °C, tepelná strata klesne o 10 %. Pri znížení termostatu z 20 °C 35na 15 °C sa znížia tepelné straty takmer o polovicu. Vďaka občasným tepel- Spotreba (kWh/d)ným ziskom budú úspory energie na vykurovanie dokonca ešte väčšie, ako 30by sme dosiahli iba týmto znížením tepelných strát. 25 Nanešťastie má táto obdivuhodná technológia šetrenia svoje vedľajšie 20účinky.

Pre niektorých ľudí je zníženie teploty na termostate zmenou v sprá- 15vaní, čím nie sú nadšení. Neskôr sa budem venovať tomu, ako obísť takúto 10zmenu v životnom štýle. Ako dôkaz toho, že „najdôležitejšou inteligentnouzložkou budovy s inteligentným vykurovaním je jej obyvateľ“, si medzitým 5pozrite údaje zo štú… od Carbon Trustu na obrázku 21.2, ktorá sledovala 0 1 12spotrebu energie v dvanástich rovnakých moderných domoch. Táto štúdia Číslo domunám umožňuje pozrieť sa na rodinu pri čísle 1, ktorá má dvojnásobnú spot-rebu tepla v porovnaní s pani a pánom Zababušenými pri čísle 12.

Trebavšak dávať pozor na čísla: rodina číslo 1 spotrebúva 43 kWh za deň. Ak je Obrázok 21.2 Skutočná spotreba teplato šok, počkajte – nevypočítal som pred chvíľkou, že môj dom môže spot- v 12 rovnakých domoch s rovnakým sys- témom vykurovania. Všetky domy malirebovať ešte viac? Naozaj, moja priemerná spotreba plynu od roku 1993 podlahovú plochu 86 m2 a boli navrh-do roku 2003 bola niečo cez 43 kWh za deň (obr.

7.10, str. 53), a to som si nuté na rovnakú tepelnú priepustnosťmyslel, že patrím medzi tých skromnejších! Problém spočíva v dome. Všet- budovy 2,7 kWh/d/°C. Zdroj: Carbonky moderné domy v štúdii Carbon Trust mali tepelnú priepustnosť budovy Trust (2007).2,7 kWh/d/°C, ale môj dom mal túto priepustnosť 7,7 kWh/d/°C! Ľudia,ktorí žijú v tepelne priepustných domoch…Vojna s priepustnosťouČo je možné spraviť s tepelne priepustnými starými domami bez toho abysme ich zbúrali?

Obrázok 21.3 ukazuje výpočty tepla potrebného na vyku-rovanie v starých samostatných domoch alebo dvojdomoch, alebo domochv radovej zástavbe.

142 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 21.3 Odhad energiepotrebnej na vykurovanie priestorupre rozličné typy domov vo Veľ- v kWh/dkej Británii. Podľa Edena a Bendin-ga (1985). Samostatný bez zateplenia: + zateplené 53 podkrovie: 43 + izolácia stien: + dvojité zasklenie: 30 27 Dvojdom bez zateplenia: + zateplené 37 podkrovie: 29 + izolácia stien: + dvojité zasklenie: 20,5 19 V radovej zástavbe bez zateplenia: + zateplené 30 podkrovie: + izolácia stien: + dvojité zasklenie: 23 18,5 17 Ak pridáme izoláciu podkrovia a stien, zníži to tepelnú stratu v priemere o 25 %. Vďaka príležitostným tepelným ziskom sa toto zníženie o 25 % prejaví ako 40% zníženie v spotrebe energie na vykurovanie. Poďme sa pozrieť, ako to môže fungovať v praxi.

Rozbor problému na príklade Svoj dom som vám predstavil na strane 53. Pozrime sa na tento príbeh. V roku 2004 som nainštaloval kondenzačný kotol, ktorým som nahradil sta- rý plynový kotol. (Kondenzačné kotly využívajú tepelný výmenník na úplné ochladenie spalín).

Zároveň som odstránil zásobník na teplú vodu (keďže teplú vodu pripravujem len podľa potreby), a dal som termostaty na všetky vykurovacie telesá v spálňach. Spolu s novým kondenzačným kotlom prišiel aj nový regulátor, ktorý umožňuje nastaviť rôznu teplotu vody na vykuro- vanie počas dňa. S týmito zmenami klesla moja spotreba z priemerných 50 kWh/d na približne 32 kWh/d.

21 – Lepšie vykurovanie 143 Inštalácia kondenzačného kotla Obrázok 21.4 Moja spotreba plynu, 61 každý rok od roku 1993 do roku 2007. Zníženie teploty na termostate Každá čiara ukazuje celkovú spotrebu 20 50 50 počas roka v kWh. Číslo na konci kaž-Spotreba plynu (1000 kWh) 47 Zateplenie d h/ 43 44 dého roku je priemerná merná spotreba 41 Viac skiel pre daný rok v kWh za deň. Modré body kW 15 36 40 35 znázorňujú merania. Je zrejmé, že čím 33 34 32 častejšie odčítavam hodnoty z merača, 26 10 tým nižšiu mám spotrebu! 13 5 0 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 Toto zníženie z 50 na 32 kWh/d je pomerne uspokojivé, ale nie je dosta-točné, ak je cieľom znížiť stopu fosílnych palív pod jednu tonu CO2 za rok.32 kWh/d získaných z plynu zodpovedá viac ako 2 tonám CO2 za rok.

V roku 2007 som začal dávať väčší pozor na svoju spotrebu energie.Nechal som si vyplniť tepelnoizolačným materiálom dutiny v dierovanýchtehlách a zlepšil som aj izoláciu podkrovia. Nahradil som zadné vchodovédvere s jedným sklom za dvere s dvojsklom a pridal som ďalšie dvere s dvoj-sklom na prednú terasu (obr. 21.6). Ale najdôležitejšie zo všetkého bolo, žesom začal dávať väčší pozor na nastavenie mojich termostatov.

Táto pozor-nosť spôsobila, že som svoju spotrebu plynu znížil ešte o polovicu. Poslednáročná spotreba bola iba 13 kWh/d! Obrázok 21.5 Tepelná izolácia stien Pretože táto prípadová štúdia je chaotická zmes úprav budovy a zmien z dierovaných tehál.správania, je ťažké určiť, ktoré zmeny boli najdôležitejšie. Podľa mojich vý-počtov (v kapitole E) znížili vylepšenia izolácie tepelnú priepustnosť budovyo 25 %, zo 7,7 kWh/d/°C na 5,8 kWh/d/°C. To je stále ešte horšie, ako kto-rýkoľvek moderný dom.

Je frustrujúco ťažké znižovať tepelnú priepustnosťbudovy v už postavenom dome! Takže môj hlavný tip je inteligentné riadenie termostatu. K akým hod-notám by sme sa mali priblížiť pri nastavení termostatu? Dnes sa zdá, žemnoho ľudí považuje 17 °C za príliš málo.

Hoci skutočnosť je taká, že prie-merná teplota v zime v britských domoch v roku 1970 bola 13 °C! To,ako človek vníma svoju teplotu, závisí od toho, čo práve robí a čo robilposlednú hodinu. Moje odporúčanie znie: nerozmýšľajte o tom, ako na-staviť termostat.

Lepšie, ako nastaviť termostat na jednu teplotu, je nasta-viť ho na veľmi nízku teplotu po väčšinu času (povedzme 13 alebo 15 °C)a zvýšte ju dočasne, ak sa vám zdá, že vám je zima. Je to ako so svetlamiv knižnici. Ak sa sami seba opýtate, „aká je správna hladina osvetlenia v po-liciach na knihy“, potom nepochybne odpoviete, „dostatočné svetlo na to,aby sa dali čítať nadpisy kníh“, a budete mať celý čas zapnuté jasné svetlá.

Obrázok 21.6 Nové vchodové dvere.

144 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Ale tá otázka predpokladá, že musíme nastaviť nemennú hladinu svetla; nie je to však tak. Môžeme prispôsobiť zapínanie svetiel tak, aby ich mohol ovlá- dať čitateľ a nastaviť automatické vypínanie po určitom čase. Ani termostaty nemusia byť celý čas nastavené na 20 °C. Kým opustíme tému nastavovania termostatov, mal by som spomenúť klimatizáciu.

Nerozčuľuje vás, ak uprostred leta vkročíte do budovy, kde je nastavených 18 °C? Títo blázniví správcovia budov vystavujú všetkých teplote, ktorá by sa im v zime zdala príliš nízka! V Japonsku odporúča vládna smernica „Cool-Biz“, aby bola klimatizácia nastavená na 28 °C (82 °F). Lepšie budovy Ak dostanete šancu postaviť novú budovu, potom existuje veľa spôsobov, ako zabezpečiť nižšiu spotrebu tepla, ako je to v prípade starých budov.

Obrázok 21.2 dokazuje, že novšie budovy majú oveľa vyššie štandardy izolácie, ako tie zo 40. rokov. Napriek tomu by tieto štandardy mohli byť ešte vyššie, ako ukazuje kapitola E. Tri kľúčové myšlienky na dosiahnutie najlepších výsled- kov sú: (1) zabezpečte si skutočne hrubú izoláciu podlahy, stien, a strechy; (2) zabezpečte, aby bola budova kompletne utesnená s núteným vetraním, ktoré zabezpečí čerstvý vzduch a odstráni vydýchaný a vlhký vzduch. Tepelné výmenníky zabezpečia, že väčšina tepla z odpadového vzduchu vám zostane k dispozícii; (3) snažte sa využiť maximálne množstvo slnečného žiarenia.

Energetické náklady tepla Doteraz sa táto kapitola zameriavala na reguláciu teploty a tepelnú priepust- nosť budovy. Teraz obrátime pozornosť na tretí faktor v rovnici: priemerný rozdiel teploty × tepelná priepustnosť budovy energia = Eggborough účinnosť vykurovacieho systému S akou účinnosťou sa dá vyrábať teplo? Môžeme získavať teplo lacno? Dnes zabezpečuje vykurovanie budov vo Veľkej Británii spaľovanie fosílnych palív a zemného plynu v kotloch s účinnosťou v rozsahu 78 — 90 %. Môžeme sa 100 km zbaviť fosílnych palív a zároveň dosiahnuť účinnejšie vykurovanie?

Jedna technológia, ktorá by mohla ponúknuť odpoveď na problém vyku- rovania, sa nazýva kombinovaná výroba elektriny a tepla [combined heat and power – CHP, v SR – kombinovaná výroba elektriny a tepla – KVET, kogene- rácia – pozn. prekl.], alebo jej príbuzná, mikro-KVET. Vysvetlím princíp kom- binovanej výroby elektriny a tepla, ale dospel som k záveru, že je to nevhodnéObrázok 21.7 Eggborough nepatrímedzi elektrárne, ktoré sa podieľa- riešenie, pretože existuje aj lepšia technológia pre vykurovanie, nazývaná te-jú na inteligentnom vykurovaní. pelné čerpadlá, ktoré opíšem o pár strán ďalej.

21 – Lepšie vykurovanie 145 Obrázok 21.8 Ako funguje elektráreň. Musí mať chladné miesto, kde sa zráža para, aby sa zabezpečil chod turbíny. Chladným miestom býva zvyčajne chla- diaca veža alebo rieka.Kombinovaná výroba elektriny a tepla (kogenerácia)Štandardná predstava o klasických veľkých centralizovaných elektrárňachje, že sú príšerne neúčinné, halabala mrhajú teplom, ktoré uniká von ko-mínom a chladiacimi vežami.

Tí uvedomelejší rozpoznávajú, že premenatepla na elektrinu si nevyhnutne vyžaduje prenos tepla na chladné miesto(obr. 21.8). To je princíp fungovania tepelných strojov. Musí byť prítomné ajchladné miesto. Ale potom sa niekto môže spýtať: nemohli by sme využívaťbudovy ako spôsob chladenia tohto „odpadového“ tepla, namiesto chla-diacich veží alebo morskej vody?

Táto myšlienka sa nazýva kombinovanávýroba elektriny a tepla alebo kogenerácia a vo veľkom sa využíva v konti-nentálnej Európe už desaťročia – v mnohých mestách sú veľké elektrárneintegrované do systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Zá-stancovia moderného vyhotovenia kogenerácie, teda mikro-KVET, sa do-mnievajú, že malé elektrárne by mohli vznikať v rámci samostatných budovalebo ich skupín a zásobovali by ich teplom a elektrinou, pričom časť elek-triny by dodávali do siete. Obrázok 21.9 Kogenerácia. Systém CZT absorbuje teplo, ktoré by inak skončilo v chladiacej veži.

Určite je niečo pravdy na tom, že Veľká Británia je svojím spôsobompozadu, čo sa týka CZT a kogenerácie, ale diskusie na túto tému brzdí vše-obecná neznalosť čísel a dve špecifické chyby. Po prvé, ak porovnávame rôz-ne spôsoby používania paliva, používa sa nesprávny ukazovateľ „účinnosti“.Konkrétne ten, ktorý považuje teplo za rovnako hodnotné ako elektrinu.

146 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Tepelné čerp. Tepelný výmenník Elektrina Elektrina Teplo zo vzduchu Tepelné čerpadlo Teplo zo vzduchu Tepelné čerpadlo využívajúce teplo vzduchu Kolektor tepla zo zemeObrázok 21.10 Tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo využívajúce teplo zeme Pravda je taká, že elektrina je cennejšia ako teplo.

Po druhé, všeobecne sa predpokladá, že „odpadové“ teplo by sa dalo užitočne zachytiť v klasickej elektrárni bez zníženia výroby elektriny. Toto bohužiaľ nie je pravda, ako nám ukážu čísla. Dodávanie využiteľného tepla pre zákazníka vždy znižu- je do určitej miery množstvo vyrobenej elektriny.

Skutočné celkové zisky kogenerácie sú často oveľa nižšie, ako by vychvaľovanie tejto technológie naznačovalo. Poslednou prekážkou v racionálnej debate o kogenerácii je pomerne nový mýtus, že decentralizácia technológie ju akýmsi spôsobom robí zelen- šou. Takže, zatiaľ čo veľké centralizované fosílne elektrárne sú „zlé“, fliačky miestnych mikroelektrární sú naplnené božskou dobrotou. Ak je v skutoč- nosti myšlienka decentralizácie dobrá, potom by sa to „malé je krásne“ malo prejaviť aj v číslach. Decentralizácia by mala byť schopná stáť na vlast- ných nohách.

Ale skutočné čísla ukazujú, že centralizovaná výroba elektriny má mnoho výhod, tak ekonomických, ako aj energetických. Iba v prípade veľkých budov sa oplatí miestna výroba, pričom tento prospech predstavuje približne 10 % alebo 20 %. Cieľom vlády je zabezpečiť rast kogenerácie na 10 GW elektrického vý- konu do roku 2010, ale domnievam sa, že takýto rast založený na spaľovaní plynu je chybný. Takáto kogenerácia nie je zelená: spotrebúva fosílne palivo a predurčuje nás k jeho pokračujúcemu používaniu. Ak vieme, že tepelné čerpadlá sú lepšie, domnievam sa, že by sme mali preskočiť cez kombino- vanú výrobu elektriny a tepla pomocou plynu a okamžite začať využívať tepelné čerpadlá.

Tepelné čerpadlá Tak ako CZT a KVET, aj tepelné čerpadlá sa často využívajú v kontinentálnej Európe, ale zriedkavo vo Veľkej Británii. Tepelné čerpadlá sú vlastne obráte- né chladničky. Skúste chytiť zadnú stranu vašej chladničky: je teplá!

Chlad- nička presúva teplo z jedného miesta (zvnútra) na druhé (na zadnú stranu).

21 – Lepšie vykurovanie 147Jedným zo spôsobov vyhrievania budovy je otočiť chladničku naopak – daťjej vnútrajšok do záhrady, čím sa ochladí, a nechať jej zadnú časť vo vašejkuchyni, čím sa dom ohreje. Čo nie je zrejmé na tejto bláznivej myšlienke,je to, že ide o veľmi účinný spôsob vyhrievania domu. Na každý kilowattvýkonu, ktorý sa odoberie z elektrickej siete, dokáže obrátená chladničkačerpať tri kilowatty tepla zo záhrady, takže do domu sa celkovo dodávajú4 kilowatty. Tepelné čepradlá sú asi štvornásobne účinnejšie ako klasickéelektrické kozuby. Zatiaľ čo účinnosť elektrického kozuba je 100 %, v prí-pade tepelného čerpadla je to 400 %. Účinnosť tepelného čerpadla sa zvy-čajne nazýva výkonové číslo alebo COP.

Ak je účinnosť 400 %, COP máhodnotu 4. Tepelné čerpadlo je možné nastaviť rôznymi spôsobmi (obr. 21. 10).Môže chladiť vzduch vo vašej záhrade s použitím tepelného výmenníka (ob-vykle 1 meter vysoká biela debna, obr.

21.11). Vtedy hovoríme o tepel-nom čerpadle využívajúcom teplo vzduchu. Alebo môže ochladzovať zem[presnejšie pôdu — pozn. prekl.] s použitím veľkých podzemných potrubnýchkolektorov (dlhých niekoľko desiatok metrov).

V tomto prípade hovoríme Obrázok 21.11 Vnútorné a vonkajšieo tepelnom čerpadle, ktoré využíva teplo zeme. Teplo je možné čerpať aj časti tepelného čerpadla využívajúcehoz riek alebo jazier. teplo vzduchu s výkonovým číslom 4. Niektoré tepelné čerpadlá dokážu čerpať teplo v oboch smeroch. Ak Na vnútornej časti je zavesené guľôčko-tepelné čerpadlo využívajúce teplo vzduchu beží naopak, spotrebúva elek- vé pero na porovnanie veľkosti. Jednatrinu na zohriatie vonkajšieho vzduchu a ochladenie vzduchu vnútri budovy. z týchto jednotiek firmy Fujitsu dokážeVtedy hovoríme o klimatizácii. Mnohé klimatizácie sú v skutočnosti tepelné dodať 3,6 kW tepla, pri spotrebe ibačerpadlá, ktoré pracujú presne týmto spôsobom.

Tepelné čerpadlá využíva- 0,845 kW elektriny. Môže fungovať aj opačne zabezpečujúc 2,6 kW chladujúce teplo zeme tiež dokážu fungovať ako klimatizácia. To isté zariadenie pri spotrebe 0,655 kW elektriny.možno použiť na vykurovanie v zime aj na chladenie v lete. Niekedy ľudia hovoria, že tepelné čerpadlá, ktoré využívajú teplo zeme,využívajú „geotermálnu energiu“, ale nie je to správny názov. Ako sme vi-deli v kapitole 16, geotermálna energia vo väčšine oblastí sveta ponúka ibamálo energie na jednotku plochy (približne 50 mW/m2).

Tepelné čerpadlás týmto teplom nemajú nič spoločné a je možné používať ich na chladenieaj na vykurovanie. Tepelné čerpadlá jednoducho využívajú zem ako miesto,z ktorého je možné teplo získať alebo ho tam odovzdať. Ak toto teplo pra-videlne odčerpávajú, ďalšie dodáva Slnko. Ešte nám zostávajú v tejto kapitole dve veci. Potrebujeme porovnať te-pelné čerpadlá s kogeneráciou.

Potom prediskutujeme, aké sú limity tepel-ných čerpadiel, ktoré využívajú teplo zeme.Tepelné čerpadlá v porovnaní s kogeneráciouAž doteraz som si myslel, že kogenerácia je jasná záležitosť. „Je zrejmé,že by sme mali využívať odpadové teplo z elektrární na vyhrievanie budovnamiesto jeho vháňania do chladiacich veží!“ Keď sa pozrieme pozornena čísla, ktoré opisujú výkonnosť skutočných KVET systémov, dospel somk záveru, že existujú lepšie spôsoby zásobovania budov teplom a elektrinou.

148 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Vytvorím diagram v troch krokoch. Ten ukáže, koľko elektriny alebo tepla možno získať z chemickej energie. Horizontálna os ukazuje elektrickú účinnosť a vertikálna os tepelnú účinnosť. Štandardné riešenie bez KVET V prvom kroku si ukážeme jednoduché elektrárne a vykurovacie systémy, ktoré dokážu zabezpečiť iba elektrinu alebo iba teplo. 100 Tepelná účinnosť (%) Kondenzačný kotol (A) lepšie 80 Štandardný kotol lepšie 60 No vé St 40 šta ar nd é šta ar dn nd é ar rie dn še horšie 20 é ni n rie e ly íp še ) (B e p š ni horšie lie n jl e Uh Ply N a 0 10 20 30 40 50 60 Elektrická účinnosť (%)[V skutočnosti je účinnosť konden- Kondenzačné kotly (bod A, vľavo hore) majú účinnosť 90 %, pretožezačných kotlov až 95 %, pretože 10 % tepla uniká hore komínom. Dnešné britské plynové elektrárne (krú-tepla uniká iba 5 % žok B, vpravo dole) majú účinnosť 49 % pri premene chemickej energie– pozn. prekl.] plynu na elektrinu.

Ak chcete skombinovať elektrinu a teplo zo zemného plynu, môžete ich získať spaľovaním vhodného množstva plynu v elektrárni a v kotle. Takže nové štandardné riešenie dokáže zabezpečiť rozsah elek- trickej a tepelnej účinnosti na čiare A-B výrobou elektriny a tepla s použitím dvoch samostatných zariadení. Aby sme videli porovnanie s históriou, diagram tiež ukazuje staré štan- dardné riešenia výroby tepla (klasický nekondenzačný kotol, s účinnosťou 79 %) a štandardné spôsoby výroby elektriny pred niekoľkými desaťročiami (uhoľná elektráreň s elektrickou účinnosťou približne 37 %). Kombinovaná výroba elektriny a tepla V ďalšom kroku pridáme do diagramu systém KVET.

Ten vyrába z chemickej energie zároveň elektrinu aj teplo.

21 – Lepšie vykurovanie 149 Tepelná účinnosť 100 Kondenzačný kotol lepšie (%) 80 Štandardný kotol lepšie Protitlaková parná turbína 60Kondenzačná turbína s odberom pary ct Plynová turbína CT CT Piestový motor CT Wärtsilä 40 N ct Nimbus mbinovaný m cyklom ové Plynov á turbína s ko šta St nd ar ar é dn šta horšie 20 é nd rie lyn ar še íp dn horšie ni pš lie e n jle é Uh Ply Na rie še ni 0 10 20 30 40 50 60 e Elektrická účinnosť (%) Každý z plných krúžkov vnútri grafu ukazuje súčasné priemerné výkonnos-ti systémov KVET vo Veľkej Británii, zoskupených podľa typu. Prázdne krúžkyoznačené ako „CT“ ukazujú výkonnosti KVET v ideálnych podmienkach podľaCarbon Trust; prázdne krúžky označené ako „Nimbus“ označujú parametrepodľa výrobcov. Krúžky označené ako „ct“ sú výkonnosti podľa Carbon Trustpre dva skutočné systémy (v nemocnici Freeman a Dome Elisabeth). Hlavná vec, ktorú si možno všimnúť na diagrame, je, že elektrické účin-nosti systémov KVET sú významne nižšie ako účinnosť 49 %, ktorú zabezpe-čuje nekombinovaný systém – plynové elektrárne.

Teplo nie je iba vedľajšíprodukt zadarmo. Zvyšovanie výroby tepla znižuje výrobu elektriny. Medzi časté praktiky patrí spojenie dvoch čísel dokopy (účinnosť výrobyelektriny a tepla) do jednej „celkovej účinnosti“; napríklad protitlakové parnéturbíny vyrábajúce 10 % elektriny a 66 % tepla by mali „účinnosť 76 %,“ alemyslím, že ide o zavádzajúce hodnotenie. Podľa takéhoto hodnotenia by bolnakoniec kondenzačný kotol s 90% účinnosťou „účinnejší“ ako všetky KVETsystémy!

V skutočnosti je elektrina cennejšia ako teplo. Veľa z KVET bodov na obrázku vychádza výborne v porovnaní so „starší-mi klasickými spôsobmi“ (výroba elektriny z uhlia a tepla z klasických kotlov).Musíme však mať na pamäti, že táto mierna výnimočnosť má určité nedo-statky. KVET systémy dokážu zabezpečiť teplo iba na miesta, ktoré sú pripo-jené, zatiaľ čo kondenzačné kotly je možné inštalovať kdekoľvek s prístupomk plynu; v porovnaní so staršími klasickými systémami. Systémy KVET nie sútaké flexibilné v mixe elektriny a tepla, ktoré vyrábajú.

Systém KVET budenajlepšie pracovať, iba ak zabezpečuje určitý mix; toto obmedzenie flexibi-lity vedie k nižšej účinnosti napríklad v čase, keď sa vyrába nadbytok tep-la. V typickom dome prichádza väčšina spotreby elektriny v relatívne krát-kych intervaloch, bez nejakého vzťahu k spotrebe tepla. Posledný problém

150 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou[Systémy mikro-KVET sú ideál- s mikro-KVET systémami je, že ak majú k dispozícii nadbytok elektriny,nym flexibilným zdrojom elektriny môžu mať nižšiu účinnosť pri prenose výkonu do siete.reagujúcim v priebehu niekoľkých Nakoniec pridáme do diagramu tepelné čerpadlá, ktoré využívajú elek-sekúnd. Môžu poháňať tepelné čer- trinu zo siete na čerpanie okolitého tepla do budov.padlo, ak nie je potrebná elektrina– pozn. prekl.] 200 Tepelná účinnosť (%) Tepelná účinnosť = 185 % 180 160 Tep eln éč 140 Te erp pe ad lné lo, če rp výk 120 ad. č. lo, =4 vý k. č. 100 = 3 Kondenzačný kotol Elektrina s účinnosťou 30 % Teplo s účinnosťou 80 % 80 Štandardný kotol Protitlaková parná turbína 60 Kondenzačná turbína s odberom pary ct Plynová turbína CT CT Piestový motor CT Wärtsilä[31% elektrickú účinnosť a 64% 40 N ct Nimbus vaným cy klom ovétepelnú účinnosť majú najlepšie Plynová turb ína s kombino šta Stkondenzačné kogeneračné zariade- nd ar é ar štnia na trhu – pozn. prekl.] dn an 20 é da rie n ply rd še ni ší né p lie e n jle rie Uh Ply Na še ni 0 20 30 50 60 e 10 40 Elektrická účinnosť (%) Strmé zelené čiary ukazujú kombinácie elektriny a tepla, ktorú je mož- né získať za predpokladu, že tepelné čerpadlá majú výkonové číslo 3 alebo 4. Zároveň, dodatočná elektrina pre tepelné čerpadlá sa vyrába v priemernej alebo v tej najlepšej plynovej elektrárni, pričom umožníme 8 % straty v sieti pri prenose medzi elektrárňou a budovou, kde tepelné čerpadlá teplo čerpajú.

21 – Lepšie vykurovanie 151Účinnosť tých najlepších plynových elektrární je 53 %, ak predpokladáme,že fungujú optimálne. (Domnievam sa, že Carbon Trust a Nimbus vychádza-li z podobných predpokladov, keď uvádzali čísla v diagramoch pre systémyKVET.) V budúcnosti budú tepelné čerpadlá pravdepodobne ešte lepšie, akopredpokladám. V Japonsku sú dnes, vďaka dobrej legislatíve podporujúcejzvyšovanie účinnosti, dostupné tepelné čerpadlá s výkonovým číslom 4,9. Všimnite si, že tepelné čerpadlá poskytujú systém, ktorý môže byť „účin-ný na viac ako 100 %“. Napríklad „najlepšia“ plynová elektráreň, ktorádodáva elektrinu tepelnému čerpadlu, môže zabezpečiť kombináciu 30 %účinnej elektriny a 80 % účinného tepla s „celkovou účinnosťou“ 110 %.Žiadny z KVET systémov by takúto účinnosť nedosiahol.

Dovoľte mi to objasniť. Tepelné čerpadlá majú úžasnú účinnosť v po-rovnaní s kondenzačnými kotlami aj v prípade, ak tepelné čerpadlá poháňaelektrina vyrobená spaľovaním zemného plynu. Ak chcete vykurovať veľabudov zemným plynom, môžete inštalovať kondenzačné kotly s „účinnos-ťou 90 %“, alebo by ste mohli poslať ten istý plyn do novej elektrárnea vybaviť všetky budovy tepelnými čerpadlami, ktoré by poháňala elektri-na z plynu; účinnosť druhého riešenia by sa pohybovala niekde v rozsa-hu 140 až 185 %. Nie je nutné kopať v záhrade veľké diery a inštalovaťpodlahové kúrenie, aby ste využili výhody tepelných čerpadiel; najlepšie te-pelné čerpadlá využívajúce teplo vzduchu (a ktoré potrebujú iba malú von-kajšiu debnu, podobne ako klimatizácia) zabezpečia teplú vodu pre normál-ne vykurovacie telesá s výkonovým číslom nad 3. Tepelné čerpadlá, ktorévyužívajú teplo vzduchu na obrázku 21.11 (str. 137), dodávajú teplý vzduchpriamo do kancelárie. Môj záver preto znie, že kombinovaná výroba elektriny a tepla, hoci tovyzerá ako dobrý nápad, pravdepodobne nie je ten najlepší spôsob, akovykurovať budovy a vyrábať elektrinu zo zemného plynu za predpokladu, žemôžeme vybaviť budovy tepelnými čerpadlami.

Riešenia za pomoci tepel-ných čerpadiel majú ďalšie výhody, ktoré treba vyzdvihnúť: tepelné čerpadláje možné umiestniť všade tam, kde je prívod elektriny. Fungujú na elektrinuodkiaľkoľvek, preto fungujú aj v prípade, že plyn sa minie, alebo jeho cenaprudko vzrastie. Tepelné čerpadlá sú flexibilné: môžeme ich vypnúť a za-pnúť podľa potrieb obyvateľov domu.

Zdôrazňujem, že toto kritické porovnanie neznamená, že KVET systémje vždy horšia voľba. Tu som porovnával spôsoby vykurovania obyčajnýchbudov, ktoré potrebujú iba teplo na nízkej teplotnej úrovni. KVET je možnévyužiť na dodávku tepla na vysokej teplotnej úrovni pre priemyselných od-berateľov (napríklad pri 200 °C).

V takýchto podmienkach tepelné čerpadlápravdepodobne neobídu lepšie, pretože ich výkonové číslo by bolo nižšie.

152 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavouObrázok 21.12 Ako natesno mô-žeme umiestniť tepelné čerpadlá,ktoré využívajú teplo zeme? Limity rastu (tepelných čerpadiel) Pretože teplota pôdy pár metrov pod povrchom je niekde blízko 11 °C, či už v lete alebo v zime, pôda predstavuje teoreticky lepšie miesto pre odčerpá- vanie tepla ako vzduch, ktorý môže mať cez zimu o 10 alebo 15 °C menej ako pôda. Špecialisti na tepelné čerpadlá preto odporúčajú zvoliť si radšej čerpadlá využívajúce teplo zeme ako čerpadlá využívajúce teplo zo vzduchu. (Tepelné čerpadlá fungujú menej účinne pri väčšom teplotnom rozdiele.) Na druhej strane zem nepredstavuje neobmedzený zdroj tepla. Teplo sem musí odniekiaľ prísť a zem nie je veľmi dobrý tepelný vodič. Ak odobe- ráme teplo príliš rýchlo, zem sa ochladí na teplotu ľadu a výhody tepelných čerpadiel využívajúcich teplo zeme sa stratia.

Vo Veľkej Británii by bol hlavný účel tepelných čerpadiel získať teplo pre budovy počas zimy. Jediný zdroj tohto tepla je Slnko, ktoré teplo v zemi ob-Plocha na osobu (m2) novuje jednak priamym žiarením, ale aj vedením vzduchom. Rýchlosť, akouBangalore 37 čerpáme toto teplo, musí vyhovovať dvom obmedzeniam: teplota zeme ne-Manhattan 39 smie cez zimu klesnúť príliš nízko a odčerpané teplo v zime sa musí počasParíž 40 leta nahradiť. Ak existuje akékoľvek riziko, že prirodzené obnovovanie teplaChelsea 66 v lete nenahradí odber v zime, potom je nutné túto náhradu uskutočniťTokio 72 aktívne – napríklad obrátením toku tepla v systéme v lete, čím sa teploMoskva 97 do zeme vráti (a zároveň by sme mali klimatizáciu).Taipei 104 Pozrime sa na čísla. Aký veľký kus zeme potrebuje tepelné čerpadlo,Haag 152 ktoré využíva teplo zeme?

Predpokladajme, že máme spoločenstvo s po-San Francisco 156 merne vysokou hustotou obyvateľstva – povedzme 6 200 ľudí na km2Singapur 156 (160 m2 na osobu), teda hustotu typického predmestia vo Veľkej Británii.Cambridge MA 164 Môže každý používať tepelné čerpadlá bez aktívneho obnovovania teplaSydney 174 v lete? Výpočet v kapitole E (str. 303) dáva predbežnú odpoveď nie: akPortsmouth 213 by sme chceli, aby mohol každý získavať 48 kWh/d na osobu (môj odhad typickej spotreby v zime), zem by sme zmrazili. Aby sme sa tomu vyhli, rých-Tabuľka 21.13 Prehľad plochy losť odčerpávania nesmie prekročiť 12 kWh/d na osobu.

Preto, ak chcemena osobu vo vybraných mestských používať tepelné čerpadlá, musíme do plánu zahrnúť aj obnovu tepla po-oblastiach. čas leta. To by bolo možné zabezpečiť prostredníctvom letnej klimatizácie alebo tepla zo slnečných kolektorov na ohrev vody. (Letné slnečné teplo zostane uskladnené v zemi na neskoršie použitie v zime pomocou technoló- gie spoločnosti Drake Landing Solar Community v Kanade [www.dlsc.ca].)

21 – Lepšie vykurovanie 153Prípadne môžeme uvažovať aj o použití čerpadiel využívajúcich teplo vzdu-chu. Tak dokážeme získať všetko teplo, ktoré potrebujeme – ak budememať elektrinu na jeho získavanie. Vo Veľkej Británii neklesajú teploty prílišpod bod mrazu, takže obavy o slabú výkonnosť čerpadiel využívajúcich tep-lo vzduchu, ktoré sú oprávnené v Severnej Amerike alebo Škandinávii, sanašej krajiny netýkajú. Môj záver: môžeme znížiť energiu spotrebovanú na vykurovanie? Áno.Môžeme sa zároveň zbaviť fosílnych palív? Áno. Okrem tepelnej izoláciebudov a manipulovania s nastavením termostatu – teda tých najjednoduch-ších možností – by sme mali nahradiť všetky naše ohrievače na fosílne pali-vá tepelnými čerpadlami na elektrický pohon; môžeme tak znížiť množstvospotrebovanej energie na 25 % oproti dnešku.

Samozrejme, takýto elektrifi-kačný plán by vyžadoval viac elektriny. Ale aj v prípade, že by táto elektrinapochádzala z elektrární na plyn, stále by to bol oveľa lepší spôsob vykuro-vania, ako máme dnes. Tepelné čerpadlá sú istotou budúcnosti, pretožeumožňujú vykurovať budovy účinne, za použitia elektriny z akéhokoľvekzdroja. Odporcovia povedia, že výkonové číslo čerpadiel využívajúcich teplovzduchu je nízke – iba 2 alebo 3. Ale ich informácia už neplatí.

Ak si dámepozor a kúpime tie najlepšie tepelné čerpadlá, dosiahneme oveľa lepší výsle-dok. Legislatíva japonskej vlády, prijatá pred desiatimi rokmi, prispela k zvý-šeniu účinnosti klimatizácií. Vďaka tomu dnes existujú tepelné čerpadlá vyu-žívajúce teplo vzduchu s výkonovým číslom až 4,9; tie dokážu vyrobiť teplúvodu aj ohriať vzduch. Iná námietka týkajúca sa tepelných čerpadiel znie: „Och, nemôžemesúhlasiť, aby si ľudia obstarali účinné tepelné čerpadlá, pretože ich môžupoužívať v lete ako klimatizáciu.“ Ale no tak.

Nenávidím bezdôvodné po-užívanie klimatizácie ako ktokoľvek iný, ale tieto tepelné čerpadlá sú 4-ná-sobne účinnejšie ako akýkoľvek iný spôsob vykurovania! Ukážte mi lepšíspôsob. Drevná štiepka? Iste, zopár drevných požieračov drevo spaľovaťmôže.

Ale nemáme ho dostatok, aby tak mohol urobiť každý. Pre obyvate-ľov lesa drevo je, pre ostatných tu sú tepelné čerpadlá.Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo142 Ak pridáme izoláciu podkrovia a stien, zníži to tepelnú stratu v priemere o 25 %. (Eden a Bending, 1985).143. priemerná teplota v zime v britských domoch v roku 1970 bola 13 °C! Zdroj: Ministerstvo obchodu a priemyslu (2002a, časť 3.11).145 Veľká Británia je svojím spôsobom pozadu, čo sa týka CZT a kogenerácie.

Odpadové teplo elektrární vo Veľkej Británii by pokrylo celú spotrebu krajiny (Wood, 1985). V Dánsku v roku 1985 dodávali systémy CZT 42 % celkového vykurovania, pri prenose tepla na 20 a viac km, vo forme horúcej vody pod

154 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou tlakom. V západnom Nemecku v roku 1985 získalo z CZT až 4 milióny domác- ností po 7 kW tepla. Dve tretiny tepla zabezpečovali elektrárne. V meste Vaste- ras vo Švédsku v roku 1985 zabezpečovali teplárne až 98 % dodávaného tepla v meste.

147 Takže tepelné čerpadlá sú asi 4-násobne účinnejšie ako klasické elektrické kozuby. Pozri www.gshp.org.uk. Niektoré tepelné čerpadlá dostupné vo Veľkej Británii už majú výkonové číslo viac ako 4,0 [yok2nw]. Dokonca existujú vládne dotácie na tepelné čerpadlá využívajúce teplo vody, ktoré majú vyššie výkonové číslo ako 4,4 [2dtx8z]. Komerčné tepelné čerpadlá využívajúce teplo zeme sú k dispozícii s výkonovým číslo 5,4 na chladenie a 4,9 na vykurovanie [2fd8ar].

153 Tepelné čerpadlá využívajúce teplo vzduchu s výkonovým číslom 4,9; Podľa HPTCJ (2007), sú tepelné čerpadlá s výkonovým číslom 6,6 v Japonsku dostup- né od roku 2006. Ich účinnosť sa zvýšila za desať rokov z 3 na 6 vďaka podpore vlády. HPTCJ (2007) opisuje tepelné čerpadlo vzduch-voda na ohrev vody nazý- vané Eco Cute s výkonovým číslom 4,9.

Tepelné čerpadlo Eco Cute prišlo na trh v roku 2001. www.ecosystem-japan.com. Ďalšie čítanie o tepelných čerpadlách: Európska sieť tepelných čerpadielObrázok 21.14 Kampaň starostu ehpn.fiz-karlsruhe.de/en/,Londýna „DIY planet repairs“ www.kensaengineering.com,v roku 2007. Z textu možno prečí- www.heatking.co.uk,tať Stlmte. Keby každá domácnosť www.iceenergy.co.uk.v Londýne znížila nastavenie svojhotermostatu o jeden stupeň, ušetriliby sme 873 000 ton CO2 a 110 mil.libier ročne. [london.gov.uk/diy].Vyjadrené v úsporách na osobu jeto 0,12 t CO2 za rok na osobu.

Toje približne 1 % celkových emisií(11 t), takže toto je užitočná rada.Dobrá práca, Ken!

15522 Efektívne používanie elektrinyDokážeme znížiť spotrebu elektriny? Áno, vypnúť spotrebiče, keď ich právenepoužívame, je jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť. Úsporné žiarivkytakisto šetria elektrinu. Elektrickým spotrebičom sme sa už venovali v 11. kapitole. Niektoré súz pohľadu spotreby bezvýznamné, iné elektrinu doslova hltajú.

Tak napríkladlaserová tlačiareň v mojej kancelárii, ktorá práve netlačí, hltá 17 W – to jetakmer 0,5 kWh za deň. Kamarát si kúpil v predajni IKEA lampu. Jej nenásytnýadaptér (obr. 22.1) odoberá celých 10 W a spotrebuje tak 0,25 kWh za deň, čiuž je lampa zapnutá alebo nie. Keď spočítate spotrebu vašich niekoľkých stereozariadení, DVD prehrávačov, modemov a bezdrôtových spotrebičov, poľahkyzistíte, že ich vypnutím ušetríte dokonca až polovicu svojej spotreby elektriny.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (International EnergyAgency) sa pohotovostný (stand-by) režim našich spotrebičov podieľa zhru- Obrázok 22.1 Nenásytný AC adaptérba 8 % na celkovej spotrebe elektriny v domácnostiach. Vo Veľkej Británii lampy z obchodného domu IKEA –a vo Francúzsku sa priemerne v každej domácnosti spotrebuje na pohoto- odoberá takmer 10 W dokonca aj vtedy,vostný režim spotrebičov okolo 0,75 kWh elektrickej práce za deň. Samo- keď je lampa vypnutá!zrejme, problémom nie je pohotovostný režim ako taký, ale skôr spôsob,akým ho vo väčšine prípadov výrobcovia lacno imitujú. Bez problémov sadá dosiahnuť, aby spotrebič v pohotovostnom režime odoberal maximálne0,01 W, ale výrobcovia, v snahe prilákať zákazníkov nízkymi cenami, šetriavo veľkovýrobe každú pencu, čo zákazníkov stojí niekoľko libier každý rok.

Obrázok 22.2 Účinnosť na obzore. 120 Zmeral som úspory v spotrebe elektric- kej energie po vypnutí upírov v priebehu Odoberaný elektrický výkon (W) 100 týždňa, keď som bol v práci väčšinu každého dňa. Počas dňa a noci som 80 nespotrebovával „užitočnú“ energiu, 70 W okrem chladničky. Malé nárasty v spot- 60 45 W ušetrených rebe boli spôsobené zapnutím mikro- = vlnnej rúry, hriankovača, práčky alebo 40 Úpíri zapnutí 45 libier vysávača.

V utorok som vypol väčšinu za rok svojich upírov: dve stereá, DVD-prehrá- 25 W vač, káblový modem, bezdrôtový router 20 a záznamník. Červená čiara ukazuje Upíri vypnutí trend spotreby, ak „nikto nie je doma“ 0 So Po Ut St Št Pi po tejto zmene. Príkon klesol o 45 W, 24 48 72 96 120 144 alebo o 1,1 kWh za deň. Čas (hodiny)Pokus s „vypnutím upírov“Obrázok 22.2 ukazuje výsledok pokusu, ktorý som urobil doma. Najprv somv priebehu prvých dvoch dní meral príkon v čase, keď som nebol domaalebo som spal.

156 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 2 2004 V priebehu ďalších troch dní som meranie zopakoval s tým rozdielom, 5kWh/d že som spotrebiče bežne zapnuté v pohotovostnom režime odpojil. Zistil som, že celková úspora príkonu bola až 45 W – čo predstavuje pri ceneSpotrebovaná elektrina (1000 kWh) 2005 11 pencí za kWh úsporu 45 libier za rok. 4kWh/d Odkedy som začal svojim meračom spotreby venovať väčšiu pozornosť, moja celková spotreba elektriny sa znížila na polovicu (obr. 22.3).

Svoje 2006 šetrenie som si utužil návykom kontrolovať merače každý týždeň, čím sa mi 3kWh/d 1 2007 nakoniec podarilo „elektrických upírov“ zneškodniť. Ak by túto zázračnú fintu mohli opakovať v každom dome a na každom pracovisku, mohli by 2kWh/d sme sa jednoznačne prepracovať k výrazným úsporám elektriny. Preto so skupinou svojich kolegov z Cambridgea pripravujeme internetovú stránku 2008 venovanú pre záujemcov o pravidelné odčítavanie spotreby a osvete v tej- 1kWh/d to oblasti. Táto stránka, nazvaná ReadYourMeter.org, má za cieľ pomôcť ľuďom uskutočniť podobné pokusy ako tie moje, správne interpretovať vý- 0 sledné hodnoty a získať hrejivý pocit na duši dosiahnutými úsporami.

N D J F MAMJ J A S O N Verím tomu, že takéto šikovné sledovanie vlastnej spotreby má význam.Obrázok 22.3 Kumulatívna spot- Napriek tomu sú však predstavy o budúcnosti Veľkej Británie v roku 2050reba elektriny v mojej domácnosti, spojené s mojím predpokladom, že všetky takéto snahy šetriť elektrinu budúv kWh, meraná po mesiacoch zmarené zázrakom rastu. Rast je jedna z doktrín našej spoločnosti: ľudiakaždý rok v období 1993 až 2003. budú čoraz bohatší a v tom prípade sa budú môcť zabávať s čoraz väčšímSivé krivky znázorňujú spotrebu množstvom spotrebičov. Nároky na stále dokonalejšie počítačové hry po-v období rokov 1993 až 2003. (Pre háňajú spotrebu počítačov stále vyššie a vyššie.

Pred desiatimi rokmi sme siprehľadnosť grafu som jednotlivé o počítačoch mysleli, že sú takmer dokonalé, ale v podmienkach súčasnýchroky neoznačil číslicami). Farebné nárokov sú takmer nepoužiteľné a je potrebné ich nahradiť rýchlejšími a do-krivky ukazujú vývoj kumulatívnej konalejšími strojmi.spotreby od roku 2004. Stupnicana pravej strane predstavuje prie-merný príkon v kWh za deň.

Pokus Poznámky a ďalšie čítanies upírmi začal 2. októbra 2007.Spoločná kombinácia vypnutia Strana číslo„upírov“ a zavedenia úspornýchžiariviek sa prejavili v znížení príko- 155. pohotovostný (stand-by) režim našich spotrebičov sa podieľa zhruba 8 %nu zo 4 kWh/d na 2 kWh/d. na celkovej spotrebe elektriny v domácnostiach. Zdroj: Medzinárodná energe- tická agentúra (2001). Ďalšie informácie o zásadách týkajúcich sa pohotovostného režimu nájdete na strán- ke: www.iea.org/textbase/subjectqueries/standby.asp.

15723 Trvalo udržateľné fosílne palivá? Je neúprosným faktom, že aj v nastávajúcich desaťročiach budú fo- sílne palivá významným zdrojom energie. hovorca britskej vlády, apríl 2008 Podmienky nášho súčasného radostného pokroku sú záležitosťou obmedzeného trvania. William Stanley Jevons, 1865V posledných troch kapitolách sme rozoberali hlavné technológie a zme-ny životného štýlu znižujúce spotrebu energie. Zistili sme, že v doprave bysme mohli znížiť spotrebu energie na polovicu (a zbaviť ju CO2) prechodomna elektrické vozidlá.

Zistili sme tiež, že ešte výraznejšie úspory by sme do-siahli vykurovaním budov (a odstránením CO2) s lepším zateplením a využí-vaním elektrických tepelných čerpadiel namiesto fosílnych palív. Takže áno,dokážeme znížiť našu spotrebu. Napriek tomu je zosúladenie takto zníženejspotreby s možnosťami obnoviteľných zdrojov doma stále veľkou výzvou(obr.

18.7, str. 109). Nastal čas rozobrať možnosti výroby energie z neob-noviteľných zdrojov. Obrázok 23.1 Uhlie dopravované Zoberme si známe zásoby fosílnych palív, medzi ktorými dominuje uh- do elektrárne v Kingsnorthe (výkonlie: 1 600 Gt.

Rozdeľte toto množstvo rovnomerne medzi 6 miliárd ľudí 1 940 MW) v roku 2005. Autor fotogra-a spaľujte ho „trvalo udržateľne“. Čo tým máme na mysli, keď hovoríme fií: Ian Boyle www.simplonpc.co.uk.o využívaní konečných zdrojov „trvalo udržateľne“? Tu je moja definícia,ktorú budem používať: spaľovanie je „trvalo udržateľné“, ak by zdroje fo-sílneho paliva vydržali 1 000 rokov.

Spálením jednej tony uhlia uvoľníme Uhlie: 6 kWh/d8 000 kWh chemickej energie, to znamená, že spálením 1 600 Gt uhlia rov-nomerne rozdelených medzi 6 miliárd ľudí na obdobie 1 000 rokov získame Obrazok 23.2 „Trvalo udržateľné fosílne6 kWh za deň na osobu. Priemerná uhoľná elektráreň by premenila túto palivá.”chemickú energiu na elektrinu s účinnosťou približne 37 % — to znamenáokolo 2,2 kWh (e) za deň na osobu. Ak však budeme brať ohľad na pod-nebie, podľa všetkého nebudeme používať klasické elektrárne. Radšej vyu-žijeme tzv. „čisté uhlie“, alebo inak „uhlie so zachytávaním a uskladnenímuhlíka“ [CCS technológie – pozn. prekl.].

Ide zatiaľ o takmer nepoužívanútechnológiu, ktorá oddeľuje v komínoch elektrární oxid uhličitý od ostat-ných plynov a vháňa ho do prázdnych priestorov v zemi. Čistenie emisiíz elektrární týmto spôsobom je však energeticky značne náročné. Znížiloby celkové množstvo získanej elektriny o približne 25 %. Nakoniec by sme„trvalo udržateľne“ získali približne iba 1,6 kWh (e) za deň na osobu. „Trvalo udržateľnú“ rýchlosť spaľovania uhlia – 1,6 Gt za rok – môže-me porovnať so súčasnou celosvetovou spotrebou tohto fosílneho zdroja:6,3 Gt za rok, ktorá rastie. A čo samotná Veľká Británia? Tá má podľa súčasných odhadov v zásobeešte 7 Gt uhlia.

Dobre, ak 7 Gt uhlia rozdelíme medzi 60 miliónov ľudí, do-staneme 100 ton na osobu. V horizonte 1 000 rokov to znamená spotrebu2,5 kWh za deň na osobu. V prípade uplatnenia „zachytávania a uskladne-

158 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou nia uhlíka“ by sme vo Veľkej Británii trvalo udržateľne získali 0,7 kWh (e) za deň na osobu. Náš záver je preto jasný: Čisté uhlie je iba dočasné. Ak vyvinieme technológiu „čistého uhlia“ za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, musíme byť opatrní a skôr, ako sa budeme búchať do pŕs, musíme počítať dôsledne. Spaľovanie uhlia nevypúšťa skleníkové plyny len v uhoľných elektrárňach, ale aj v uhoľných baniach.

Pri ťažbe uhliaObrázok 23.3 Stroj spracúvajúci sa uvoľňuje metán, oxid uhoľnatý aj oxid uhličitý, a to jednak priamo pri od-staré lístie. Fotografia: Peter Gunn. krývaní uhoľných slojov, ako aj následne z odpadových bridlíc a ílovcov. Tie- to dodatočné emisie zvyšujú uhlíkovú stopu každej klasickej uhoľnej elek- trárne približne o 2 %, takže v prípade „čistých“ uhoľných elektrární sa tieto emisie prejavia nakoniec významne.

Podobný problém nastáva aj v prípade zemného plynu. Povedzme, že 5 % zemného plynu unikne do ovzdušia pri doprave z miesta ťažby do elektrárne, potom tieto úniky metánu (z hľadiska skleníkového efektu) pridávajú ďalších 40 % k oxidu uhličitému vypúšťané- ho elektrárňou. Nové uhoľné technológie Stanfordská spoločnosť directcarbon.com v súčasnosti vyvíja technológiu DCFC (Direct Carbon Fuel Cell), ktorá premieňa palivo a vzduch priamo na elektrinu a CO2 bez použitia vody alebo parných turbín.

Podľa nich je tento spôsob výroby elektriny z uhlia dvakrát účinnejší ako v klasických elek- trárňach. Kedy príde koniec „vývoja ako dosiaľ“? V roku 1865 ekonóm Jevons urobil jednoduchý výpočet. Ľudia uvažovali o tom, ako dlho by mohlo uhlie vo Veľkej Británii vydržať.

Zväčša odpove- dali na túto otázku jednoduchým delením zvyšných zásob uhlia priemernou rýchlosťou jeho spotreby a dostali odpoveď asi „1 000 rokov“. Jevons však argumentoval tým, že spotreba uhlia nie je konštantná. V tom čase sa spot- reba zdvojnásobovala každých 20 rokov a „pokrok“ by mal k takémuto ras- tu smerovať aj naďalej. Takže „delenie zásob uhlia priemernou rýchlosťou spotreby“ prináša nesprávnu odpoveď.

Namiesto toho Jevons odhadol exponenciálny rast spotreby uhlia v čase a vypočítal, kedy celkové množstvo spotrebovaného uhlia presiahne zásoby. Dospel tak k oveľa kratšiemu času. Jevons jednoducho nepredpokladal, že by spotreba uhlia rástla rovnakou rýchlosťou; skôr tvrdil to, že tento rast je trvalo neudržateľný.

Jeho výpočet tak stanovil pre britskú verejnosť nevy- hnutné limity jej rastu, a tiež krátke obdobie, v priebehu ktorého sa tieto limity naplno prejavia. Jevons urobil odvážny výpočet toho, že koniec brit- ského „pokroku“ by mohol nastať už v priebehu 100 rokov (vtedy bol rok

23 – Trvalo udržateľné fosílne palivá? 1591865). Nakoniec mal Jevons pravdu. Ťažba uhlia vo Veľkej Británii dosiahlasvoje maximum v roku 1910 a v roku 1965 už Veľká Británia nepatrila medzisvetové superveľmoci.

Zopakujme teraz jeho výpočet pre celý svet. V roku 2006 dosiahla sveto-vá spotreba uhlia rýchlosť 6,3 Gt za rok [v roku 2009 to bolo viac ako 7,5 Gt– pozn. prekl.]. Počítajúc s predpokladanými zásobami uhlia 1 600 Gt, ľudiačasto hovoria, že „uhlia nám zostáva ešte na ďalších 250 rokov“. Ak všakpredpokladáme, že scenár „vývoj ako dosiaľ“ znamená rastúcu spotrebu,dopracujeme sa k odlišnému výsledku. Ak by rýchlosť rastu spotreby uhliapokračovala na úrovni 2 % za rok (čo dobre zodpovedá úrovni rastu v ob-dobí 1930 až 2000), potom by došlo k vyčerpaniu celosvetových zásob uhliado roku 2096.

Ak rýchlosť rastu spotreby zvýšime na 3,4 % za rok (tedahodnotu zodpovedajúcu rastu v poslednom desaťročí), koniec „vývoja akodosiaľ“ možno očakávať ešte pred rokom 2072. Teda nie 250 rokov, ale 60! Ak by bol Jevons ešte nažive, som si istý, že by s istotou predpovedal,že v prípade, ak nezvolíme inú cestu ako podľa scenára „vývoj ako dosiaľ“,roky 2050 alebo 2060 budú znamenať koniec nášho spokojného radostné-ho pokroku.Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo157 1 000 rokov – moja definícia „trvalej udržateľnosti.” Predo mnou prirovnal Hansen a kol. (2007) „viac ako 500 rokov” k „večnosti.”- ekvivalent 1 tony uhlia = 29,3 GJ = 8 000 kWh chemickej energie. Táto hodnota nezahŕňa náklady na energiu spojené s ťažbou, prepravou a uskladnením CO2.- Zachytávanie a uskladnenie uhlíka (CCS). Existuje niekoľko CCS technológií.

Oddeľovanie CO2 z plynov prítomných v komínoch je jedna možnosť; ďalšou je splyňovanie uhlia a separovanie CO2 pred samotným spaľovaním. Pozri Metz a kol. (2005). Prvý prototyp uhoľnej elektrárne s technológiou CCS bol spustený do prevádzky 9. septembra 2008 švédskou spoločnosťou Vattenfall [5kpjk8].

160 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou — Britské uhlie. V decembri roku 2005 sa odhadovali celkové zásoby uhlia v exis- tujúcich baniach na 350 miliónov ton. V novembri roku 2005 sa odhadovali potenciálne povrchové zásoby uhlia na 620 miliónov ton a potenciál zásob podpovrchového uhlia vhodného na splyňovanie na minimálne 7 miliárd ton [yebuk8].

158 Ťažba uhlia vedie k uvoľňovaniu skleníkových plynov. Informácie o metáne uvoľňovanom pri ťažbe uhlia pozri www.epa.gov/cmop/, Jackson a Kershaw (1996), Thakur a kol. (1996). Celosvetové emisie metánu vznikajúce pri ťažbe uhlia sa odhadujú na 400 Mt CO2 za rok. Toto množstvo približne zodpove- dá 2 % celkových emisií skleníkových plynov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia. Priemerný obsah metánu v britských uhoľných slojoch je 4,7 m3 na tonu uhlia (Jackson a Kershaw, 1996); tento metán má po uvoľnení do atmosféry rovnaký potenciál globálneho otepľovania ako približne 5 % množstva CO2 vznikajúce- ho pri spaľovaní uhlia. — Ak 5 % zemného plynu unikne do ovzdušia, pridáva to ďalších 40 % k oxidu uhličitému vypúšťaného elektrárňou.

Príležitostné metánové znečisťovanie pri- spieva ku globálnemu otepľovaniu osemnásobne väčším podielom ako celkové množstvo CO2 uvoľňovaného pri spaľovaní metánu; ide o osemnásobok, nie klasický „23-násobok“ pretože tento „23-násobok“ vyjadruje podiel účinnosti ohrievania atmosféry pri porovnaní rovnakej hmotnosti metánu a CO2. Každá tona CH4 sa pri spaľovaní premení na 2,75 ton CO2. Ak však unikne bez spaľo- vania, jeho ekvivalent vrastie na 23 ton CO2.

A 23/2,75 je 8,4. [Toto je výpočet pre časový horizont 100 rokov. Metán je 25-krát účinnejší ako oxid uhličitý za obdobie 100 rokov, ale až 72-krát účinnejší za obdobie 20 rokov! Účinnosť metánu sa časom znižuje, pretože sa rýchlo rozkladá v atmosfére na oxid uhli- čitý – pozn. prekl.] Ďalšie čítanie: Svetový energetický kongres [yhxf8b]. Ďalšie informácie o podzemnom splyňovaní uhlia: [e2m9n].

161 v kWh/d na osobu Argentína: 0,524 Jadrová energia? Arménsko: 2,2 Belgicko: 12,2 Urobili sme chybu spájaním jadrovej energie a jadrových zbraní, akoby všetky veci spojené s jadrom boli len zlé. Myslím, že je to Brazília: 0,17 Bulharsko: 5,0 rovnaká chyba, ako spájanie jadrovej medicíny a jadrových zbraní. Patrick Moore, Kanada: 7,4 bývalý riaditeľ Greenpeace International Čína: 0,12 Česko: 6,6Jadrovú energiu možno využiť dvoma spôsobmi.

Prostredníctvom jadrovéhoštiepenia využívame jadrovú energiu v elektrárňach. Ako palivo sa používa Fínsko: 11,8urán, výnimočne ťažký chemický prvok. Jadrová fúzia je spôsob, ktorý za-tiaľ v elektrárňach využiť nedokážeme. Ako palivo si vyžaduje ľahké prvky,hlavne vodík. Štiepne reakcie delia ťažké atómové jadrá na stredne ťažké, Francúzsko: 19,0pričom sa uvoľňuje energia.

Fúzne reakcie spájajú ľahké jadrá do stredneťažkých, čím sa tiež uvoľňuje energia. Obe formy jadrovej energie, štiepenie a fúzia, majú dôležitú vlastnosť: Nemecko: 4,4množstvo jadrovej energie v jednom atóme je približne miliónkrát väčšie Maďarsko: 3,8ako množstvo chemickej energie v jednom atóme bežných palív. To zname- India: 0,04ná, že množstvo paliva a odpadu jadrového reaktora môže byť až miliónkrát Japonsko: 5,7menšie ako množstvo paliva a odpadu vznikajúce v ekvivalentných elektrár- Južná Kórea: 7,7ňach na pohon z fosílnych zdrojov.

Skúsme si tieto úvahy priblížiť. Množstvo fosílnych palív, ktoré spotrebu- Litva: 6,9je „priemerný obyvateľ Veľkej Británie“, je asi 16 kg za deň (4 kg uhlia, 4 kg Mexiko: 0,26ropy a 8 kg plynu). To znamená, že počas jediného dňa pripadá na jedného Holandsko: 0,7 Pakistan: 0,04Brita vyťaženie, doprava, spracovanie a spálenie hmotnosti fosílneho paliva, Rumunsko: 0,9 Rusko: 2,8ktoré je rovné 14 litrom mlieka.

Každý Brit ročne priemerne vyprodukuje11 ton odpadu oxidu uhličitého; teda 30 kg za deň. V predošlej kapitole Slovensko: 7,2sme prišli s myšlienkou zachytávania emisií CO2 a jeho stláčania do teku- Slovinsko: 7,4tého alebo pevného skupenstva a následnej prepravy na úložisko. Teraz si Južná Afrika: 0,8predstavte, že by bol každý človek zodpovedný za zachytenie a uloženie Španielsko: 3,6vlastného oxidu uhličitého.

30 kg CO2 je veľký plecniak naplnený každý deňrovnakou hmotnosťou ako 30 litrov mlieka! Naopak, množstvo uránu potrebného v klasickom štiepnom reaktore Švédsko: 19,6na rovnaké množstvo energie, ako získame z 16 kg fosílnych palív, sú 2 gra-my. Množstvo odpadu predstavuje len štvrtinu gramu (inak tieto 2 g urá-nu nepredstavujú 1 milióntinu zo 16 kg denne, pretože súčasné reaktory Švajčiarsko: 9,7využijú menej ako 1 % uránu). Na získanie 2 g prírodného uránu denne jepotrebné spracovať v uránových baniach približne 200 g rudy každý deň.

Tajwan: 4,7 Takže toky materiálu vstupujúce a vystupujúce z jadrového reaktora sú Ukrajina: 5,0v porovnaní s tokmi fosílnych palív relatívne malé. „Malé je pekné”, ale fakt, Veľká Británia: 2,6že celkové množstvo jadrového odpadu je relatívne malé, ešte neznamená, USA: 7,5že to nepredstavuje problém. Je to len „pekne malý” problém. Obrázok 24.1 Merný výkon získaný jadro- vým štiepením v roku 2007 v kWh na oso- bu v krajinách s jadrovou energetikou.

162 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou Milióny ton uránu „Trvalo udržateľný” elektrický výkon z jadrového štiepeniaAustrália 1,14 Obrázok 24.1 ukazuje množstvo elektriny vyrobenej v jadrových reaktorochKazachstan 0,82 na svete v roku 2007 podľa jednotlivých krajín.Kanada 0,44 Mohla by byť jadrová energia „trvalo udržateľná”? Ak opomeniemeUSA 0,34 na chvíľu otázky bezpečnosti a uloženia jadrového odpadu, kľúčovou otáz-Južná Afrika 0,34 kou je, či by dokázalo ľudstvo žiť z jadrovej energie veľa generácií. Aké veľkéNamíbia 0,28 sú zásoby uránu a iných štiepiteľných palív? Budú nám stačiť iba niekoľkoBrazília 0,28 desaťročí, alebo ich máme dosť na celé tisícročia?Ruská federácia 0,17 Na odhad „trvalo udržateľného” výkonu z uránu som použil celkovéUzbekistan 0,12 množstvo uránu vyťažiteľného zo zeme a z morskej vody, spravodlivo roz-Celkovo na svete delené medzi 6 miliárd ľudí a položil som si otázku: Ako rýchlo ho môžeme(konvenčných zásob v zemi) 4,7 spotrebovať, aby nám vydržalo nasledujúcich tisíc rokov?Zásoby vo fosfáte 22 Takmer všetok vyťažiteľný urán je v morskej vode, nie v zemi.

Morská 4 500 voda obsahuje 3,3 mg uránu na m3 vody, čo celosvetovo znamená 4,5 mi-V morskej vode liardy ton uránu. Urán v oceánoch som nazval „vyťažiteľný”, ale nie je toTabuľka 24.2 Veľkosť známych celkom presné, pretože väčšia časť morskej vody je pre nás nedostupnávyťažiteľných zásob uránu. Horná a vody oceánov sa premiešajú len asi raz za tisíc rokov. Navyše zatiaľ niktočasť tabuľky ukazuje „pomerne isté nenašiel spôsob ťažby uránu z morskej vody na priemyselnej úrovni. Budezásoby” a „odhadované zásoby” preto lepšie urobiť dva samostatné odhady: prvý pre urán v zemi a druhý pres cenou nižšou ako 130 dolárovza kg uránu, k 1. januáru roku urán z morskej vody.2005.

Ide o odhadované zásoby vo Uránová ruda ekonomicky vyťažiteľná zo zeme pri cene 130 dolárovvšetkých preskúmaných oblas- za kg čistého uránu predstavuje len jednu tisícinu jeho celkových zásob.tiach. Okrem toho existuje ďalších Ak by ceny za kg presiahli 130 dolárov, stala by sa návratná aj ťažba ložísk1,3 mil. ton uskladneného ochu- fosfátov, ktoré tiež obsahujú urán. Získavanie uránu z fosfátov je celkomdobneného uránu, ktorý vzniká možné, už sa tak stalo v Amerike a v Belgicku pred rokom 1998.

Zahrnutímako vedľajší produkt predošlého konvenčnej uránovej rudy a fosfátových ložísk do odhadu celkových vyťa-spracovania uránu. žiteľných zásob uránu sa nakoniec dostaneme k hodnote 27 miliónov ton uránu (tab. 24.2). Budeme uvažovať o dvoch spôsoboch využívania uránu v jadrových re- aktoroch: (a) široko používané tlakovodné reaktory využívajú najmä energiu z uránu 235U (tvorí len 0,7 % celkového množstva uránu), pričom zvyšný urán 238U sa nevyužíva; (b) rýchly množivý reaktor s vyššími konštrukčnými nákladmi premieňa urán 238U na ďalej štiepiteľné plutónium-239, z ktorého je možné získať až 60-krát viac energie, ako zo samotného uránu.

Reaktory s jedným prechodom paliva, využitie uránu zo zeme Gigawattová jadrová elektráreň s jedným prechodom paliva „spáli” 162 ton uránu za rok. Takže známe zásoby vyťažiteľného uránu, rozdelené medzi 6 miliárd obyvateľov na obdobie 1 000 rokov, môžeme spotrebová- vať rýchlosťou 0,55 kWh elektriny za deň na osobu. Táto udržateľná rých- losť je rovná výkonu 136 jadrových elektrární a predstavuje polovicu súčas-Obrázok 24.3 Pracovníci zasúva- nej výroby elektriny jadrovými elektrárňami.

Je možné, že som energetickýjú uránové valce do grafitového potenciál uránu podhodnotil aj preto, že vzhľadom na súčasný dostatokreaktora X-10.

24 – Jadrová energia? 163uránu neexistujú od 80. rokov žiadne významnejšie podnety na prieskumnových nálezísk. Možno objavíme uránu viac. Potvrdzuje to aj článok publi-kovaný v roku 1980, ktorý odhaduje zásoby nízko koncentrovanej uránovejrudy na viac ako tisícnásobok nami uvažovanej hodnoty 27 miliónov ton.

Mohlo by byť súčasné používanie reaktorov s jedným prechodom palivaskutočne „trvalo udržateľné”? Ťažko povedať, najmä pre neistoty týkajúcesa prieskumov ložísk. Samozrejme, pri súčasnej spotrebe môže táto tech-nológia vydržať niekoľko stoviek rokov. No ak chceme zvýšiť jadrový výkon40-násobne, aby sme prestali používať fosílne palivá a zabezpečili rast život-nej úrovne, mohli by sme sa obávať, že reaktory s jedným prechodom paliva Obrázok 24.4 Jadrová elektráreň v lokalite Three Mile Island.nie sú trvalo udržateľnou technológiou.Rýchle množivé reaktory využívajúce urán zo zemeUrán je možné využívať 60-krát účinnejšie v rýchlych množivých reaktoroch,ktoré využijú všetok urán – teda 238U, ako aj 235U (na rozdiel od reaktorovs jedným prechodom paliva, ktoré využívajú len urán 235U). Ak nezlikvidu-jeme použité palivo vznikajúce v reaktoroch s jedným prechodom paliva,môžeme tento zdroj ochudobneného uránu znovu použiť, takže urán pretieto reaktory nevyjde nazmar.

Ak by sme použili všetok vyťažiteľný urán (ajochudobnený urán) v 60-krát účinnejších rýchlych množivých reaktoroch,množstvo energie by bolo 33 kWh za deň na osobu. Názory na rýchle mno-živé reaktory sú rôzne, od: „Ide o nebezpečný a neúspešný pokus s tech-nológiou, o ktorej sa neoplatí ani hovoriť,” až po: „Dokážeme to a mali bysme reaktory začať budovať okamžite.” Nie som kompetentný vyjadrovaťsa k rizikám tejto technológie a nechcem ani spolu miešať etické a faktickétvrdenia. Mojím cieľom je len pomôcť vám porozumieť číslam. Jediné etické Obrázok 24.5 Jadrové vývojové zaria-tvrdenie, ktoré by som rád pripomenul, je: „Mali by sme mať plán, ktorý denie v Dounreay, ktorého hlavným úče-dáva zmysel.” lom bolo vyvinúť technológiu rýchleho množivého jadrového reaktora. Fotogra-Reaktory s jedným prechodom paliva využívajúce urán z oceánov fia: John Mullen.Z celkového množstva uránu získateľného z morskej vody a využiteľnéhov tlakovodných reaktoroch by sme mohli získať energiu rovnajúcu sa: 4,5 miliárd ton na planétu = 28 miliónov GW-rokov na planétu.

162 ton uránu na GW-rokAko rýchlo dokážeme ťažiť urán z oceánov? Oceány cirkulujú pomaly:polovica všetkej vody v Pacifiku spolu s hlbokooceánskymi vodami cirku-luje k povrchu vďaka existencii veľkého oceánskeho „dopravníka” len asiraz za 1 600 rokov. Predstavme si teda, že dokážeme vyťažiť 10 % uránuza toto obdobie – to je rýchlosť 280 000 ton uránu ročne. Z reaktorov s jed-ným prechodom paliva by sme získali celkový elektrický výkon: 2,8 miliónov GW-rokov/1 600 rokov = 1 750 GW,

164 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou v kWh/d Urán z oceánu: Reaktor s jedným Urán z pevniny: Urán z riek: prechodom 0,55 7 0,1 paliva 5 Rýchly množinový 33 reaktor 420Obrázok 24.6 „Trvalo udržateľná“energia z uránu. Na porovnanie,súčasná svetová výroba elektrinyz jadra dosahuje 1,2 kWh/d na oso-bu. Výroba elektriny z jadra voVeľkej Británii je približne na úrovni4 kWh/d na osobu a v súčasnostiklesá. čo po rozdelení medzi 6 miliárd obyvateľov znamená 7 kWh za deň na oso- bu. (V súčasnosti máme k dispozícii 369 GW jadrového výkonu, takže uvedená hodnota by predstavovala 4-násobné zvýšenie oproti dnešku.) Usudzujem, že ťažba uránu z morskej vody by zmenila súčasnú technológiu reaktorov s jedným prechodom paliva na „trvalo udržateľnú” možnosť, ale iba za predpokladu, že by reaktory pokryli aj energetické náklady získavania uránu z oceánov. Rýchly množivý reaktor, využitie uránu z oceánov Za predpokladu, že rýchle množivé reaktory sú 60-krát účinnejšie, využíva- ním uránu z morskej vody by sme mohli získať 420 kWh za deň na osobu.

Konečne „trvalo udržateľná“ hodnota, ktorá prekonáva súčasnú spotrebu – ale len so súčasnou pomocou dvoch technológií, ktoré nie sú veľmi v móde a zároveň sú len slabo rozvinuté, teda pomocou získavania uránu z morskej vody a rýchlych množivých jadrových reaktorov.

24 – Jadrová energia? 165Využitie uránu z riekZdrojom uránu v oceánoch sú rieky, ktoré ho dopĺňajú rýchlosťou približne32 000 ton za rok. Ak by sme dokázali 10 % tohto množstva zachytiť, získaliby sme dostatok paliva pre tlakovodné reaktory s výkonom 20 GW, alebopre rýchle množivé reaktory s elektrickým výkonom 1 200 GW. Rýchle mno-živé reaktory by tak mohli poskytovať 5 kWh za deň na osobu.

Všetky uvedené čísla sú zhrnuté na obrázku 24.6.A čo náklady?Ako prakticky v celej tejto knihe, aj tu pri základných výpočtoch venujemekonomickej stránke iba malú pozornosť. Hoci potenciálne využívanie uránuzískavaného z oceánov je zatiaľ tou najlepšou možnosťou v našom zozname„trvalo udržateľných” technológií, zdá sa, že je na čase začať sa zaoberaťaj otázkou, či je tento model využívania jadrovej energie aj ekonomickyprijateľný. Japonskí vedci objavili technológiu získavania uránu z morskej vody pricene 100 — 300 dolárov za kilogram. Súčasné náklady ťažby uránu z rudysú 20 dolárov/kg.

Pretože urán obsahuje oveľa viac energie v jednej toneako tradičné palivá, takýto 5- alebo 15-násobný nárast ceny uránu by maliba malý vplyv na cenu jadrovej energie. Cene jadrovej energie dominujecena stavby elektrárne a jej odstavenie, ale nie cena paliva. Dokonca aj cena300 dolárov/kg by zvýšila cenu jadrovej energie iba o 0,3 pencí za kWh.Náklady ťažby uránu by bolo možné znížiť kombináciou s ďalším využitímslanej vody – napríklad na chladenie elektrárne.

Ešte stále sme nevyhrali: je možné japonskú technológiu zaviesť na prie-myselnú úroveň? Aké sú energetické náklady spracovania všetkej slanejvody? Japonci v jednom z experimentov použili tri koše plné látky adsorbu-júcej urán vážiace 350 kg a zozbierali „viac ako 1 kg žltej hmoty za 240 dní”.To zodpovedá množstvu 1,6 kg za rok.

Koše mali prierez 48 m2. Na pohon1 GW reaktora s jedným prechodom paliva potrebujeme 160 000 kg za rok,čo je rýchlosť spotreby 100 000-krát vyššia ako v prípade japonského expe-rimentu. Ak by sme jednoducho rozšírili túto japonskú technológiu, ktorápasívne zbiera urán z mora, 1 GW reaktor by vyžadoval nádoby so zber-nou plochou 4,8 km2, s hmotnosťou adsorbenta 350 000 ton – čo je viacako váha ocele v samotnom reaktore. Aby sme si tieto čísla vedeli lepšiepredstaviť, ak by urán dodával povedzme 22 kWh za deň na osobu, každý1 GW reaktor by bolo potrebné rozdeliť medzi 1 milión ľudí a na každéhoz nich by pripadala spotreba 0,16 kg uránu za rok. Takže každý človek bypotreboval jednu desatinu zariadenia Japoncov s váhou 35 kg na osobua plochou 5 m2 na osobu.

Návrh, že je potrebné vyrobiť takéto zariadeniana ťažbu uránu, sa tak svojimi rozmermi podobá návrhu, podľa ktorého by„každý človek mal vlastniť 10 m2 solárnych panelov” a „každý človek bymal vlastniť jednotonové auto s príslušným miestom na parkovanie”. Áno,ide o veľkú investíciu, ale nie úplne nereálnu predstavu. A to bol výpočet

166 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou pre reaktory s jedným prechodom paliva. V prípade rýchlych množivých re-Krajina Zásoby aktorov by sme potrebovali 60-násobne menej uránu. Hmotnosť kolektorov (1 000 ton) uránu na osobu by bola 0,5 kg.Turecko 380Austrália 300 TóriumIndia 290Nórsko 170 Tórium je rádioaktívny prvok podobný uránu. V minulosti sa používal na vý-USA 160 robu plynových pančušiek a je približne 3-násobne hojnejší prvok v zemskejKanada 100 kôre ako urán. Pôda ho obsahuje v priemere 6 častíc na jeden milión častícJužná Afrika 35 a niektoré minerály obsahujú až 12 % oxidu tóričitého.

Morská voda obsa-Brazília 16 huje iba málo tória, pretože oxid tóričitý je nerozpustný. Tórium je možnéOstatné krajiny 95 tiež v jednoduchých reaktoroch spáliť úplne (na rozdiel od klasických uráno-Spolu 1 580 vých reaktorov, ktoré spotrebujú iba 1 % uránu). Už dnes sa využíva v jadro- vých reaktoroch v Indii. Ak začne dochádzať urán, z tória sa pravdepodobneTabuľka 24.7 Známe svetové stane hlavné jadrové palivo.zásoby tória v monazite Tóriové reaktory zabezpečia 3,6 miliardy kWh tepla z jednej tony tória,(ekonomicky využiteľné zásoby). čo znamená, že 1 GW reaktory spotrebujú približne 6 ton tória za rok, pri predpoklade 40% účinnosti reaktorov. Celosvetové zásoby tória sa odha- dujú na 6 miliónov ton, štvornásobne viac ako známe zásoby uvedené v ta- buľke 24.7.

Rovnako ako v prípade zásob uránu je pravdepodobné, že tieto zásoby sú podhodnotené, pretože vyhľadávanie rúd tória sa dnes nehodnotí príliš vysoko. Ak predpokladáme, tak ako v prípade uránu, že tieto zásoby v kWh/d spotrebujeme za 1 000 rokov a rovnomerne ich rozdelíme medzi 6 mili- árd ľudí, dostaneme hodnotu „trvalo udržateľnej” výroby energie na úrovni 4 kWh/d na osobu. Tórium z pevniny: Alternatívny jadrový reaktor na spaľovanie tória, tzv. energetický ná- Konvenčný sobič alebo „systém riadený urýchľovačom” navrhnutý nositeľom Nobelo- reaktor 4 vej ceny Carlom Rubbiom a jeho kolegami, by podľa ich odhadov dokázal premeniť 6 miliónov ton tória na 15 000 TWr energie, alebo na 60 kWh/d na osobu počas 1 000 rokov. Ak predpokladáme účinnosť premeny energie 24 40 %, znamenalo by to množstvo 24 kWh/d na osobu počas 1 000 rokov. „Energetický násobič“ Odpad z energetického násobiča by bol navyše oveľa menej rádioaktívny.

Autori nápadu tvrdia, že postupom času by sa ekonomicky dostupným stalo oveľa viac tória ako dnešných 6 miliónov ton. Ak je ich odhad – 300-násob-Obrázok 24.8 Energetické ne viac – správny, potom by tórium a energetický násobič dokázal poskyt-možnosti tória. núť 120 kWh/d na osobu počas 60 000 rokov. Využitie krajiny Predstavme si, že Veľká Británia sa rozhodne seriózne zaoberať závislosťou od fosílnych palív a vybuduje veľa nových jadrových reaktorov, hoci ani tento prístup nemusí byť „trvalo udržateľný”. Ak postavíme dostatok reaktorov, ktoré by výrazne prispeli k zníženiu uhlíkovej stopy dopravy a vykurovania budov, dokážeme odhadnúť potrebný počet takýchto reaktorov pre Veľ- kú Britániu? Číslo, ktoré potrebujeme vedieť, je výkon na jednotku plochy

24 – Jadrová energia? 167jadrového reaktora, čo je približne 1 000 W/m2 (obr. 24.10). Predstavme sizískanie elektriny z jadra 22 kWh za deň na osobu — to je ekvivalent 55 GW(približne výkon z jadra vo Francúzsku), ktoré by mohlo zabezpečiť 55 jadro-vých elektrární a každá by zaberala asi 1 štvorcový kilometer.

To je približne0,02 % plochy krajiny. Veterné parky dodávajúce rovnaký výkon by potre-bovali 500-násobne viac krajiny: 10 % z celkovej rozlohy. Ak umiestnimejadrové elektrárne v pároch okolo pobrežia (dĺžka 3 000 km pri rozlíšení5 km), potom by na každých 100 km pripadali dve elektrárne.

Zatiaľ čo Sizewellcelková plocha parkov je pomerne malá, plocha pobrežia, ktorú by parkyzabrali, by bola väčšia, približne 2 % (2 kilometre na každých 100 km). 100 kmEkonomika likvidácieAké sú náklady na vyčistenie územia po jadrových elektrárňach? Úrad prevyraďovanie jadrových elektrární má ročný rozpočet 2 miliardy libier na ďal-ších 25 rokov (platí aj pre vojenskú výrobu jadrových bômb). Jadrový priemy-sel predáva každému vo Veľkej Británii 4 kWh/d približne už 25 rokov, takže Obrázok 24.9 Jadrové elektrárnenáklady úradu pre odstavovanie jadrových elektrární predstavujú 2,3 pence v Sizewell. Sizewell A, v popredí,na kWh.

To je slušná dotácia – ale treba povedať, že nie taká slušná ako mala výkon 420 MW. Odstavená bolasúčasná dotácia pre vietor na mori (7 pencí na kWh). na konci roku 2006. Sizewell B, vzadu, dosahuje výkon 1,2 GW. Fotografia: William Connolley.BezpečnosťObavy o bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární pretrvávajú. V spracu-júcom zariadení THORP v Sellafielde postavenom v roku 1994 za 1,8 miliar-dy libier došlo k rastúcemu úniku z poškodeného potrubia v období od au-gusta 2004 do apríla 2005.

V priebehu 8 mesiacov uniklo až 85 000 litrovtekutiny bohatej na urán do žumpy, ktorá bola vybavená bezpečnostnýmzariadením slúžiacim na detekciu presakovania uránu už od zanedbateľné-ho množstva 15 litrov. Toto presakovanie zostalo bez povšimnutia, preto-že operátori nedokončili kontrolu správneho fungovania bezpečnostnéhosystému. Navyše, operátori mali aj tak vo zvyku ignorovať bezpečnostnéalarmy.

Bezpečnostné systémy boli veľmi citlivé. Nezávisle od bezpečnostné-ho alarmu mali rutinné merania tekutiny v žumpe zaznamenať prítomnosťuránu už v priebehu mesiaca od začiatku úniku. Zodpovední ľudia sa všakčasto týmito meraniami neobťažovali, pretože sa cítili príliš zaneprázdnení.Aj keď sa merania uskutočnili a zaznamenali neobvyklú prítomnosť uránuv žumpe (dňa 28. augusta 2004, 26. novembra 2004 a 24. februára 2005),nik neurobil potrebné kroky. Do apríla roku 2005 uniklo 22 ton uránu, ale žiadny z bezpečnostných Obrázok 24.10 Elektráreň v Sizewellsystémov tento únik nezaznamenal.

Zistili ho nakoniec až účtovníci, ktorí zaberá plochu menej ako 1 km2. Modrési všimli, že dostávajú o 10 % uránu menej, než deklarujú ich dodávatelia. mriežky majú odstup 1 km. © CrownVďaka bohu, že súkromná firma bola motivovaná aspoň ziskom, nie? Kri- Copyright; Ordnance Survey.tika hlavného vyšetrovateľa jadrových zariadení bola zničujúca: „Elektráreň

168 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou 4,5 fungovala v prostredí, ktoré podľa všetkého umožňovalo zariadeniam pra- covať v poplašnom stave namiesto toho, aby sa tento poplach zaznamenal a vyšetrili sa jeho príčiny.” Ak necháme stavbu nových reaktorov na súkromné spoločnosti, ako 4 zabezpečíme ešte vyššie bezpečnostné štandardy? To neviem. Zároveň však nesmieme v panike strácať hlavu kvôli nebezpečnosti jad- rovej technológie. Jadrová energia nie je nekonečne nebezpečná.

Je iba taká nebezpečná ako uhoľné bane, sklady s benzínom, spaľovanie fosílnych 3,5 palív alebo veterné turbíny. Dokonca aj v prípade, keď nemáme záruky, že v budúcnosti nedôjde k nehodám, je podľa mňa najlepším prístupom ob- jektívne porovnanie tohto zdroja s ostatnými spôsobmi získavania príkonu. Napríklad uhoľné elektrárne vystavujú obyvateľstvo rádioaktívnemu žiare- 3 niu, pretože popol z uhlia bežne obsahuje urán. Podľa štú… publikovanej v časopise Science ľudia žijúci v Amerike v blízkosti uhoľných elektrární sú vystavení vyšším dávkam radiácie ako ľudia žijúci pri jadrových elektrár- ňach.Rýchlosť úmrtí (úmrtia na GW/rok) Na meranie rizika, ktoré pre verejnosť vyplýva z jednotlivých zdrojov 2,5 energie, potrebujeme novú jednotku.

Je ňou počet úmrtí na GWr (gi- gawatt-rok). Čo teda znamená, ak má nejaký zdroj energie rýchlosť úmrtí 1 úmrtie na GWr? Jeden gigawatt-rok je elektrina vyrobená 1 GW elek- trárňou, ak ju vyrába neprestajne po celý rok. Spotreba elektriny vo Veľkej 2 Británii je 45 GW, alebo ak chcete 45 gigawatt-rokov za rok.

Takže ak získavame elektrinu zo zdrojov s úmrtnosťou 1 človeka na GWr, znamená to, že výroba elektriny zabíja každý rok 45 ľudí. Na porovnanie, na brit- ských cestách zahynie každoročne 3 000 ľudí. Takže ak nie ste za zrušenie 1,5 ciest, môžete vyvodiť, že hoci je 1 úmrtie na GWr smutné, dá sa s tým žiť. Lepšie by bolo 0,1 úmrtí na GWr, ale stačí iba okamih, aby ste si uvedomili, že využívanie fosílnych palív musí mať vyššiu mieru úmrtí. Len pomyslite na nehody ropných veží, helikoptéry stratené v mori, požiare na ropovo- doch, výbuchy v rafinériách, či nehody v uhoľných elektrárňach.

Vo Veľkej 1 Británii zaznamenávame desiatky úmrtí ročne v reťazci využívania fosílnych zdrojov. Aké sú skutočné úmrtnosti pre rôzne spôsoby získavania elektriny? Veľ- mi sa líšia v závislosti od krajiny.

Napríklad, v Číne je úmrtnosť v uhoľných 0,5 baniach až 50-násobne vyššia ako vo väčšine iných krajín. Obrázok 24.11 ukazuje čísla zo štú… Inš…útu Paula Scherrera a projektu Európskej únie s názvom ExternE, ktoré dôsledne zhodnotili všetky dosahy výroby energie. Podľa údajov EÚ majú najvyššiu úmrtnosť uhlie, lignit a ropa, nasledované 0 získavaním elektriny z rašelinísk a biomasy, ktorými spôsobená úmrtnosť sa Jadro Rašelinisko Plyn Biomasa Vietor Uhlie Ropa Voda Lignit pohybuje niečo nad 1 úmrtie na GWr. Najlepšie sú na tom jadro a vietor s menej ako 0,2 úmrtiami na GWr.

Podľa štú… EÚ je najlepšie získavanie elektriny z vody, ale najhoršie v štúdii Inš…útu Paula Scherrera, pretožeObrázok 24.11 Úmrtnosť v závis- robili výskum v iných krajinách.losti od použitej technológie pro-dukcie elektriny. ×: odhady v rámciEÚ podľa projektu ExternE.o: podľaInš…útu Paula Scherrera.

24 – Jadrová energia? 169V podstate bezpečná jadrová energiaPoháňaní obavami z jadra vymysleli inžinieri veľa typov nových a bezpeč-nejších jadrových reaktorov. Napríklad o elektrárni GT-MHR sa hovorí, že jev princípe bezpečná; a navyše má vyššiu účinnosť premeny tepla na elektri-nu ako konvenčné jadrové elektrárne [gt-mhr.ga.com].MýtyDva často citované nedostatky jadrovej energie sú stavebné nákladya odpad. Pozrime sa na niektoré aspekty týchto problémov.Vybudovanie jadrovej elektrárne si vyžaduje značné množstvo be-tónu a ocele, teda materiálov, ktorých výroba znamená značné zne-čistenie CO2.

Oceľ a betón v 1 GW jadrovej elektrárni majú uhlíkovú stopu približne300 000 ton CO2. Ak toto „obrovské” číslo prepočítame na 25-ročnú životnosť reaktora,môžeme vyjadriť jeho príspevok k uhlíkovej intenzite v štandardných jednot-kách (g CO2 na kWh (e)), uhlíková intenzita 300 × 109 g = = 1,4 g/kWh (e), súvisiaca so stavbou 106 kW (e) × 220 000 hčo je oveľa menej ako hodnota 400 g CO2/kWh (e) v prípade fosílnych palív.Podľa odhadov IPCC je celková uhlíková intenzita elektriny z jadra (vrátanestavby, odstavenia elektrárne a spracovania paliva) nižšia ako 40 g CO2/kWh(e) (Sims a kol. 2007). Prosím, aby ste ma nechápali zle: nesnažím sa byť zástancom jadra.Snažím sa byť zástancom aritmetiky.Nie je odpad z jadrových reaktorov obrovským problémom? Ako sme poznamenali na začiatku kapitoly, objem odpadu z jadrovýchreaktorov je pomerne malý.

Zatiaľ, čo popol z desiatich uhoľných elektrárníby mal hmotnosť štyri milióny ton ročne (čo zodpovedá objemu približne40 litrom na osobu za rok), jadrový odpad z desiatich jadrových elektrární Obrázok 24.12 Jadrová elektráreňVeľkej Británie má objem iba 0,84 litra na osobu za rok. Predstavte si to ako v Černobyle (hore) a opustené mestojednu fľašu vína na osobu za rok (obr. 24.13). Pripiať, slúžiace na obsluhu elektrárne Väčšina tohto odpadu je nízkoaktívny jadrový odpad, 7 % je stredne (dole). Fotografia: Nik Stanbridge.aktívny odpad a iba 3 % – 25 ml za rok – tvorí vysokoaktívny jadrový odpad.

Vysokoaktívny jadrový odpad je naozaj nepríjemný. Tento typ odpa-du sa prvých 40 rokov bežne udržiava pri reaktore. Chladí sa a uskladňujesa v bazénoch s vodou.

Po 40 rokoch sila rádioaktivity klesá tisícnásobne.Rádioaktivita klesá aj potom. Ak sa odpad znovu spracuje, oddelí sa plutó-nium s uránom a použijú sa v novom palive. Potom je po 1 000 rokoch rádio-

170 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou aktivita vysokoaktívneho odpadu približne rovnaká ako v prípade uránovej rudy. Inžinieri uskladňujúci odpad potrebujú vymyslieť plán na zabezpeče- nie vysokoaktívneho odpadu na obdobie približne 1 000 rokov. Je to závažný problém? 1 000 rokov je nepochybne dlhý čas v po- rovnaní so životom vlád a krajín, no objemy odpadu sú také malé, že sú podľa mňa iba malým problémom v porovnaní so všetkými inými formami odpadu, ktoré nechávame budúcim generáciám. Pri 25 ml za rok by bol celoživotný objem odpadu menej ako 2 litre.

Dokonca aj keď vynásobíme Nízkoaktívny odpad: 760 ml toto množstvo 60 miliónmi, objem odpadu jednej generácie sa nezdá byť nezvládnuteľný: 105 000 kubických metrov. Je to rovnaký objem, aký má 35 olympijských bazénov. Ak by sme tento odpad rozprestreli do výšky jed- ného metra, zakrýval by iba jednu desatinu štvorcového kilometra. Stredneaktívny odpad: 60 ml Už teraz existuje veľa miest, ktoré sú pre ľudí neprístupné.

Do vašej zá- Vysokoaktívny odpad: 25 ml hrady sa nedostanem. Ani vy by ste sa nemali dostať do mojej. Ani jeden z nás nie je vítaný v Balmorale [zámok v Škótsku a obľúbená rezidenciaObrázok 24.13 Ročný objem jadro- kráľovského rodu – pozn. prekl.]. Značky „nevstupovať” sú všade. Downingvého odpadu pripadajúceho vo Veľ- Street, letisko Heathrow, vojenské zariadenia, nepoužívané bane – to všetkokej Británii na osobu je len o niečo je nedostupné.

Je nemožné predstaviť si ďalší štvorcový kilometer – možnoväčší ako objem jednej fľaše vína. hlboko v zemi – nedostupný po tisíc rokov? Porovnajte týchto 25 ml na osobu vysokoaktívneho jadrového odpadu s tradičnými formami odpadu, ktorý dnes vytvárame: komunálny odpad – 517 kg za rok na osobu; nebezpečný odpad – 83 kg za rok na osobu. Občas sa porovnáva potenciálny nový jadrový odpad s jadrovým odpa- dom, ktorý už máme vďaka starým reaktorom.

Tu sú čísla pre Veľkú Britá- niu. Predpokladaný objem „vysokoaktívnych jadrových odpadov” do roku 2120 s predpokladaným odstavením existujúcich jadrových elektrární je 478 000 m3. Z tohto objemu budú 2 % (asi 10 000 m3) tvoriť vysokoaktívny odpad (1 290 m3) a vyhoreté palivo (8 150 m3), ktoré spolu tvoria 92 % aktivity.

Stavba 10 nových jadrových reaktorov (10 GW) by pridala k tomuto množstvu ďalších 31 900 m3 vyhoretého paliva. Je to objem rovný desiatim bazénom. Ak by sme veľmi veľké množstvo energie získavali z jadrové- ho štiepenia alebo fúzie, nemohlo by to prispieť ku globálnemu otepľovaniu pre rastúce množstvo tepla, ktoré by sa uvoľňovalo do prostredia?

To je zábavná otázka. Pretože sme všetko v tejto knihe poctivo vyjad- rovali rovnakými jednotkami, odpoveď je pomerne jednoduchá. Najprv si zrekapitulujme kľúčové čísla o globálnej energetickej rovnováhe zo strany 20. Priemerný slnečný príkon absorbovaný atmosférou, krajinou a oceánmi je 238 W/m2. Zdvojnásobenie atmosférickej koncentrácie CO2 by zvýšilo cel- kové ohrievanie o 4 W/m2.

Toto zvýšenie o 1,7 % sa zdá byť zlou správou pre podnebie. Zmeny vo výkone Slnka v priebehu 11-ročného cyklu kolíšu v rozmedzí 0,25 W/m2. Predpokladajme, že v priebehu približne 100 rokov bude svetová populácia 10 miliárd, a každý obyvateľ bude žiť na úrovni

24 – Jadrová energia? 171priemerného Európana a za deň spotrebuje 125 kWh z fosílnych palív, jadraalebo geotermálnej energie. Plocha Zeme na osobu by bola 51 000 m2. Vy-delením energie na osobu plochou na osobu zistíme, že dodatočná energia– ako dôsledok spotreby energie ľuďmi – je 0,1 W/m2.

To je jedna štyridsia-tina zo 4 W/m2, s ktorými porovnávame vplyv na podnebie. Predstavuje too niečo menej ako 0,25 W/m2 vplyvom zmien slnečného žiarenia. Pri týchtopredpokladoch by sa výroba elektriny prejavila ako jeden z prispievateľov kuglobálnej klimatickej zmene.Počul som, že jadrové elektrárne nie je možné stavať dostatočnerýchlo, aby dokázali užitočne prispieť k výrobe energie. Problém s dostatočne rýchlou stavbou bol zveličený za pomoci zavá-dzajúcej prezentácie faktov, ktoré nazývam „magické ihrisko”. Pomocoutejto metódy sa zdanlivo porovnávajú dve veci, ale základ tohto porovnaniaskončí na polceste.

Editor z Guardianu pri hodnotení správy od Oxfordskejvýskumnej skupiny (Oxford Research Group) napísal: „Aby jadrová energiavýznamne prispela k zníženiu globálnych emisií CO2 v priebehu dvoch ge-nerácií, bolo by potrebné postaviť takmer 3 000 nových reaktorov – alebojeden týždenne počas 60 rokov. Civilný jadrový program na tejto úrovni jenereálny a úplne nevhodný. Najvyššia historická rýchlosť je 3,4 nového reak-tora ročne.” Číslo 3 000 vyzerá oveľa viac ako 3,4, že áno!

V tomto použitímetódy „magického ihriska” autor preskočil nielen v čase, ale aj v priestore.Zatiaľ, čo prvý údaj (3 000 nových reaktorov za 60 rokov) je číslo potrebnépre celú planétu, druhý údaj (3,4 reaktora za rok) je maximálna rýchlosťvýstavby v jednej krajine (vo Francúzsku)! Čestnejšia prezentácia by zachovala porovnanie na úrovni planéty. 350 do prevádzky (GW)Francúzsko má 59 zo svetových 429 fungujúcich jadrových reaktorov, takže 300 Výkon uvedenýje pravdepodobné, že najvyššia rýchlosť výstavby reaktorov pre celú plané- 250 200tu mohla byť desaťnásobkom rýchlosti Francúzska, teda 34 nových reak- 150torov ročne. Požadovaná rýchlosť (3 000 nových reaktorov za 60 rokov) 100znamená 50 reaktorov ročne. Takže tvrdenie, že „civilný jadrový program 50 30 GW za rokna tejto úrovni je nereálny a úplne nevhodný”, je nezmysel. Áno, je to vyso- 0ká rýchlosť konštrukcie, ale pohybuje sa v rovnakom rozsahu ako rýchlosti 1970 1980 1990 2000v minulosti. Obrázok 24.14 Celkový globálny výkon Môj predpoklad znie, že maximálna historická rýchlosť výstavby jadro- dnes fungujúcich jadrových elektrárnívých elektrární na svete by mohla byť okolo 34 nových reaktorov ročne.

Je postavených od roku 1967. Výkon no-realistický? Pozrime sa, čo hovoria údaje.

Obrázok 24.14 ukazuje výkon jad- vých elektrární uvedených do prevádzkyrových elektrární vo svete pre funkčné reaktory aj v roku 2007. Rýchlosť vý- dosiahol vrchol v roku 1984 (30 GW).stavby bola najvyššia v roku 1984, keď dosiahla hodnoty (prosím, fanfáry…)približne 30 GW za rok – teda približne 30 gigawattových reaktorov. Takžetak!

172 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou A čo jadrová fúzia? Hovoríme, že schováme Slnko do škatule. Myšlienka je to pekná. Problémom je, že tú škatuľu nevieme vyrobiť.

Sébastien Balibar, riaditeľ výskumu, CNRS Energia fúzie je špekulatívna a experimentálna. Je unáhlené predpokladať, že problém fúzie bude vyriešený, ale veľmi rád vypočítam koľko energie nám môže fúzia zabezpečiť, ak problém vyriešime. Dve fúzne reakcie považované za najsľubnejšie sú:Obrázok 24.15 Pohľad do vnútra expe-rimentálneho fúzneho reaktora. Kombi-nácia prekrývajúcich sa fotografií ukazuje DT reakcia, pri ktorej sa zlučuje deutérium s tríciom za vzniku hélia; avnútro JET vákuového tunela (vľavo) a JETplazmy (vpravo) zachytenej kamerovým DD reakcia, pri ktorej sa zlučuje deutérium s deutériom.systémom počas skúšobných testov.Foto: EFDA-JET. Deutérium, prirodzene sa vyskytujúci ťažký izotop vodíka, je možné zís- kať zo slanej vody.

Trícium, ťažší izotop vodíka, sa vo väčších množstvách v kWh/d v prírode nenachádza (pretože jeho polčas rozpadu je iba 12 rokov), ale je možné vyrobiť ho z lítia. ITER je medzinárodný projekt, ktorý má za cieľ vymyslieť fungujúci a sta- bilný fúzny reaktor. Prototyp ITER bude využívať reakciu DT. Tá je uprednost- ňovaná pred reakciou DD, pretože uvoľňuje viac energie a vyžaduje teplotu „iba” 100 miliónov °C, zatiaľ čo DD vyžaduje 300 miliónov °C (maximálna teplota v Slnku je 15 miliónov °C).

Poďme fantazírovať a predpokladajme, že projekt ITER bude úspešný. Koľko trvalo udržateľnej energie by nám fúzia zabezpečila? Elektrárne využí- Fúzia lítia vajúce DT reakciu, poháňanú lítiom, prestanú fungovať, keď nebude lítium. (morská voda): 105+ Dúfajme, že ešte predtým bude k dispozícii druhý fantastický vynález: fúzne reaktory využívajúce samotné deutérium.

Tieto dva fantazijné zdroje energie budem volať „fúzia lítia” a „fúzia deutéria”, pričom názov vychádza z primárneho paliva, o ktoré máme v da- nom prípade záujem. Fúzia lítia Svetové zásoby lítia sa odhadujú na 9,5 milióna ton v ložiskách rúd. Ak by Fúzia lítia: sme všetky tieto zásoby využili počas fúzie v priebehu 1 000 rokov, získaná 10 energia by bola 10 kWh/d na osobu.Obrázok 24.16 Fúzia na báze lítia pou- Existuje ešte iný zdroj lítia: morská voda, kde má lítium koncentráciužívaná spravodlivo a „trvalo udržateľne“, 0,17 ppm.

Na výrobu lítia rýchlosťou 100 miliónov kg za rok z morskejby dokázala zabezpečiť našu súčasnú vody sa odhaduje elektrina 2,5 kWh na gram lítia. Ak fúzne elektrárne vy-úroveň spotreby. Lítium získané ťažbou robia 2 300 kWh na gram lítia, takto vyrobená elektrina by zodpovedalaby zabezpečilo 10 kWh/d na osobu počas 105 kWh/d na osobu (pri predpoklade 6 miliárd ľudí).

Pri takejto rýchlosti by1 000 rokov; lítium získané z morskej zásoby lítia v oceánoch vydržali na viac ako milión rokov.vody by zabezpečilo 105 kWh/d na osobupočas obdobia viac ako milión rokov.

24 – Jadrová energia? 173 Obrázok 24.17 Ak by sa podarilo zís- kavať deutérium na báze fúzie, mali by sme množstvo trvalo udržateľnej ener- gie milióny rokov. Mierka tohto diagra- mu je zmenšená 10-násobne v každom rozmere tak, aby bol viditeľný potenciál fúzie na jednej strane. Červené a zelené stĺpce z obrázku 18.1 sú pre porovnanie rovnako zmenšené.

Fúzia deutéria: 30 000 na 1 000 000 rokov pre 60 miliárd ľudí v kWh/d na osobuFúzia deutériaAk si predstavíme, že vedci a inžinieri zvládnu problém a rozbehnú fungu-júcu DD reakciu, pôjde o veľmi dobrú správu. Každá tona vody obsahuje33 g deutéria a energia, ktorá by sa uvoľnila fúziou iba jedného gramudeutéria, by bola úžasných 100 000 kWh. Keď si uvedomíme, že hmotnosťoceánov je 230 miliónov ton na osobu, máme dostatok deutéria na záso-bovanie každého obyvateľa sveta pri desaťnásobnom náraste súčasnej po-pulácie tepelným príkonom 30 000 kWh za deň (čo je viac ako stonásobokpriemernej spotreby Američana) počas milión rokov (obr. 24.17). [To byvšak spôsobilo globálne oteplenie o 10 W/m2 – pozn. prekl.]Poznámky a ďalšie čítanieStrana číslo161 Obrázok 24.1. Zdroj: Svetová jadrová asociácia (World Nuclear Association) [5qntkb].

Celkový elektrický výkon funkčných jadrových elektrární je 372 GW s ročnou spotrebou uránu 65 000 ton. USA vyrába 99 GW, Francúzsko 63,5 GW, Japonsko 47,6 GW, Rusko 22 GW, Nemecko 20 GW, Južná Kórea 17,5 GW, Ukrajina 13 GW, Kanada 12,6 GW, a Veľká Británia 11 GW. V roku 2007 vyrobili všetky reaktory sveta 2608 TWh elektriny, čo je v priemere 300 GW alebo 1,2 kWh za deň na osobu.162 Rýchly množivý reaktor získava z uránu 60-násobne viac energie. Zdroj: www.world-nuclear.org/info/inf98.html.

V súčas- nosti vedie vo vývoji rýchlych množivých reaktorov Japonsko. [Po katastrofe vo Fukušime rastie v Japonsku odpor k jadrovej energetike – pozn. prekl.].- Gigawattová jadrová elektráren s jedným prechodom paliva „spáli“ 162 ton uránu za rok. Zdroj: www.world-nuclear.org/ info/inf03.html. 1 GW elektráreň s tepelnou účinnosťou 33 % a faktorom zaťaženia 83 % má nasledovnú stopu: ťažba – 16 600 ton 1% uránovej rudy; drvenie – 191 t smolinca (ktorý obsahuje 162 t prírodného uránu); obohacovanie a výroba

174 Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou paliva – 22,4 t smolinca (ktorý obsahuje 20 t obohateného uránu). Obohatenie vyžaduje 115 000 SWU; pozri stranu 102 pre energetické náklady SWU (jednotiek separačnej práce).163 …ktorý odhaduje zásoby nízko koncentrovanej uránovej rudy na viac ako tisícnásobok nami uvažovanej hodnoty 27 mi- liónov ton. Deffeyes a MacGregor (1980) odhadli, že zdrojov uránu s koncentráciou 30 ppm alebo viac je 3 × 1 010 ton. (Priemerená uránová ruda spracovaná v Južnej Afrike v roku 1985 a 1990 mala 150 ppm. Fosfáty dosahujú obvykle priemer 100 ppm).

Svetová jadrová asociácia vzhľadom na zásoby uránu v júni 2008 napísala: „Z času na čas sa vyjadrujú obavy, že známe zásoby uránu nemusia postačovať, ak sa jeho použitie v budúcnosti znásobí. Ide však o omyl limitov rastu, …ktorý neberie do úvahy veľmi obmedzenú znalosť toho, čo sa v zemskej kôre v skutočnosti nachádza. Poznatky geológie sú také, že si môžeme byť istí, že známe zásoby rúd kovov sú len zlomkom ich obsahu v kôre.“ „Známe zdroje uránu, množstvo ekonomicky vyťažiteľné z hornín, je… závislé od intenzity prieskumov v minulosti a v prin- cípe ide o vyjadrenie toho, čo je známe, skôr ako toho, čo je v zemskej kôre.“ „Súčasné známe zásoby uránu (5,5 Mt). postačujú na viac ako 80 rokov. To predstavuje viac rokov potvrdených zásob, ako je bežné pre väčšinu minerálov. Ďalší výskum a vyššie ceny určite prinesú, na základe súčasných geologických znalostí, ďalšie zdroje po vyčerpaní tých existujúcich.“ „Ekonomicky racionálni hráči investujú iba do nálezov týchto nových zásob, keď si sú najviac istí ich návratnosťou, čo vo všeobecnosti vyžaduje pozitívne cenové signály spôsobené nedostatkom zásobovania na trhu. Ak pracuje ekonomický systém správne a maximalizuje účinnosť kapitálového vkladu, nikdy by nemalo existovať viac ako pár desaťročí zásob aké- hokoľvek zdroja v akomkoľvek čase.” [Prieskum má svoje náklady; napríklad prieskum uránu stál 1 — 1,5 dolára na kg uránu (3,4 doláru/MJ), čo predstavuje 2 % z aktuálnej ceny 78 dolárov za kg U; naopak, cena nájdenia ropy bola v priemere približne 6 dolárov za barel (1 050 dolárov/ MJ) (12 % z aktuálnej ceny) za najmenej posledné tri desaťročia.] „Na rozdiel od kovov, po ktorých existuje dopyt už niekoľko storočí, spoločnosť iba sotva začala využívať urán.

Zatiaľ sa uskutočnil iba jeden cyklus prieskum – objav – výroba, iniciovaný predovšetkým cenovými skokmi koncom 70. rokov.“ „Je predčasné hovoriť o dlhodobom nedostatku uránu, keď celý jadrový priemysel je taký mladý, že zatiaľ vyžadoval iba jeden cyklus obnovy zdrojov.” www.world-nuclear.org/info/inf75.html. Ďalšie čítanie: Herring (2004); Price a Blaise (2002); Cohen (1983). IPCC citujúc OECD predpokladá, že na úrovni spotreby z roku 2004 vydržia konvenčné zásoby uránu a fosfátov na 670 rokov, v reaktoroch s jedným prechodom paliva, 20 000 rokov v rýchlych reaktoroch s recykláciou plutónia a 160 000 rokov v rýchlych reaktoroch s recykláciou uránu a všetkých aktinidov (Sims a kol. 2007).165 Japonskí vedci objavili technológiu ťažby uránu z morskej vody. Odhad 100 dolárov za kg pochádza od Seko a kol. (2003) a [y3wnzr]; odhady ceny 300 dolárov za kg pochádzajú z Jadrovej energetickej agentúry OECD (OECD Nuclear Energy Agen- cy) (2006, str. 130).

Technika ťažby uránu zahŕňa namočenie tkaniva do oceánu na niekoľko mesiacov; tkanivo je vyrobené z polymérových vlákien, ktoré ešte pred namočením zlepkavejú pri ožiarení; lepkavé vlákna zbierajú urán v množstve 2 g urá- nu na jeden kilogram vlákna.- Náklady ťažby uránu by bolo možné znížiť kombináciou s ďalším využitím slanej vody – napríklad na chladenie elektrárne. Myšlienku ostrova na jadrový pohon, ktorý by vyrábal vodík, priniesol C. Marchetti. Množivé reaktory by chladila morská voda a z nej by reaktory ťažili urán rýchlosťou 600 t uránu na 500 000 Mt morskej vody.166 Tóriové reaktory zabezpečia 3,6 miliardy kWh tepla z jednej tony tória. Zdroj: www.world-nuclear.org/info/inf62.html.

Zostáva priestor na zlepšenie tóriových reaktorov, takže tento údaj sa môže v budúcnosti zmeniť.- Alternatívny jadrový reaktor na spaľovanie tória, tzv. „energetický násobič”. Pozri Rubbia a kol. (1995), web.ift.uib.no/

lil- lestol/Energy_Web/EA.html, [32t5zt], [2qr3yr], [ynk54y].- Známe svetové zásoby tória v monazite. Zdroj: Americká geologická služba (US Geological Survey), Mineral Commodity Summaries, January 1999 [yl7tkm]. citovaná v UIC Nuclear Issues Briefing Paper #67, november 2004.

24 – Jadrová energia? 175 „Iné minerálové rudy s vyšším obsahom tória, ako napríklad torit (kremičitan tóričitý), by sa pravdepodobne stali zdrojmi, ak by výrazne vzrástol dopyt.“ [yju4a4] vynecháva údaj pre Turecko, ktorý možno nájsť tu: [yeyr7z].167 Jadrový priemysel predal každému vo Veľkej Británii 4 kWh/d približne za obdobie 25 rokov. Celková výroba k roku 2006 bola asi 2 200 TWh. Zdroj: Energetický prehľad Stephena Saltera pre Škótsku národnú stranu.- Úrad pre odstavovanie jadrových elektrární má ročný rozpočet 2 miliardy libier.

V skutočnosti sa zdá, že tento rozpočet stále rastie. Posledné údaje celkových nákladov potrebných na odstavenie jadrových elektrární sú 73 miliárd liber. news. bbc.co.uk/1/hi/uk/7215688.stm.- Kritika hlavného vyšetrovateľa jadrových zariadení bola zničujúca. (Weightman, 2007).168 Jadrová energia nie je nekonečne nebezpečná. Je iba nebezpečná. Ďalšie čítanie o riziku jadrovej energie: Kammen a Has- senzahl (1999).- Ľudia žijúci v Amerike v blízkosti uhoľných elektrární sú vystavení vyšším dávkam radiácie ako ľudia žijúci pri jadrových elektrárňach.

Zdroj: McBride a kol. (1978). V uhlí majú urán a tórium koncentrácie približne 1 ppm a 2 ppm. Ďalšie čítanie: gabe.web.psi.ch/research/ra/rares.html, www.physics.ohiostate.edu/

Interesting articles

Other articles of the category "Tesla":

Twitter-news
Our partners
Follow us
Contact us
Our contacts

dima911@gmail.com

423360519

About this site

For all questions about advertising, please contact listed on the site.


Catalog ALL Electric Cars and hybrid/ News and Information about Electric Car and Electric Vehicle Technologies, batteries for vehicle catalog with specifications, pictures, ratings, reviews and discusssions about Electric and Hybrid cars - Green energy